Pátek 15. května 1998

 

(pokračuje Tlustý) 

Vzhledem k tomu, že ve středu touto sněmovnou potvrzená novela zákona o loteriích ještě není součástí právního řádu, protože není podepsána prezidentem a nenabyla účinnosti, pozměňovací návrhy, které se chystáte přednést v podrobné rozpravě, se mohou odvolávat výlučně k textu původního zákona, tzn. nemohou být vztahovány k textu obsaženému ve schválené novele. Všechny pozměňovací návrhy, které toto konstatování nebudou splňovat, se stanou nehlasovatelnými.

Považoval jsem za korektní vás na tuto skutečnost upozornit ještě předtím, než je předložíte. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Tlustému. Dále bude hovořit v obecné rozpravě pan poslanec Jiří Payne a další přihlášky nemám.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji. Pane předsedající, vážená sněmovno, myslím, že na tomto místě bychom měli zvážit skutečnost, že v návrhu, který jsme schválili minulý týden nebo potvrdili proti vůli Senátu, existuje ustanovení, které rozlišuje právnické osoby bez zahraniční účasti a právnické osoby se zahraniční účastí a zavádí pro ně odlišný režim.

Myslím, že to je obecný problém, který se stále více začíná u nás vyskytovat, a já bych ho dal do kontextu s jablkovou válkou a podobnými diskriminačními opatřeními. Myslím, že bychom si měli vyjasnit, zda chceme jít cestou integrující se evropské ekonomiky, ale pak to znamená dodržovat určité zásady a pak to znamená nedopouštět se diskriminačních ustanovení v zákonech, nebo zda se chceme ubírat cestou nějaké izolace a odsouvání České republiky směrem dále od integrované Evropy. Pak si můžeme dovolit zavádět odlišné režimy pro naše právnické osoby a cizí právnické osoby.

V případě, že bychom nadále chtěli setrvávat v té koncepci diskriminační, chtěl bych připomenout, že to má prazvláštní dopad, protože někteří z našich podnikatelů, např. ti možná aktivnější nebo dynamičtější, již dávno nalezli nějakého partnera třeba v Rakousku nebo v Německu a navázali spolupráci, která je projevem právě té integrující se Evropy, a právě pro ně bychom zaváděli poněkud obtížnější režim než pro ty, kteří byli - řeknu to teď s velkou opatrností a prosím, aby to bylo chápáno ne jako výtka - ale pro ty nešikovnější, kteří nehledali partnera v zahraničí, neusilují o pronikání na zahraniční trhy a spolupráci s partnery v zahraničí, tudíž mají čistě český kapitál.

V té souvislosti je potřeba říci, že dnes už jen velmi stěží dokážeme přesně rozlišit původ kapitálu, abychom mohli opravdu s jistotou říci: Tento kapitál je zaručeně pouze českého původu. Připomínám, že Evropská unie naopak se snaží prosadit regulace, které umožňují naprosto volný pohyb kapitálu bez respektování národních hranic, takže prosím, abychom potom v podrobné rozpravě, kde k této věci zazní určité návrhy, abychom měli na paměti tyto obecné zákonitosti a trendy, které můžeme sledovat na evropském kontinentě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Paynovi a hlásí se pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, já jsem překvapen tím, co v této sněmovně slyším, když se tu ozývají tvrzení, jako by ochrana domácích zájmů, jako by ochrana domácích subjektů byla něčím, co nás vzdaluje od integračních procesů. Tak tomu prostě není.

Když se podíváme na legislativní úpravy v jednotlivých zemích Evropské unie, zjistíme, že jsou vyslovenou výjimkou případy, kdy do tohoto druhu podnikání jsou puštěny zahraniční subjekty. Když se podíváme ale i na jiné oblasti, zjistíme, že plnokrevné tržní ekonomiky chrání své podniky. Mohu uvést třeba příklad ze Spojených států, příklad, který hodláme, kdybychom měli volební úspěch, napodobit, tzn., kde je ve hře veřejná soutěž, jsou ve hře veřejné peníze, tak v tomto případě ve Spojených státech je povinně podíl národní práce 60 %. A je to nepochybně země, která razí internacionalizaci ekonomických vztahů, která se podílí rozhodující měrou na tom, aby se rozvíjel proces uvolňování světového obchodu.

Čili to, co tu slyším, jsou věci, které jsou zavádějící a které by nepochybně nás spíše zařadily do role podřízeného subjektu, který by nemohl kontrolovat ani to nejzákladnější na svém vlastním domácím trhu, co kontrolovat může a má.

Pokud jde o návrhy paní kolegyně Röschové, po pravdě řečeno, příliš nerozumím tomu, jakým způsobem se odvíjí právě logika předkládaných návrhů. Z tohoto místa jsem chválil návrh, který předložila původně o loteriích, pak jsem byl vysloveně překvapen, když předložila sérii pozměňovacích návrhů, které šly proti duchu, co bylo v původním uceleném návrhu, který sněmovna dostala, a nyní přichází s dalším návrhem, který skutečně opět směřuje někam jinam. Domnívám se, že i tento posun může o něčem svědčit, ale rozhodně ne o tom, že by předkladatelka měla na mysli opravdu to, aby náš domácí trh se rozvíjel jako trh kvalitní, strukturovaný, členitý a s vysokým absorpčním potenciálem.

Chtěl bych tedy sněmovnu vyzvat, aby tento návrh, který předkladatelka nám adresovala, odmítla. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ransdorfovi a obecnou rozpravu končím.

Zazněl návrh na zamítnutí, takže vás, kteří jste ve sněmovní síni, upozorňuji, že se bude hlasovat v 9.48 hodin. Ty, kteří jsou mimo, pomocí zvonku upozorňuji, že dojde zanedlouho k hlasování.

Dámy a pánové, v obecné rozpravě zazněl návrh na zamítnutí návrhu poslankyně Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., sněmovní tisk 302.

Vidím, že je zájem o to, abych vás odhlásil. Rád tak učiním a prosím o novou přihlášku.

V hlasování číslo 76 o tomto návrhu rozhodneme.

 

Toto hlasování bylo zahájeno a já se táži, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat, protože se pro něj vyslovilo 26 poslanců, proti bylo 75, takže budeme pokračovat v rozpravě obecné.

 

Jako první se hlásí paní poslankyně Anna Röschová, jako druhý pan poslanec Josef Borák.

Pan poslanec Kužílek má náhradní kartu č. 5.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP