Pátek 15. května 1998

 

(Schůze opět zahájena ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, prosím, abyste zaujali svá místa ve sněmovně, budeme pokračovat. Zahajuji odpolední jednání 25. schůze Poslanecké sněmovny. Ještě jednou vás vítám. Připomínám, že projednáváme bod 19, stále probíhá podrobná rozprava, do které se již nikdo nehlásí, takže budeme nyní hlasovat o návrhu pana kolegy Gongola, který podle paragrafu 63 odst. 2 jednacího řádu navrhl přerušit projednávání tohoto bodu. Současně navrhl, aby se touto problematikou zabýval rozpočtový výbor a zaujal stanovisko. Nenavrhl termín, a on ho navrhnout nemusí podle zákona, pouze může, takže budeme hlasovat o té první části. Na vaši žádost jsem vás ještě jednou odhlásil. Prosím, abyste se zaregistrovali, budeme hlasovat.

 

Dámy a pánové, zahájil jsem hlasování číslo 83 a ptám se: Kdo podporuje návrh kolegy Gongola? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 39, proti 67 poslanců, z přítomných 117, návrh nebyl přijat.

 

Ptám se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo. Podrobnou rozpravu končím a prosím zpravodaje, aby se ujal slova a navrhl nám hlasování, tak jak bylo předloženo v rozpravě.

 

Poslanec Robert Kolář: Jako další bych přednesl návrh pana poslance Gongola, který navrhl vrátit tento zákon k novému projednání v rozpočtovém výboru.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ne, je to tak, že pan kolega Gongol navrhl zamítnout a pan kolega Václavek navrhl vrátit k dalšímu dopracování. Prosím pana kolegu Václavka.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, já bych chtěl doplnit, že jsem měl návrh na zamítnutí i na dopracování.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Tak je to jedno, jestli vy, nebo pan kolega Václavek. Budeme hlasovat o návrhu, který přednesl zpravodaj, aby podle § 94 byl návrh nejprve zamítnut.

Zahájil jsem hlasování 84. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 37, proti 76 poslanců. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na vrácení k přepracování.

Zahájil jsem hlasování číslo 85. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 56, proti 72 poslanců. Ani tento návrh nebyl přijat.

Děkuji předkladateli, děkuji i zpravodaji. Tím končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dámy a pánové, jak jsem slíbil, nyní budeme hlasovat o procedurálním návrhu, abychom se po ukončení bodu 20 a 23 zabývali zahraničními smlouvami.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 86. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Ze 133 přítomných 100 poslanců hlasovalo pro, 22 proti. Návrh byl přijat.

Děkuji za pochopení.

 

Nyní se tedy budeme zabývat bodem

 

20.
Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích
a o změně a doplnění některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 379/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím ministra životního prostředí pana Martina Bursíka.

Dámy a pánové, já vás poprosím o klid, za což předem děkuji.

 

Ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, předkládám za Ministerstvo životního prostředí do druhého čtení vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích. V současné době v České republice není komplexně oblast nakládání s chemickými látkami upravena, existuje pouze dílčí norma, která ošetřuje nakládání s látkami, které jsou karcinogenní, nebo s jedy, a to na pracovišti, a protože neexistuje komplexní právní úprava, tak také v České republice neexistuje úplná evidence a představa o množství a rozložení chemických a především nebezpečných chemických látek na území České republiky.

Rád bych vám doporučil k projednání ve druhém čtení tento návrh, který v sobě již vlastně obsahuje a reaguje na celkem 15 právních úprav Evropské unie. Rád bych vyjádřil poděkování dvěma výborům, které se zabývaly tímto zákonem, to je výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí...

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane ministře, promiňte, že vás přerušuji, ale zdá se mi docela nekorektní, aby se pořádaly porady poslaneckých klubů přímo ve sněmovně.

 

Ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: ...a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Ministerstvo si osvojilo pozměňovací návrhy, které vycházejí z projednávání tohoto tématu ve výborech, a nemá s nimi vážnější problémy.

Stejně tak bych chtěl říci, že máme připravena opatření, která bude potřeba přijmout do výkonu státní správy i do zajištění registračního místa pro chemické látky a jiná opatření, která se týkají aplikace tohoto zákona. Nebudu vás více zdržovat ve vaši přípravě a debatách a nechám to na projednávání a předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji vám za tuto zkušenost z Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu ministrovi. Předložený vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 379/1 a 379/2. Prosím, aby se zpravodajové těchto výborů postupně ujali slova, a to pan poslanec Jaroslav Štrait a poté pan poslanec Ondřej Huml.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP