Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1997

II. volební období

 

142

 

Návrh

poslankyně Evy Fischerové a dalších

na vydání

zákona

 

ze dne ............................1997

 

kterým se mění zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 165/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,zákona č. 134/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 136/1996 Sb.

Návrh

Zákon

ze dne .... 1997,

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Článek I.

Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 165/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 134/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 136/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

V § 7 odst. 2 se na konci připojuje věta: " Podmínka celodenní péče se rovněž považuje za splněnou, jestliže se dítě připravuje na budoucí povolání v učilišti, nebo ve škole a nejedná se o zařízení s týdenním či celoročním pobytem; nejdéle však do 18 let věku dítěte."

Článek II.

Tento zákona nabývá účinnosti dnem .................

 

Důvodová zpráva

Obecná část

Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů upravuje základní pravidla pro posuzování sociální potřebnosti a poskytování dávek. V průběhu aplikace zákona vyvstaly problémy, související s příspěvkem při péči o blízkou a jinou osobu v případě péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě, vyžadující mimořádnou péči.

Příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou nelze v praxi podle zákona vyplácet v případech, kdy dítě začalo po ukončení základního vzdělání studovat na učilišti, střední nebo vysoké škole. Tento stav podstatně ztěžuje možnosti integrace zdravotně postiženého dítěte do společnosti. Svým způsobem omezuje těmto dětem právo na vzdělání odpovídající jejich schopnostem.

Nově vzniklý nárok na prostředky státního rozpočtu nepřesáhne 10 milionů Kč ročně. Toto doplňující opatření navíc má určitý vztah k aktivní politice zaměstnanosti, kde by právě pro tento účel měl být dostatečný ekonomický prostor.

Zvláštní část

1. § 7 odst. 2

Doplněním nové věty za čtvrtou větu 2. odstavce se umožňuje rozšířit poskytování peněžitého příspěvku pří péči o blízkou a jinou osobu také na děti studující střední školu nebo učiliště s cílem přípravy na budoucí povolání. Účelem doplňujícího vymezení je umožnit získat dětem, které jsou dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžadují mimořádnou péči, také středoškolské vzdělání a nejen základní, jako tomu je dosud. Neposkytnutí příspěvku při pokračování vzdělání představuje v některých případech bariéru dostupnosti dalšího vzdělání.

 

482/1991 Sb.

ZÁKON

České národní rady

ze dne 6. listopadu 1991

o sociální potřebnosti

Změna: 84/1993 Sb.

Změna: 165/1993 Sb.

Změna: 307/1993 Sb.

Změna: 182/1994 Sb.

Změna: 134/1995 Sb.

Změna: 118/1995 Sb.

Změna: 160/1995 Sb.

Změna: 136/1996 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně:

§ 7

Příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu

(1) Občanu, který se stane sociálně potřebným z důvodu péče o blízkou osobu, která je

a) převážně nebo úplně bezmocná, nebo

b) starší 80 let a je částečně bezmocná, anebo

c) starší 80 let a podle vyjádření ošetřujícího lékaře potřebuje péči jiné osoby,

se poskytuje peněžitý příspěvek. Peněžitý příspěvek náleží též občanu, který za podmínek uvedených ve větě první pečuje o jinou než blízkou osobu, za předpokladu, že žijí ve společné domácnosti. Péčí podle předchozích vět se rozumí osobní, celodenní a řádná péče; blízké osoby a bezmocnost se posuzují podle předpisů o důchodovém pojištění.

(2) Peněžitý příspěvek se poskytuje též rodiči nebo prarodiči, popřípadě jinému občanu, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů, 13) stane-li se sociálně potřebným z důvodu péče o dítě starší jednoho roku, které je dlouhodobě těžce zdravotně postižení a vyžaduje mimořádnou péči. Péčí o dítě podle věty prvé se rozumí osobní, celodenní a řádná péče. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě obdobném zařízení, na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou též, je-li dítě umístěno v zařízení pro děti, které byly osvobozeny od povinné školní docházky, po dobu, která nepřevyšuje šest hodin denně, nejdéle však do 18 let věku dítěte. "Podmínka celodenní péče se rovněž považuje za splněnou, jestliže se dítě připravuje na budoucí povolání v učilišti, nebo ve škole a nejedná se o zařízení s týdenním či celoročním pobytem; nejdéle však do 18 let věku dítěte."

(3) Při posuzování sociální potřebnosti občanů uvedených v odstavcích 1 a 2 se nezkoumá, zda si mohou zvýšit příjem vlastním přičiněním nebo zda mají vůči nim manžel (manželka) nebo děti vyživovací povinnost.

(4) Občanu uvedenému v odstavcích 1 a 2 se poskytuje měsíčně peněžitý příspěvek ve výši rozdílu mezi jeho příjmem a částkou jeden a půl násobku jeho životního minima stanoveného podle zvláštního zákona 7), nebo dvojnásobku jeho životního minima7), pokud takto pečuje o dvě či více osob.

__________________________________

7) § 3 zákona č. 463/1991 Sb.

13) § 7 odst. 1 vyhlášky č. 149/1988 Sb.

 

Původní znění:

§ 7

Příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu

(1) Občanu, který se stane sociálně potřebným z důvodu péče o blízkou osobu, která je

a) převážně nebo úplně bezmocná, nebo

b) starší 80 let a je částečně bezmocná, anebo

c) starší 80 let a podle vyjádření ošetřujícího lékaře potřebuje péči jiné osoby,

se poskytuje peněžitý příspěvek. Peněžitý příspěvek náleží též občanu, který za podmínek uvedených v větě první pečuje o jinou než blízkou osobu, za předpokladu, že žijí ve společné domácnosti. Péčí podle předchozích vět se rozumí osobní, celodenní a řádná péče; blízké osoby a bezmocnost se posuzují podle předpisů o důchodovém pojištění.

(2) Peněžitý příspěvek se poskytuje též rodiči nebo prarodiči, popřípadě jinému občanu, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů, 13) stane-li se sociálně potřebným z důvodu péče o dítě starší jednoho roku, které je dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči. Péčí o dítě podle věty prvé se rozumí osobní, celodenní a řádná péče. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě obdobném zařízení, na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou též, je-li dítě umístěno v zařízení pro děti, které byly osvobozeny od povinné školní docházky, po dobu, která nepřevyšuje šest hodin denně, nejdéle však do 18 let věku dítěte.

(3) Při posuzování sociální potřebnosti občanů uvedených v odstavcích 1 a 2 se nezkoumá, zda si mohou zvýšit příjem vlastním přičiněním nebo zda mají vůči nim manžel (manželka) nebo děti vyživovací povinnost.

(4) Občanu uvedenému v odstavcích 1 a 2 se poskytuje měsíčně peněžitý příspěvek ve výši rozdílu mezi jeho příjmem a 1,6násobkem částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana stanovené zvláštním zákonem, 4) jestliže pečuje o jednu osobu, nebo 2,75násobkem této částky, jestliže pečuje o dvě nebo více osob.

______________________________

4) § 3 zákona č. 463/1991 Sb.

13) § 7 odst. 1 vyhlášky č. 149/1988 Sb.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP