PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1996

II. volební období

127

Návrh

poslankyně Zuzky Rujbrové

na vydání

zákona

ze dne ..............1996

kterým se mění a doplňuje

zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky :

Zákon č. 140/1991 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 S., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 175/1990 S., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. 9.1992, publikovaného v částce 93/1992 Sb.,zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 91/1994 Sb., se mění a doplňuje takto :

Čl. I.

1. § 187 odst. 2 zní:

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny nebo ve větším rozsahu,

b) získá-li takovým činem značný prospěch,

c) spáchá-li takový čin vůči osobě, která dovršila věk patnácti a nepřekročila věk osmnácti let, nebo

d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

2. § 187 odst. 3 zní:

(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,

b) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, nebo

c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než patnáct let.

3. § 188a odst. 2 zní :

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě, která dovršila věk patnácti a nepřekročila věk osmnácti let.

4. v § 188a se doplňuje odst. 3, který zní :

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než patnáct let.

5. § 204 - Kuplířství - zní :

(1) Kdo jiného zjedná, přiměje nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

(2) Kdo umožní provozování prostituce osobě mladší než osmnáct let, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za použití násilí, pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné vážné újmy anebo zneužívaje tísně nebo závislosti jiného.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 3 značný prospěch,

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,

c) spáchá-li takový čin na osobě mladší než osmnáct let, nebo

d) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 na osobě mladší patnácti let.

(5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 na osobě mladší než patnáct let.

6. v § 207 se doplňuje odst. 3, který zní :

(3) Kdo osobě mladší patnácti let, která je vystavena fyzickému nebo psychickému násilí, zanedbávání nebo sexuálnímu zneužívání, neposkytne potřebnou pomoc, až tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo osobu sobě blízkou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

7. § 212 odst. 2 zní :

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

8. § 215 odst. 1 zní :

(1) Kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

9. § 217 Ohrožování mravní výchovy mládeže zní :

(1) Kdo vydá, byť i z nedbalosti, osobu mladší než osmnáct let nebezpečí zpustnutí tím, že

a) umožní jí vést zahálčivý nebo nemravný život, nebo

b) svádí ji k zahálčivému nebo nemravnému životu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

(2) Odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, umožní-li, byť i z nedbalosti, osobě mladší než osmnáct let hru na hracích přístrojích, které jsou vybaveny technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost výhry.

10. § 221 odst. 2 zní :

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi pro výkon jejich povinnosti,

b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho rasu, národnost,politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání,

c) spáchá-li takový čin na osobě mladší než patnáct let, nebo

d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

11. § 222 odst. 2 zní :

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi pro výkon jejich povinnosti,

b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho politické přesvědčení, národnost, rasu, vyznání nebo proto, že je bez vyznání, nebo

c) spáchá-li takový čin na osobě mladší než patnáct let.

12. § 235 odst. 2 zní :

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,

c) spáchá-li takový čin se zbraní,

d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo značnou škodu,

e) spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, nebo

f) spáchá-li takový čin na osobě mladší než patnáct let, nebo

g) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho politické přesvědčení, národnost, rasu, vyznání nebo proto, že je bez vyznání.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem ....

Důvodová zpráva

Obecná část :

Návrh novely trestního zákona sleduje důslednější posílení ochrany dítěte, v tomto případě nikoliv jako pachatele, ale jako objektu trestné činnosti jiných osob Je skutečností, že již platná právní úprava chápe mládež jako specifickou sociálně věkovou skupinu obyvatelstva, které je třeba poskytnout i v oblasti trestně právní určitá privilegia před různými formami trestné činnosti. Vývoj kriminality však přináší otázku,zda stávající ustanovení trestně právní ochrany dětí jsou dostatečně účinná. Možnost postihu pachatelů některých trestných činů na mládeži je v řadě případů nižší než na příklad u majetkové trestné činnosti a lhostejnost veřejnosti v praxi podporuje vysokou míru latentní kriminality, kdy odhalení případů týraných dětí přichází pro tyto děti mnohdy již pozdě.

Navrhované změny doporučují u některých skutkových sazeb zvýšení možnosti trestního postihu pachatelů trestných činů na mládeži a poněkud důsledněji rozlišují dělení dětí mladších osmnácti let na věkovou skupinu dětí do patnácti let a dětí mezi patnáctým a osmnáctým rokem věku, kdy zejména pro mladší věkovou kategorii poskytují vyšší ochranu. Vývoj společnosti však přináší i nové formy pro děti škodlivého jednání. Návrh proto počítá i s doplněním některých skutkových podstat tak, aby dovolovaly postih osob, které např. umožňují dětskou prostituci, hru na výherních automatech, případně neposkytnutí pomoci ohroženému dítěti.

Návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky i uzavřenými mezinárodními smlouvami. V tomto směru vychází zejména z čl. 19 a 34 Úmluvy o právech dítěte, kterou je Česká republika vázána.

Zvýšení nároků na státní rozpočet lze v nepatrné míře spojovat s vyššími náklady na obhajobu pachatelů trestných činů na mládeži, které však budou nepochybně nižší než škody na zdraví dětí a náklady na jejich léčení.

Zvláštní část :

1, 2: § 187 odst. 2, 3

U postihu pachatelů trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů dochází k rozlišení dítěte, ve vztahu ke kterému je čin spáchán, na děti do patnácti let a děti mezi patnáctým a osmnáctým rokem věku. Tomu odpovídá i vyšší trestní sazba u mladší věkové kategorie.

3, 4:§ 188a odst. 2,3

Podobně jako shora dochází k rozlišení dětí do patnácti a nad patnáct let a zvýšení trestní sazby, které je posunutím dolní hranice navrhováno i u dětí patnáct až osmnáctiletých, přísněji pak u mladších.

5: § 204

U trestného činu kuplířství je v odstavci 2 navrhována nová skutková podstata spočívající v postihu za umožnění prostituce osobám mladším osmnácti let. Měla by vytvořit podmínky pro potlačení prostituce, která je ze strany nezletilých dobrovolná, ne však žádoucí. Pojem "umožnění" je širší než dosavadní "zjedná, přiměje, svede nebo kořistí" a vytváří předpoklady k tomu, aby mohly být postiženy i některé případy tolerance prostituce, případně pohlavní styk s nezletilou prostitutkou.

Z hlediska objektu dochází opět k rozlišení dětí pod patnáct a nad patnáct let.

6: § 207 odst. 3

Tímto ustanovením je sledováno zavedení nové skutkové podstaty spočívající v neposkytnutí osobě mladší patnácti let, pokud je tato osoba vystavena fyzickému nebo psychickému násilí, zanedbávání nebo sexuálnímu zneužívání. Dává možnost postihu lidské lhostejnosti v případech, kdy , jak se bohužel čím dál častěji stává, je okolí týrání dítěte známo a mlčky je toleruje.

7 :§ 212 odst. 2

U trestného činu opuštění dítěte je navrhováno zvýšení možnosti trestního postihu pachatele, který svým činem způsobí dítěti těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

8 :§ 215 odst. 1

Návrh sleduje zvýšení trestní sazby pro pachatele trestného činu týrání svěřené osoby.

9: § 217

V prvém odstavci je navrhováno zvýšení trestní sazby u stávající skutkové podstaty trestného činu ohrožování mravní výchovy . Další část zavádí nově postih osob, které, a to i z nedbalosti, umožní nezletilcům hru na výherních automatech. Hra na automatech stále častěji, a to zejména u mladých lidí, přechází v chorobnou závislost a je proto žádoucí v této oblasti ochranu dětí zvýšit.

10, 11: § 221 odst 2, § 222 odst. 2

Mezi kvalifikované, přísněji trestné, úmyslné ublížení na zdraví je zařazeno ublížení na zdraví osobě mladší patnácti let.

12 :§ 235 odst. 2

Je navrhována možnost přísnějšího postihu pachatele trestného činu vydírání, pokud je spáchán na osobě mladší patnácti let.

Úplné znění novelizovaných částí

trestního zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění :

ČÁST DRUHÁ

Zvláštní část

HLAVA PRVNÍ

Trestné činy proti republice

ODDÍL PRVNÍ

Trestné činy proti základům republiky

§ 91

Vlastizrada

Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky, teroru, záškodnictví nebo sabotáže, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem.

§ 92

Rozvracení republiky

(1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let.

(2) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo

d) spáchá-li takový čin za branné pohotovosti státu.

Teror

§ 93

Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení republiky jiného úmyslně usmrtí nebo se o to pokusí, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem.

§ 93a

(1) Kdo se zmocní rukojmí a hrozí, že ho usmrtí anebo že mu způsobí újmu na zdraví nebo jinou újmu, s cílem vynutit si splnění podmínek poškozujících ústavní zřízení republiky, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.

(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) je-li při takovém činu rukojmím osoba mladší než osmnáct let,

c) je-li při takovém činu rukojmími více osob, nebo

d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

(3) Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

§ 94

Zrušen

Záškodnictví

§ 95

(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost republiky

a) vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání (obecné nebezpečí), nebo

b) obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.

(2) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin opětovně,

c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,

d) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo

e) spáchá-li takový čin za branné pohotovosti státu.

§ 96

(1) Kdo v úmyslu uvedeném v § 95 odst. 1 cizí nebo vlastní věc zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.

(2) Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za branné pohotovosti státu.

§ 97

Sabotáž

(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost republiky zneužije svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce nebo se dopustí jiného jednání k tomu, aby

a) mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu státního orgánu, ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru, hospodářské organizace nebo jiné instituce, nebo

b) způsobil v činnosti takového orgánu anebo takové organizace nebo instituce poruchu nebo jinou závažnou škodu, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.

(2) Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo

b) spáchá-li takový čin za branné pohotovosti státu.

(3) Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo

c) zorganizuje-li takový čin za branné pohotovosti státu

§ 98

Zrušen.

§ 99

Zrušen.

§ 100

Zrušen.

§ 101

Zrušen.

Hanobení republiky a jejího představitele

§ 102

Kdo veřejně hanobí Českou republiku, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

§ 103

Kdo veřejně hanobí prezidenta republiky pro výkon jeho pravomoci nebo vůbec pro jeho činnost v životě politickém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

§ 104

Zrušen

ODDÍL DRUHÝ

Trestné činy proti bezpečnosti republiky

§ 105

Vyzvědačství

(1) Kdo vyzvídá státní tajemství s cílem vyzradit je cizí moci, kdo s takovým cílem sbírá údaje obsahující státní tajemství, nebo kdo státní tajemství cizí moci úmyslně vyzradí, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.

(2) Stejně bude potrestán, kdo umožní nebo usnadní činnost pachateli činu uvedeného v odstavci 1 nebo organizaci, jejímž cílem je vyzvídat státní tajemství.

(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizace, jejímž cílem je vyzvídat státní tajemství,

b) spáchá-li takový čin, ačkoli mu bylo uchovávání státního tajemství zvlášť uloženo,

c) získá-li takovým činem značný prospěch nebo spáchá-li takový čin ve značném rozsahu, nebo

d) týká-li se takový čin státního tajemství zvlášť důležitého.

(4) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za branné pohotovosti státu.

Ohrožení státního tajemství

§ 106

(1) Kdo vyzvídá státní tajemství s cílem vyzradit je nepovolané osobě, kdo s takovým cílem sbírá údaje obsahující státní tajemství, nebo kdo státní tajemství nepovolané osobě úmyslně vyzradí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

a) týká-li se čin uvedený v odstavci 1 státního tajemství zvlášť důležitého,

b) spáchá-li takový čin za branné pohotovosti státu, nebo

c) vyzradí-li nepovolané osobě úmyslně státní tajemství, jehož uchovávání mu bylo zvlášť uloženo.

§ 107

(1) Kdo z nedbalosti způsobí vyzrazení státního tajemství nepovolané osobě, anebo ztrátu listiny nebo věci obsahující státní tajemství, ačkoli

a) je podle svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce povinen je uchovávat, nebo

b) jde o státní tajemství zvlášť důležité, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Kdo z nedbalosti způsobí, že se státní tajemství stalo známým v cizině, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

§ 107a

Zrušen.

§ 108

Zrušen.

§ 109

Zrušen.

§ 110

Zrušen.

§ 111

Zrušen.

§ 112

Zrušen.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP