Pátek 15. května 1998

 

(pokračuje Kudláček) 

Uvedené změny byly obsaženy souběžně v projednávaném návrhu novelizace trestního zákona, který Poslanecká sněmovna schválila. Na to si jistě někteří z vás vzpomenou.

Zcela opačné stanovisko však sněmovna zaujala k návrhu novelizace trestního řádu a zákona o správě daní a poplatků. Tak vznikla ta poměrně neobvyklá situace, kdy v trestním zákonu jsou od 1. ledna 1998 obsaženy nové instituty např. podmíněného upuštění od potrestání s dohledem a podmíněného odsouzení s dohledem, ale jsou nepoužitelné, protože chybí úprava postupu soudu při jejich ukládání, kontrole, přeměně.

Podobná situace vznikla u některých skutkových podstat nových, jako např. neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení apod.

Náš závěr o tom, že nepotřebujeme onu novelu trestního řádu a novelu zákona o správě daní, který jsme tehdy učinili, byl přinejmenším ukvapený.

Jakými návrhy by bylo možné tyto chyby napravit? Jsou celkem čtyři a já je přečtu jako pozměňovací návrh.

Jde o pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním.

Pozměňovací návrh č. 1 se týká § 8 odst. 2, který zní v mém návrhu takto: "Jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění okolností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, nebo v řízení před soudem též k posouzení poměrů obviněného, anebo pro výkon rozhodnutí, může státní zástupce a po podání obžaloby předseda senátu požadovat údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství, a údaje z evidence cenných papírů. Podmínky, za nichž může orgán činný v trestním řízení vyžadovat údaje získané v daňovém řízení, stanoví zvláštní zákon - údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství, údaje z evidence cenných papírů nebo údaje, které byly získány v daňovém řízení, nelze využít pro jiný účel než pro trestní řízení, v jehož rámci byly vyžádány."

Pozměňovací návrh č. 2 se týká § 157 odst. 2, kdy se na konci připojuje věta: "K prověření oznámení o skutečnostech nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, je státní zástupce dále oprávněn:

  1. vyžadovat od vyšetřovatele a policejního orgánu spisy, dokumenty, materiály a zprávy o postupu při prověřování oznámení;
  2. odejmout kteroukoliv věc vyšetřovateli nebo policejnímu orgánu a učinit opatření, aby věc byla přikázána jinému vyšetřovateli nebo policejnímu orgánu;
  3. odejmout věc policejnímu orgánu a z důvodů uvedených v tomto zákoně ji přikázat vyšetřovateli;
  4. dočasně odložit zahájení trestního stíhání."

Pozměňovací návrh č. 3 se týká problematiky onoho podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem a já ho předkládám v podobě nového paragrafu 330a, který se vkládá za § 330.

§ 330a - v návrhu máme dva odstavce.

První odstavec: "Jestliže bylo uloženo podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem, soud sleduje chování podmíněně odsouzeného a dodržování uložených omezení a povinností způsobem, k němuž jej opravňuje zákon. Podle povahy věci požádá o spolupůsobení orgány veřejné správy, zájmová sdružení občanů a další orgány, instituce a osoby. Při výkonu dohledu nelze podmíněně odsouzenému ukládat jiné povinnosti, než které vyplývají ze zákona nebo z odsuzujícího rozsudku."

Druhý odstavec: "Na rozhodnutí o tom, zda se osvědčil podmíněně odsouzený, u něhož byl vysloven dohled, nebo zda se nařídí výkon podmíněně odloženého trestu, se obdobně užije ustanovení § 330."

A konečně čtvrtý pozměňovací návrh, který se týká problematiky podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, předkládám jako nový § 359a, který se vkládá za § 359, a který zní: Má zde nadpis, který zní: "Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem". Vlastní text: "Není-li dále stanoveno jinak, na postup při výkonu dohledu nad odsouzeným, u něhož bylo podmíněno upuštěno od potrestání s dohledem, a na rozhodnutí o tom, zda se podmíněně odsouzený osvědčil, nebo zda se mu ukládá trest, se přiměřeně užije ustanovení § 330a. O uložení trestu odsouzenému, u něhož bylo podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem, soud rozhodne ve veřejném zasedání rozsudkem."

To jsou všechny pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Liboru Kudláčkovi. Nyní bude hovořit paní poslankyně Anna Röschová.

 

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, jen pro pořádek a pro stenozáznam, v podrobné rozpravě předkládám jako pozměňovací návrh usnesení ústavně právního výboru pod č. tisku 372/2.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Anně Röschové. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, kolega Kudláček zde otevřel problém, se kterým jsme se trochu vypořádávali na ústavně právním výboru, tzn. zda rozšiřovat případnými dalšími pozměňovacími či doplňovacími návrhy tu věc, která je předmětem návrhu pana poslance Nováka, čili tisk č. 372.

Mám také jeden doplňující návrh k trestnímu řádu, který se netýká této projednávané věci. Na ústavně právním výboru jsem nakonec tento pozměňovací návrh nepodal, protože pan kolega Kudláček nebyl úspěšný s návrhem na rozšíření projednávané věci. Nicméně ve sněmovně kolega Kudláček podal svůj doplňující návrh, takže pro případ, že by byl přijat pozměňovací návrh kolegy Kudláčka a sněmovna by rozhodla, že rozšíří předmět jednání o další věci, tak i já mám jeden pozměňující návrh, který novelizuje trestní řád. Návrh zní takto:

V článku I. doplnit nový bod tohoto znění: V § 163a odst. 1 se za slova "neoprávněného užívání cizí věci podle § 249" doplňují slova "neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru podle § 249a odst. 1".

Vysvětlím stručně, oč jde. Samotná skutková podstata trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru se do trestního zákona dostala oprávněně nedávnou novelou. Bohužel došlo k tomu, že sice byl novelizován trestní zákon, ale zřejmě omylem nedošlo ke stejné vazbě na trestní řád, jaká existuje u trestného činu neoprávněného užívání cizí věci podle § 249. Přitom není jediný důvod, proč by režim zahájení a vedení trestního stíhání jen se souhlasem poškozeného měl být u těchto prakticky obdobných trestních činů odlišný.

Smyslem tohoto návrhu je odstranit zřejmou chybu, ke které došlo opomenutím, kdy byl novelizován trestní zákon, nikoli však odpovídajícím způsobem trestní řád.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP