PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1996

II. volební období

49

Vládní návrh

zákon

ze dne ..............1996

o civilním letectví

a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Zákon upravuje ve věcech civilního letectví

a) podmínky stavby a provozování letadla,

b) letecké stavby,

c) podmínky využívání vzdušného prostoru a poskytování leteckých služeb,

d) podmínky provozování leteckých činností,

e) ochranu letectví,

f) podmínky užívání sportovního létajícího zařízení,

g) výkon státní správy.

(2) Tento zákon se také vztahuje ve vymezeném rozsahu na vojenské letectví ve věcech leteckého personálu, vojenských letišť a leteckých staveb, užívání vzdušného prostoru, poskytování leteckých služeb a provozování leteckých činností.

§ 2

Základní pojmy

(1) Civilním letectvím se rozumí letecké činnosti provozované v České republice civilními letadly jakékoliv státní příslušnosti pro civilní účely, jakož i letecké činnosti provozované českými letadly v cizině pro civilní účely.

(2) Součástí letadla se rozumí, pro účely schvalování typu, letecké motory a letecké vrtule.

(3) Výrobkem letecké techniky je výrobek, s výjimkou součástí letadla, používaný v civilním letectví, který má vliv na bezpečnost a spolehlivost leteckého provozu.

(4) Vzdušným prostorem České republiky je vzdušný prostor nad územím České republiky do výše, kterou lze využít pro letecký provoz.

(5) Letištěm je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha, včetně souboru staveb a zařízení, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím.

§ 3

Zřízení Úřadu pro civilní letectví

(1) Zřizuje se správní úřad Úřad pro civilní letectví se sídlem v Praze (dále jen "Úřad") pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví. Úřad je podřízen Ministerstvu dopravy.

(2) V čele Úřadu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy [§ 27 odst. 4 zákoníku práce]; ministr dopravy rovněž schvaluje statut Úřadu.

ČÁST DRUHÁ

LETECKÝ REJSTŘÍK, ZPŮSOBILOST LETADLA A JEHO SOUČÁSTÍ A VÝROBKŮ

LETECKÉ TECHNIKY K POUŽITÍ V CIVILNÍM LETECTVÍ

§ 4

Letecký rejstřík

(1) Letecký rejstřík České republiky (dále jen "letecký rejstřík") je evidencí letadel, jejichž provozovatelem je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v České republice. Letecký rejstřík je veden Úřadem.

(2) Letecký rejstřík je veřejně přístupný seznam. Do leteckého rejstříku se zapisují tyto údaje o letadle:

a) vlastník,

b) provozovatel,

c) rejstříková značka,

d) typ a výrobní číslo letadla a ostatní základní technické údaje,

e) zřízení zástavního práva na letadle,

f) datum zápisu a výmazu z leteckého rejstříku.

(3) Do leteckého rejstříku může být zapsáno pouze letadlo, pro které bylo Úřadem vydáno nebo uznáno za platné osvědčení letové způsobilosti a které není zapsáno v leteckém rejstříku jiného státu.

(4) Zápisem do leteckého rejstříku získává letadlo státní příslušnost České republiky.

(5) Úřad přidělí letadlu při zápisu do leteckého rejstříku rejstříkovou značku a vydá osvědčení o zápisu letadla. Osvědčení o zápisu letadla osvědčuje vlastnictví k letadlu.

§ 5

(1) Žádost o zapsání letadla do leteckého rejstříku podává provozovatel letadla.

(2) Žádost o zapsání letadla do leteckého rejstříku musí obsahovat

a) obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby, která je provozovatelem letadla, a její identifikační číslo, je-li přiděleno, nebo jméno a trvalý pobyt, obchodní jméno a rodné číslo fyzické osoby, která je provozovatelem letadla,

b) obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby, která je vlastníkem letadla, není-li vlastník současně provozovatelem letadla, a její identifikační číslo, je-li přiděleno, nebo jméno a trvalý pobyt, obchodní jméno a rodné číslo fyzické osoby, která je vlastníkem letadla, není-li vlastník současně provozovatelem letadla,

c) údaj o typu letadla, výrobní číslo letadla a ostatní základní technické údaje o letadle.

(3) Žádost o zapsání letadla do leteckého rejstříku musí být doložena

a) ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku,

b) dokladem osvědčujícím právní vztah provozovatele k letadlu a dokladem osvědčujícím souhlas vlastníka se zápisem do leteckého rejstříku, není-li vlastník současně provozovatelem letadla,

c) platným osvědčením letové způsobilosti letadla,

d) prohlášením, že letadlo není zapsáno v leteckém rejstříku jiného státu,

e) ověřeným stejnopisem dokladu o zástavním právu váznoucím na letadle, bylo-li zřízeno,

f) dokladem o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadla a dokladem o zaplacení pojistného.

§ 6

(1) Provozovatel letadla zapsaného v leteckém rejstříku je povinen neprodleně ohlásit Úřadu veškeré změny údajů zapisovaných do leteckého rejstříku, a jedná-li se o právnickou osobu, přidělené identifikační číslo, pokud nebylo obsaženo v žádosti o zapsání letadla do leteckého rejstříku.

(2) Výmaz zápisu letadla z leteckého rejstříku provede Úřad na žádost provozovatele zapsaného letadla nebo z vlastního podnětu, pokud zjistí, že došlo ke změně nebo zániku podmínek stanovených pro zápis letadla do leteckého rejstříku. Není-li provozovatel letadla současně vlastníkem letadla, lze výmaz zápisu letadla z leteckého rejstříku provést jen se souhlasem vlastníka letadla. O provedeném výmazu zápisu letadla vyrozumí Úřad provozovatele letadla a není-li provozovatel letadla současně vlastníkem letadla, i vlastníka.

§ 7

Schválení typu letadla nebo jeho součástí

(1) O schválení typu letadla nebo jeho součástí rozhoduje Úřad na základě žádosti výrobce, dovozce nebo jiné právnické nebo fyzické osoby, která prokáže právní zájem na schválení typu letadla nebo jeho součásti.

(2) Úřad zahájí řízení o schválení typu letadla nebo jeho součástí dnem, kdy mu byla žádost, která splňuje požadované náležitosti a která je doložena předepsanými doklady, doručena.

(3) Nemá-li žádost o schválení typu letadla nebo jeho součásti stanovené náležitosti, nebo není-li doložena stanovenými doklady, Úřad vyzve žadatele, aby žádost ve stanovené lhůtě doplnil, a upozorní jej, že jinak řízení o schválení typu letadla nebo jeho součástí zastaví. V době od doručení výzvy žadateli do doplnění žádosti požadovanými doklady neběží lhůta podle odstavce 5.

(4) Podkladem pro rozhodnutí o schválení typu letadla nebo jeho součástí jsou výsledky posouzení a ověření vlastností letadla nebo jeho součástí s požadavky stanovenými na bezpečnost letadla a jeho součástí a ekologii provozu letadla prováděcím předpisem (dále jen "posouzení a ověření vlastností"), které doloží žadatel o schválení typu. Posouzení a ověření vlastností zajistí žadatel na svůj náklad u Úřadu. Úřad může posouzením a ověřením vlastností pověřit právnickou osobu.

(5) Úřad rozhodne o žádosti o schválení typu letadla nebo jeho součástí ve lhůtě tří měsíců od zahájení řízení.

(6) Výrobce je povinen vyrábět letadla a jeho součásti podle typu schváleného Úřadem a prokázat shodnost letadla a jeho součástí se schváleným typem.

(7) Výrobce je povinen sledovat jím vyrobené letadlo nebo jeho součásti v provozu a na základě analýz poruch letadla nebo jeho součástí vydávat opatření pro udržení nebo obnovení letové způsobilosti letadla.

(8) Náležitosti žádosti o schválení typu letadla nebo jeho součástí, doklady, které je nutno k žádosti doložit, způsob schvalování typu letadla nebo jeho součástí stanoví prováděcí předpis.

§ 8

Způsobilost letadla

(1) O způsobilosti letadla k létání (dále jen "letová způsobilost") rozhoduje Úřad na základě žádosti

a) výrobce, dovozce nebo jiné právnické nebo fyzické osoby, která prokáže právní zájem, jedná-li se o nově vyrobené letadlo,

b) provozovatele, jedná-li se o letadlo již provozované.

O schválení letové způsobilosti vydá Úřad osvědčení letové způsobilosti.

(2) Podmínkou schválení letové způsobilosti letadla Úřadem je shoda letadla se schváleným typem a ověření jeho letové způsobilosti. Ověřování letové způsobilosti letadla zajišťuje žadatel na svůj náklad u Úřadu. Ověřováním letové způsobilosti může Úřad pověřit právnickou osobu.

(3) Prováděcí předpis stanoví podmínky letové způsobilosti jednotlivých druhů letadel z hlediska jejich konstrukce, technických parametrů a jejich využívání.

§ 9

Způsobilost individuálně vyrobeného letadla a jeho součástí

O schválení letové způsobilosti individuálně vyrobeného letadla, které se neshoduje se schváleným typem, a jeho součástí rozhoduje Úřad na základě žádosti výrobce, dovozce nebo jiné právnické nebo fyzické osoby, která prokáže právní zájem na schválení. O schválení letové způsobilosti vydá Úřad osvědčení letové způsobilosti. Úřad vydá osvědčení o letové způsobilosti, pokud jsou splněny požadavky stanovené prováděcím předpisem na bezpečnost letadla a jeho součástí a ekologii provozu letadla.

§ 10

Kontroly letové způsobilosti

(1) Letadla evidovaná v leteckém rejstříku podléhají kontrolám letové způsobilosti, které zajišťuje na svůj náklad provozovatel letadla u Úřadu. Kontrolami letové způsobilosti může Úřad pověřit právnickou osobu.

(2) Zjistí-li Úřad při kontrole, že letadlo nesplňuje podmínky letové způsobilosti, zadrží osvědčení letové způsobilosti letadla do doby odstranění závady v letové způsobilosti letadla.

(3) V případě zjištění trvalé letové nezpůsobilosti letadla rozhodne Úřad o letové nezpůsobilosti letadla a odejme osvědčení letové způsobilosti letadla.

(4) Rozsah a způsob provádění kontrol letové způsobilosti letadel v provozu stanoví prováděcí předpis.

§ 11

Provoz zahraničního letadla

Letadlo, které je evidováno v leteckém rejstříku jiného státu, jehož provozovatelem je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v České republice, může být provozováno ve vzdušném prostoru České republiky, byla-li schválena jeho letová způsobilost jiným státem, a uzná-li, na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, osvědčení letové způsobilosti vydané jiným státem Úřad za platné.

§ 12

(1) Ve vzdušném prostoru České republiky je zakázáno provozovat letadlo,

a) které nemá platné osvědčení letové způsobilosti, nebo pro které nebylo uznáno osvědčení letové způsobilosti vydané jiným státem za platné Úřadem,

b) pro které nebylo vydáno osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku nebo leteckého rejstříku jiného státu,

c) jehož technický a provozní stav neodpovídá požadavkům bezpečnosti létání a ochrany životního prostředí stanoveným prováděcím předpisem.

(2) Provozovatel letadla je povinen

a) udržovat letovou způsobilost letadla,

b) zajistit u jím provozovaného letadla přistavení letadla ke kontrole letové způsobilosti podle požadavku stanoveného v prováděcím předpise,

c) poskytovat na žádost výrobci letadla jednou za kalendářní rok seznam závad, týkajících se technického stavu letadla,

d) mít po celou dobu provozování letadla sjednané pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadla a zaplacené pojistné,

e) vést záznamy o provozu letadla.

(3) Způsob vedení záznamů o provozu letadla stanoví prováděcí předpis.

§ 13

(1) Posuzování a ověřování vlastností letadla a jeho součástí, ověřování letové způsobilosti letadla a kontroly letové způsobilosti letadla může provádět pro potřeby Úřadu právnická osoba, která je k této činnosti pověřena Úřadem.

(2) Posuzováním a ověřováním vlastností letadla a jeho součástí, ověřováním letové způsobilosti letadla a kontrolou letové způsobilosti letadla se rozumí práce, kterými se zjišťují, ověřují nebo prokazují vlastnosti letadla nebo jeho součástí pro účely

a) schválení typu letadla nebo schválení typu jeho součástí,

b) schválení individuálně vyrobeného letadla nebo jeho součástí,

c) schválení letové způsobilosti letadla,

d) kontroly letové způsobilosti letadla.

§ 14

(1) Úřad může pověřit právnickou osobu, která splňuje tyto požadavky

a) je technicky a stavebně vybavena k posuzování a ověřování vlastností nebo k ověřování letové způsobilosti letadel nebo jejich součástí nebo ke kontrole letové způsobilosti letadel nebo jejich součástí,

b) má technická zařízení potřebná k posuzování a ověřování vlastností nebo k ověřování letové způsobilosti letadel nebo jejich součástí nebo ke kontrole letové způsobilosti letadel nebo jejich součástí,

c) zajistí, aby práce při posuzování a ověřování vlastností, nebo při ověřování letové způsobilosti letadel nebo jejich součástí, nebo při kontrole letové způsobilosti letadel nebo jejich součásti prováděly fyzické osoby odborně způsobilé, které mají povinnost zachovávat státní, obchodní nebo služební tajemství.

(2) Úřad kontroluje, zda pověřená právnická osoba dodržuje požadavky, za kterých jí bylo uděleno pověření. Při nesplnění požadavků Úřad pozastaví nebo odejme právnické osobě pověření.

§ 15

Zkušební létání

(1) Prototyp letadla, letadlo, pro které nebylo dosud vydáno osvědčení letové způsobilosti, nebo letadlo, které nesplňuje podmínky letové způsobilosti v důsledku změny účelu v jeho využívání, nebo letadlo, které pozbylo letovou způsobilost, může být použito ke zkušebnímu létání jen na základě souhlasu Úřadu.

(2) Úřad udělí souhlas ke zkušebnímu létání po ověření podmínek stanovených prováděcím předpisem pro zkušební létání.

§ 16

Výrobky letecké techniky

(1) Výrobky letecké techniky určené prováděcím předpisem mohou být použity v civilním letectví, jen pokud byla schválena nebo uznána jejich způsobilost k použití v civilním letectví Úřadem. Náklady spojené s vydáním osvědčení o způsobilosti výrobku letecké techniky hradí žadatel.

(2) Náležitosti žádosti o schválení způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví a technické podmínky výrobků letecké techniky stanoví prováděcí předpis.

§ 17

(1) Vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, údržbu, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky určených prováděcím předpisem může provádět pouze právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění vydané Úřadem.

(2) Úřad udělí oprávnění podle odstavce 1 právnické nebo fyzické osobě, která splňuje tyto požadavky

a) má technické vybavení k výrobě nebo opravě nebo zkoušení nebo údržbě letadel nebo jejich součástí nebo výrobků letecké techniky,

b) zajistí, aby výrobu nebo opravu nebo zkoušení nebo údržbu letadel nebo jejich součástí, nebo výrobků letecké techniky prováděly odborně způsobilé fyzické osoby.

(3) Podmínky technického vybavení na výrobu, opravu, zkoušení a údržbu letadel a jejich součástí a výrobků letecké techniky a rozsah odborných znalostí fyzických osob, které provádějí výrobu, opravu, zkoušení nebo údržbu letadel a jejich součástí nebo výrobků letecké techniky, stanoví prováděcí předpis.

ČÁST TŘETÍ

LETECKÝ PERSONÁL

§ 18

(1) Fyzické osoby, které vykonávají činnosti k zajištění bezpečného a plynulého leteckého provozu, jsou leteckým personálem. Fyzické osoby, které se účastní letu na palubě letadla a vykonávají činnosti k zajištění bezpečného provedení letu nebo činnosti související s udržováním jejich kvalifikace nebo činnosti za účelem kontroly letu nebo letové způsobilosti letadla, jsou posádkou letadla.

(2) Leteckým personálem jsou

a) výkonní letci,

b) obsluhující personál,

c) pozemní letecký personál.

(3) Činnosti leteckého personálu mohou vykonávat osoby,

které jsou bezúhonné, odborně a zdravotně způsobilé a které mají platný průkaz způsobilosti k výkonu příslušné činnosti.

(4) Úřad vede evidenci leteckého personálu.

§ 19

Průkaz způsobilosti leteckého personálu

(1) Průkaz způsobilosti vydává a platnost průkazu způsobilosti vydaného jiným státem uznává Úřad.

(2) Průkaz způsobilosti vydá Úřad žadateli, který prokázal bezúhonnost, odbornou způsobilost k vykonávání příslušné činnosti leteckého personálu zkouškou a zdravotní způsobilost.

(3) Úřad zadrží průkaz způsobilosti a nařídí ověření odborné způsobilosti nebo přezkoumání zdravotní způsobilosti člena leteckého personálu v případě, že při výkonu činnosti, k níž ho opravňuje průkaz způsobilosti, vykazuje nedostatky, které mohou ohrozit bezpečnost leteckého provozu. Podle výsledků ověření odborné způsobilosti nebo přezkoumání zdravotní způsobilosti může Úřad činnost, k níž je člen leteckého personálu oprávněn, omezit nebo zakázat. V případě zákazu činnosti Úřad průkaz způsobilosti odejme.

(4) Člen leteckého personálu, který je držitelem průkazu způsobilosti, nesmí vykonávat činnost, k níž jej průkaz způsobilosti opravňuje, pokud si je vědom nemoci nebo takové změny zdravotního stavu, která omezuje nebo vylučuje výkon této činnosti.

§ 20

Odborná způsobilost leteckého personálu

(1) Zkoušku může vykonat žadatel, který dosáhl potřebnou kvalifikaci.

(2) Žadatel o výkon činnosti člena leteckého personálu musí před zkouškou absolvovat předepsanou výuku a výcvik.

(3) Podrobnosti o kategorizaci členů leteckého personálu, potřebné kvalifikaci, rozsah odborných znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, způsob a rozsah provádění výuky a výcviku, způsob provádění zkoušek a druhy průkazů způsobilosti stanoví prováděcí předpis.

§ 21

Bezúhonnost leteckého personálu

Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností člena leteckého personálu, nebo ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k osobě žadatele o vykonávání činnosti člena leteckého personálu je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při výkonu činnosti člena leteckého personálu, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.

§ 22

Zdravotní způsobilost leteckého personálu

(1) Žadatel o vykonávání činnosti člena leteckého personálu nebo držitel průkazu způsobilosti žádající o prodloužení platnosti průkazu způsobilosti musí doložit, že je zdravotně způsobilý.

(2) Zdravotní způsobilost zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává na základě lékařské prohlídky a dalších vyšetření stanovených prováděcím předpisem nebo odůvodněných zdravotním stavem posuzované osoby posuzující lékař zdravotnického zařízení určeného Ministerstvem dopravy po dohodě s Ministerstvem obrany a s Ministerstvem zdravotnictví.

(3) Provozovatel letecké činnosti je povinen zajistit pro zaměstnance vykonávající činnosti leteckého personálu závodní preventivní péči ve zdravotnickém zařízení, jehož lékaři mají znalosti leteckého lékařství.

(4) Zjistí-li posuzující lékař u držitele průkazu způsobilosti člena leteckého personálu takovou změnu zdravotního stavu, která má za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti k držení průkazu způsobilosti, je povinen vydat nový posudek o zdravotní způsobilosti a zaslat jej Úřadu.

(5) Držitel průkazu způsobilosti člena leteckého personálu je povinen oznámit lékaři, že vykonává činnost člena leteckého personálu.

(6) Každý lékař, který zjistí nebo má odůvodněné podezření, že držitel průkazu způsobilosti trpí nemocemi, vadami nebo stavy, které vylučují nebo omezují vykonávání činnosti člena leteckého personálu, poučí jej o této skutečnosti a oznámí ji bez zbytečného odkladu posuzujícímu lékaři. Posuzující lékař postupuje podle odstavce 4.

(7) V případech uvedených v odstavci 6 je držitel průkazu způsobilosti povinen dostavit se na vyzvání posuzujícího lékaře v určeném termínu k tomuto lékaři a v odůvodněných případech se podrobit před vydáním nového posudku o zdravotní způsobilosti potřebnému vyšetření. Nemůže-li se dostavit ze závažných důvodů, musí tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od termínu určeného posuzujícím lékařem. Nesplní-li držitel průkazu způsobilosti uvedenou povinnost, je posuzující lékař povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost Úřadu.

(8) Posudek o zdravotní způsobilosti leteckého personálu nesmí být starší než tři měsíce od data jeho vydání.

(9) Druhy vyšetření, podrobnosti o zdravotní způsobilosti leteckého personálu, podrobnosti o pověřování právnické osoby k posuzování znalosti leteckého lékařství a lhůty k prokazování znalosti leteckého lékařství, stanoví prováděcí předpis.

§ 23

Ustanovení této části zákona se vztahují i na vojenský letecký personál. Ve věcech vojenského leteckého personálu vykonává působnost Úřadu Ministerstvo obrany.

ČÁST ČTVRTÁ

LETIŠTĚ A LETECKÉ STAVBY

Druhy letišť

§ 24

(1) Letiště se rozdělují:

a) podle technických podmínek, provozních podmínek a základního určení na letiště

aa) vnitrostátní, jimiž jsou letiště určená a vybavená k uskutečňování vnitrostátních letů,

ab) mezinárodní, jimiž jsou celní letiště určená a vybavená k uskutečňování vnitrostátních letů a letů, při nichž je překročena hranice České republiky,

b) podle okruhu uživatelů na letiště

ba) veřejná, jimiž jsou letiště, jež přijímají v mezích své technické a provozní způsobilosti všechna letadla,

bb) neveřejná, jimiž jsou letiště, u nichž okruh uživatelů letiště stanoví na návrh jeho provozovatele Úřad pro civilní letectví,

bc) vojenská, jimiž jsou letiště pro potřeby Armády České republiky.

(2) Na využívání vojenského letiště i pro civilní letecký provoz se použije tento zákon.

§ 25

(1) O stanovení druhu letiště a o jeho změně rozhoduje Úřad na základě žádosti provozovatele letiště po posouzení technických a provozních podmínek stanovených pro požadovaný druh letiště. Rozhodnutí Úřadu, kterým se letiště určí jako letiště mezinárodní, je podkladem pro stanovení průběhu hranice celního pohraničního pásma okolo celního letiště podle zvláštního předpisu [§ 1 zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona].

(2) Technické a provozní podmínky jednotlivých druhů letišť a podrobnosti o obsahu žádosti stanoví prováděcí předpis.

Provozování letiště

§ 26

(1) Provozováním letiště se rozumí činnosti, kterými se zajišťuje

a) možnost pro přistávání a vzlety letadel a pohyb letadel s tím související,

b) ochrana a ošetřování letadel,

c) uskutečňování leteckých činností,

d) pořádek, bezpečnost, záchranná a hasičská služba na letišti,

e) ochrana před protiprávními činy ohrožujícími bezpečnost civilního letectví,

f) údržba a rozvoj letiště,

podle podmínek stanovených pro provozování letiště.

(2) Technické a provozní podmínky pro provozování letiště stanoví prováděcí předpis.

§ 27

(1) Provozovat letiště může právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice, na základě povolení. Povolení provozovat letiště může vydat Úřad na základě žádosti.

(2) Povolení může být vydáno za podmínky, že

a) fyzická osoba a její odpovědný zástupce, byl-li ustanoven, dosáhli věku 18 let, jsou způsobilí k právním úkonům, bezúhonní a alespoň jeden z nich je odborně způsobilý,

b) všechny fyzické osoby, které jsou statutárním orgánem právnické osoby nebo členy statutárního orgánu, dosáhly věku 18 let, jsou způsobilé k právním úkonům, bezúhonné a alespoň jeden člen statutárního orgánu nebo odpovědný zástupce právnické osoby splňuje podmínku odborné způsobilosti.

§ 28

Bezúhonnost

Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s provozováním letiště, nebo ten kdo byl pravomocně odsouzen pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze provozování letiště a osobě žadatele o vydání povolení je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při provozování letiště, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.

§ 29

Odborná způsobilost

Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o ukončeném středoškolském nebo vysokoškolském vzdělání ekonomického nebo dopravního nebo technického nebo právního zaměření a nejméně pětiletou odbornou praxi v civilním letectví.

§ 30

Žádost o povolení provozovat letiště

(1) Žádost o povolení provozovat letiště musí obsahovat:

a) obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo jméno a trvalý pobyt, obchodní jméno a rodné číslo fyzické osoby,

b) označení vlastníka letiště, není-li budoucí provozovatel současně vlastníkem letiště, způsobem uvedeným v písm. a).

(2) Žádost o povolení provozovat letiště musí být doložena:

a) ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodních rejstříku výpisem z obchodního rejstříku,

b) výpisem z evidence Rejstříku trestů, který není starší než šest měsíců, všech fyzických osob, které jsou statutárním orgánem žadatele nebo členy statutárního orgánu, a odpovědného zástupce, byl-li ustanoven, je-li žadatelem právnická osoba, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů, který není starší než šest měsíců, fyzické osoby a jejího odpovědného zástupce, je-li ustanoven, je-li žadatelem fyzická osoba,

c) dokladem prokazujícím odbornou způsobilost,

d) dokladem, který osvědčuje, že žadatel je vlastníkem letiště, nebo že má jiný právní vztah k letišti a dokladem osvědčujícím souhlas vlastníka letiště s provozováním letiště, není-li vlastník současně provozovatelem letiště.

§ 31

(1) Provozovatel letiště je povinen

a) ke dni zahájení provozu letiště doložit Úřadu, že splňuje podmínky stanovené pro provozování letiště,

b) provozovat letiště podle platného povolení k provozování letiště,

c) ve lhůtě šest měsíců před uvažovaným ukončením provozování letiště oznámit Úřadu záměr ukončit provozování letiště a ve stejné lhůtě vyrozumět vlastníka letiště, není-li provozovatel současně vlastníkem letiště.

(2) Provozovatel letiště je oprávněn vydávat příkazy provozovatelům leteckých činností, cestujícím a ostatním osobám zúčastněným na provozu letiště a leteckém provozu k zajištění bezpečného provozu letiště a koordinovat činnost na letišti.

§ 32

(1) Pro zajištění dopravní propustnosti mezinárodního veřejného letiště může Ministerstvo dopravy rozhodnout o zavedení zvláštního režimu na letišti pro přidělování volných letištních časů jednotlivým leteckým dopravcům.

(2) Ministerstvo dopravy může pověřit přidělováním volných letištních časů leteckým dopravcům a dohledem na jejich využívání fyzickou osobu s trvalým pobytem nebo právnickou osobu se sídlem v České republice, která nemá finanční nebo jiné zájmy, jež by mohly ovlivnit výsledky přidělování volných letištních časů leteckým dopravcům (dále jen "koordinátor").

(3) Koordinátor je povinen přidělovat volné letištní časy nediskriminačním způsobem tak, aby nedošlo k neoprávněnému zvýhodňování některého z leteckých dopravců. Při omezené kapacitě volných letištních časů dává koordinátor přednost leteckým dopravcům provozujícím pravidelnou veřejnou leteckou dopravu.

(4) Prováděcí předpis stanoví podrobné podmínky pro přidělování volných letištních časů jednotlivým leteckým dopravcům na letišti.

§ 33

(1) Nevyhovuje-li provozní stav letiště nebo jeho části bezpečnému provozování letiště, může Úřad rozhodnout o dočasném přerušení provozování letiště nebo jeho části.

(2) Rozhodnutí se může vztahovat pouze na určité typy letadel nebo na určité druhy letů.

§ 34

Povolení k provozování letiště zaniká

a) rozhodnutím Úřadu o zrušení povolení, jestliže provozovatel letiště přestal splňovat předpoklady pro vydání povolení, závažně porušil ustanovení tohoto zákona nebo podal návrh na zrušení povolení k provozování letiště,

b) uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno,

c) dnem zániku právnické osoby nebo uplynutím 30 dnů po úmrtí fyzické osoby, která je držitelem povolení.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP