PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1996

II. volební období

42

Vládní návrh

zákon

ze dne ..............1996

zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějch předpisů

Návrh

Zákon

ze dne ................................1996,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech , ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech , ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 118/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

§ 1 odst. 1 písm. b) včetně poznámky č. 1a) zní:

"b) příspěvkovou organizací, jejíž výdaje na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou zabezpečovány jejím finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních zákonů, s výjimkou zdravotnického zařízení poskytujícího zdravotní péči hrazenou zdravotní pojišťovnou, 1a)

1a) Zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 59/1995 Sb.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem .................................... 1996.

Důvodová zpráva

Odměňování zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních upravují v současné době dva zákony. Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě a odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění , se vztahuje na zaměstnance privátních zdravotnických zařízení , kteří tvoří cca 40 % zaněstnanců ve zdravotnictví. Zaměstnanci ostatních zdravotnických organizací (60 % z celkového počtu zaměstnanců) jsou odměňováni podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění.

Odměňování zaměstnanců podle zákona č. 143/1992 Sb., spočívá v systému pevných platových tarifů, které se zvyšují podle dosažené doby praxe. Vedle nárokových platových tarifů, jejichž podíl na dosahovaných průměrných platech ve zdravotnictví se snižuje a tvoří v současnosti 56 % (u lékařů 43 %), přísluší zaměstnanci řada dalších nárokových složek, stanovených taxativně nebo v rozpětí (33 % z průměrné mzdy), a složky nenárokové (11 %). Platové tarify v odvětví zdravotnictví tak pozbývají svůj význam jakožto stěžejní složka platu, neboť výkon řady specifických činností, kterými se zdravotnické činnosti odlišují od činností v ostatních odvětvích rozpočtové a příspěvkové sféry, je oceněn formou zvláštních příplatků.

Požadovanou úroveň ocenění práce zaměstnanců ve zdravotnictví, zejména zdravotnických pracovníků, nevyřešila ani novela nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, která nabyla účinnosti dnem 1. dubna 1996. Touto úpravou vzrostly platové tarify o cca 5 až 7 %.

Stávající tarifní systém odměňování s řadou nadtarifních složek platu je založen na celoplošném uplatnění s nivelizačními prvky bez ohledu na způsob finacování. Neumožňuje proto v plné šíři oceňovat práci s ohledem na pracovní výsledky, tj. pružně a diferencovaně, neboť prostor pro žádoucí diferenciaci je dán pouze nenárokovými složkami platu.

Zákon č. 143/1992 Sb. jednoznačně upravuje platové nároky zaměstnanců rozpočtové a příspěvkové sféry bez ohledu na zdroje financování. Vzhledem k tomu, že zdravotnické organizace nejsou všechny finacovány z rozpočtových zdrojů, ale většina z nich poskytuje zdravotní péči hrazenou zdravotními pojišťovnami a uplatňuje odlišný způsob finacování, navrhuje se umožnit odměňování zaměstnanců těchto organizací podle zákona č. 1/1992 Sb. Navržené opatření se bude týkat cca 150 tisíc zaměstnanců zdravotnických zařízení (nemocnice, odborné léčebné ústavy, zařízení ambulantní péče, záchranná služba a další zařízení financovaná z prostředků zdravotního pojištění), která nejsou financována ze státního rozpočtu ani z rozpočtů okresů, měst a obcí, a mají charakter podnikatelských subjektů, byť v podmínkách regulovaných cen výkonů.

Uplatnění smluvních mezd podle zákona č. 1/1992 Sb. v uvedených zdravotnických zařízeních má za cíl zvýšit míru ovlivňování konkrétní výše mzdy zaměstnavatelem, umožnit a a motivovat ředitele těchto zařízení k takovým opatřením, která povedou k omezení přesčasové práce, k optimalizaci struktury jednotlivých kategorií pracovníků i celkového počtu zaměstnanců a stabilizaci vysoce kvalifikovaných a specializovaných odborníků.

Omezení zásahů státu do odměňování zaměstnanců a současně s tím zvýšení pravomoci zaměstnavatelů při stanovení konkrétní mzdy jejich zaměstnancům bude však podmíněno zintenzivněním působnosti jednotlivých zřizovatelů na hospodaření těchto organizací.

Působnost zákona č. 143/1992 Sb. bude i nadále uplatněna pro odměňování zaměstnanců těch zaměstnavatelů, jejichž výdaje jsou hrazeny ze státního rozpočtu nebo z rozpočtů okresů , měst a obcí. Jedná se o organizace hygienické služby, střední zdravotnické školy, odborná učiliště a domovy mládeže, kojenecké ústavy, dětské domovy, jesle a další zařízení financovaná z uvedených zdrojů.

Převedení zdravotnických organizací financovaných z prostředků zdravotního pojištění z působnosti zákona č. 143/1992 Sb. do působnosti zákona č. 1/1992 Sb. nezakládá žádné požadavky na státní rozpočet, ani na rozpočty okresů, měst a obcí.

V Praze dne 23.července 1996

Předseda vlády:

Ministr práce a sociálních věcí:

Ministr zdravotnictví:

Platné znění ustanovení zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, které se navrhuje novelizovat, s vyznačením navrhované změny:

Platné znění:

Navrhované znění:

§ 1 odst. 1 písm. b)

§ 1 odst. 1 písm. b)

"b) příspěvkovou organizací, jejíž výdaje na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou zabezpečovány jejím finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních zákonů,".

"b) příspěvkovou organizací, jejíž výdaje na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou zabezpečovány jejím finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních zákonů, s výjimkou zdravotnického zařízení poskytujícího zdravotní péči hrazenou zdravotní pojišťovnou,1a)

 

1a) Zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 59/1995 Sb.".


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP