Pátek 15. května 1998

 

(pokračuje Noveská) 

7. V § 19 odst. 3 písm. a) se slovo "pět" nahrazuje slovem "deset".

Odůvodnění: Ustanovení omezující dobu užívání výherních hracích přístrojů na pět let nepřináší žádná pozitiva, naopak působí kontraproduktivně, neboť vyvolává potřebu nových investic, a tím snižuje výnosy a především daně zaplacené provozovateli. Navíc je toto ustanovení poměrně snadno obcházeno tím, že tyto výherní hrací přístroje jsou po pěti letech vyváženy do zahraničí, po repasi se s novými dokumenty vrací do České republiky jako nově vyrobené. Tato praxe není možná u větších renomovaných výrobců výherních hracích přístrojů, takže toto ustanovení paradoxně podporuje dovoz levných výrobně hracích přístrojů, které ne vždy jsou na odpovídající úrovni.

8. Na konec § 32 odst. 2 se vkládá věta: "Ministerstvo dále stanoví druhy a obsah dokladů, které budou v kasinu používány pro zahájení herního dne, doplnění finanční hotovosti v jeho průběhu a pro závěrečná vyúčtování herního dne, a dále stanoví minimální počty osob, které svými podpisy potvrdí správnost vykázaných tržeb."

Odůvodnění: Stanovení druhů a obsahu dokladů, které budou v kasinech závazně používány, stejně jako stanovení minimálního počtu osob, které svými podpisy potvrdí správnost vykázaných tržeb, přispěje ke zvýšení průhlednosti provozování kasin a usnadní kontroly státního dozoru a finančních orgánů.

9. V první větě § 37 se vypouštějí slova "a zvukově". Ve druhé větě § 37 se číslice "90" nahrazuje číslicí "30".

Odůvodnění: Změny jsou navrženy s ohledem na skutečnost, že úloha monitorovacích zařízení pro zvýšení transparentnosti provozu kasin a usnadnění práce státního dozoru je více než problematická. Již pouze kapacitní důvody - např. záznam patnácti kamerami ve dvou směnách denně představuje 2 700 videokazet s 16 200 hodinami záznamu. Použitelnost tohoto prostředku se tedy značně snižuje. Navíc i dlouholetí specialisté musí určitou situaci u hracího stolu, trvající jednu minutu, sledovat opakovaně několik hodin, než se jim podaří odhalit metodu, jaká byla použita k získání nezákonné výhry. S ohledem na to slouží monitorovací zařízení především provozovatelům kasin k odhalování nepoctivých hráčů a zaměstnanců a k řešení sporných případů ve hře. Jeho typ by tedy měl být ponechán na rozhodnutí provozovatele. Skladování shora uvedeného množství videopásků po 90 dní se s ohledem na jejich využitelnost jeví jako kapacitně příliš náročné a neodůvodněné.

10. § 38 odst. 2 zní: "Sázkových her v kasinu se nesmějí zúčastnit osoby zaměstnané u provozovatele kasina, osoby jim blízké a dále členové statutárních orgánů provozovatele kasina a osoby jim blízké."

Odůvodnění: Ustanovení má předcházet manipulování s výsledkem hry, které je možné nejen u zaměstnanců, ale samozřejmě i u statutárních orgánů provozovatele kasina. Jedná se o ustanovení zcela běžné v právních řádech většiny zemí umožňujících provoz kasin.

11. Za § 38 se vkládá § 38a), který zní: "§ 38a - Organizovaný nábor hráčů

1. Provozovatel kasina, který spolupracuje s fyzickou či právnickou osobou (agentem) za účelem náboru a zajištění hry v kasinu pro skupinu hráčů, přičemž si sám hradí nebo se podílí spolu s agentem na úhradě nákladů těchto hráčů a vytvořeném zisku (ztrátě), je povinen informovat Ministerstvo financí České republiky, že k této činnosti v jím provozovaném kasinu dojde.

2. Provozovatel kasina je povinen uzavřít s agentem smlouvu písemnou formou.

3. Pro organizovanou hru hráčů se musí používat zvláštní žetony schválené Ministerstvem financí České republiky, odlišné od žetonů používaných v kasinu.

4. O zahájení hry skupiny hráčů musí být alespoň pět dnů předem písemně informován orgán státního dozoru. V informaci musí být uveden seznam hráčů, jméno právnické či fyzické osoby (agenta) spolu s její identifikací, spolupracující s provozovatelem kasina při organizované hře hráčů, místo, den a hodina zahájení hry, minimální výše prostředků, která má být vložena příslušný den do hry, a doba, po kterou se hráči zavázali v kasinu hrát. Po skončení hry skupiny hráčů provozovatel zašle orgánu státního dozoru vyúčtování hry těchto hráčů, ze kterého bude patrný objem prostředků vložený do hry a výsledek.

5. Příjem snížený o vyplacené výhry skupiny hráčů musí být vyznačen ve výsledcích tržeb kasina odděleně od hry ´Hra ostatních hráčů´.

6. Nesplnění povinností stanovených pro hru skupiny hráčů v kasinu je považováno za závažné porušení podmínek, za nichž bylo vydáno povolení provozovat kasino, a může být potrestáno odejmutím povolení provozovat kasino."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím, abyste věnovali pozornost tomu, co paní poslankyně Noveská říká.

 

Poslankyně Marie Noveská: Odůvodnění: Organizovaný nábor hráčů je v českých kasinech velmi běžně a velmi často používán. Tento postup je však poměrně náchylný ke zneužití, a proto by měla být stanovena alespoň rámcová pravidla pro jeho použití.

Chci vás upozornit, že samy osoby, které skutečně tuto aktivitu velmi dobře znají, upozorňují na obrovské úniky peněz, které tímto způsobem odcházejí, protože tito hráči pro organizovaný nábor jsou hráči z celého světa a částky, které ten dotyčný den probíhají, jsou částky nevídané.

Další bod 12. V § 46 odst. 2 písm. b) se vypouští část věty za slovy "trestní řízení".

Odůvodnění: Návrh předpokládá omezení povinnosti mlčenlivosti pouze pro občanské soudní řízení a trestní řízení, kde je postup pro zjišťování těchto informací a nakládání s nimi blíže upraven. Poskytování těchto informací pro daňová řízení by si vyžádalo podrobnější úpravu.

13. pozměňovací návrh je posledním návrhem. § 50 odst. 4 zní: "Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti, na kterých veřejně přístupných místech v obci je ve veřejném zájmu provozování výherních hracích přístrojů zakázáno."

Odůvodnění: Návrh předpokládá omezení příliš široké pravomoci obce pozitivně stanovit, kde a kdy mají být v obci výherní hrací přístroje provozovány. Tato pravomoc by totiž mohla vést k vytvoření enkláv v rámci obce, kde by bylo možno za výhodných podmínek provozovat, a to ne z důvodu veřejného zájmu, ale například proto, že v předmětné oblasti budou umístěny nemovitosti či provozovny určité zájmové skupiny v obci apod. Účelem tohoto ustanovení by však naopak mělo být omezení, tedy zákaz provozu výrobních hracích přístrojů na určitých místech obce, a to z důvodu veřejného zájmu, a nikoliv tedy z důvodů partikulárních.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Noveské.

Konstatuji, že pan poslanec Jičínský má náhradní kartu číslo šest.

Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Payne a připraví se pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Jiří Payne: Pane místopředsedo, vážená sněmovno, dovolte ještě několik obecných poznámek na základě rozpravy, která zde doposud byla vedena.

Proč je pro loterie potřeba zvláštní regulace a ustanovení, je zřetelné. Protože loterijní podnikání patří bezesporu k těm lukrativním záležitostem a dá se na tom velmi snadno vydělávat. Problém je, že v extrémním případě by se mohlo stát, že celý národ bude podnikat jenom v oblasti loterií a nebude vytvářet žádný hrubý národní produkt skutečnou produkcí nějakých výrobků. A není to tak nemyslitelná záležitost. Vzpomeňte na to, že v Albánii se zhroutila státní správa a zhroutil se režim právě na základě podobných loterií, takže to nebezpečí skutečně existuje. Problém je ten, že bychom měli umět odlišit - a to je teď předmět sporu - spotřebitelské loterie, které mají sloužit jakoby k reklamnímu účelu, od loterie, která je podnikána jako samostatný předmět podnikání.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP