Pátek 15. května 1998

 

(pokračuje Kasal) 

 

Zahajuji další bod, kterým je

 

19.
Návrh poslanců Jana Grůzy a Hany Marvanové na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 376/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím paní poslankyni Hanu Marvanovou.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ráda bych jménem svým a jménem pana poslance Grůzy vám předložila k druhému čtení poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů. Tento zákon reaguje na změnu, kterou provedla Poslanecká sněmovna zákonem, který jsme přijali v loňském roce s účinností od 1. ledna 1998, a změna se týkala hypotečních úvěrů a zavedení možnosti daňového odečtu v případě úroků z hypotečních úvěrů a z úvěrů ze stavebního spoření.

Na základě diskusí nad tímto námi v loňském roce schváleným návrhem se zainteresovanými ministerstvy, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem financí a zejména se zástupci bank, tedy hypotečních bank a stavebních spořitelen, jsme dospěli k závěru, že je třeba provést úpravu této změny tak, aby v praxi nedocházelo k některým pochybnostem a aby se skutečně námi zamýšlená změna, která byla přijata v loňském roce, mohla plně projevit v praxi, to znamená aby v praxi všichni občané mohli využívat této určité výhody daňových odečtů.

Smyslem této námi předkládané novely a principem základních úprav jsou zhruba tyto tři body, které shrnu.

Za prvé tento náš návrh přesněji vymezuje, co se rozumí bytovou potřebou. Nadále ovšem ponechává to, aby bytovou potřebou byla rozuměna nejen výstavba nového bytu, ale i pořízení bytu, pokud jde o pořízení bytu pro osobní potřebu, a dokonce se vztahuje i na pořízení družstevních bytů včetně pozemků pro výstavbu takovýchto bytů.

Dále tento námi předkládaný návrh přesněji definuje to, na které úvěry se vztahuje daňová úleva, že by se tedy napříště vztahovala nejen na úvěry hypoteční a ty čisté úvěry ze stavebního spoření, ale vztahovala by se i na další úvěry, které jsou těmito bankami nebo hypotečními bankami a stavebními spořitelnami poskytovány v souvislosti s těmito klasickými úvěry, tedy i na tzv. překlenovací úvěry.

Zároveň po diskusích, zdali by daňová úleva měla být nějak limitována horní částkou, jsme navrhli, aby byla limitována, a předkládali jsme původně návrh, aby byla limitována možností odepsat si od daně z příjmu za rok 255 000 Kč. Po jednání v rozpočtovém výboru, jak budete posléze informováni, jsme se shodli na částce 300 000 Kč ročně. Tím se vyloučí to, aby v případě velmi vysokých hypotečních úvěrů u nejvyšších příjmových skupin obyvatel byla tato daňová výhoda nadměrně vysoká oproti obyvatelům, kteří nemají tak vysoké příjmy.

Poslední podstatnou změnou v této naší novele je to, aby této výhody daňových odečtů reálně mohly využít nejen osoby, které jsou samostatně výdělečně činné, ale i osoby, které jsou v závislé činnosti, tak aby mohly již během roku uplatnit prostřednictvím plátce daně z příjmu odečet od základu daně měsíčně, nikoli až při ročním zúčtování záloh, a to tak, aby banky nemusely požadovat u osob, které jsou v závislé činnosti, tak vysoký měsíční příjem, jak by zatím musely požadovat.

To je stručné shrnutí základních změn, které jsou součástí našeho návrhu. Jsou tam i změny drobnější legislativní, ale to vše máte popsáno v důvodové zprávě. Doufám, že sněmovna tento náš návrh podpoří, protože myslím, že je nesmírně důležité po námi loni schválené zásadní změně provést tuto drobnou dílčí úpravu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Haně Marvanové. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Jeho usnesení nám bylo rozdáno jako tisk 376/2. Prosím nyní pana poslance Roberta Koláře, chce-li vystoupit jako zpravodaj tohoto výboru, aby se ujal slova.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, rozpočtový výbor projednal tento návrh novely zákona na své 34. schůzi ze dne 12. března. Přijal k němu doporučující stanovisko s tím, že nad rámec novely zákona přijal některá ustanovení, která jsou součástí přílohy č. 1 usnesení rozpočtového výboru, které máte před sebou.

Rozpočtový výbor se snažil při této novele nejít filozoficky nad rámec předkládané novely, aby neztížil její průchodnost parlamentem. Proto veškeré pozměňovací návrhy, které rozpočtový výbor přijal, jsou spíše legislativně technického a zpřesňujícího rázu a reagují především na problémy, které se vyskytují se správou této daně v praxi.

V tuto chvíli upozorňuji, že jako zpravodaj bych chtěl ve třetím čtení právě vzhledem k charakteru těchto pozměňovacích návrhů navrhnout, aby se o usnesení rozpočtového výboru hlasovalo jako o celku, a proto prosím jednotlivé představitele poslaneckých klubů, aby tento můj návrh již v tuto chvíli brali na vědomí. Pokud by v usnesení rozpočtového výboru shledali některé záležitosti, v nichž spatřují politický náboj, a chtěli by o nich hlasovat izolovaně, aby mě o tom zpravili. Věřím, že tento způsob hlasování nám potom ulehčí projednávání ve třetím čtení, protože - aniž bych k tomu vyzýval - předpokládám, že ve druhém čtení zazní spousta dalších návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Robertu Kolářovi. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím, takže otevírám rozpravu podrobnou. Jako první se přihlásil pan poslanec Robert Kolář, dále vystoupí pan poslanec Prokop a pan poslanec Severa.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ač jsem k tomu nevyzýval, sám mám celou řadu pozměňovacích návrhů, z nichž opět většina reaguje spíše na poznatky z praxe a na problematiku, která je buď spojena se správou této daně v praxi, anebo reaguje na určitou nerovnost, která se vyskytuje vůči jednotlivým subjektům.

První pozměňovací návrh doplňuje novelu zákona o dani z příjmů o možnost uznání diskontu při prodeji pohledávek nebo směnek v inkasu před lhůtou jejich splatnosti. Týká se § 24 odst. 2 písm. s), kde navrhuji nové znění § 24 odst. 2 písm. s) takto:

"s) u poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví

1. hodnota pohledávky při jejím postoupení, a to do výše příjmu plynoucího z jejího postoupení,

2. cena pořízení (poznámka 20) u pohledávky nabyté postoupením, a to do výše příjmu plynoucího z její úhrady dlužníkem nebo postupníkem při jejím následném postoupení.

Příjmy uvedené v bodě 1 a 2 lze zvýšit o vytvořenou opravnou položku nebo rezervu (její část) podle zvláštního zákona (poznámka 22a), anebo o úrokovou částku (diskont) připadající na zbývající dobu do lhůty splatnosti u pohledávky postoupené před její splatností.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP