Pátek 15. května 1998

 

(pokračuje Emmerová) 

Z hlediska péče o zdraví občanů našeho státu je tato činnost velmi důležitá. Na jednom místě v republice jsou soustředěny informace o všech registrovaných látkách, aby byly k dispozici pro poskytnutí konzultace v případě otrav. Služba tohoto střediska je využívána zejména lékaři lůžkových a ambulantních zařízení jakéhokoli typu a často představuje volbu přiléhavé, často kauzální léčby. V mnoha případech je základním předpokladem toho, že byl zachráněn lidský život.

Ve vědomostech ohledně působení chemických látek na živý organismus existují v naší veřejnosti tzv. díry. Jak jinak by se mohl objevit v Mladé frontě Dnes ze dne 13. května t.r. článek následujícího znění. Cituji: Oheň a dým z pryskyřice děsily celou noc. Všechny rysy katastrofy, která by mohla ohrozit tisíce životů, nesl požár skladu pryskyřice v Bělé nad Radbuzou na Domažlicku, s nímž bojovalo od pondělí večer do včerejšího rána bezmála 300 hasičů. Sloup dýmu polekal lidi v okruhu několika desítek kilometrů nejen v tuzemsku, ale i v sousedním Německu. Někteří z nich dokonce neváhali opustit domovy a prchnout do bezpečí. Civilní obrana sice vyloučila, že by kouř obsahoval jedovaté plyny, hasiči se však shodli, že nic podobného nepamatují. Hořet začalo kolem šesté hodiny odpoledne a ohni padla za oběť skladová hala a více než 1000 tun pryskyřice, která měla soukromé firmě posloužit k výrobě střešních šindelů. Nehoda, jež způsobila škodu za více než 10 mil. Kč, se obešla bez zranění a neublížila životnímu prostředí. Nikdo nevěděl, jestli kouř není jedovatý. "Nechci domýšlet, co by se pak stalo," přiznal vedoucí referátu obrany a ochrany domažlického okresního úřadu Lubomír Šebesta. Jeho kolega z havarijní komise Petr Mužík potvrdil, že vše vypadalo děsivě. "Smrdělo to až do Domažlic, jako když se pálí asfalt. Hustý černý kouř vytvářel oblak jako atomový hřib," vylíčil. Lidé v okolí reagovali různě. "Když jsem viděl ten mrak, vzal jsem rodinu a autem jsme odjeli do Domažlic. Myslím, že ty plyny byly karcinogenní," soudí veterinář Václav Poláček z Hostouně, která je od Bělé vzdálena asi 10 km. Naproti tomu Marie Bahenská, jejíž domek dělí od spáleniště asi 200 metrů, se děsila jiné věci. Vroucí pryskyřice tekla blízko rozvodu plynu. "Kdyby to bouchlo, byla by půlka obce pryč." Kámen ze srdce spadl všem až po několika hodinách nejistoty. "Po desáté hodině v noci nás experti z civilní ochrany uklidnili, že kouř neobsahuje toxické látky," sdělil Šebesta. Do té doby místní rozhlas v Bělé a v dalších obcích vyzýval obyvatele, aby nevycházeli z domu a neotvírali okna. Varování vysílaly i některé rozhlasové stanice v Německu. "Viděli jsme kouř a doporučení jsme respektovali," uvedl Josef Vorster z radnice ve Weidhausu. Konec citátu.

Z výše uvedeného vyplývá, že se odpovědní činitelé měli obrátit nejprve na zmíněné Toxikologické informační středisko v Praze. Tam by se totiž dozvěděli - a nejen tam - že v každém kouři je vysoký obsah oxidu uhelnatého, ale i celá řada dalších škodlivin. Jejich soubor je závislý na charakteru hořící látky. K tomu přistupují i složité interakce a produkce dalších toxinů. A tak by pracovníci CO dospěli nepochybně ihned k závěru, že je nutné v obci uvést v chod integrovaný záchranný systém, zatím v jeho neoficiální podobě, a že by měli eventuálně i zvažovat evakuaci obyvatel z postižené lokality.

Co říci závěrem? Přijetí tohoto zákona všechny nešvary nevyřeší, ale určitě přispěje k zajištění kvalitnějšího životního prostředí, přispěje také k urychlení vybudování jednotného integrovaného záchranného systému v ČR a posílí důvěryhodnost našeho podnikatelského úsilí v průmyslové oblasti. Děkuji vám za pozornost i nepozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím a zahajuji podrobnou rozpravu, do které se zatím písemně přihlásili poslanci Ambrozek, Emmerová a Žižka. V tomto pořadí prosím, aby se ujali slova. Jako první kolega Ambrozek, připraví se paní kolegyně Emmerová.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pane předsedající, děkuji. Navážu na to obsáhlé vystoupení paní kolegyně Emmerové s tím, že předpokládám, že už nemusím příliš podrobně zdůvodňovat pozměňovací návrhy, které nyní přednesu, abych vás v pátek odpoledne neokrádal o vzácný čas.

Moje pozměňovací návrhy se týkají právě problematiky nahrazení pokusů na zvířatech adekvátními metodami.

Pozměňovací návrh první. Navrhuji doplnit do § 4 nové odstavce 3 a 4, které by zněly:

"Odst. 3. V případě, že jsou k dispozici spolehlivé údaje o působení chemické látky nebo přípravku na lidský organismus (údaje z databází toxikologických dat, údaje z vyšetření osob zasažených či otrávených touto látkou či přípravkem, výsledky předchozích testů na lidských dobrovolnících, informace získané z expertizních prací, údaje z odborné literatury, informace získané na základě praktických zkušeností apod.), nebo výsledky testů provedených pomocí metod nahrazujících pokusy na zvířatech, mohou být tyto údaje použity pro účely klasifikace látky podléhající povinnosti registrace místo výsledků toxikologických zkoušek vyžadovaných podle tohoto zákona.

Odst. 4. Ministerstvo životního prostředí vede registr, do kterého shromažďuje a ve kterém uchovává veškeré informace o metodách nahrazujících pokusy na zvířatech. Údaje z tohoto registru jsou veřejně přístupné. V úředních dnech je možné si dělat výpisy a kopie veškerých informačních materiálů z tohoto registru."

Tyto pozměňovací návrhy v podstatě umožňují, aby se i nás stejně jako v řadě vyspělých zemí tvořil registr, který by shromažďoval informace o alternativních metodách, které nahrazují pokusy na zvířatech, a v případě, že je dostatek těchto informací, aby od těchto pokusů mohlo být upuštěno.

V § 7 odst. 8, který se zabývá tím, co nemůže být předmětem obchodního tajemství, bych chtěl podpořit pozměňovací návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, který navrhuje znění písm. e): "výsledky toxikologických a ekotoxikologických zkoušek látky", a navrhuji doplnit písmena j) a k), která by zněla:

"j) použité metody toxikologických a ekotoxikologických zkoušek látky

k) případy týrání zvířat během toxikologických a ekotoxikologických zkoušek látky."

Cílem těchto pozměňovacích návrhů je, aby mohly být zveřejněny i ty použité metody, protože když mnohé firmy zveřejňují, že netestují své výrobky na zvířatech, aby bylo možno ověřit, zda jejich tvrzení je skutečně pravdivé.

Písmeno k) by potom umožnilo zaměstnancům laboratoří nahlašovat případy týrání zvířat, protože jsou dnes současní i bývalí zaměstnanci nuceni zachovávat mlčení o případech týrání zvířat, ke kterým došlo během testů.

Uvědomuji si, že tato problematika není samozřejmě hlavním obsahem tohoto zákona, který považuji za velmi důležitý, ale myslím, že když je to norma, kterou připravilo Ministerstvo životního prostředí a která uvádí naše zákonodárství do souladu se směrnicemi Evropské unie, bylo by vhodné, aby soulad byl co možná nejdokonalejší.

Své pozměňovací návrhy předám písemně a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme paní kolegyně Emmerová, připraví se pan kolega Žižka.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, předkládám pozměňovací návrhy, které se svým zněním patrně budou krýt s některými návrhy kolegy Ambrozka, ovšem domnívám se, že jsou jinak vyjádřeny a bude tedy na posouzení, který z nich je vhodnější.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP