Pátek 15. května 1998

 

(pokračuje Borák) 

Pokud se pustíme do dalších úprav zákona, dostaneme se do začarovaného kruhu neustálého připomínkování odpřipomínkovávaného, ale především riskujeme, že zcela rozvrátíme koncepci a kompletnost novely tohoto zákona. Novela tohoto zákona je totiž velice křehkým dokumentem zaručujícím maximalizaci odvodů na veřejně prospěšné účely i průhlednost této oblasti. Dalšími zásahy můžeme tedy tuto věc zcela zdeformovat a možná zničit, což by některým zájmovým lobbistickým skupinám velmi vyhovovalo.

Kolegyně a kolegové, nedomnívám se, že poté, co jsme v úterý potvrdili znění novely zákona č. 202/1990 Sb., bychom měli opětovně přistupovat k další novelizaci, když zatím ještě neplatí ani úterní novela. Souhlasím ale s tím, abychom zapracovali nutné legislativně technické připomínky. Věřím, že přistoupíme k celé novele velmi odpovědně. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Borákovi. Rád bych vyhověl panu poslanci Josefu Janečkovi, který mě požádal, abych oznámil, že má náhradní kartu číslo 7. Doufám, že toto oznámení vezme ten, kdo má toto za úkol, na vědomí.

Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Petr Vrzáň, připraví se paní Marie Noveská.

 

Poslanec Petr Vrzáň: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, po obsáhlém příspěvku kolegy Boráka, který spíše patřil do rozpravy obecné, bych si dovolil předložit pouze dva pozměňovací návrhy k projednávanému sněmovnímu tisku.

První návrh: § 18 nově zní takto:

O použití výtěžku z výherních hracích přístrojů rozhoduje obec, která vydává povolení k jejich provozování podle odst. 1 a).

Zde jde o to, aby tyto prostředky nebyly zákonem stanoveny pouze jako příjem rozpočtu obce, ale aby sama obec mohla rozhodnout o jejich směřování na jiné veřejně prospěšné účely.

Druhý pozměňovací návrh se týká § 4 B odst. 1, který si klade za cíl zvýšit a sjednotit herní jistoty. Zněl by takto:

Pozměňovací návrh 2 A: Písmeno b) nově zní: 10 milionů korun u loterií podle § 2 písm. d).

Pozměňovací návrh 2 B: Písmeno c) nově zní: 10 milionů korun u her podle § 2 písm. e).

Pozměňovací návrh 2 C: Písmeno e) nově zní: 10 milionů korun u her uvedených v § 2 písm. f), g) a j.

Děkuji za pozornost. Písemnou podobu předám zpravodajovi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Vrzáňovi. Prosím, aby se slova ujala poslankyně Marie Noveská. Připraví se pan poslanec Jiří Payne.

 

Poslankyně Marie Noveská: Dámy a pánové, jak jsem avizovala, v podrobné rozpravě předložím několik pozměňovacích návrhů, které jsou poměrně širšího charakteru, ale v podstatě vedou ke zpřesnění a zpřísnění pravidel některých věcí, které jsou již schváleny v zákonu a které jsou i v předkládané novele.

1. Vypouští se bod 7 návrhu a na jeho místo se vkládá následující text:

V § 4 se vypustí odst. 3 a 4. Stávající odstavce 5 až 10 se označí jako odstavce 3 až 8.

Za poslední větu odstavce 3 se vkládá tento text: "Ministerstvo může povolit výjimku tuzemským právnickým osobám se zahraniční majetkovou účastí u sázkových her podle § 2 písm. i) tohoto zákona, pokud zahraniční akcionář je právnickou osobou provozující sázkové hry v kasinech a tuto skutečnost prokáže stanoviskem orgánu příslušného státu vydávajícího povolení k provozu sázkových her v kasinech."

Odůvodnění: Odstraňuje se dvojí definice pojmu výtěžek, jak jsem již avizovala, ponechává se v platnosti jednotný systém odvodů na veřejně prospěšnou činnost odstupňovaný dle výše výtěžku a bezúčelové vázanosti části výtěžku určené na veřejně prospěšnou činnost, na chov dostihových koní apod. Možnou výjimku ze zákazu vstupu zahraničního kapitálu do provozování loterií a jiných podobných her u kasin odůvodňuje skutečnost, že jejich provozování je činnost náročná na specifické know-how, které nelze jinak než provozem kasina získat. Navíc lze obecně konstatovat, že podle všech dosavadních poznatků a statistických zjištění, která jsme sledovali, byly poplatky a daně odváděné státu provozovateli kasin se zahraniční majetkovou účastí v průměru vyšší než částky odvedené ryze tuzemskými provozovateli.

2. V bodu 9 se vypouští nové znění § 4 B a na jeho místo se vkládá následující znění 4 B odst. 1 písm. c):

c) U her podle § 2 písm. e) podle počtu výherních hracích přístrojů, u kterých je žádáno o povolení k provozování na území České republiky, takto: 500 tisíc korun do 100 kusů výherních hracích přístrojů, 1 milion korun do 300 kusů výherních hracích přístrojů, 2 miliony korun do 500 kusů výherních hracích přístrojů, 4 miliony korun do 1 tisíce kusů výherních hracích přístrojů, 8 milionů korun nad tisíc kusů výherních hracích přístrojů.

d) 20 milionů korun podle § 2 písm. h) a i).

V § 4 B odst. 1 se vypouští písm. f).

Odůvodnění: Odstupňovaná jistina provozovatele výherních hracích přístrojů nelikviduje malé provozovatele, zachovává tak konkurenční prostředí. Rozsah sázek a rizik je u provozovatelů her podle § 2 písm. h) obdobný jako u provozovatelů her podle § 2 písm. i), což odůvodňuje stejnou výši jistoty.

3. Do § 4 B se vkládá odstavec 5 následujícího znění: Žadatel o povolení provozovat loterii a jiné podobné hry musí povolujícímu orgánu hodnověrně doložit původ svého základního jmění a jistoty.

Odůvodnění: Toto opatření směřuje k zamezení praní špinavých peněz.

4. § 16 zní:

1. Část výtěžku z loterií nebo jiných podobných her podle § 2 a § 50 odst. 3 tohoto zákona, jejíž výše je určena v § 4 odst. 2 tohoto zákona, lze použít pouze pro veřejně prospěšný účel uvedený v povolení.

2. Souhlas k jinému použití části výtěžku může být udělen povolujícím orgánem na základě odůvodněné žádosti provozovatele.

3. Provozovatel loterie nebo jiné podobné hry je povinen odvádět na veřejně prospěšný účel průběžné zálohy ve výši nejméně 50 % z části výtěžku, jejíž výše je určena v § 4 odst. 2 tohoto zákona, které jsou splatné nejpozději poslední den každého třetího měsíce po vydání povolení k loterii nebo jiné podobné hře.

4. Provozovatel loterie nebo jiné podobné hry je povinen nejpozději do 90 dnů po skončení účetního období nebo vyúčtování hry doložit orgánu, který vydal povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry, poskytnutí části výtěžku na veřejně prospěšný účel, a to formou předložení příslušných bankovních výpisů a darovacích smluv.

Odůvodnění: Navržené znění terminologicky zpřesňuje dosavadní text. Stanovení záloh zpravidelňuje financování veřejně prospěšných účelů a snižuje pravděpodobnost možnosti případných nedobytných pohledávek z tohoto titulu. Požadavek bankovního výpisu směřuje k zamezení fiktivních hotovostních operací.

5. V § 17 odst. 11 zákona se vypouští poslední věta.

Odůvodnění: Odstraňuje se tak výkladově nejasný text.

6. § 18 odst. 4 se vypouští. Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

Odůvodnění: Odstraňuje se zcela chybný text, který ve svém důsledku znamenal, že veškerý zisk z provozování výherních hracích přístrojů by náležel obci. To je právě ten problém správního poplatku a věcí, které se směšovaly.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP