Pátek 15. května 1998

 

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych řekla několik slov úvodem, dříve než přednesu konkrétní pozměňovací návrh. Jako předkladatelka jsem nechtěla vystoupit, nechtěla jsem využít své...

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosil bych všechny, kteří nemají zájem o projednávání tohoto bodu a chtějí se věnovat diskusím na obecná nebo konkrétní témata, aby tyto diskuse vedli mimo tuto sněmovní síň.

 

Poslankyně Anna Röschová: Takže znovu. Nechtěla jsem využít svého práva navrhovatele vystoupit před obecnou rozpravou a odůvodnit návrh zákona, protože se domnívám, že v této sněmovně k tématu, který projednáváme, bylo řečeno již mnoho. Nicméně jsem asi neudělala dobře a měla jsem odůvodnit, proč nechávám ve hře svůj návrh zákona. Dovolte mi několik málo vět k tomu, abych to odůvodnila. Přimělo mě k tomu vystoupení pana poslance Ransdorfa.

Rozumím tomu, že byl trošku zmaten z toho, že jsem předkládala různé pozměňovací návrhy a souhlasila jsem s komplexním pozměňovacím návrhem rozpočtového výboru, který zazněl k návrhu kolegy Hofmana, a poté nechávám svůj návrh ve hře, ale slyšeli jste dobře, že to, co jsme měli my předkladatelé včetně zpravodaje na mysli, že by měl vykonat Senát. Senát toto nevykonal, a proto jsem nechala svůj návrh ve hře, aby určité problémy, které vznikly s přijatou novelou návrhu zákona 202 kolegy Hofmana, byly vyřešeny tady. Proto se trochu snažím toto vysvětlit kolegovi Ransdorfovi přesto, že to dělám asi zbytečně, protože tady není.

Nyní mi dovolte, abych předložila komplexní pozměňovací návrh v podrobné rozpravě. Tento návrh by zněl:

"1. Článek I zní: Zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 se mění takto:

Za § 6 se vkládá nový § 6a), který zní: U spotřebitelských soutěží lze povolení vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí.

2. Článek II zní: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1998.

3. Článek III, IV a V. se vypouští."

Toto je komplexní pozměňovací návrh, který zní k celému mému návrhu. To znamená, že by z čl. I zůstal pouze § 6a), z čl. II mého návrhu zákona zůstala pouze účinnost a ostatní články by se vypustily.

Pan zpravodaj zde již hovořil o tom, že legislativně není možné, abychom novelizovali novelu, která ještě není platná, není podepsaná prezidentem republiky. Proto můj návrh je takto stručný.

K věcnému problému, který zde předkládám, si myslím, že bylo řečeno mnoho jak v rozpravě, která předcházela hlasování o návrhu zamítnutém Senátem, tak v obecné rozpravě zde nyní o tom hovořil pan poslanec Payne. Velmi bych si přála, aby tento zákonodárný sbor v budoucnu hovořil a uvažoval všeobecně v obecné rovině o spotřebitelských soutěžích. Vzhledem k tomu, že tato debata neproběhla ve sněmovně, domnívám se, že není zapotřebí u spotřebitelských soutěží, které jsou typem loterie, zakazovat zahraniční kapitál, jako tomu je u loterií a ostatních hazardních her v jiném případě, protože se nedomnívám, že by příkladně firma McDonalds přestala vařit a péci hamburgry a věnovala se pouze hazardním hrám. Nicméně musím sama přiznat a uznat, je to jakési nouzové řešení, a myslím, že v budoucnu jak Ministerstvo financí, tak tato sněmovna by se tomuto problému měly věnovat komplexně.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Anně Röschové a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Josef Borák.

Dámy a pánové, vidím v tuto chvíli pouze dva hloučky, nicméně hloučky, které svým šumem tady ruší všechny ostatní. Doufám, že nemusím jmenovat, ani bych nechtěl, pana poslance Severu nebo Peška.

Teď bude hovořit pan poslanec Borák.

 

Poslanec Josef Borák: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, neutěšený legislativní stav ve fungování loterií a jiných podobných her, upravený zákonem č. 202/1990 Sb., vyvolal zcela evidentní nutnost upravit tuto stávající normu tak, aby byl do této oblasti vznesen pořádek a řád. Loterie a jiné podobné hry jsou vysoce citlivou oblastí, kterou si každý civilizovaný stát bedlivě hlídá a v níž si musí zajistit průhlednost jednotlivých subjektů. Zároveň podporuje takové trendy, které maximalizují odvody do veřejnoprospěšné sféry, ale nikoliv růst zisku provozovatelů.

Především z těchto důvodů členové rozpočtového výboru, ale i mnozí další poslanci tvrdě pracovali na přípravě novely tohoto zákona. Výsledek více než dva a půl roku trvající práce všech zúčastněných poslanců byl schválen sněmovnou ve třetím čtení 2. dubna tohoto roku. Tehdy jsme většinovým hlasováním dali najevo, že se stávající novelou Poslanecká sněmovna souhlasí a že se s ní ztotožňuje, protože novela zcela naplňuje výše uvedené principy.

Poté však začaly působit znovu lobbistické tlaky, především ze strany zahraničních společností, a dne 22. dubna 1998 Senát kompletně zamítl námi schválenou novelu. Kvalitu a odbornost připomínek Senátu k důvodům tohoto kroku nebudu komentovat. V úterý 12. 5. 1998 sněmovna 138 hlasy opětovně schválila znění novely. Sněmovna také schválila procedurální návrh paní poslankyně Röschové, aby dnes byl projednán tisk 302, který se týká stejné problematiky, a aby v rámci dalších čtení proběhla v této sněmovně opětovná diskuse o tom, zda otevřít, či neotvírat celý tento trh pro zahraniční společnosti. Ano, nebojím se říci, že celý loterijní trh, neboť pokud se schválí přístup zahraničního kapitálu do oblasti spotřebitelských loterií, bude se jednat o jasný precedens a ve velmi brzké době můžeme očekávat ještě silnější tlaky od zahraničních provozovatelů loterií a dalších podobných her, kteří se možná s ještě větší vehemencí budou snažit vstoupit na tento trh.

Myslím, že na této půdě snad již byly zmíněny veškeré argumenty proti vstupu zahraničního kapitálu do oblasti spotřebitelských loterií. Nemá smyslu, abych je zde znovu opakoval. Opakoval bych snad pouze fakt, že je zcela netypické, aby si stát pouštěl do oblasti loterií zahraniční kapitál. V podstatě u loterií dochází k dalšímu dobrovolnému zdanění prostředků od obyvatel. Tato dobrovolná forma daně však musí zůstat v zemi původu a musí sloužit k předem určeným veřejně prospěšným účelům. Vždyť kdo dokáže zabránit zahraniční společnosti v okamžiku, kdy jí bude legislativně umožněno vstoupit do oblasti spotřebitelských loterií, aby zcela v mezích zákona prováděla činnost loterijního charakteru? A věřte mi, takový model fungování není až tak těžké vymyslet. Může např. na víčku nápojů uvádět čísla, která budou pravidelně losována, a prakticky nepůjde vyvrátit jejich argumentace, že se jedná o spotřebitelskou soutěž, a ne loterii.

Zahraniční společnosti jsou natolik kapitálově silné, že výše jejich výher může přetáhnout sázející z větší části loterijního trhu. Budeme pak schopni zajistit, aby tyto prostředky byly směřovány do veřejnoprospěšné oblasti v České republice? Jsem přesvědčen o tom, že nikoliv, a naopak se obávám radikálního poklesu odvodů do veřejnoprospěšné oblasti od stávajících tuzemských provozovatelů, neboť u nich dojde k odlivu určité části sázejících.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP