Pátek 15. května 1998

 

(pokračuje Kolář) 

To, že nakonec tato sazba se nestala součástí novely zákona již v předchozím roce, bylo způsobeno tím, že v rámci určitých politických dohod, kdy se v této sněmovně současně projednávala novela zákona o dani z příjmu a novela zákona o spotřební dani a přijetí nižší sazby bylo podmiňováno zavedením tzv. zelené nafty do spotřební daně, jsme se jako sněmovna k tomuto kroku neodhodlali.

Předkládám jej tedy s tím vědomím, že tento návrh není pro sněmovnu něčím zcela novým, není to návrh zpravodaje jakožto osoby, je to návrh, který už tato sněmovna projednávala, projednával jej rozpočtový výbor této sněmovny a rozpočtový výbor jej tehdy doporučil.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan poslanec Prokop. Připraví se pan kolega Severa.

 

Poslanec Michal Prokop: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já také nepatřím k lidem, kteří by příliš horovali pro to, aby se předkládané předlohy v rámci druhého čtení ve sněmovně rozšiřovaly o témata, která přesahují původně zamýšlenou náplň navrhované novely. Nicméně v tomto případě chci učinit výjimku, a to proto, že je to vlastně poslední možnost, abychom napravili jednu chybu, které se sněmovna dopustila, když jsme projednávali a schvalovali zákon o nadacích a nadačních fondech.

Pokud si dobře vzpomínáte, vrátil nám Senát tento zákon s celou řadou připomínek, a já tehdy jako zpravodaj k tomuto zákonu jsem upozornil na to, že jakkoliv některé z připomínek Senátu jsou správné a upozorňují na některá věcná pochybení, kterých jsme se prostě dopustili skutečně legislativně technickým omylem, nebylo možno akceptovat znění Senátu ze zcela jiných, věcných důvodů. Přesto jsem tehdy upozorňoval na to, že ve dvou případech - jeden z nich je právě ten, který teď přednesu - je možné chybu, na kterou Senát upozorňuje, napravit při nejbližší možné novele zákona o dani z příjmu, která vždy v normálních volebních obdobích bývá předkládána vládou v jarních měsících, ještě předtím, než se začne projednávat státní rozpočet.

Jsme ve výjimečné situaci, a přesto se tady objevila jedna novela zákona o dani z příjmu, tato poslanecká. Nezbývá mi, než abych svůj návrh uplatnil nyní, protože se domnívám, že je nutno tento omyl napravit, neboť nadace a nadační fondy budou do konce června tohoto roku předkládat svá daňová přiznání a je zapotřebí, abychom tento omyl napravili.

Jde v podstatě pouze o to, že jsme tehdy zavedli do zákona nový pojem "nadační fondy" a promítali jsme ho do všech souvisejících norem, i do zákona o dani z příjmu, ale v jednom případě se prostě legislativně technickým omylem tak nestalo, a já bych to teď rád napravil.

Můj návrh zní, aby byl zařazen na začátek předkládané novely nový bod 1: V § 4 odst. 1 písm. k) se za slova "nadací" doplňují slova "nadačních fondů".

Další body se pak přečíslují. To je vše.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nyní se přihlásil společný zpravodaj, kolega Kolář. Má přednost.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, chtěl jsem jen požádat všechny účastníky diskuse, aby mi své případné návrhy dávali písemně.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Samozřejmě. Slova se ujme pan poslanec Severa, připraví se pan poslanec Páv.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, dovolím si přednést pozměňovací návrh, který se neváže přímo k problému hypoték. Dovoluji si využít situace otevření tohoto zákona a přednesu dle mého nekonfliktní návrh legislativně technický a zpřesňující, který je se souhlasem Ministerstva financí a pražské burzy. Je to doplňující návrh k novele zákona o daních z příjmů, který zpřesňuje ustanovení limitující uznávání ceny práva opce při jeho prodeji.

§ 24 odst. 2 písm. zg) zní: "zg) cena práva opce podle zvláštního předpisu.20) Při prodeji práva opce mimo burzu cenných papírů a komoditní burzy se sídlem na území České republiky je však cena práva opce 20) (hodnota práva opce k 31. prosinci 1997 podle zvláštního předpisu, 20) bylo-li právo opce pořízeno do uvedeného termínu), s výjimkou uvedenou v písm. r) a w), výdajem (nákladem), a to jen do výše příjmů z jejího prodeje".

Dovolte mi krátké odůvodnění. Současná úprava zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, v platném znění v ustanovení § 24 odst. 2 písm. zg) umožňuje daňově uznávat právo opce (cena vyplývající z kupní smlouvy při koupi opce) jen v případě jejího prodeje před uplynutím tohoto zakoupeného práva a jen do výše příjmu z jejího prodeje.

Příklad - nákup práva opce za 50 jednotek, přede dnem jeho uplatnění došlo k prodeji za 40 jednotek, daňově uznatelné náklady v den jeho prodeje jsou ve výši pouze 40 jednotek z ceny zakoupeného práva opce a 10 jednotek zůstává daňově neuznatelných.

Uvedené řešení a obsah ustanovení § 24 odst. 2, písm. zg) lze úspěšně akceptovat tam, kde cena opce vzniká na základě přímé dohody kupujícího s prodávajícím, ale nelze stejnou paralelu uplatňovat u ceny opčního práva, která vzniká jako výsledek anonymní nabídky a poptávky (kupující a prodávající se navzájem neznají) na veřejných trzích, za tímto účelem zřízených. Na těchto veřejných trzích, které jsou upraveny zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění, a zákonem č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, v platném znění, je v případě udělení licence k organizování derivátových, a tím potažmo opčních obchodů, hlavním předmětem činnosti organizovat za předem daných a standardizovaných podmínek opční obchody, což znamená především provádět nákupy a prodeje práva opcí za účelem jejich dalších prodeje či nákupu, kdy cena práva opce je cenou tržní, která je přímo úměrná tržním vlivům a očekáváním, je tedy právní úprava pro anonymní nabídku a poptávku nevýhodná, a proto navrhuji změnu ustanovení § 24 odst. 2, písm.zg) citovaného zákona tak, aby cena práva opce byla daňově uznatelná v celé výši, která byla na veřejném trhu dosažena. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Než se slova ujme pan kolega Páv, dovolte mi sdělit technickou připomínku. Řada z vás se na mne obrací s dotazem, jak budeme dále pokračovat.

Po ukončení podrobné rozpravy k tomuto bodu vyhlásím polední přestávku do 14.30 hodin. Pak budeme postupovat tak, abychom dokončili zbývající dva body druhého čtení a pak si vám dovolím navrhnout procedurálně, abychom na konci dnešního dne, nejdéle však do 17 hodin, projednali druhé čtení všech zahraničních smluv.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP