Pátek 15. května 1998

 

(pokračuje Kasal) 

Dalším bodem je

 

16.
Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání ústavního zákona,
kterým se mění Listina základních práv a svobod
/sněmovní tisk 371/ - druhé čtení

 

Chci se zeptat, zdali pan poslanec Jiří Novák hodlá v tuto chvíli vystoupit. Je tomu tak.

 

Poslanec Jiří Novák: Vážení pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych uvedl tento bod, který je jistým volným pokračováním včerejšího projednávání ve věci bývalého poslance dr. Libora Nováka, které vyústilo v diskusi o problematice vazeb v České republice.

Smyslem předkládaného návrhu je zmírnit negativní dopady stávající právní úpravy a navrhované prodloužení lhůt v žádném případě není mechanické, ale vychází z toho, jaký je smysl příslušné lhůty a jaké úkony je třeba v jejím rámci provést. Zatímco lhůta 24 hodin po rozhodnutí soudu o zadržené nebo zatčené osobě, která mu byla předána, je za cenu zajišťování nepřetržité pracovní dosažitelnosti na všech okresních a krajských soudech dostačující, neboť soud v této lhůtě zpravidla již jen hodnotí shromážděné důkazy, vyslýchá obviněného a po vyhodnocení těchto skutečností rozhoduje o vazbě, jako zcela nedostatečná se jeví lhůta 24 hodin od zadržení obviněného nebo podezřelého vyšetřovatelem do jeho předání soudu. Zde totiž spočívá těžiště shromažďování důkazů, a to z velké části až na základě výpovědi zadržené osoby.

Prodloužení této lhůty na dvojnásobek umožní, aby všechny orgány činné v trestním řízení proti zadržené osobě, proti níž je vedeno trestní stíhání, mohly daleko odpovědněji posoudit, zda taková osoba má být vzata do vazby nebo zda původně učiněný závěr o existenci důvodu vazby pozbyl odůvodnění. Tolik stručně úvodem.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Novákovi a chci se zeptat, zdali chce vystoupit zpravodajka ústavně právního výboru Anna Röschová. Ano, je tomu tak. Dávám jí slovo.

 

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, dovolte mi jen, abych seznámila sněmovnu s projednáváním tohoto návrhu ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, a abych seznámila sněmovnu s projednáním v ústavně právním výboru.

Ústavně právní výbor tento návrh projednal a doporučuje sněmovně, aby jej schválila.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji pan poslankyni Anně Röschové. Ptám se, zdali chce vystoupit paní poslankyně Hana Orgoníková jako zpravodajka petičního výboru. Je tomu tak. Dávám jí slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, petiční výbor projednal návrh pana poslance Jiřího Nováka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod (tisk 371), na své 27. schůzi, a přijal usnesení č. 108, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit s tímto návrhem souhlas.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Orgoníkové a otevírám rozpravu. Jako první se přihlásil pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, nejprve se chci zeptat na jednu věc. V prvním čtení jsme tento návrh projednávali spolu s návrhem na něj navazujícím. Ptám se, jestli diskuse bude spojena k oběma těmto návrhům.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já se omlouvám, pane poslanče. Dámy a pánové, prosím o klid!

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Diskuse se tedy vede jedině k návrhu ústavního zákona, protože jde o změnu Listiny základních práv a svobod. Nechci být formální a neupírám samozřejmě této Poslanecké sněmovně právo, aby i v této fázi svého působení rozhodovala o ústavních zákonech. Z ústavního hlediska k tomu samozřejmě právo má, ale měli bychom se zamyslet nad tím, zda to je důvodné a zda je vhodné provádět tuto dílčí změnu ústavy bez provedení potřebných souvislých změn v celém trestním řízení.

Omlouvám se, že musím přejít i k dalšímu návrhu, ale moje argumentace - kdybych se omezil jenom na tuto věc - by nebyla dostatečně přesná. Myslím si tedy, že uvažovat o této změně má smysl jedině v rámci širších systémových úvah o změně trestního řízení. K tomu se ještě vyjádřím v dalším návrhu. Na základě toho, co jsem teď řekl, navrhuji zamítnutí tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zdeňku Jičínskému. Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím a zahajuji rozpravu podrobnou.

Dovolte mi zmínku, že jsou usnesení některých výborů. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu.

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu. Je 10.55 hodin, v 10.57 hodin budeme hlasovat.

Dámy a pánové, budeme v tuto chvíli hlasovat o návrhu pana poslance Jičínského na zamítnutí této předlohy.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 79 a táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat, protože se pro něj vyslovilo 15 poslanců, 78 bylo proti.

 

Konstatuji, že druhé čtení tohoto návrhu zákona skončilo. Děkuji panu poslanci Novákovi, děkuji paní poslankyni Röschové.

 

Přistupujeme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

17.
Návrh poslanců Jiřího Nováka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 372/ - druhé čtení

 

Dávám slovo panu poslanci Jiřímu Novákovi.

 

Poslanec Jiří Novák: Pane předsedající, dámy a pánové, návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní řád, především reaguje na předpokládanou změnu Listiny základních práv a svobod v ustanovení týkajícím se lhůt při rozhodování o zadržení a předkládání návrhu na rozhodnutí o vazbě. Podstatou změn § 75 až 77 trestního řádu je prodloužení lhůty, která smí uplynout od zadržení obviněného nebo podezřelého z trestného činu do jeho předání soudu. Touto změnou se má zajistit, aby vyšetřovatel a státní zástupce mohli obstarat potřebné důkazy pro rozhodnutí o zadržené osobě, dostatečně prověřit její obhajobu a v neposlední řadě této osobě umožnit realizovat její právo na zastoupení obhájcem, který by byl přítomen při jejím výslechu.

Ve svém výsledku by tato změna měla přispět ke snížení počtu případů, kdy vazba je uvalena nedůvodně nebo naopak, z důvodu časové tísně, je bez dostatečného prověření ze zadržení propuštěn obviněný, u něhož objektivně důvody vazby jsou dány.

Druhý okruh změn se týká ustanovení § 67 trestního řádu, ve kterém jsou obsaženy důvody, pro které lze obviněnou osobu vzít do vazby a ve vazbě ji držet.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP