Úterý 19. května 1998

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan kolega Filip.

Dámy a pánové, než přijde kolega Filip k mikrofonu, chtěl bych vám říci, abychom zabránili procedurálním sporům. Hodlám jako předsedající vám ve všech třech případech předložit návrh usnesení pozitivní - sněmovna rozhodne o vydání. V případě, že návrh neprojde, znamená to, že sněmovna nevydala. Tedy návrhy na záporná usnesení bych vám nepředkládal, pokud s tímto procedurálním postupem bude souhlas.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane premiére, páni a pánové, myslím, že odůvodnění paní kolegyně Marvanové bylo trochu mimo to, co jsme chtěli od mandátového výboru slyšet. Byl bych nerad, abychom se při rozhodování o vydání nebo nevydání k trestnímu stíhání rozhodovali o vině a trestu.

My nemáme dostatek informací o tom, zdali to má být tak nebo onak, protože o vině a trestu v tomto státě podle ústavy České republiky rozhodují soudy, nikoliv my. Na nás je, abychom posoudili jenom to, co jsme získali od členů mandátového a imunitního výboru a rozhodli se, zdali se má dál šetřit nebo nešetřit a podobně. O tom ať rozhodne soud. Já takový soud, který zde vyřkla paní doktorka Marvanová, neberu. Myslím, že je třeba abychom se svobodně rozhodli o tom, zdali se má dále šetřit tato věc, nebo se šetřit nemá.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Slovo má pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, chtěl bych se zastat zejména zpravodajky k tomuto tisku, která, myslím, přesně a věrně interpretovala debatu, která proběhla na mandátovém a imunitním výboru, která trvala přes hodinu, byla místy i věcná a zabývala se zejména otázkou, kterou musíme posoudit, zda doporučíme, nebo nedoporučíme vydat k trestnímu stíhání. Jednací řád nestanoví žádná kritéria. Snažili jsme se v různých relacích kritéria stanovit a jedno z těch kritérií, které vidíme, je, že se má jednat alespoň o podezření z trestného činu. A zde musím říci, že policie ani v nejmenším nezdokladovala, že se jedná o podezření z trestného činu, zneužití pravomoci veřejného činitele podle § 158, který říká, že kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch... Nevím, kdo z vás všech má k dispozici materiál, který byl postoupen mandátnímu a imunitnímu výboru, ale tento materiál kromě dopisů občanů, kteří navrhují zahájení trestního stíhání, výpovědí poslance Stráského a jeho bývalého náměstka Dvouletého obsahuje pouze rozbory Úřadu pro hospodářskou soutěž, které dokazují ve dvou stupních, že nebylo postupováno správně a že je třeba takovou soutěž zrušit.

Podle mého názoru nemůžeme přistoupit na filozofii, že každé rozhodnutí, které zruší Úřad pro hospodářskou soutěž, je na to, aby bylo zahájeno trestní stíhání. A k tomu nemůžeme přistoupit ani u poslance, ani u někoho jiného v této zemi.

Domnívám se také, že pokud je sem takto nekvalitně zpracovaný materiál postoupen, že nepochybně hrozí to, čeho se obávali ústavodárci, kteří ústavu psali, a proto dávali příslušná ustanovení o imunitě, že může docházet k zneužívání moci výkonné proti zákonodárcům. Proto budu hlasovat, abychom v tomto případě nevydali, protože není vůbec zdokladováno, že by se mohlo jednat o trestní čin, a není také jasné, z čeho vyplývá podezření orgánů činných v trestním řízení, že se jedná o trestný čin.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, slovo má pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Nezpochybňuji kvalitní práci mandátového a imunitního výboru. Ale to snad nemůže ani kolega Marek Benda myslet vážně. Kdyby vyšetřovatel policie státního zastupitelství zjistil, že se nejedná o podezření z trestného činu, tak by nás o to ani nežádal. Takhle to hodnotit nelze. Pro kolegu Stráského jistě bude nejlepší, když ho například v tom vyšetřování očistí a zjistí se, že skutečně nedošlo ke spáchání nějakého trestného činu a trestní stíhání bude zastaveno. Nikoli proto, že my jsme nedali souhlas, ale proto, že se prokázalo, že se nejedná o trestný čin. Ale k tomu my máme dát průchod nebo tomu zabránit. Proto si myslím, že nastavení parametrů, které si dal mandátový a imunitní výbor, je trochu mimo naše rozhodování.

Bavme se o tom, čeho chceme dosáhnout tím, že někoho vydáme nebo nevydáme. Před půl hodinou jsem řekl, že pro mne jsou rozhodující, škody, následky a špatné pohnutky. To je pro mne důležité rozhodování, zdali máme, nebo nemáme pokračovat v trestním stíhání. Tak se rozhoduji v tom, jestli zvednu ruku pro vydání nebo nevydání, ale to, co zde říkal kolega Benda, není pro mne relevantní pro rozhodnutí.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: S faktickou poznámkou se hlásí kolega Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Omlouvám se, ale nevím zdali mne pan předseda poslaneckého klubu KSČM poslouchal. Snažil jsem se říci, že ve spise není ani čárka o tom, která by říkala, že mohlo jít o špatné pohnutky. My netušíme, o jaké pohnutky se jednalo, a proto nedoporučujeme vydání k trestnímu stíhání. Ten, kdo nám to sem předkládal, se neobtěžoval prokazovat, že tam byly nějaké špatné pohnutky.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dále má slovo pan poslanec Jaroslav Orel.

 

Poslanec Jaroslav Orel: Vážený pane předsedající, mám námitku proti vašemu procedurálnímu záměru, jak chcete dát hlasovat. Zákon o jednacím řádu říká, že mandátový a imunitní výbor má sněmovně podat zprávu s návrhem. Mandátový a imunitní výbor tak učinil a dává návrh v tomto případě nevyslovit souhlas a o tom se musí hlasovat, eventuálně o návrzích, které by padly v rozpravě. Nemůžete dát ale hlasovat o obráceném návrhu.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dále má slovo pan poslanec Václav Svoboda.

 

Poslanec Václav Svoboda: Dámy a pánové, pokusil bych se podívat na celý případ, který probíráme, ale i na ty dva další, které budeme probírat, z trochu morálního hlediska. Dovolil bych si vám připomenout jeden kouzelný apokryf Karla Čapka. Je to apokryf, jak přijdou andělé pro Lota, aby šel pryč, že to tam bouchne. A on se jako správný Sodomský rozhodne zůstat se svými Sodomskými.

Dámy a pánové, my jsme zde mnohokrát mluvili o omezení imunity, mnohokrát jsme zde mluvili o morální vlastnosti poslance. Prosím ty, kterých se to týká, aby zůstali se svými Sodomskými, a mají-li dosti morální odvahy, aby sami požádali o zproštění imunity, protože -jak správně bylo řečeno - nejde o jejich odsouzení, ale jde o přezkoumání toho, co se stalo, a de facto dá se přemýšlet i o tom, že je to jejich očištění.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nyní má slovo paní kolegyně Marvanová.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP