Pátek 15. května 1998

 

(pokračuje Matulka) 

To je k mému drobnému pozměňovacímu návrhu, který považuji spíš za skutečně technickou nápravu omylu, ke kterému došlo v souvislosti s novelou trestního zákona. Znovu opakuji a upozorňuji: tento svůj pozměňovací návrh chápu sám jako podmíněný jen pro případ, že by sněmovna odsouhlasila rozšiřující pozměňující návrh kolegy Kudláčka. Sám jsem přesvědčen, že bychom se touto cestou ubírat neměli, ale pokud se sněmovna rozhodne, že ano, tak samozřejmě i já tento svůj pozměňovací návrh míním vážně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Další přihlášky nejsou, takže podrobná rozprava končí. Návrh na zamítnutí nezazněl, takže děkuji panu poslanci Novákovi a paní poslankyni Röschové. Konstatuji, že druhé čtení tohoto návrhu skončilo.

 

Dámy a pánové, nyní se budeme věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

18.
Návrh poslance Roberta Koláře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje
zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací
a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 373/ - druhé čtení

 

Prosím o úvodní slovo pana poslance Roberta Koláře.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu ve druhém čtení opakovat to, co jsem o této novele řekl ve čtení prvním, čili zásadní důvody, které mě vedly k tomu, abych tuto novelu podal.

Chtěl bych pouze připomenout, že novela se týká jedné z daní, a sice pouze daně dědické. A u této daně dědické pouze jedné skupiny, a to první skupiny, to znamená - pouze připomínám - v první skupině jsou dědicové manželé vzájemně na sebe nebo dědictví z rodičů na děti.

Myslím, že vše ostatní, co proběhlo v rozpočtovém výboru, který mou původní myšlenku rozšířil o další ustanovení, přísluší pouze zpravodajovi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kolářovi. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali výboru rozpočtovému. Usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 373/2. Prosím nyní, aby se ujal slova zpravodaj výboru rozpočtového pan poslanec Jan Třebický.

 

Poslanec Jan Třebický: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, rozpočtový výbor se návrhem poslance Roberta Koláře zabýval na své 36. schůzi dne 29. dubna letošního roku. Doporučil po projednání jej schválit parlamentem ve znění, které máme v tisku 373/2, jež máme na svých lavicích. V podrobné rozpravě si dovolím osvojit tento návrh.

Nyní jen několik komentujících vět. Usnesení rozpočtového výboru má v podstatě dvě části. První zejména legislativně lépe upravuje vlastní návrh navrhovatele. Dále potom jednak upřesňuje, jednak usnadňuje správu daně i druhé a třetí skupiny. Přirozeně ve druhé části je třeba, aby se to promítlo i v přechodných ustanoveních. Z nich bych chtěl upozornit zejména na bod 10, který umožňuje, aby daň byla částečně či zcela prominuta při řešení důsledků živelních pohrom a jiných mimořádných hromadných událostí. Pověřuje ministerstvo, aby takto jednalo, pokud bude shledán důvod nadměrné tvrdosti. Tolik moje zpráva.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji Janu Třebickému. Otevírám obecnou rozpravu. Jako první se přihlásil pan poslanec Gongol, dále se připraví pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, je velmi stručný, dokonce mnohem stručnější než příslušné usnesení rozpočtového výboru č. 314 označené jako tisk 373/2.

Je pravda, že usnesení tento zákon "šitý horkou jehlou" v některých věcech dopracovává. Je vidět, že autor se soustředil spíš na cíl než na obsah. Koneckonců cíl je jasný - ještě před volbami zabezpečit pomocí tohoto návrhu zákona převod obrovských majetků nabytých v posledních obdobích za ne zcela legálních kroků na jiné blízké osoby. Nelze totiž nevidět, že mnohé politické strany - zejména na levé části politického spektra - mají ve svém volebním programu provedení revize některých privatizačních procesů a event. nápravu zjištěných chyb. Nejlepším protiopatřením je proto v dobré víře převést tento majetek na jiné osoby, ale samozřejmě bez daně, a to daně jakékoli.

Za zcela zavádějící považuji údaj obsažený v důvodové zprávě poslaneckého návrhu, že celkový výnos tentokrát pouze daně dědické je zanedbatelný a činí za rok 1996 pouze 97 milionů korun. Je přece zcela logické, že za stávajících zákonem stanovených podmínek se toto číslo do budoucna několikanásobně zvýší, a to z mnoha důvodů.

Jedním z nich budou totiž vzpomínané často fiktivní převody z důvodů, o kterých jsem se již zmínil. Jiným důvodem je samozřejmě i to, že hodnoty děděných či darovaných majetků budou samozřejmě narůstat.

V důvodové zprávě poslaneckého návrhu je dále uvedeno, že cílem novelizace je odbourávat daňové břemeno v souladu s moderními pohledy na daňovou soustavu v rámci Evropské unie. Autor zřejmě přehlédl informační podklad Parlamentního institutu o sazbách daně dědické a darovací v některých zemích. Pro pořádek připomenu některé údaje z tohoto materiálu. Např. ve Spolkové republice Německo činí tato daň podle hodnoty majetku v prvním stupni minimálně 3 - 35 %, v Rakousku 2 - 15 %, ve Velké Británii až 40 %, v Dánsku až 70 %, ve Španělsku až 34 %, ve Francii 60 %, v Itálii 68 %, v Portugalsku 50 %, v USA 49 %.

Tvrzení v důvodové zprávě poslaneckého návrhu jsou tedy zcela účelová. I v těchto zemích jsou používány rozdílné sazby dle výše majetku.

Nikdo z nás asi nebude nic namítat proti tomu, aby se např. dědická daň např. do výše hodnoty rodinného domku neplatila nebo jen minimálně, protože lze předpokládat, že tento majetek byl získán poctivou prací. Z tohoto důvodu si myslím, že by i náš zákon měl k výši převáděného majetku přistupovat diferencovaně. Měl by být ale součástí celkové změny daňových zákonů po volbách, a to i s ohledem na naplňování příjmů státního rozpočtu v dalších letech.

Doporučuji proto tento návrh zákona ve druhém čtení zamítnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Gongolovi. Další přihláškou je přihláška pana poslance Jičínského, takže mu dávám slovo.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP