Úterý 19. května 1998

 

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

19. května 1998 ve 14.01 hodin

 

Přítomno: 191 poslanců

 

(Schůze zahájena ve 14.01 hodin.) 

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, vítám vás na dnešní schůzi, vítám i pana ministra. Prosím, abyste se všichni přihlásili hlasovacími kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Pan kolega Sehoř má náhradní kartu č. 2, pan kolega Nájemník má náhradní kartu č. 1 a kolega Novák Jiří má náhradní kartu č. 3.

Zahajuji pátý jednací den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Dovolte mi, abych vás seznámil s omluvami na dnešní schůzi. Jsou to páni poslanci a poslankyně: Macháček, Kalus, Zaorálek a paní kolegyně Šojdrová, z členů vlády paní ministryně Parkanová a Roithová a páni ministři Kühnl a Šedivý.

Podle schváleného pořadu je prvním bodem dnešního jednání bod

 

47.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 71/1994 Sb.,
o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
/sněmovní tisk 380/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím aby místo u zpravodajského stolku zaujal ministr kultury pan Martin Stropnický a zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Jana Marcová. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona jsou uvedeny ve sněmovním tisku 380/2.

Žádám zpravodajku paní poslankyni Janu Marcovou, aby se mnou sledovala rozpravu, kterou otevírám. Do rozpravy se zatím nikdo nepřihlásil.

Technicky sděluji, že náhradní kartu č. 6 má pan kolega Gross.

Do rozpravy se přihlásila jako první paní kolegyně Marcová.

 

Poslankyně Jana Marcová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych v rámci třetího čtení přednesla některé legislativně technické poznámky, které se týkají přílohy č. 2 návrhu novely tohoto zákona a které se vlastně promítnou do druhé přílohy a vyplývají z usnesení našeho výboru. Je však třeba je přečíst do stenografického záznamu (Hluk v sále. Předsedající Karel Ledvinka: Prosím o klid. Děkuji za to, že umožníte paní kolegyni v klidu přednést příslušné návrhy.)

Na straně 15, 19, 24 a 29 se slova "ministerstvo si při vydání osvědčení ponechá", a dále pokračuje původní text, nahrazují slovy "odborná organizace nebo ministerstvo si při vydání osvědčení ponechají" a dále pokračuje původní text.

Na straně 15, 18, 19, 22, 24, 27, 29 a 32 písmeno a) zní: a) "veřejné prezentace".

Na straně 17, 20, 26 a 30 slova "vyplní odborná organizace" se nahrazují slovy "v případě trvalého vývozu vyplní odborná organizace".

Na straně 17, 21, 26 a 31 se slova "plastotypové razítko odborné organizace" nahrazují slovy "plastotypové razítko".

Na straně 17, 21, 26 a 31 za slova "Osvědčení k trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty" doplnit slova "vyplní odborná organizace nebo ministerstvo".

Na straně 18, 21, 26 a 31 za slova "není námitek proti jeho vývozu" vložit slova "z důvodů nenahraditelného významu pro národní kulturní dědictví České republiky".

Na straně 18 nahoře, 21, 26 a 31 se slova "plastotypové razítko ministerstva" nahrazují slovy "plastotypové razítko". (Hluk v sále. Předsedající napomíná poslance a poslankyně.)

Na straně 18, 21, 26 a 31 se slova "po dobu 12 měsíců" nahrazují slovy "po dobu tří let".

Jedná se o legislativně technické poznámky, které se promítají do přílohy č. 2. Jako zpravodaj nemyslím, že je o nich třeba hlasovat, a doporučuji, aby se staly součástí znění schválené novely jako celku.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Technické sdělení: Náhradní kartu č. 7 má kolega Jičínský a náhradní kartu č. 5 kolega Severa.

Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila. O totéž prosím pana ministra.

 

Poslankyně Jana Marcová: Pane předsedající, leží před námi čtyři pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh je pod bodem a), tisk č. 380/2 - jedná se o souhrnný pozměňovací návrh k usnesení výboru, který byl naším výborem schválen. O něm doporučuji hlasovat jako o prvním. Jako o druhém doporučuji hlasovat jako o pozměňovacím návrhu pod písmenem b), což je pozměňující návrh pana poslance Plevy, jako o třetím pozměňovacím návrhu pod písmenem c) pana poslance Prokopa a poslední pod písmenem d), který jsem podávala já. (Předsedající Karel Ledvinka: Prosím o klid.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP