Pátek 15. května 1998

 

(pokračuje Emmerová) 

Ve zdůvodnění uvádím, že navrhované znění není v souladu s předpisy České republiky a odporuje požadavkům Evropské unie. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Žižka, připraví se paní kolegyně Kolářová.

 

Poslanec Jan Žižka: Pane předsedající, dámy a pánové, mám několik drobných úprav ke sněmovnímu tisku 379.

1. V § 4 odst. 1 a) stávající text nahradit textem, který bude znít: "a) Český báňský úřad pro látky mající vlastnosti uvedené v § 2 odst. 8 a)."

2. V § 4 odst. 1 vložit nové písm. b): "b) Ministerstvo vnitra pro látky mající vlastnosti uvedené v § 2 odst. 8 b) až e)."

3. V § 4 odst. 1 přejmenovat stávající b) a c) na písm. c) a d).

Tyto tři připomínky mají prostý důvod, protože podle mého názoru oblast výbušnin a výbušných látek přísluší podle kompetenčního zákona do působnosti Českého báňského úřadu a nikoli Ministerstva vnitra.

S tím souvisejí i úpravy další tři, které navrhuji v § 19.

4. V § 19 odst. 3 a) stávající text nahradit novým textem: "a) podle § 2 odst. 8 a) na základě souhlasného vyjádření Českého báňského úřadu".

5. V § 19 odst. 3 b) stávající text nahradit novým textem: "b) podle § 2 odst. 8 b), c), d) a e) na základě souhlasného vyjádření Ministerstva vnitra".

6. V § 19 odst. 3 přejmenovat stávající písm. b) na písm. c).

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme paní kolegyně Kolářová, další přihlášky do rozpravy nemám.

 

Poslankyně Milena Kolářová: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si přednést velmi krátký pozměňovací návrh.

Do § 1, předmět úpravy, odst. 1 za slova "ochrany zdraví člověka" vložit slovo "zvířat".

Jedná se o upřesnění předmětu úpravy zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, ještě se přihlásil pan kolega Ambrozek.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pane předsedající, já se omlouvám, ale po diskusi s ministrem životního prostředí a vzhledem k tomu, že problematiku upravuje právě přijatý zákon o právu na informace o životním prostředí, ve svém pozměňovacím návrhu, který se týkal § 4 odst. 4, stahuji jeho poslední větu, která zní: "V úředních dnech je možné si dělat výpisy a kopie veškerých informačních materiálů z tohoto registru." V odst. 4 zůstávají jen první dvě věty, které jsem přečetl před chvílí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nyní končím podrobnou rozpravu a tím také končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji.

Přistoupíme k projednávání bodu

 

23.
Návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 326/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím paní poslankyni Hanu Orgoníkovou.

Pana ministra a pana zpravodaje k minulému bodu prosím, aby paní kolegyni Orgoníkové uvolnili místo, za což děkuji. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, při projednávání návrhu novely zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, tisk č. 326, jsem v prvním čtení hovořila o tom, proč je novela zákona předkládána.

Jde o snahu odstranit negativní dopady současného zákona na rodiny, ve kterých žijí děti cizích státních příslušníků, zejména děti se slovenskou státní příslušností, ať již osvojené, nebo v pěstounské péči, a zcela nedostatečné zabezpečení pěstounských rodin.

Jde o situaci rodin, kterým jsou v důsledku přijetí opuštěného slovenského dítěte zastavovány všechny dávky státní sociální podpory i na vlastní děti. Jde o slovenské děti z dětských domovů, které je opouštějí po dosažení zletilosti bez občanského průkazu a bez nároku na jakékoli zabezpečení.

Faktem je, že zákon byl propuštěn do druhého čtení a byl projednán ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, a jak vás bude informovat pan zpravodaj, byl doporučen sněmovně ke schválení.

Faktem také je, že při projednávání ve výboru byla vedena ostrá diskuse a zaznívaly tam názory na zamítnutí tohoto návrhu novely zákona.

Poněvadž předpokládám, že návrhy na zamítnutí se ozvou i zde, proto jsem vystoupila ještě předtím, než vás bude zpravodaj informovat, jak dopadlo jednání ve výboru.

Jeden z důvodů, který zazníval, byl, že nelze dopustit, aby okresní úřady rozhodovaly o prominutí podmínky trvalého pobytu osobě, která požádala o udělení povolení k trvalému pobytu na území České republiky, pokud by její výživa nebo výživa jejích dětí byla ohrožena.

Neustále bylo opakováno, že tuto výjimku přece může udělit Ministerstvo práce a sociálních věcí. To je sice pravda, ale je to velice zdlouhavá záležitost, tuto situaci neřeší, neboť řízení trvá v průměru až tři měsíce a např. odchovanci ústavu nebo osoby na nižší sociokulturní úrovni nejsou zpravidla ani schopny o prominutí samy požádat, nehledě k tomu, že informovanost občanů je velice malá a o této možnosti ani nevědí.

Zde trochu odbočím. Musím poznamenat, že právě úřad ombudsmana měl ve své náplni podávat informace občanům o jejich právech. Pastýřské listy, které vydává ministerstvo, jsou určeny pouze pro úzký okruh úředníků a ministerstvem není prováděna kontrola, zda jde informace až dolů k lidem.

Opět se vrátím k námitkám ohledně novely zákona. Ve vztahu k prominutí podmínky trvalého pobytu příslušným okresním úřadem nejčastěji zaznívalo, že pak již nebudou mít občané motivaci žádat o občanství. To je holý nesmysl, protože na občanství se váže více věcí než jen státní sociální podpora. Navíc tento argument neobstojí, podíváme-li se na realitu, když plno dětí v době dospívání nemá naše občanství a plno dospělých také ne. Tak špatně je koncipován zákon o nabývání českého občanství. Byl předmětem kritiky již v minulém volebním období, kdy se alespoň podařilo ho novelizovat ve vztahu k volyňským Čechům, kteří se vrátili do ČSFR na pozvání prezidenta republiky.

Mám před sebou závěrečné hodnocení České republiky od výboru pro odstranění rasové diskriminace OSN z 19. března 1998. Výbor projednal na svém 52. zasedání úvodní a druhou periodickou zprávu České republiky o zákonodárných, soudních, správních nebo jiných opatřeních, která učinila Česká republika k provedení ustanovení Úmluvy OSN o odstranění všech forem rasové diskriminace. Výbor v závěrečné části navrhuje 13 opatření a doporučení.

Cituji čl. 19: Výbor doporučuje, aby byla věnována zvýšená pozornost zavádění právních předpisů, které mají zajistit pro všechny skupiny obyvatelstva možnost požívat bez diskriminace hospodářská, sociální a kulturní práva uvedená v čl. V úmluvy, a to konkrétně právo na práci, právo na bydlení, právo na vzdělání a právo přístupu na všechna místa a na používání všech služeb určených pro veřejnost.

Čl. 23: Výbor dále naléhavě žádá účastnický stát, aby dořešil zbývající problémy související s nabýváním státního občanství České republiky ve vztahu ke všem osobám žijícím v České republice, včetně vězňů a dětí či mladistvých v ústavní péči, zejména příslušníků romské komunity.

K oběma těmto článkům jsem včera podala písemnou interpelaci na pana předsedu vlády, takže nehrajme si na schovávanou. Nabývání státního občanství nemůže být závislé na tom, zda o prominutí podmínky trvalého pobytu na území České republiky rozhoduje ministerstvo, či příslušný okresní úřad.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP