Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1996

2. volební období

75

INTERPELACE

poslance Václava Exnera

na místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece

ve věci vízové povinnosti pro občany České republiky při všech cestách do Jihoafrické republiky

a odpověď místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece na interpelaci

Ve smyslu § 112 odst. 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Václava Exnera na místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece a odpověď místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Josefa Zielemece na tuto interpelaci. Pan poslanec Václav Exner požádal o zařazení uvedené odpovědi na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Interpelace a odpověď jsou přílohami sněmovního tisku.

V Praze dne 3. října 1996

Miloš Zeman v.r.

Příloha

Evidenční číslo interpelace: 10

Písemná interpelace

V Praze 8. srpna 1996

Vážený pane místopředsedo vlády a ministře zahraničních věcí,

Jihoafrická vláda obnovila vízovou povinnost pro občany České republiky při všech cestách do Jižní Afriky. Zrušila tak v srpnu 1993 jednostranně zavedený bezvízový styk na dobu pobytu do 30 dnů pro české občany při obchodních a turistických cestách. Na žádost o vízum je zaveden poplatek 45 DEM, žadatel musí získat a v angličtině vyplnit vízové formuláře, předložit doklad o rezervaci zpáteční letenky, předložit dlouhodobě platný cestovní pas a prokázat, že disponuje finančními prostředky ve směnitelné měně aspoň 300 DEM na týden nebo předložit zvací dopis v angličtině.

Jde tedy jednoznačně o zhoršení podmínek pro české občany. Tento postup byl přitom zdůvodněn tím, ze česká vláda nereagovala recipročním vstřícným způsobem vůči jihoafrickým občanům. Žádám Vás v té souvislosti o vysvětlení,

1. jaké věcné, politické, případně jiné důvody vedly Vaše ministerstvo a českou vládu k chování, které bylo příčinou obnovení vízové povinnosti,

2. jaký je všeobecně základní vztah k Jihoafrické republice a

3. vyvine-li Vaše ministerstvo nějakou aktivitu k navození již dříve existující příznivější situace ve vízové oblasti s Jihoafrickou republikou.


Vážený pan

Josef Zieleniec

místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR

cestou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


V Praze dne 6. září 1996
Č.j. 307.859/96-KO/2

Vážený pane poslanče,

k Vaší písemné interpelaci ze dne 8. srpna 1996, týkající se obnovení vízové povinnosti pro občany ČR cestující do Jihoafrické republiky, podávám následující vysvětlení.

Dovolte, abych Vás ujistil, že Jihoafrickou republiku považujeme za perspektivního partnera. Lze konstatovat, že vzájemné politické, ekonomické i kulturní styky s touto zemí se rozvíjejí velmi úspěšně. Mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou probíhá intenzivní diplomatický dialog, bylo sjednáno několik bilaterálních dohod. Ve vzájemných vztazích v žádném případě neexistují politické problémy, které by mohly mít vliv na vzájemný vízový režim. Problém leží výhradně ve věcné rovině a souvisí s celkovou politikou obou států.

Jihoafrická republika jednostranným opatřením ze dne 28. srpna 1993 zrušil vízovou povinnost pro skupinu 50-ti států. Do této skupiny byla zařazena i Česká republika. Žádná ze zemí Evropské unie, vůči kterým JAR uplatnila své jednostranné opatření, však nezměnila svůj dosavadní vízový režim, s výjimkou Rakouska, které vydává občanům JAR víza bez poplatků.

V srpnu 1994 předal zastupitelský úřad JAR v Praze české straně návrh na uzavření bezvízové dohody pro držitele cestovních pasů. Česká republika, jako reciproční opatření, zrušila s účinností od 1. ledna 1995 vybírání správních poplatků za udělení českého vstupního, návratného a jednosměrného průjezdního víza pro pobyty nepřesahující 30 dnů.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR konzultovalo návrh na uzavření bezvízové dohody s JAR pro všechny druhy cestovních pasů rovněž s Ministerstvem vnitra ČR, v jehož gesci je vízová politika ČR. Ministerstvo vnitra ČR dohodu v současné době sjednávat nedoporučuje. Ve svém stanovisku zdůrazňuje i tu skutečnost, že z členských států EU má sjednanou komplexní bezvízovou dohodu pouze Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Ministerstvo vnitra ČR doporučuje postup ČR v této záležitosti koordinovat s postupem států Evropské unie. S tímto stanoviskem se Ministerstvo zahraničních věcí ČR ztotožňuje.

V současné době české zastupitelské úřady vybírají správní poplatky pouze za udělení českých trvalých a obousměrných průjezdních víz. O zrušení všech druhů poplatků za udělení víz pro občany Jihoafrické republiky se z iniciativy MZV ČR v současné době jedná.

S pozdravem


Vážený pan

Václav Exner

poslanec Parlamentu ČR

Praha


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP