PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1996

II. volební období

 

126

 

Návrh

 

poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání

 

zákona

 

ze dne ..............1996

 

na změnu a doplnění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb. a zákona č. 289/1995 Sb. se mění:

 

Čl. I

 

1. § 28 Přestupky na úseku práce a sociálních věci

 

zní:

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

 

a) ztíží péči osvojitele nebo výchovu osvojence prozrazením nebo rozšířením údajů o osvojení,

b) maří výkon ochranné výchovy nezletilého nebo narušuje výchovu dítěte svěřeného do výchovy jiného občana než rodiče nebo do pěstounské péče,

c) jako cizinec je zaměstnán v České republice bez pracovního povolení, pokud je takového povolení třeba,

d) neoprávněně zprostředkovává pracovní činnost,

e) jako osoba oprávněná jednat za zaměstnavatele poruší zákonem stanovené omezení pro zaměstnávání a pracovní podmínky osob mladších osmnácti let.

 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 5 000,- Kč a za přestupek podle odstavce 1písm. a), c), d) a e) pokutu do 10 000,- Kč.

 

2. § 29 Přestupky na úseku zdravotnictví

 

zní:

 

(1)Přestupku se dopustí ten, kdo

 

(a) úmyslně zmaří, ztíží nebo ohrozí poskytnutí zdravotnické služby nebo se nepodrobí povinnému vyšetření nebo léčení,

(b) nezajistí osobě mladší patnácti let, o kterou má povinnost pečovat, neprodleně ošetření v případě, kdy to zjevně zdravotní stav takové osoby vyžaduje,

(c) zanedbá dodržování stanoveného léčebného režimu v péči o osobu mladší patnácti let nebo nedodržuje opatření stanovená k prevenci zdraví takové osoby,

(d) nedodrží opatření uložené ke snížení hluku a vibrací nebo znečistí ovzduší škodlivinami nad stanovenou přípustnou mez,

(e) nedodrží opatření stanovené na ochranu přírodních léčebných lázní nebo přírodního léčivého zdroje,

(f) ohrozí nebo poruší zdravotní nezávadnost poživatin nebo pitné vody, poruší povinnost stanovenou obecně závazným právním předpisem pro dodržování hygienických požadavků na pracovní prostředí,

(g) padělá nebo úmyslně neoprávněně změní lékařskou zprávu nebo zdravotní průkaz anebo zneužije lékařskou dokumentaci,

(h) poruší povinnost při zacházení s jedy, omamnými látkami, psychotropními látkami nebo jinými látkami škodlivými zdraví anebo poruší povinnost k ochraně zdraví před ionizujícím zářením,

(i) poruší zákaz nebo nesplní povinnost stanovenou nebo uloženou v souvislosti s předcházením a výskytem přenosných nemocí,

(j) padělá lékařský předpis nebo pozmění jeho obsah v úmyslu, aby ho bylo použito jako pravého, nebo užije takového předpisu jako pravého anebo poskytne tiskopis lékařského předpisu jinému v úmyslu, aby ho bylo použito k padělání, nebo v témže úmyslu odcizí či jinak neoprávněně získá takový tiskopis.

 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až g) lze uložit pokutu do 3 000,- Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) až k) pokutu do 5 000,- Kč. Zákaz činnosti do jednoho roku lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. h), i) a k).

 

3. § 30 Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi

 

odstavec 1 zní:

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

 

a) prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší než osmnáct let nebo osobě, o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

b) neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové látky než je alkohol,

c) se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek,

d) úmyslně vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmyslně líh nebo destilát bez povolení vyrobený přechovává nebo uvádí do oběhu,

e) úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek osobě mladší osmnácti let,

f) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

g) po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písm f),

h) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písm.f),

ch) při výkonu činnosti, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo poškodit majetek, odmítne podrobit se dechové zkoušce nebo, byla-li dechová zkouška pozitivní, se odmítne podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ač to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.

 

4. § 33 zní:

 

§ 33 Přestupky na úseku ochrany mládeže před mravním narušením

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

 

(a) úmyslně zpřístupňuje osobě mladší patnácti let tiskoviny, filmy, zvukové a obrazové nosiče a další výrobky, které jsou nemravné, nabádají k trestné činnosti nebo rasismu, nebo působí zesurovění,

(b) prodá osobě mladší patnácti let tiskoviny, zvukové a obrazové nosiče a další výrobky, které jsou nemravné, nabádají k trestné činnosti nebo rasismu nebo působí zesurovění,

(c) jako osoba oprávněná jednat za provozovatele veřejných filmových, divadelních a obdobných představení nezajistí upozornění na nevhodnost představení, které je nemravné, nabádá k trestné činnosti nebo rasismu nebo působí zesurovění, pro osoby mladší patnácti let, nebo kdo za provozovatele na takové představení osobám mladším patnácti let prodává vstupenky,

(d) jako k tomu oprávněná osoba připustí v době od 6 do 22 hodin promítání nebo vysílání pořadu televizní nebo rozhlasové organizace, ačkoli je takový pořad nemravný, nabádá k trestné činnosti nebo rasismu nebo působí zesurovění.

 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 3 000,- Kč, za přestupek podle odstavce (1) písm. c) lze uložit pokutu do 5 000,- Kč a za přestupek podle odstavce (1) písm. d) lze uložit pokutu do 10 000,- Kč. Zákaz činnosti do jednoho roku lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. c) a d).

 

 

Čl. II

 

Tento zákon nabývá účinnosti ......

 

 

Důvodová zpráva

Obecná část:

 

Do návrhu novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění doplňujících předpisů se promítá záměr zvýšit ochranu dětí před takovým jednáním třetích osob, které by mohlo narušit zájem společnosti na zdravém fyzickém a duševním vývoji dítěte a které současně není natolik společensky nebezpečné, aby svojí intenzitou naplňovalo skutkovou podstatu některého z trestných činů. Zavedení některých nových forem jednání, která by mohla být posuzována jako přestupky reaguje na aktuální potřebu posílení ochrany dětí ze strany státu a jeho orgánů v oblastech, na které veřejnost již delší dobu právem poukazuje.

 

Navrhované změny se týkají úseků práce a sociálních věcí, zdravotnictví a ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi, kde doplňují stávající skutkové podstaty o další formy protispolečenského jednání. Nově je navrhován úsek ochrany mládeže před mravním narušením, který by měl přispět k omezení vlivu tiskovin, filmů a jiných děl tohoto druhu na mládež v případech, kdy by tato díla mohla ohrozit mravní vývoj dětí a podněcovat je k protispolečenskému chování.

 

Návrh vychází z požadavků mezinárodní Úmluvy o právech dítěte, kterou je Česká republika vázána a neodporuje žádným dalším mezinárodním ani českým normám a závazkům.

 

V případě přijetí novely zákona nevzniknou žádné finanční nároky na státní rozpočet.

 

Zvláštní část:

 

1. § 28:

 

Mezi přestupky na úseku práce a sociálních věcí je doporučováno doplnění skutkové podstaty, která by umožňovala finanční postih zaměstnavatele, resp. fyzických osob oprávněných za něj jednat, pokud poruší zákonem stanovená omezení pro zaměstnávání a pracovní podmínky nezletilých.

 

2. § 29:

 

V praxi často se vyskytující zanedbání onemocnění dítěte v jeho počátečním stádiu by na úseku zdravotnictví měla postihovat sankce pro osoby, které o dítě pečují, stejně jako nedodržování předepsaného léčebného režimu či zanedbání preventivních opatření, např. potřebného očkování. Ochrana je zde poskytována dětem do patnácti let, protože u starších dětí již lze předpokládat dostatečnou schopnost si tyto úkony zajistit.

 

3. § 30:

 

Dosavadní úprava umožňuje posoudit jako přestupek jednání, kdy někdo úmyslně umožňuje osobě mladší osmnácti let konzumaci alkoholu nebo jiných návykových látek pouze za předpokladu, ža tímto jednáním dochází k ohrožení tělesného nebo mravního vývoje dítěte. Vypuštěním této podmínky dochází k zpřísnění podmínek pro naplnění skutkové podstaty přestupku.

 

4. § 33:

 

Jde o nové ustanovení, které formuluje čtyři skutkové podstaty přestupků na úseku ochrany mládeže před mravním narušením. Postihuje jednak záměrné jednání vedoucí ke zpřístupnění nemravných, k trestné činnosti či rasismu nabádajících nebo zesurovění působících tiskovin, filmů a obdobných výrobků dětem, a dále nedbalostní jednání spočívající v prodeji podobných výrobků dítěti, zpřístupnění obdobných veřejných představení, či umožnění takového vysílání v televizi či rozhlase s výjimkou nočních hodin. Smyslem této úpravy není zavedení cenzury, ale akceptace požadavků laické i odborné veřejnosti a stanovení konkrétní osobní odpovědnosti za jednání narušující mravní vývoj mládeže.

 

 

Úplné znění novelizovaných částí zákona

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn:

 

 

§ 28

 

Přestupky na úseku práce a sociálních věcí

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

 

a) ztíží péči osvojitele nebo výchovu osvojence prozrazením nebo rozšířením údajů o osvojení,

b) maří výkon ochranné výchovy nezletilého nebo narušuje výchovu dítěte svěřeného do výchovy jiného občana než rodiče nebo do pěstounské péče,

c) jako cizinec je zaměstnán v České republice bez pracovního povolení, pokud je takového povolení třeba,

d) neoprávněně zprostředkovává pracovní činnost.

 

(2) Za přestupek podle odstavce 1

písm b) lze uložit pokutu do 5 000,- Kč a

za přestupek podle odstavce 1 písm. a), c)

a d) pokutu do 10 000,- Kč.

§ 28

 

Přestupky na úseku práce a sociálních věcí

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

 

a) ztíží péči osvojitele nebo výchovu osvojence prozrazením nebo rozšířením údajů o osvojení,

b) maří výkon ochranné výchovy nezletilého nebo narušuje výchovu dítěte svěřeného do výchovy jiného občana než rodiče nebo do pěstounské péče,

c) jako cizinec je zaměstnán v České republice bez pracovního povolení, pokud je takového povolení třeba,

d) neoprávněně zprostředkovává pracovní činnost,

e) jako osoba oprávněná jednat za zaměstnavatele poruší zákonem stanovené omezení pro zaměstnávání a pracovní podmínky osob mladších osmnácti let.

 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 5 000,- Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d)

a e) pokutu do 10 000,- Kč.

 

 

§ 29

 

Přestupky na úseku zdravotnictví

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

 

a) úmyslně zmaří, ztíží nebo ohrozí poskytnutí zdravotnické služby nebo se nepodrobí povinnému vyšetření nebo léčení,

b) nedodrží opatření uložené ke snížení hluku a vibrací nebo znečistí ovzduší škodlivinami nad stanovenou přípustnou mez,

c) nedodrží opatření stanovené na ochranu přírodních léčebných lázní nebo přírodního léčivého zdroje,

d) ohrozí nebo poruší zdravotní nezávadnost poživatin nebo pitné vody,

e) poruší povinnost stanovenou obecně závazným právním předpisem pro dodržování hygienických požadavků na pracovní prostředí,

f) padělá nebo úmyslně neoprávněně změní lékařskou zprávu nebo zdravotní průkaz anebo zneužije lékařskou dokumentaci,

g) poruší povinnost při zacházení s jedy, omamnými látkami, psychotropními látkami nebo jinými látkami škodlivými zdraví anebo poruší povinnost k ochraně zdraví před ionizujícím zářením,

h) poruší zákaz nebo nesplní povinnost stanovenou nebo uloženou v souvislosti s předcházením a výskytem přenosných nemocí,

ch) padělá lékařský předpis nebo pozmění jeho obsah v úmyslu, aby ho bylo použito jako pravého, nebo užije takového předpisu jako pravého anebo poskytne tiskopis lékařského předpisu jinému v úmyslu, aby ho bylo použito k padělání, nebo v témže úmyslu odcizí či jinak neoprávněně získá takový tiskopis.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e) lze uložit pokutu do 3 000,- Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. f) až ch) pokutu do 5 000,- Kč. Zákaz činnosti do jednoho roku lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. f), g) a ch).

 

§ 29

 

Přestupky na úseku zdravotnictví

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

 

a) úmyslně zmaří, ztíží nebo ohrozí poskytnutí zdravotnické služby nebo se nepodrobí povinnému vyšetření nebo léčení,

b) nezajistí osobě mladší patnácti let, o kterou má povinnost pečovat, neprodleně ošetření v případě, kdy to zjevně zdravotní stav takové osoby vyžaduje,

c) zanedbá dodržování stanoveného léčebného režimu v péči o osobu mladší patnácti let nebo nedodržuje opatření stanovená k prevenci zdraví takové osoby,

d) nedodrží opatření uložené ke snížení hluku a vibrací nebo znečistí ovzduší škodlivinami nad stanovenou přípustnou mez,

e) nedodrží opatření stanovené na ochranu přírodních léčebných lázní nebo přírodního léčivého zdroje,

f) ohrozí nebo poruší zdravotní nezávadnost poživatin nebo pitné vody,

g) poruší povinnost stanovenou obecně závazným právním předpisem pro dodržování hygienických požadavků na i) pracovní prostředí,

h) padělá nebo úmyslně neoprávněně změní lékařskou zprávu nebo zdravotní průkaz anebo zneužije lékařskou dokumentaci,

i) poruší povinnost při zacházení s jedy, omamnými látkami, psychotropními látkami nebo jinými látkami škodlivými zdraví anebo poruší povinnost k ochraně zdraví před ionizujícím zářením,

j) poruší zákaz nebo nesplní povinnost stanovenou nebo uloženou v souvislosti s předcházením a výskytem přenosných nemocí,

k) padělá lékařský předpis nebo pozmění jeho obsah v úmyslu, aby ho bylo použito jako pravého, nebo užije takového předpisu jako pravého anebo poskytne tiskopis lékařského předpisu jinému v úmyslu, aby ho bylo použito k padělání, nebo v témže úmyslu odcizí či jinak neoprávněně získá takový tiskopis.

 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až g) lze uložit pokutu do 3 000,- Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) až k) pokutu do 5 000,- Kč. Zákaz činnosti do jednoho roku lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. h), i) a k).

 

 

§ 30

 

Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

 

a) prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší než osmnáct let nebo osobě, o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

b) neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové látky než je alkohol,

c) se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek,

d) úmyslně vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmyslně líh nebo destilát bez povolení vyrobený přechovává nebo uvádí do oběhu,

e) úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek osobě mladší osmnácti let, ohrožuje-li tím její tělesný nebo mravní vývoj,

f) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

g) po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písm. f),

h) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písm. f),

ch) při výkonu činnosti, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo poškodit majetek, odmítne podrobit se dechové zkoušce nebo, byla-li dechová zkouška pozitivní, se odmítne podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ač to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.

 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 3 000,-Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 5 000,- Kč a zákaz činnosti do šesti měsíců, za přestupek podle odstavce 1 písm. g) pokutu do 10 000,- Kč a zákaz činnosti do jednoho roku a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) a ch) pokutu do 15 000,- Kč a zákaz činnosti do dvou

let.

 

§ 30

 

Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

 

a) prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší než osmnáct let nebo osobě, o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

b) neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové látky než je alkohol,

c) se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek,

d) úmyslně vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmyslně líh nebo destilát bez povolení vyrobený přechovává nebo uvádí do oběhu,

e) úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek osobě mladší osmnácti let,

f) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

g) po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písm. f),

h) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písm. f),

ch) při výkonu činnosti, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo poškodit majetek, odmítne podrobit se dechové zkoušce nebo, byla-li dechová zkouška pozitivní, se odmítne podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou

látkou, ač to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.

 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm.

a) až d) lze uložit pokutu do 3000,- Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 5 000,- Kč a zákaz činnosti do šesti měsíců, za přestupek podle odstavce 1 písm. g) pokutu do 10 000,- Kč a zákaz činnosti do jednoho roku a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) a ch) pokutu do 15 000,- Kč a zákaz činnosti do dvou

let.

 

 

§ 33

 

zrušen

 

§ 33

 

Přestupky na úseku ochrany mládeže před mravním narušením

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

 

a) úmyslně zpřístupňuje osobě mladší patnácti let tiskoviny, filmy, zvukové a obrazové nosiče a další výrobky, které jsou nemravné, nabádají k trestné činnosti nebo rasismu, nebo působí zesurovění,

b) prodá osobě mladší patnácti let tiskoviny, zvukové a obrazové nosiče a další výrobky, které jsou nemravné, nabádají k trestné činnosti nebo rasismu nebo působí zesurovění,

c) jako osoba oprávněná jednat za provozovatele veřejných filmových, divadelních a obdobných představení nezajistí upozornění na nevhodnost představení, které je nemravné, nabádají k trestné činnosti nebo působí zesurovění,

d) jako k tomu oprávněná osoba připustí v době od 6 do 22 hodin promítání nebo vysílání pořadu televizní nebo rozhlasové organizace, ačkoli je takový pořad nemravný, nabádá k trestné činnosti nebo rasismu nebo působí zesurovění.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 3 000,- Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do 5 000,- Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 10 000,- Kč. Zákaz činnosti do jednoho roku lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. c) a d).

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP