Úterý 19. května 1998

 

(Schůze opět zahájena v 18.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste zaujali svá místa. Prosím, abyste se zaregistrovali, schyluje se k hlasování.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych sehrál roli zpravodaje a sdělil vám, že v rozpravě zazněly dva návrhy usnesení k tomuto bodu. První zní:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí stanovisko předsedy vlády ke garancím poskytnutým bývalým ministrem financí Ivanem Kočárníkem České pojišťovně a České spořitelně."

O tomto návrhu budeme hlasovat jako o prvním. V případě, že by nebyl přijat, budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan kolega Václav Grulich a který zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu vyslovuje vážné znepokojení nad skutečností, že členové dřívější vlády České republiky porušovali zákonné postupy poskytováním garancí státu bez souhlasu vlády jako orgánu a bez vědomí orgánů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

 

Pan kolega Grulich se chystá namítnout, že to není alternativní usnesení a že o něm budeme hlasovat tak jako tak. Ano? (Přesně tak.)

 

Dámy a pánové, kdo je pro přijetí prvního návrhu na usnesení, tedy Poslanecká sněmovna bere na vědomí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v jubilejním 120. hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 94 pro, 55 proti.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení, které jsem před chvilkou přečetl, které navrhl kolega Grulich.

 

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 121. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 91 pro, 82 proti.

 

Dámy a pánové, konstatuji, že jsme projednali tento bod. Budeme se věnovat návrhu mandátového a imunitního výboru k žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání.

Upřesňoval jsem si, v jakém pořadí máme v rámci tohoto bodu postupovat. Jako první tedy bude projednáván bod

 

101.
Návrh mandátového a imunitního výboru k žádosti o vyslovení souhlasu
k trestnímu stíhání poslance Jana Stráského

 

Žádám v tomto okamžiku zpravodajku mandátového a imunitního výboru poslankyni Hanu Marvanovou, aby nám podala zprávu o projednání žádosti Obvodního úřadu vyšetřování Praha 2 o udělení souhlasu k trestnímu stíhání Jana Stráského a odůvodnila předložený návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který je součástí usnesení mandátového a imunitního výboru č. 103.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ráda bych přednesla návrh mandátového a imunitního výboru ve věci, kterou je žádost Policie České republiky Obvodního úřadu vyšetřování Praha 2 o udělení souhlasu k trestnímu stíhání pana poslance Jana Stráského, a to ve věci podezření ze spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele. Jedná se o to, že pan poslanec Stráský měl uzavřít jako ministr zdravotnictví smlouvu o zajišťování letecké záchranné služby v Západočeském kraji se společností Aerocentrum a zároveň že toto rozhodnutí pana tehdy ministra Stráského ve věci veřejné zakázky na zabezpečení letecké záchranné služby nebylo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Mandátový a imunitní výbor projednal tuto žádost policie, zároveň i prostudoval podrobnější spis policie a rozhodl se Poslanecké sněmovně předložit návrh, v němž doporučuje Poslanecké sněmovně, aby nevyslovila souhlas s trestním stíháním pana poslance Jana Stráského pro skutek, který je uveden v žádosti policie.

Ke stručnému zdůvodnění tohoto návrhu, k němuž jsem pověřena, bych ráda uvedla to, že mandátový a imunitní výbor ve svém návrhu nevyslovit souhlas s trestním stíháním pana poslance Stráského byl veden především tím, že ze spisu policie i z její žádosti o vydání pana poslance Stráského k trestnímu stíhání není zřejmé, že by byla v plné míře naplněna skutková podstata trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele. Zejména není dokladování to, že by měl být naplněn úmysl, tedy subjektivní stránka trestného činu, že by bývalý pan ministr Stráský to činil v úmyslu způsobit sobě nebo jinému majetkový prospěch.

To jsou důvody, které vedly mandátový a imunitní výbor k tomu, aby vám navrhl, abyste nesouhlasili s vydáním pana poslance Stráského k trestnímu stíhání.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP