Středa 13. května 1998

 

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1998

II. volební období

 

 

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 25. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu
konané 12. až 15. a 19. až 22. května 1998

 

 

 

Schválený pořad 25. schůze Poslanecké sněmovny

 

1. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 179/7, 226/7, 179/8, 226/8/ - vrácený prezidentem republiky

 

2. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisky 300/5 a 300/6/ - zamítnutý Senátem

 

3. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Václava Exnera a dalších na vydání ústavního zákona o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 350/

 

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 293/ - třetí čtení

 

5. Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 381/ - druhé čtení

 

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 383/ - druhé čtení

 

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 370/ - druhé čtení

 

8. Návrh poslance Oldřicha Kužílka na vydání zákona o svobodě informací a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 377/ - druhé čtení

 

9. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - druhé čtení

 

10. Návrh poslanců Pavla Dostála a Františka Čecha na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky /sněmovní tisk 304/ - druhé čtení

 

11. Návrh Senátu Parlamentu České republiky na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 328/ - druhé čtení

 

12. Vládní návrh zákona o návykových látkách a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 332/ - druhé čtení

 

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 338/ - druhé čtení

 

14. Návrh poslanců Pavla Dostála a Miloslava Kučery na vydání zákona o znakové řeči /sněmovní tisk 353/ - druhé čtení

 

15. Vládní návrh zákona o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) /sněmovní tisk 357/ - druhé čtení

 

16. Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod /sněmovní tisk 371/ - druhé čtení

 

17. Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 372/ - druhé čtení

 

18. Návrh poslance Roberta Koláře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/ - druhé čtení

 

19. Návrh poslanců Jana Grůzy a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 376/ - druhé čtení

 

20. Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 379/ - druhé čtení

 

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty /sněmovní tisk 380/ - druhé čtení

 

22. Návrh poslankyně Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 302/ - druhé čtení

 

23. Návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 326/ - druhé čtení

 

24. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 315/3 a 315/4/ - vrácený Senátem

 

25. Zpráva ministra vnitra o napadení poslance Miroslava Sládka v Novém Boru

 

26. Stanovisko předsedy vlády ke garancím poskytnutým bývalým ministrem financí Ivanem Kočárníkem České pojišťovně a České spořitelně

 

27. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

 

28. Návrh změny rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1998 /sněmovní tisk 447/

 

29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na vyslání polní nemocnice Armády České republiky na podporu mezinárodních sil při případné donucovací akci proti Irácké republice /sněmovní tisk 418/

 

30. Vládní návrh na prodloužení účasti České republiky v mnohonárodních silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody a ke stabilizaci situace na území Bosny a Hercegoviny (Stabilization Force - SFOR) /sněmovní tisk 446/

 

31. Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 381/ - třetí čtení

 

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 383/ - třetí čtení

 

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 370/ - třetí čtení

 

34. Návrh poslance Oldřicha Kužílka na vydání zákona o svobodě informací a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 377/ - třetí čtení

 

35. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - třetí čtení

 

36. Návrh poslanců Pavla Dostála a Františka Čecha na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky /sněmovní tisk 304/ - třetí čtení

 

37. Návrh Senátu Parlamentu České republiky na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 328/ - třetí čtení

 

38. Vládní návrh zákona o návykových látkách a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 332/ - třetí čtení

 

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 338/ - třetí čtení

 

40. Návrh poslanců Pavla Dostála a Miloslava Kučery na vydání zákona o znakové řeči /sněmovní tisk 353/ - třetí čtení

 

41. Vládní návrh zákona o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) /sněmovní tisk 357/ - třetí čtení

 

42. Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod /sněmovní tisk 371/ - třetí čtení

 

43. Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 372/ - třetí čtení

 

44. Návrh poslance Roberta Koláře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/ - třetí čtení

 

45. Návrh poslanců Jana Grůzy a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 376/ - třetí čtení

 

46. Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 379/ - třetí čtení

 

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty /sněmovní tisk 380/ - třetí čtení

 

48. Návrh poslankyně Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 302/ - třetí čtení

 

49. Návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 326/ - třetí čtení

 

50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci, podepsaná v Praze dne 15. října 1997 /sněmovní tisk 354/ - druhé čtení

 

51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o mezinárodním uznávání práv k letadlům, podepsaná v Ženevě dne 19. června 1948 /sněmovní tisk 402/ - druhé čtení

 

52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 19. září 1997 v Bejrútu /sněmovní tisk 339/ - druhé čtení

 

53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 25. listopadu 1997 v Hanoji /sněmovní tisk 356/ - druhé čtení

 

54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Singapuru dne 21. listopadu 1997 /sněmovní tisk 386/ - druhé čtení

 

55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou upravující činnosti Evropské investiční banky v České republice, podepsaná dne 2. prosince 1997 v Praze /sněmovní tisk 394/ - druhé čtení

 

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 13. října 1997 v Bělehradě /sněmovní tisk 422/ - druhé čtení

 

57. Úmluva č. 177 a Doporučení č. 184 Mezinárodní organizace práce o domácké práci přijaté na 83. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1996 /sněmovní tisk 358/ - druhé čtení

 

58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Šestý dodatkový protokol ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, podepsaný dne 10. října 1997 ve Štrasburku /sněmovní tisk 361/ - druhé čtení

 

59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropským soudem pro lidská práva, podepsaná dne 10. října 1997 ve Štrasburku /sněmovní tisk 362/ - druhé čtení

 

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky, přijatá Radou Evropy dne 7. června 1968 v Londýně /sněmovní tisk 397/ - druhé čtení

 

61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti některých dvoustranných smluv uzavřených Československou socialistickou republikou /sněmovní tisk 415/ - druhé čtení

 

62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou, podepsaná dne 3. října 1997 v Ankaře /sněmovní tisk 363/ - druhé čtení

 

63. Návrh na pověření předsedy Poslanecké sněmovny ke svolání schůze Poslanecké sněmovny k projednání návrhů zákonů případně vrácených Senátem

 

64. Zpráva rozpočtového výboru o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1997

 

65. Odvolání poslance Stanislava Pěničky proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru v disciplinárním řízení ze dne 4. března 1998 (usnesení MIV č. 96)

 

66. Návrh na volbu místopředsedy a členů prezidia Fondu národního majetku České republiky

 

67. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

 

68. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k činnosti vlády České republiky v oblasti privatizace a cenových deregulací

 

69. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k postupu vlády České republiky v česko-německých vztazích v souvislosti s Česko-německou deklarací - pokračování přerušeného jednání

 

70. Rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1998 /sněmovní tisk 341/

 

71. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1998 /sněmovní tisk 342/

 

72. Statut Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 391/

 

73. Účetní závěrka a výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1997 /sněmovní tisk 435/

 

74. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1.-3. čtvrtletí 1997 /sněmovní tisk 368/

 

75. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 1997 do 31. 12. 1997 /sněmovní tisk 401/

 

76. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování Poldi Kladno

 

77. Návrh organizačního výboru na usnesení Poslanecké sněmovny o nepřípustnosti vyvěšování transparentů na budovách Poslanecké sněmovny

 

78. Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu Vojenského obranného zpravodajství

 

79. Návrh řešení problematiky předkládání tzv. komplexních pozměňovacích návrhů při projednávání návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně a problematiky týkající se včleňování částí, jež jsou novelou zcela jiného zákona

 

80. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

 

81. Návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na zrušení usnesení Městského zastupitelstva v Rudolfově

 

82. Návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na zrušení usnesení Městského zastupitelstva v Uherském Hradišti

 

83. Návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na zrušení usnesení Městského zastupitelstva v Třeboni

 

84. Návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na zrušení usnesení Městského zastupitelstva v Děčíně

 

85. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (1. 2. 1997 - 31. 1. 1998) /sněmovní tisk 413/

 

86. Změna Statutu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 

87. Zpráva o plnění usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, týkajícího se zdravotnické problematiky

 

88. Lůžková zdravotnická zařízení a jejich součásti, která jsou z hlediska dostupnosti zdravotní péče zbytná, nejsou využitelná pro poskytování sociální péče, a která jsou proto privatizovatelná /sněmovní tisk 423/

 

89. Restrukturalizace lůžkového fondu v České republice - vyhodnocení dosavadního průběhu výběrových řízení ve vztahu k posuzovaným kritériím s přihlédnutím k zachování dostatečné dostupnosti a zajištění ekonomické efektivity /sněmovní tisk 424/

 

90. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu na rok 1998 /sněmovní tisk 427/

 

91. Zpráva o měnovém vývoji v České republice za rok 1997 /sněmovní tisk 436/

 

92. Další postup vlády v reformě veřejné správy /sněmovní tisk 437/

 

93. Zpráva o postupu státních orgánů při postihu trestních činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci extremistických skupin

 

94. Analýza příčin vzniku povodní a fungování systému řízení protipovodňové ochrany s návrhy preventivních opatření k budoucímu snížení rizik a následků průchodu velkých vod včetně návrhu systému financování /sněmovní tisk 438/

 

95. Informace vlády České republiky o přijatých a navrhovaných opatřeních ke snižování veřejného dluhu obcí

 

96. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1997 /sněmovní tisk 441/

 

97. Zpráva rozpočtového výboru o projednání roční zprávy o výsledku hospodaření České národní banky za rok 1997

 

98. Zpráva o výsledku šetření Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění vztahů organizovaného zločinu a státní správy v tzv. olomoucké kauze

 

99. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

 

100. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

 

101. Návrh mandátového a imunitního výboru k žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Jana Stráského

 

102. Návrh mandátového a imunitního výboru k žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Jiřího Payna

 

103. Návrh mandátového a imunitního výboru k žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Ivana Kočárníka

 

104. Informace ministra vnitra o šetření událostí v Praze dne 16. května 1998

 

105. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - druhé čtení

 

106. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - třetí čtení

***


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP