Pátek 15. května 1998

 

(pokračuje Jičínský) 

Jestli bych se dovolal slova Michala Prokopa, tak v této souvislosti je to jeho charakteristika, kterou užil mylně v souvislosti s domnělou retroaktivitou autorského zákona, ale na tuto praxi Poslanecké sněmovny ve sféře trestního zákonodárství to platí.

Chci říci zároveň jednu věc. Při jednání ústavně právního výboru, na které byli pozváni zástupci příslušných státních institucí, zástupci právní praxe, právní teorie včetně advokacie, se hovořilo o tom, že je třeba dělat také tyto změny systémově, že není vhodné provádět jednotlivou změnu bez dalších důsledků, které s potřebami zefektivnění trestního řízení i z hlediska ochrany práv a svobod občanů souvisejí. Nejsem zásadně proti této konkrétní úpravě, která je tu předložena, ale jsem proti tomu, abychom takto opravdu po jednotlivých paragrafech prováděli změny trestního řádu, protože tyto změny, pokud nejsou promyšleny koncepčně a systémově, nejsou dobré. Čili na základě toho, co jsem řekl, navrhuji zamítnutí návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zdeňku Jičínskému. Další přihlášky do obecné rozpravy nejsou. Teď musím dát hlasovat. Je 11.10 hodin, v 11.12 hodin rozhodneme o návrhu na zamítnutí, který přednesl pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Jiří Novák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se jen stručně vyjádřit k tomu, co zde před chvíli řekl pan poslanec Jičínský.

Za prvé říká, že na komplex návrhů, který předkládá, nenavazují příslušné změny v trestním řádu. Já s tím souhlasit nemohu. Prodloužení lhůty z 24 na 48 hodin je promítnuto ve změně ustanovení § 75 až 77 trestního řádu. Jiné změny ani na místě nejsou.

Dovolím si též připomenout, že o tisku, který nyní projednáváme, bylo přijato usnesení ústavně právním výborem. Toto usnesení bylo přijato jednomyslně včetně hlasu pana poslance Jičínského, takže v této souvislosti trochu nerozumím jeho návrhu na zamítnutí tohoto návrhu.

Možná je dobré také říci i něco o vystoupení zástupců státní správy soudů a státního zastupitelství na půdě ústavně právního výboru. Bylo to vyjádření, které působilo chvílemi až absurdně, protože zástupce státních zástupců řekl, že takovéto změny trestního řádu nepovažuje za nutné proto, že jsou už obsaženy v našem právním řádu, že nezná žádného soudce, který by při rozhodování o vazbě nezkoumal otázku, zda je trestní stíhání vedeno zákonně, a že z toho důvodu vidí tuto navrhovanou změnu jako nadbytečnou. Vzápětí vystoupil místopředseda Nejvyššího soudu, který se ohradil a tvrdil, že žádné takové ustanovení v trestním řádě není a není v žádném případě povinností soudů, aby zkoumaly, zda je trestní stíhání vedeno zákonně, nebo ne. Jenom z těchto dvou vyjádření si mohli poslanci učinit obraz o tom, jak je zapotřebí expressis verbis do trestního řádu dát povinnost soudu, aby zkoumal nejen důvody vazby, ale aby zkoumal to, zda je trestní stíhání vedeno zákonně, zda jsou dány všechny znaky trestného činu a zda existuje důvodné podezření, že takovýto trestný čin spáchal obviněný.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Novákovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Jičínský. Jsem docela na rozpacích. Faktická poznámka je v rámci rozpravy. Rozprava byla ukončena, ale věřím, že nezneužijete času.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Opravdu nezneužiji času, chci jenom upozornit, že pan poslanec Novák jako navrhovatel na ústavně právním výboru nebyl dost pozorný. Vystoupil jsem ve stejném smyslu, jako jsem mluvil teď, a tak jsem se choval, i pokud jde o hlasování. Moje připomínka, pokud jde o systémové řešení, souvisí s tím, že na ústavně právním výboru poslanec Kudláček navrhl další změny trestního řádu, které jsou nezbytné z důvodů, o kterých jsem hovořil v souvislosti se změnou trestního zákona.

Ústavně právní výbor správně rozhodl, že není možné při projednávání této jednotlivé změny provádět další změny trestního řádu, jakkoliv jsou nezbytné, a toho se týkala moje připomínka, že tu je potřebná širší změna trestního řádu, a nemyslím si, že tato změna je nezbytná hned teď, do konce volebního období.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jičínskému a myslím, že můžeme přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Jičínského na zamítnutí této předlohy.

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 80. Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat, protože se pro něj vyslovilo 21 poslanců, proti bylo 88.

 

Postupujeme do podrobné rozpravy a jako první se přihlásil pan poslanec Libor Kudláček. Připraví se paní poslankyně Anna Röschová.

 

Poslanec Libor Kudláček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych ve svém vystoupení navázal přinejmenším na téma, které zde uvedl pan poslanec Jičínský, nikoliv už na názor na jeho věcný postoj, nebo alespoň ne na všechno z něj.

Ještě předtím bych se ale rád zmínil o tom, aby to bylo jasné, abych nijak nemátl tím, že se přihlašuji s pozměňovacími návrhy, že za prvé souhlasím - a budu podporovat - se záměrem, který sleduje návrh novely trestního řádu předložený panem poslancem Novákem. Za druhé, že se také nedomnívám, že je bůhví jak užitečné a k dosažení dobrých efektů žádoucí, zvláště v tak citlivé oblasti, jako jsou zákony upravující trestní řízení, postupovat cestou různých agregací a slepenců nejrůznějších témat, která využívají návrhu, který má svoji vnitřní logiku, svoji vnitřní konzistenci a z tohoto pohledu je návrhem uceleným, tj. návrhu, který podal pan kolega Novák.

Přesto se však domnívám, že je užitečné vést diskusi o možnosti napravit některé chyby, kterých jsme se sami dopustili. A tady se vracím k tomu, co zde uváděl pan poslanec Jičínský, že jsme se skutečně dopustili některých chyb, když jsme v souvislosti s novelizací trestního zákona nepřijali některé procesní úpravy v trestním řádu, byť jsme ji projednávali formou také spíše nestandardní, protože příslušné návrhy byly obsaženy v novele zákona o státním zastupitelství.

Domnívám se, že by bylo dobře tyto chyby napravit, a nechť sněmovna posoudí, zdali způsob, jakým to můžeme učinit v rámci projednávání návrhu pana poslance Nováka, je či není užitečný. Nechtěl bych samozřejmě v žádném případě, aby právě podobný postup, tyto pozměňovací návrhy byly příčinou vašich pochybností.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Libor Kudláček: Aspoň kdyby klid byl tak přiměřený, abych věděl, jestli pan kolega mluví na mne, nebo na někoho jiného. Děkuji.

Vracím se k tomu, co jsem říkal, že bych rád, aby sněmovna posoudila, zdali je ochotna přijmout tato zlepšení, tyto nápravy námi učiněných chyb, aniž by to ohrozilo přijetí návrhu, který podal pan poslanec Novák.

Nyní věcně několik slov ještě předtím, než přečtu pozměňovací návrh.

Bylo to v srpnu roku 1997, když vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh, kterým se měl měnit zákon o státním zastupitelství, a v rámci tohoto zákona předložila i návrh na změnu trestního řádu a zákona o správě daní a poplatků. Podstatou návrhu novelizace trestního řádu a na něj navazujícího návrhu novelizace zákona o správě daní a poplatků bylo především zakotvení postupu orgánů činných v trestním řízení při ukládání nově zaváděných institutů trestního práva hmotného, podmíněného upuštění s dohledem, podmíněného odsouzení s dohledem a postupu při odhalování a stíhání nově zaváděných daňových trestních činů.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP