Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 25. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 25. schůze, 21. května 1998

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


34. Návrh poslance Oldřicha Kužílka na vydání zákona o svobodě informací a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 377/ - třetí čtení

Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Tomáš Páv
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze byla přerušena v 9.34 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 9.47 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


35. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - třetí čtení

Poslanec Jan Grůza
Poslanec František Brožík


105. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - druhé čtení

Poslanec František Brožík


36. Návrh poslanců Pavla Dostála a Františka Čecha na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky /sněmovní tisk 304/ - třetí čtení

Poslanec Michal Prokop


38. Vládní návrh zákona o návykových látkách a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 332/ - třetí čtení

Ministr ČR Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina
Ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina
Poslanec Josef Ullmann
Ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina
Ministr ČR Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina


37. Návrh Senátu Parlamentu České republiky na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 328/ - třetí čtení

Poslanec Jan Žižka
Senátor Vladimír Zeman
Poslanec Jan Žižka


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 338/ - třetí čtení

Poslanec Ivan Langer
Poslanec Pavel Bratinka
Poslanec Karel Nejezchleb
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jaroslav Orel
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Josef Holub
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Stanislav Gross


40. Návrh poslanců Pavla Dostála a Miloslava Kučery na vydání zákona o znakové řeči /sněmovní tisk 353/ - třetí čtení

Poslanec Martin Přibáň
Poslanec Miloslav Kučera


41. Vládní návrh zákona o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) /sněmovní tisk 357/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec František Novák
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Ladislav Skopal


42. Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod /sněmovní tisk 371/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Novák
Poslankyně Anna Röschová
Místopředseda PSP Jiří Vlach


43. Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 372/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Novák
Poslankyně Anna Röschová


44. Návrh poslance Roberta Koláře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Dušan Navrátil
Poslanec Jan Třebický


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 338/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Josef Holub
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze byla přerušena v 11.37 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.16 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci, podepsaná v Praze dne 15. října 1997 /sněmovní tisk 354/ - druhé čtení

Poslanec František Brožík
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Petr Nečas
Poslanec František Brožík
Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda


51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o mezinárodním uznávání práv k letadlům, podepsaná v Ženevě dne 19. června 1948 /sněmovní tisk 402/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Petr Moos
Poslanec Karel Vymětal
Ministr dopravy a spojů ČR Petr Moos
Pan kolega Vymětal dal návrh doprovodného usnesení


52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 19. září 1997 v Bejrútu /sněmovní tisk 339/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Václav Svoboda


53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 25. listopadu 1997 v Hanoji /sněmovní tisk 356/ - druhé čtení

Poslanec Vilém Holáň


54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Singapuru dne 21. listopadu 1997 /sněmovní tisk 386/ - druhé čtení

Poslanec Petr Šulák
Poslanec Zdeněk Švrček


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou upravující činnosti Evropské investiční banky v České republice, podepsaná dne 2. prosince 1997 v Praze /sněmovní tisk 394/ - druhé čtení

Poslanec Svatomír Recman
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Čestmír Hofhanzl


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 13. října 1997 v Bělehradě /sněmovní tisk 422/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Jiří Vlach


57. Úmluva č. 177 a Doporučení č. 184 Mezinárodní organizace práce o domácké práci přijaté na 83. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1996 /sněmovní tisk 358/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Stanislav Volák
Poslanec Zdeněk Škromach


58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Šestý dodatkový protokol ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, podepsaný dne 10. října 1997 ve Štrasburku /sněmovní tisk 361/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Jaroslav Šedivý
Poslanec Pavel Bratinka


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky, přijatá Radou Evropy dne 7. června 1968 v Londýně /sněmovní tisk 397/ - druhé čtení

Poslankyně Květoslava Kořínková


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropským soudem pro lidská práva, podepsaná dne 10. října 1997 ve Štrasburku /sněmovní tisk 362/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Bratinka
Poslankyně Drahoslava Bartošková


61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti některých dvoustranných smluv uzavřených Československou socialistickou republikou /sněmovní tisk 415/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Jaroslav Šedivý
Poslankyně Květoslava Kořínková


62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou, podepsaná dne 3. října 1997 v Ankaře /sněmovní tisk 363/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Jaroslav Šedivý


104. Informace ministra vnitra o šetření událostí v Praze dne 16. května 1998

Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 15.53 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


100. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Poslanec Pavel Maixner
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Pavel Maixner
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Svatomír Recman
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Svatomír Recman
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Jan Vik
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Jan Vik
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Michael Kuneš
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Josef Krejsa
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Pavel Maixner
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Pavel Maixner
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 16.55 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Rudolf Tomíček
Ministr dopravy a spojů ČR Petr Moos
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Martin Smetana
Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Poslanec Martin Smetana
Poslanec Zdeněk Krampera
Místopředseda vlády ČR Jaroslav Šedivý
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslankyně Vlasta Hrůzová
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jan Vik
Ministr ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Jan Vik
Ministr ČR Vladimír Mlynář
Poslankyně Alena Svobodová
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr dopravy a spojů ČR Petr Moos
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 18.29 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP