PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1996

II. volební období

35

Vládní návrh

zákona

ze dne................1996,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady

č. 137/1982 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona České národní rady č. 548/1991 Sb., zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 60/1995 Sb. se mění a doplňuje takto:

I. § 1 odst. 1 včetně poznámky pod čarou zní:

"(1) Organizace jsou povinny činit všechna potřebná opatření k vytváření a ochraně zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce (dále jen "zdravé životní podmínky") a odpovídají za plnění těchto povinností. Organizací se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisůl8 a právnická osoba.

"18/Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb. a zákona č. 84/1995 Sb.

Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.".

2.V § 40 se slova "Každá fyzická osoba, která provozuje podnikatelskou činnost, a každá právnická osoba je povinna" nahrazují slovy "Organizace jsou povinny".

Čl. II

Zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. § 1 se doplňuje větou, která včetně poznámky pod čarou zní: "Organizací se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů6 a právnická osoba.

6/ Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb. a zákona č. 84/1995 Sb.

Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů,

ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.".

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Občanský zákoník zakotvil členění subjektů občanskoprávních vztahů tak, že pojmy "občan - organizace" nahradil pojmy "fyzická osoba - právnická osoba".

V dosavadních novelách zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, však na tuto změnu nebylo reagováno. Při aplikaci zákona v praxi tak vznikly pochybnosti, zda lze zákon vztáhnout i na fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů. Obdobný problém existuje i ve vztahu k zákonu č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek. Tím by byl ohrožen veškerý preventivní i běžný hygienický dozor vůči fyzickým osobám podnikajícím na základě zvláštních předpisů, přičemž tyto osoby mají nemalý podíl na negativním vlivu na životní a pracovní podmínky a uplatnění zásad prevence vzniku a šíření infekcí, nemocí z povolání a poškození zdraví z práce a hromadně se vyskytujících onemocnění. Je proto nezbytné, aby se ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., v platném znění i zákona č. 36/1975 Sb., v platném znění vztahovala i na fyzické osoby podnikající na základě zvláštních předpisů.

Navrhovanou úpravou nevzniknou zvýšené nároky na státní rozpočet.

V Praze dne 23. července 1996

Předseda vlády:

Ministr zdravotnictví:

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP