PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

145

Vládní návrh

Zákon

ze dne ..............1997

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 258/1994 Sb. a zákona č. 133/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 2 odst. 1 zní:

"(1) Pro účely tohoto zákona je zdanitelným plněním

a) dodání zboží a převod nemovitostí, při kterém dochází ke změně vlastnického práva nebo práva hospodaření,

b) poskytování služeb uskutečněné v tuzemsku při podnikání 1), a to i v případě, že se jedná o činnost vykazující všechny znaky podnikání, kromě toho, že je prováděna podnikatelem, pokud zákon nestanoví jinak.".

2. § 2 odst. 2 a 3 se včetně poznámek č. 1a), 1b), 1c), 1d) a 1e) vypouští.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

3. V § 2 odst. 2 písmena a) a b) znějí:

"a) zbožím věci movité, tepelná a elektrická energie, plyn a voda; za zboží se nepovažují peníze, pokud tento zákon nestanoví jinak,

b) službami všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitosti, a převod nebo využití práv,".

4. V § 2 odst. 2 se na konci písmene l) vkládají slova "pokud zákon nestanoví jinak,".

5. V § 2 odst. 2 písm. o) se slova "popřípadě pro vnitropodnikovou spotřebu plátce podléhající dani" nahrazují slovy "pokud tento zákon nestanoví jinak".

6. V § 2 odst. 2 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňují písmena u), v), w) a x), která znějí:

"u) zásilkovým prodejem prodej zboží, při kterém prodávající zašle zboží kupujícímu na dobírku, s výjimkou prodeje podle kupní smlouvy podle obchodního zákoníku,

v) dovozem zboží vstup zboží do tuzemska,

w) vývozem zboží výstup zboží z tuzemska.

x) hlavní činností subjektů, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, činnosti, k nimž byly založeny nebo zřízeny.".

7. V § 2a odst. 2 písm. b) se za slovo "podle" doplňuje slovo "směnného" a vypouští se slovo "střed".

8. V § 5 odst. 2 se v poslední větě slova "se v případě podle odstavce 4 zaregistruje" nahrazují slovy "je zaregistrován".

9. V § 5 odst. 5 se v první větě slova "nakoupeného nebo vloženého" nahrazují slovem "pořízeného" a slova "nakoupených nebo vložených" nahrazují slovem "pořízených".

10. § 5 odst. 6 zní:

"(6) Dojde-li ke zrušení registrace v důsledku úmrtí plátce, je jeho právní nástupce povinen odvést daň podle odstavce 5. To neplatí, pokud osoba oprávněná podle zvláštního předpisu3e), pokračuje po zemřelém plátci v živnosti a současně je plátcem daně, nebo předloží přihlášku k registraci plátce do 20 dnů ode dne úmrtí plátce. Správce daně zaregistruje tuto osobu ke dni následujícímu po dni úmrtí plátce. Obdobně se postupuje v případě úmrtí plátce, který podnikal podle § 2 odst. 2 písm. c) a d) obchodního zákoníku.".

___________________

3e) §13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 7 až 10.

11. § 5 odst. 7 zní:

"(7) Pokud se osoba podléhající dani stane plátcem, je oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně zaúčtované u majetku, a to ze zůstatkové ceny pořízeného hmotného a nehmotného majetku zjištěné podle zvláštního předpisu3b) a z ceny pořízených zásob zjištěné podle zvláštního předpisu3c) k datu účinnosti uvedeném na osvědčení o registraci. Odpočet daně je možno uplatnit pouze u majetku pořízeného nejpozději 12 měsíců před datem účinnosti osvědčení o registraci. Odpočet daně nelze uplatnit u osobního automobilu a vratných lahví, pokud se na ně vztahuje zákaz odpočtu podle § 19 odst. 4. Podmínkou pro uplatnění odpočtu jsou zaúčtované daňové doklady, popřípadě zaúčtované doklady vystavené plátcem, které obsahují cenu včetně daně. Nárok se uplatní v daňovém přiznání za první zdaňovací období po datu účinnosti uvedeném na osvědčení o registraci a výše daně se vypočte způsobem uvedeným v § 17 odst. 3. Toto ustanovení se nevztahuje na majetek včetně zásob pořízený vlastní činností.".

12. § 5 odst. 10 zní:

"(10) O zrušení registrace mohou plátci uvedení v odstavcích 6, 8 a 9 požádat nejdříve po uplynutí tří měsíců od data, kdy se stali plátci podle odstavce 6, 8 nebo 9, pokud jejich obrat nepřesáhne za tyto tři měsíce částku 750 000 Kč. Při zrušení registrace jsou plátci povinni odvést daň podle odstavce 5.".

13. § 6 včetně nadpisu a poznámek č. 4), 4a) a 5) zní:

"§ 6

Osoby mající zvláštní vztah k plátci

(1) Za osoby, které mají zvláštní vztah k plátci, se pro účely tohoto zákona považují

a) osoby, které jsou ekonomicky nebo personálně spojené s plátcem,

b) osoby, které jsou v pracovně právním4) nebo v jiném obdobném vztahu k plátci,

c) osoby, které podnikají s plátcem společně na základě smlouvy o sdružení 3) nebo jiné obdobné smlouvy.

(2) Ekonomicky nebo personálně spojenými osobami se rozumí, jestliže se jedna osoba podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo jmění druhé osoby, nebo jestliže se shodné právnické nebo fyzické osoby přímo nebo nepřímo podílejí na vedení , kontrole nebo jmění obou osob anebo fyzické osoby blízké 5).Účastí na kontrole nebo jmění se rozumí vlastnictví více než 25% podílů na základním jmění nebo podílů s hlasovacím právem.

___________________

4) § 27 a násl. zákoníku práce

5) § 116 občanského zákoníku.".

14. V § 7 odst. 1 se slovo "naturálního" nahrazuje slovem "nepeněžitého".

15. V § 7 odst. 2 se v písmenu e) na konci tečka nahrazuje čárkou a za písmeno e) se připojuje nové písmeno f), které zní:

"f) činnosti prováděné v rámci jejich hlavní činnosti subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání.".

16. § 7 odst. 3 zní:

"(3) Vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě se považuje za zdanitelné plnění pouze při vložení do právnické osoby, která není plátcem, pokud vkladatel při nabytí takového majetku uplatnil odpočet daně, případně odpočet daně z obratu nebo dovozní daně nebo pokud byl pořízen bez daně nebo bez daně z obratu.".

17. § 7 se doplňuje odstavci 4 a 5, které včetně poznámek 5a) a 5b) znějí:

"(4) Vydání vypořádacího podílu5a) v nepeněžité podobě nebo podílu na likvidačním zůstatku5b) v nepeněžité podobě se považuje za zdanitelné plnění pouze, pokud u něho byl uplatněn odpočet daně nebo byly pořízeny bez daně nebo bez daně z obratu.

(5) Zdanitelným plněním není

a) převod pozemků,

b) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě jako náhrady podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo podle zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

c) bezúplatné poskytnutí reklamního a propagačního předmětu, jehož vstupní cena5c) bez daně nepřesahuje 200 Kč kromě zboží, které je předmětem spotřební daně,

d) pronájem nemovitosti nebo její části včetně bytu, která není součástí obchodního majetku plátce,

e) prodej osobního automobilu, při jehož pořízení nebyl uplatněn nárok na odpočet daně podle § 19 odst. 4, pokud prodejní cena nepřevyšuje vstupní cenu5c) včetně daně,

f) prodej osobního automobilu pořízeného formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, pokud prodejní cena nepřevyšuje vstupní cenu5c) včetně daně u vlastníka, od kterého byl osobní automobil pořízen,

g) prodej osobního automobilu pořízeného od osoby, pro níž jeho prodej nebyl zdanitelným plněním, pokud prodejní cena nepřevyšuje vstupní cenu5c),

h) prodej vratných lahví, při jejichž koupi nebyl uplatněn nárok na odpočet podle § 19 odst. 4,

i) bezúplatné poskytnutí zdanitelných plnění, při jejichž pořízení nebyl uplatněn nárok na odpočet daně podle § 19 odst. 3.

___________________

5a) § 61 a 233 obchodního zákoníku.

5b) §61 a 259 obchodního zákoníku.

5c) § 29 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".

18. V § 9 odst. 1 písm. b) se slovo "zúčtování" nahrazuje slovem "vyúčtování".

19. V § 9 odst. 1 písm. c) se slova " při prodeji zboží formou zásilkového prodeje 6a)" nahrazují slovy "při zásilkovém prodeji zboží". Poznámka č. 6a) se vypouští.

20. V § 9 odst. 1 písm. f) se za slovo "dílo" vkládají slova "nebo jeho dílčí části" a slova "pokud se jedná o postupný převod a využití práv, dnem uvedeným ve smlouvě," se vypouštějí.

21. § 9 odst. 1 písm. i) zní:

"i) při převodu nebo využití práv, dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k převodu nebo využití práv".

22. V § 9 odst. 3 se ve třetí větě vypouštějí slova "s výjimkou dílčího plnění uskutečněného podle smlouvy o dílo", za třetí větu se doplňuje věta: "I v případě dílčích plnění uskutečněných podle smlouvy o dílo může plátce zdanitelné plnění považovat za uskutečněné dnem uvedeným v odstavci 1 písm. f).".

23. § 12 odst. 2 písm. j) zní:

"j) příslušnou sazbu daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvobozené od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo § 47,".

24. V § 12 odst. 5 písm. i) zní:

"i) příslušnou sazbu daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvobozené od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo § 47,".

25. V § 12 odst. 9 se v první větě za slovy "za hotové" vkládají slova " , prostřednictvím platební karty nebo šekem". Poslední dvě věty se vypouštějí.

26. § 12 odst. 10 zní:

"(10) Plátce, který nakupuje a prodává služby určené pro kompletaci služeb cestovního ruchu, není povinen vystavovat daňový doklad v případě plnění pro jiného plátce, který nechce uplatňovat nárok na odpočet daně. V tomto případě vystavuje doklad, na kterém uvede údaje podle odstavce 2 písm. a), b), e), h), j) a dále obchodní jméno plátce, pro něhož se zdanitelné plnění uskutečňuje, cenu včetně daně a sdělení, že uváděná cena obsahuje daň. Tento doklad je plátce povinen vystavit nejdříve dnem uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do 15 dnů od tohoto dne. Pokud však plátce, pro něhož se zdanitelné plnění uskutečňuje, požaduje vystavení daňového dokladu, je plátce, který tato plnění poskytuje, povinen daňový doklad vystavit.".

27. V § 14 odst. 9 se v první větě slova "zlata ve slitcích nebo mincích" nahrazují slovy "světově obchodovatelných slitků zlata, zlatých mincí".

28. §14 odst. 14 zní:

"(14) Základem daně při dodání použitého zboží nakoupeného od osob, které nejsou plátci, za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu je přirážka k pořizovací ceně zjištěná jako rozdíl mezi prodejní cenou včetně daně a pořizovací cenou, za kterou bylo nakoupeno od osoby, která není plátcem. Oprava a technické zhodnocení není přitom považována za změnu stavu. Daň se vypočte podle § 17 odst. 3. Je-li tento rozdíl záporný, základem daně je nula. Tento postup se uplatní i:

a) při dodání ojetých osobních automobilů pořízených od plátců za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu.

b) v případech, kdy plátce prodá osobní automobil, při jehož koupi neuplatnil nárok na odpočet daně podle § 19 odst. 4, za cenu, která převýší vstupní cenu5c),

c) při prodeji osobního automobilu pořízeného formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, pokud prodejní cena převyšuje vstupní cenu5c) včetně daně u vlastníka, od kterého byl pořízen, a při prodeji osobního automobilu pořízeného od osoby, která není plátcem, pokud prodejní cena převyšuje vstupní cenu5c).".

29. V § 14 odst. 16 se na konci první věty za slovo "daň" doplňují slova "na výstupu".

30. § 15 včetně nadpisu zní:

"§ 15

Oprava základu daně

(1) Plátce může opravit základ daně a výši daně

a) při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění,

b) při snížení ceny na základě změny kvalitativních, dodacích a jiných podmínek sjednaných u zdanitelného plnění,

c) při změně poměru cen za jednotlivá poskytnutá plnění v rámci sjednané ceny za zdanitelné plnění uskutečněné v rámci kompletace služeb cestovního ruchu, přičemž tato změna má za následek snížení daňové povinnosti.

(2) Plátce je povinen opravit základ daně a výši daně

a) při zvýšení ceny na základě změny kvalitativních, dodacích a jiných podmínek sjednaných u zdanitelného plnění,

b) při změně poměru cen za jednotlivá poskytnutá plnění v rámci sjednané ceny za zdanitelné plnění uskutečněné v rámci kompletace služeb cestovního ruchu, přičemž tato změna má za následek zvýšení daňové povinnosti.

(3) Rozdíl původního a opraveného základu daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění, které podléhá dani ve zdaňovacím období, ve kterém byla oprava základu daně podle odstavců 1 a 2 provedena.

(4) Opravu základu daně a výše daně podle odstavců 1 až 3 provede plátce tak, že vystaví daňový dobropis nebo vrubopis podle § 13 nebo v případě opravy podle odstavce 1 písm. c) a odst. 2 písm. b) doklad, který má náležitosti dokladu o použití podle § 12 odst. 5 s výjimkou písmene c) a g) a který dále obsahuje důvod opravy.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahuje pouze na plátce, který byl plátcem v době vzniku daňové povinnosti u původního plnění."

31. V § 15a odst. 2 písm. c) se na konec doplňují slova "zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, popřípadě uvedenou i v haléřích.".

32. V §15a odst. 2 se na konci připojuje věta: "Opravný daňový doklad nelze vystavit po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, kdy se uskutečnilo zdanitelné plnění."

33. V § 16 odstavec 1 se za slova "tepelné energie" doplňuje čárka a slova "která se zařazuje do podpoložek celního sazebníku podle nosičů,".

34. V § 16 odst. 6 se vypouštějí slova "převodu a využití práv se uplatňuje snížená sazba; u".

35. § 17 odst. 4 včetně poznámky č. 16 se vypouští. Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

36. § 19 odst. 1 zní:

"(1) Nárok na odpočet daně má plátce, pokud jím přijatá zdanitelná plnění uskutečněná jiným plátcem použije k dosažení obratu za svá zdanitelná plnění, případně k dosažení příjmů nebo výnosů za plnění, která nejsou zdanitelná, pokud tento zákon nestanoví jinak.".

37. § 19 odst. 2 včetně poznámek 16a) a 16d) zní:

"(2) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem zaúčtovaným podle zvláštního předpisu,16a) který má všechny tímto zákonem předepsané náležitosti a který byl vystaven plátcem daně. V případě, že doklad neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu prokazuje plátce nárok podle zvláštního předpisu.16d)". Nárok na odpočet lze uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění. Nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž se uskutečnilo zdanitelné plnění, pokud zákon nestanoví jinak.

___________________

16a) § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

16d) § 31 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

38. § 19 odst. 7 a 8 zní:

"(7) Při použití služebního osobního automobilu pro osobní potřebu, nemá plátce nárok na odpočet daně u pohonných hmot určených pro osobní potřebu. Pokud již u těchto pohonných hmot nárok na odpočet uplatnil je povinen vystavit doklad o použití a uplatnit daň na výstupu.

(8) Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých k dosažení příjmů nebo výnosů z pronájmu nemovitosti nebo její části včetně bytu, která není součástí obchodního majetku plátce. Vyloučení daně z nároku na odpočet musí být v tomto případě provedeno před případnou úpravou odpočtu daně podle § 20.".

39. § 20 odst. 1 zní :

"(1) Má-li plátce příjmy nebo výnosy nejen za svá uskutečněná zdanitelná plnění, u nichž má nárok na odpočet daně, ale i za zdanitelná plnění osvobozená od daně podle § 25, u nichž nárok na odpočet daně nemá, je povinen zkracovat nárok na odpočet daně, pokud zákon nestanoví jinak. Poměrná část odpočtu daně se určí jako součin celkové daně na vstupu za příslušné zdaňovací období a koeficientu. Koeficient se stanoví jako podíl, v jehož čitateli je součet cen bez daně za uskutečněná zdanitelná plnění, u nichž vzniká nárok na odpočet, a ve jmenovateli celkový součet cen bez daně za všechna uskutečněná zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně a za zdanitelná plnění osvobozená od daně podle § 25 zákona s výjimkou osvobozených zdanitelných plnění uvedených v odstavci 2. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa. Jestliže součet cen za zdanitelná plnění osvobozená od daně podle § 25 s výjimkou osvobozených zdanitelných plnění uvedených v odstavci 2 je kladný a celkový součet cen bez daně za všechna zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně je nulový nebo záporný, potom je koeficient nula.".

40. V § 20 odst. 2 se za slova "se nezapočítává" doplňují slova "cena bez daně při převodu cenných papírů, který je osvobozen od daně podle § 28 odst. 2 písm. b),".

41. V § 20 odst. 3 se za slovo "příspěvky" doplňují slova "včetně členských příspěvků" a slova "tržby z hlavní činnosti" se vypouští.

42. V § 20 odst. 6 se slova "součtem uplatněných nároků na odpočet za jednotlivá zdaňovací období roku a vypočteným nárokem na odpočet z údajů za celý rok." nahrazují slovy "vypočteným nárokem na odpočet z údajů za celý rok a součtem uplatněných nároků na odpočet za jednotlivá zdaňovací období roku." a v poslední větě se za slova "od 1.ledna" doplňují slova "roku předcházejícího".

43. § 20 odst. 7 zní:

"(7) Opravu vypořádání provede plátce při opravě uskutečněných zdanitelných plnění za zdaňovací období tří předcházejících kalendářních roků a při propočtu opravy vypořádání použije vždy nově vypočtený roční koeficient s promítnutím všech oprav vztahujících se k opravovanému roku a tuto opravu vypořádání provede k opravovanému zdaňovacímu období. U jiných roků použije poslední vypočtený koeficient roku, kterého se oprava týká.".

44. V § 25 se doplňuje nový odstavec 2, který zní:

"(2) Od daně jsou osvobozena zdanitelná plnění prováděná subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, v rámci hlavní činnosti (§ 35a)."

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

45. § 28 odst. 2 písm. b) včetně poznámky č. 21a) zní:

"b) převod cenných papírů s výjimkou převodu uskutečněného obchodníkem s cennými papíry podle zvláštního předpisu,21a)

___________________

21a) § 45 a násl. zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.".

46. V § 28 odst. 2 písm. h) bod 3 se na konec doplňují slova "s výjimkou převodu cenných papírů podle písmene b),".

47. § 28 odst. 4 písm. d) zní:

"d) obchodníci s cennými papíry,".

48. V § 28 odst. 5 se částka "10 %" nahrazuje částkou "20 %" a vypouštějí se slova "anebo částku 10 000 000 Kč".

49. V § 32 odst. 2 se na konci doplňují věty: "Od daně je osvobozeno dodání lidské krve a jejích složek k přímému klinickému využití, lidských orgánů a mateřského mléka. Od daně je osvobozeno též dodání stomatologických výrobků stomatologickými laboratořemi včetně oprav tohoto zboží, zařazených podle zvláštního předpisu13) do třídy SKP 33.10.92 (opravy a údržba lékařského a chirurgického zařízení)."

50. Za § 35 se doplňuje nový § 35a, který včetně nadpisu a poznámek č. 39a) a 39b) zní:

"§ 35a

Zdanitelná plnění prováděná v rámci hlavní činnosti subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání,

Od daně jsou osvobozena zdanitelná plnění prováděná v rámci hlavní činnosti subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání. Od daně není osvobozen u Státního fondu tržní regulace v zemědělství39a) prodej zemědělských a potravinářských výrobků a u Správy státních hmotných rezerv39b) prodej státních hmotných rezerv.

___________________

39a) Zákon ČNR č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství.

39b) Zákon č.97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.".

51. V § 36 odst. 2 se ve druhé větě za slovo "Plátce" doplňuje čárka a slova "jehož obrat za předcházející kalendářní rok přesáhl 2 000 000 Kč,".

52. § 37 včetně nadpisu a poznámek č. 40) a 40b) zní:

" § 37

Daňové přiznání a splatnost daně

Plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání,40) a to i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost. Vlastní daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání, s výjimkou daně u dovezeného zboží podle § 43, u kterého je splatnost daně stanovena zvláštním předpisem40b) a daně u příležitostné autobusové přepravy v tuzemsku splatné ve lhůtě stanovené v § 48.

___________________

40) § 40 odst.2 zákona ČNR č.337/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů

40b) Zákon ČNR č.13/1993 Sb.".

53. § 38 se vypouští.

54. V § 38a odst. 3 se slova "do šesti měsíců od lhůty pro předložení daňového přiznání za zdaňovací období, kterého se oprava týká" nahrazují slovy "do tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání".

55. V § 38a odst. 4 se druhá věta vypouští a nahrazuje se novými větami, které zní: "V případě opravy uskutečněných zdanitelných plnění za zdaňovací období roku již vypořádaného se pro opravu odpočtu použije nově vypočtený roční koeficient s promítnutím všech oprav za příslušný rok. Současně s předkládanou opravou je plátce povinen provést opravu vypořádání nároku na odpočet daně podle § 20 odst. 7 a předložit v jednom dodatečném daňovém přiznání. K opravovanému zdaňovacímu období se oprava vypořádání vyměří.".

56. § 39 odst. 2 zní:

(2) Správce daně je oprávněn zrušit registraci plátce, pokud tento plátce neuskutečnil bez udání důvodu po dobu 12 po sobě následujících měsíců zdanitelné plnění nebo pokud neplní své povinnosti vyplývající z tohoto zákona.".

57. V § 40 odst. 2 se slova "podle zvláštního předpisu40e) a to za dobu, po kterou nebyla vyrovnána" nahrazují slovy "ve výši 0,1 % z částky odpovídající dříve uplatněnému odpočtu daně nebo později uplatněné dani na výstupu za každý den, po který nebyla splněna".

Poznámka č. 40e) se vypouští.

58. § 43 odst. 1 včetně poznámek 41) a 42a) zní:

"(1) Dani podléhá

a) zboží propuštěné do režimu volného oběhu,41)

b) zboží propuštěné do režimu dočasného použití.42a),

c) české zboží,44a) které je plátcem daně umístěno ve svobodném celním skladu nebo svobodném celním pásmu, není vyvezeno do zahraničí a je původním nebo novým vlastníkem vráceno zpět do tuzemska v nezměněném stavu; daň vyměří a vybere orgán celní správy, jako by se jednalo o propuštění zboží do volného oběhu.

___________________

41) § 128 až 132, § 163 až 178, § 197 až 213 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.

42a) § 187 až 196 zákona č. 13/1993 Sb."

Poznámka č. 41a) se vypouští.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP