Pátek 15. května 1998

 

(pokračuje Payne ) 

Myslím si, že bychom mohli najít někdy v budoucnosti formulaci, která by to odlišila, nicméně teď jsme v takovém stavu, kdy máme jednu novelizaci, která ještě není opublikována ve Sbírce, a druhou projednáváme, že by asi bylo moudré debatu o povaze loterií, nutnosti jejich regulací a možná podrobnější regulaci si zopakovat někdy na podzim letošního nebo počátkem příštího roku.

Přesto si myslím, že je velmi odvážné tvrzení, že loterie jsou jistou formou zdanění. Mám pocit, že to je tvrzení, které by bylo jaksi jen velmi těžko obhájit, protože existuje cosi jako teorie her a existuje cosi jako hazardní hry, a to je něco zcela jiného než daňové zákony. Toto je tedy potřeba vzít přinejmenším jako velmi volné přirovnání, protože loterie s daněmi nemají vůbec nic společného a natož pak s dobrovolnými daněmi.

Další poznámka se dotýká toho, že si myslím, že nejde o nějakou lobbistickou činnost konkrétních firem, ale jde o to, abychom se chovali slušně na mezinárodní scéně.

Vím, že tady máme stále ještě dvě politické strany, které mají ve své minulosti členství v Národní frontě a stále ještě u nich přetrvávají návyky z Národní fronty. A snad jedině tak si dovedu vysvětlit, že se mohou dopouštět takových věcí, jako je jablečná válka, nebo obhajovat evidentně diskriminační princip, který opravdu neobstojí ani z hlediska Evropské unie a evropského práva, ani z hlediska bilaterálních smluv, které jsme uzavřeli s řadou zemí včetně Austrálie, tam ovšem máme speciální ustanovení pro loterie. Anebo snad jedině, že by tyto strany začínaly inklinovat k anarchismu. Ale každopádně to nesvědčí o odpovědnosti představitelů takovýchto stran, když v této době dokáží obhajovat principy, které jsou zřetelně v rozporu např. s asociační dohodou.

Na závěr konkrétní pozměňovací návrh, který se pokouším formulovat tak, aby byl nezávislý na tom, jak dopadne projednávání prvé novely. Bude-li prvá novela v dohledné době podepsána prezidentem a opublikována ve Sbírce, pak by tento návrh byl normálně hlasovatelný. Kdyby prezident nepodepsal novelu, pak pravděpodobně padá pod stůl, protože Poslanecká sněmovna už se nemůže k té věci vrátit, a možná by to bylo ještě zase předmětem diskusí. Ale v případě, že by ten návrh opravdu nebyl projednán, pak si myslím, že formulace, kterou hodlám navrhnout, by také dávala smysl.

Je to svým způsobem alternativa k tomu, co navrhovala paní poslankyně Röschová, a uvidíme potom při hlasování, která z těchto alternativ se ukáže jako schůdnější.

Předkládám tedy pozměňovací návrh v tomto znění:

§ 1 se mění a doplňuje takto:

Odst. 5 zní: "Provozovatelem loterie nebo jiné podobné hry může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry."

Vycházím ze zásady, že lex posterio de rogat priori, tzn. v případě, že v jednom paragrafu budeme mít dvojí znění odstavce 5, platí stará zásada římského práva, že pozdější zákon má větší sílu než ten dřívější.

S odvoláním na tuto zásadu si tedy myslím, že je to jedna z možností, jak přistoupit k řešení tohoto problému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme místopředseda sněmovny pan kolega Jan Kasal, připraví se pan kolega Vlastimil Tlustý.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, nechci vystupovat meritorně k tomuto návrhu zákona. Nicméně mě poněkud překvapilo spojení, které pan poslanec Payne tady před chvilkou naznačil, tedy spojení mezi projednáváním tohoto zákona a účastí některých poslanců ve stranách, které byly součástí Národní fronty. Myslím si, že to je, jak se říká, naprosto "mimo mísu". A byl bych rád, kdyby pan poslanec Payne naprosto zodpovědně řekl - zmiňoval se o dvou stranách, které byly součástí Národní fronty - a kdyby také zmínil to, že nejen dvě strany, ale spousta členů, kteří jsou členy jiných stran, třeba té jeho, byli také součástí Národní fronty, stejně tak jako rybáři, výzkumníci a kde co jiného. Myslím si, že pan poslanec Payne v tuto chvíli prostě ulétl.

Ale chci k tomu ještě jenom dodat, že bych byl rád, kdyby nejen tato sněmovna, ale i ti, kteří mě mohou slyšet nebo uslyší, vzali na vědomí, že být členem politické strany, třeba lidové nebo socialistické - jiná tady nebyla - v dobách komunismu nebylo žádné plusové znamínko. To bylo jednoznačně minusové znamínko a prosil bych pana poslance Payna, aby třeba v mém případě se zeptal ve Žďáru nad Sázavou, Přibyslavi nebo kdekoli jinde, jak mně pomohlo členstvo v lidové straně v mé kariéře odborné. A byl bych rád, kdyby tyto věci napříště vzal do úvahy.

Myslím si, že další řečník, který je členem ODS, se k tomu třeba také vyjádří, ke svému členství v organizacích, které byly nebo nebyly součástí Národní fronty. Věřím, že pan poslanec Payne při své objektivnosti toto zaznamená.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Technické sdělení. Pan kolega Jiří Novák má náhradní kartu č. 2.

S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Ransdorf, poté se připraví pan kolega Tlustý a pan kolega Jičínský.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Chtěl bych říci, že tváří v tvář problémům, ve kterých dneska naše země je, podobné hrátky rozdělování lidí na to, čím byli nebo nebyli, by prostě už měly dávno skončit. Zejména v zemi, kde je právním poradcem našeho prezidenta Marián Čalfa, podobné hrátky se stávají naprostým nesmyslem.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ransdorfovi, vystoupí pan poslanec Vlastimil Tlustý, připraví si pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nevyslyším výzvu pana místopředsedy a nepřednesu pozměňovací návrhy ke své politické kariéře, protože tento bod není v tuto chvíli na programu, a pokud by měl být, doporučuji, aby tak bylo navrženo a pak bych se jím samozřejmě seriózně zabýval.

Dovolím si přednést jeden komplexní pozměňovací návrh k projednávanému tisku. Je to pozměňovací návrh, který reaguje na jednu námitku Senátu, námitku, která se týká legislativně technického nedostatku, který je obsažen v předchozí novele, kdy v jednom paragrafu je zaveden pojem "část výtěžku", konkrétně v § 4, a v následujících paragrafech, kterými jsou paragrafy 15, 16, 18 a 42, není tato terminologická změna promítnuta.

Vzhledem ke zvláštnosti této druhé novely ovšem nezbývá nic jiného, než tuto banální legislativně technickou úpravu provést odcitováním nového znění všech dotčených paragrafů, což učiním.

Předkládám tedy pozměňovací návrh, který a) říká, že název zákona zní:

"Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb.,

o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb."

b) Článek I zní:

"Zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., se mění takto:

1. V § 15 se slova "případného nespotřebovaného výtěžku" nahrazují slovy "případné nespotřebované části výtěžku".

2. § 16 zní:

§ 16 Použití výtěžku loterie a jiné podobné hry.

Odst. 1 Část výtěžků z loterií nebo jiných podobných her podle § 2 a podle § 50 lze použít pouze pro veřejně prospěšný účel uvedený v povolení.

Odst. 2 Souhlas k jinému použití části výtěžku může být udělen povolujícím orgánem na základě odůvodněné žádosti provozovatele, nebo bylo-li provozování loterie nebo jiné podobné hry zrušeno.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP