Pátek 15. května 1998

 

(pokračuje Tlustý)

Odst. 3. Příjemce odvodu části výtěžku z loterií nebo jiných podobných her je povinen provozovateli doložit užití těchto prostředků pro veřejně prospěšný účel uvedený v povolení, a to nejdéle do 90 dnů po skončení účetního období nebo vyúčtování hry.

Odst. 4. Provozovatel je povinen údaje uvedené v odst. 3 předložit orgánu, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, v případě provozovatele her podle § 2 písm. e) rovněž příslušnému orgánu státního dozoru, a to nejdéle do 15 dnů po obdržení údajů.

Odst. 5. V případě porušení povinnosti stanovené v odst. 3 může orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, použití části výtěžku na veřejně prospěšný účel změnit.

3. § 18 včetně poznámky č. 6 zní: "§ 18 odst. 1: K provozování výherních hracích přístrojů vydává na žádost

a) obec pro svůj územní obvod, a to v přenesené působnosti

b) okresní úřad pro svůj územní obvod, má-li být provozovatelem výherních hracích přístrojů obec ve svém územním obvodu

c) ministerstvo, je-li výherní hrací přístroj na českou měnu provozován v kasinu a u výherních hracích přístrojů na cizí měnu.

Odst. 2. Žadatel je povinen uvést v žádosti o povolení k provozování výherního hracího přístroje jména osoby (osob), která odpovídá za zákaz vstupu osob mladších 18 let do herny.

Odst. 3. Povolení se vydává nejdéle na dobu 1 kalendářního roku.

Odst. 4. Část výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů je příjmem rozpočtu obce, která vydá povolení k jejich provozování podle odst. 1 písm. a).

Odst. 5. Za vydání povolení k provozu výherních hracích přístrojů platí provozovatel za každý výherní hrací přístroj správní poplatek (odkaz 4).

Odst. 6. Po zaplacení správního poplatku orgán, který provoz výherního hracího přístroje povolil, vydá povolení a známku. Provozovatel je povinen známkou označit výherní hrací přístroj nejpozději do 15 dnů od začátku platnosti povolení na viditelném místě tak, aby nebylo možno známku poškodit. Náležitosti známky stanoví právní předpis (odkaz 6)."

Odkaz 6 zní: "Vyhláška Ministerstva financí č. 223/93 Sb., o hracích přístrojích."

4. V § 42 se slova "využití výtěžku" nahrazují slovy "využití části výtěžku určené na veřejně prospěšný účel".

Článek II zní: "Čl. II. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1998."

Za poslední. Články III, IV a V se vypouštějí. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Tlustému. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Zdeněk Jičínský, který je posledním písemně přihlášeným.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, vážené shromáždění, chci jen stručně reagovat na kolegu Payna, který hovořil o tom, že kdyby prezident republiky využil svého práva a vrátil návrh zákona, který jsme přijali na této schůzi po jeho zamítnutí Senátem, že už jej Poslanecká sněmovna nemůže projednat. To myslím není pravda. Usnesli jsme se, pokud mě paměť neklame, že 18. června by měla být svolána schůze, aby projednala ty návrhy zákonů, které teď po jejich schválení postoupíme Senátu. Tento návrh zákona, využije-li prezident svého veta, bude moci být projednán v čase. Po této stránce to myslím problém není.

Časový problém je u tohoto návrhu zákona, který projednáváme teď, protože tam tato lhůta, kdyby prezident republiky svého práva využil, se už nestihne a platí to, o čem jsme hovořili dříve, že tím tento návrh padá ze stolu.

Jen ještě jedna poznámka. Kolega Payne hovořil o tom, že by bylo vhodné k problematice loterií se vrátit případně na podzim. Chápu, že v době zkracujícího se času této Poslanecké sněmovny klesá citlivost k právním problémům spojeným s projednáváním zákonů. Ale sama skutečnost, že projednáváme na této schůzi druhou novelu jednoho a téhož zákona, je kuriózní. Já jsem na to upozornil při projednávání návrhu vráceného ze Senátu. Nechci ten problém příliš komplikovat, ale je vůbec otázka, lze-li takovouto novelu k novele, která ještě neplatí a je otázka, zda vůbec platit bude, přijmout. Dávám to jen k úvaze, abychom se zamysleli, že je tu něco, co bychom v legislativní kultuře měli více oceňovat, abychom nedělali věci - nebudu užívat tak silného slova, jako užil svého času kolega Prokop, když mluvil o právních zvěrstvech - ale chtěl bych mluvit o velmi vážných právních nedokonalostech v našem legislativním procesu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jičínskému. S faktickou poznámkou Jiří Payne, čili dvě minuty. Jen upozorňuji, abych se nedostal do konfliktu.

 

Poslanec Jiří Payne: Chci jen poděkovat panu prof. Jičínskému, protože já se s ním v této věci zcela shoduji. Myslím, že nejsme v rozporu i z hlediska výkladu, jak vlastně poběží lhůty. Naprosto se hlásím k tomu, že bychom neměli dělat takovéto typy novelizací. Jsem přesvědčen, že se vyplatí dělat zákony na první pokus a dobře. Vždycky se to vyplatí jak z hlediska časového pro nás, tak z hlediska státu. Uvádění každého zákona v život stojí energii, čas a práci mnoha lidí a opravdu by bylo dobré, kdybychom si zvykli dělat zákony na první pokus a dobře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Paynovi. V tuto chvíli vystoupí pan poslanec Pavel Maixner.

 

Poslanec Pavel Maixner: Pane předsedající, dámy a pánové, v úterý 12. května jsme schválili novelu zákona o loteriích a nevidím jediný pádný důvod do zákona ihned znovu zasahovat. Zástupci některých zahraničních firem by sice ze zákona rádi dostali ustanovení o zákazu podnikání cizinců v loteriích, ale kdybychom to dovolili, stali bychom se světovou raritou. Nikde na zeměkouli si státy do loterií zahraničí nepustí, protože by nenávratně přišly o zisky, které jdou na dobročinné účely. Pokud Češi odevzdají dobrovolně peníze tím, že se účastní nějaké číselné nebo spotřebitelské loterie, měli by zase Češi a jen Češi mít prospěch z výtěžku této loterie. Kdybych začal třeba ve Francii nebo USA prodávat české losy, byl bych za mřížemi dříve, než bych prodal první z nich. A my bychom měli pod záminkou volného podnikání strkat peníze do cizích kapes? Nikdo nás k tomu nenutí a žádné mezinárodní smlouvy neporušujeme, jak nám zde bylo argumentováno.

Chybu jsme udělali jedinou, že jsme velice potřebnou novelu neschválili už dávno a nechali platnost naprosto nevyhovujícího zákona 202/90 Sb. šitého po revoluci velmi rychlou jehlou. Proto navrhuji zamítnout tento tisk.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Maixnerovi. Další přihlášky nemám, rozpravu končím. Ještě před hlasováním se chci zeptat, zda chce vystoupit pan poslanec Tlustý nebo paní poslankyně Röschová. Ta ano.

 

Poslankyně Anna Röschová: Ráda bych vystoupila jen s velmi krátkou poznámkou jako reakcí na vystoupení pana poslance Jičínského, který mluvil o legislativní kuriozitě. Dávám mu v podstatě zapravdu, nicméně trochu mě mrzí, že neposlouchal vystoupení pana zpravodaje, který právě o této kuriozitě hovořil a v obecné rozpravě upozornil na to, že v podrobné rozpravě k tomuto tisku nelze novelizovat novelu, která ještě není platná.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP