PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

146

VLÁDNÍ NÁVRH

zákona

ze dne ................ 1997

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb. a zákona č. 95/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 2 písm.. h) bod 1 včetně poznámek pod čarou zní:

"1. fyzické vydání vybraných výrobků plátcem daně (§ 3) z prostor, kde jsou vyráběny nebo skladovány, pro splnění smluvního závazku s výjimkou smlouvy o uložení věci a smlouvy o úschově,5) smlouvy o skladování,5a) smlouvy zasílatelské,5b)a smlouvy o přepravě věci nebo o přepravě nákladu,5c)

___________________

5) § 516 až 526 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 747 až 753 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5a) § 527 až 535 zákona č. 513/1991 Sb.

5b) § 601 až 609 zákona č. 513/1991 Sb.

5c) § 610 až 629 zákona č. 513/1991 Sb., § 765 až 773 zákona č. 40/1964 Sb. ”.

2. V § 2 písm. h) se body č. 5, 7 a 8 včetně poznámek pod čarou č. 7a a 7b vypouštějí.

3. V § 4 odst. 2 se slova "§ 12 odst. 8” nahrazují slovy "§ 12 odst. 17”.

4. V § 10 odst. 6 se slova "§ 12 odst. 1 písm. a) až e)” nahrazují slovy "§ 12 odst. 1 písm. a) a e)”.

5. § 12 zní :

"§ 12

Nárok na vrácení daně

(1) Plátcům vzniká nárok na vrácení daně dnem

a) potvrzení celního prohlášení16) celním orgánem o přechodu vybraných výrobků do zahraničí v případě vývozu zdaněných vybraných výrobků v rámci podnikatelské činnosti8)nebo potvrzení příslušného dokladu celním orgánem o propuštění zdaněných vybraných výrobků do režimu vývozu s celně schváleným určením umístění vybraných výrobků do svobodného celního pásma nebo do svobodného celního skladu v rámci podnikatelské činnosti,8)

b) převzetí na sklad plátce zdaněných vybraných výrobků vstupujících jako materiál do vyráběných vybraných výrobků. Při uplatnění nároku na vrácení daně při převzetí na sklad plátce zdaněných vybraných výrobků vstupujících jako materiál do vyráběné bionafty podle § 19 odst. 3, je plátce povinen doložit nárok na vrácení daně povolením k výrobě bionafty podle § 19 odst.3, které vydává Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem zemědělství.

c) převzetí na sklad plátce zdaněných vybraných výrobků nepřevzatých kupujícím a vrácených zpět plátci nebo vrácených komisionářem,8a)

d) vypořádání nároků z vad vybraných výrobků, nároků za nedodané vybrané výrobky nebo nároků z nesprávně účtované daně, pokud plátci úplatu za tyto vybrané výrobky neobdrželi nebo pokud úplatu kupujícímu vrátili; pro uplatnění nároku za nedodané vybrané výrobky je zároveň podmínkou převzetí nedodaných vybraných výrobků zpět na sklad plátce,

e) prodeje zdaněných vybraných výrobků podle odstavce 12,

f) vzniku skutečnosti podle § 42a,

g) zamítnutí žádosti o souhlas s výmazem z obchodního rejstříku nebo jiných evidencí při ukončení činnosti v případě, že daňová povinnost vznikla podle § 5 odst. 1 písm. g).

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. b) až d) se nevztahuje na cigarety. Zvláštní ustanovení týkající se vracení daně u cigaret je uvedeno v § 40f odst. 4 a 5.

(3) Nárok na vrácení daně podle odstavce 1 uplatní plátci v daňovém přiznání podaném podle § 13 nejpozději do šesti měsíců od posledního dne měsíce, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl. Jestliže před uplynutím této lhůty dojde k vyskladnění vybraného výrobku plátcem, aniž by byl nárok na vrácení daně uplatněn, nárok na vrácení daně dnem vyskladnění vybraného výrobku zaniká. Nárok na vrácení daně podle odstavce 1 mohou plátci uplatnit pouze do výše daně vypočtené sazbou daně platné v den jeho dovozu nebo vyskladnění, při kterém vznikla daňová povinnost.

(4) Pro účely tohoto zákona se rozumí osobou požívající výsad a imunit18) podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána (dále jen "osoba požívající výsad a imunit”):

a) diplomatická mise a konzulární úřad akreditované pro Českou republiku, jakožto orgány cizích států,

b) zvláštní mise,

c) mezinárodní organizace, která požívá výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

d) úředník mezinárodní organizace, který nemá v tuzemsku trvalý pobyt, není občanem České republiky, pokud je trvale přidělen k výkonu svých funkcí v České republice,

e) státní příslušník cizího státu, který je členem diplomatické mise, zvláštní mise nebo konzulárního úřadu akreditovaných pro Českou republiku, a nemá v tuzemsku trvalý pobyt,

f) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenech d) nebo e), pokud dosáhl věku patnácti let, není občanem České republiky a je registrován Ministerstvem zahraničních věcí.

(5) Osobě požívající výsad a imunit se vrací daň zaplacená v cenách vybraných výrobků (dále jen "zaplacená daň”). Zaplacená daň se vrací

a) osobám uvedeným v odstavci 4 písm. a) podle principu vzájemnosti maximálně do výše 200 000 Kč za kalendářní rok,

b) osobám uvedeným v odstavci 4 písm. b) a c) maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok,

c) osobám uvedeným v odstavci 4 písm. d), e) a f) podle principu vzájemnosti maximálně do výše 50 000 Kč za kalendářní rok.

(6) Osoba požívající výsad a imunit, které vzniká nárok na vrácení zaplacené daně, má pro tento účel postavení daňového poplatníka bez povinnosti se registrovat jako daňový subjekt.

(7) Nárok na vrácení zaplacené daně vzniká dnem nákupu vybraných výrobků a zaniká uplynutím posledního dne prvního měsíce kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl. Nárok na vrácení zaplacené daně se prokazuje dokladem o nákupu, který byl vystaven plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající je povinen na dokladu o nákupu uvést

a) obchodní jméno, název (neexistuje-li obchodní jméno), sídlo a daňové identifikační číslo17) prodávajícího, je-li prodávající právnickou osobou,

b) jméno a příjmení, popřípadě obchodní jméno, bydliště a daňové identifikační číslo prodávajícího, je-li prodávající fyzickou osobou,

c) množství vybraných výrobků v měrných jednotkách,

d) výši prodejní ceny,

e) datum uskutečnění nákupu.

(8) Nárok na vrácení zaplacené daně může osoba požívající výsad a imunit uplatnit v daňovém přiznání, které se podává finančnímu orgánu na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Daňové přiznání se podává nejdříve první den po skončení zdaňovacího období a nejpozději poslední den prvního měsíce kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém nárok na vrácení zaplacené daně vznikl. Pokud osoba požívající výsad a imunit neuplatňuje ve zdaňovacím období nárok na vrácení daně, daňové přiznání za toto zdaňovací období nepodává. Zdaňovacím obdobím je u osob požívajících výsad a imunit uvedených v odstavci 4 písm. a), b) a c) kalendářní měsíc a uvedených v odstavci 4 písm. d), e) a f) kalendářní čtvrtletí.

(9) Pro účely tohoto zákona se místní příslušnost finančního orgánu pro podání daňového přiznání osoby požívající výsad a imunit stanoví takto :

a) diplomatické a zvláštní mise, konzulární úřady, které mají sídlo v České republice, podávají daňové přiznání finančnímu orgánu místně příslušnému podle jejich sídla,

b) státní příslušníci cizího státu, kteří jsou členy osob uvedených v písmenu a) včetně jejich rodinných příslušníků, podávají daňové přiznání finančnímu orgánu místně příslušnému podle sídla osob uvedených v písmenu a),

c) mezinárodní organizace podle odst. 4 písm. c) podávají daňové přiznání finančnímu orgánu místně příslušnému podle jejich sídla v České republice,

d) úředníci mezinárodní organizace podle odst. 4 písm. d) včetně jejich rodinných příslušníků podávají daňové přiznání finančnímu orgánu místně příslušnému podle jejich bydliště v České republice,

e) diplomatické a zvláštní mise, konzulární úřady, které nemají sídlo v České republice, podávají daňové přiznání Finančnímu úřadu pro Prahu 1,

f) státní příslušníci cizího státu, kteří jsou členy osob uvedených v písmenu e), včetně jejich rodinných příslušníků, podávají daňové přiznání Finančnímu úřadu pro Prahu 1.

(10) Pokud vznikne v důsledku vyměření nároku na vrácení zaplacené daně vratitelný přeplatek, vrátí se osobě požívající výsad a imunit bez žádosti do třiceti dnů ode dne následujícího po jeho vyměření.

(11) Pokud cizí stát českým diplomatickým misím, konzulárním úřadům a českým státním příslušníkům, kteří jsou členy těchto diplomatických misí a konzulárních úřadů akreditovaných v cizím státě, nepřizná nárok na vrácení zaplacené daně, který podle odstavce 5 přiznává Česká republika, nárok na vrácení zaplacené daně diplomatickým misím a konzulárním úřadům cizího státu a jeho státním příslušníkům, kteří jsou členy těchto diplomatických misí a konzulárních úřadů, nevznikne. Ministerstvo zahraničních věcí potvrdí zajištění principu vzájemnosti v daňovém přiznání před jeho předložením finančnímu orgánu. Princip vzájemnosti se nevztahuje na osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 4 písm. b), c) a d).

(12) Ministerstvo financí udělí právnické nebo fyzické osobě na její žádost povolení k prodeji vybraných výrobků za ceny bez daně v prodejnách DUTY/TAX FREE fyzické osobě při přestupu státních hranic České republiky, v tranzitním prostoru českých celních letišť a na palubách letadel zahraničních linek a povolení k prodeji vybraných výrobků za ceny bez daně členům posádek letadel zahraničních linek při odletu z České republiky. Prodej zboží za ceny bez daně lze uskutečňovat jen na základě tohoto povolení. Žádost o povolení musí obsahovat :

a) název a sídlo, popřípadě jméno a bydliště žadatele,

b) daňové identifikační číslo žadatele,

c) osvědčení o registraci ke spotřební dani,

d) označení místa, kde se prodejna nachází,

e) souhlas příslušného celního úřadu s umístěním prodejny na silničních celních přechodech a v tranzitním prostoru mezinárodních letišť s uvedením podmínek o kontrole výstupu vybraných výrobků do zahraničí,

f) souhlas správy letišť s umístěním prodejny v tranzitním prostoru mezinárodních letišť,

g) souhlas správy letišť s prodejem vybraných výrobků na palubách letadel zahraničních linek.

(13) Prodej vybraných výrobků za ceny bez daně se uskutečňuje pouze osobám při přestupu státní hranice do zahraničí. V prodejnách typu DUTY/TAX FREE na silničních celních přechodech prodávající prodá vybrané výrobky za ceny bez daně po předložení platného cestovního dokladu, v prodejnách typu DUTY/TAX FREE v tranzitním prostoru českých mezinárodních letišť prodávající prodá vybrané výrobky za ceny bez daně po předložení platné letenky s cílovou stanicí v zahraničí.

(14) Ministerstvo financí v povolení stanoví druhy vybraných výrobků prodávaných za ceny bez daně.

(15) Ministerstvo financí udělené povolení odejme,

a) pokud povolení bylo uděleno na základě nepravdivých údajů,

b) v případě, že právnická nebo fyzická osoba neplní podmínky uvedené v povolení,

c) dojde-li ke změně podmínek, za kterých bylo povolení uděleno.

(16) Nárok na vrácení daně mohou plátci uplatnit pouze u finančního orgánu bez ohledu na to, zda jde o vybrané výrobky vyskladněné v tuzemsku nebo dovezené.

(17) Pokud plátci neuplatní nárok na vrácení daně, ačkoliv tak podle § 12 odst.1 mohli učinit, pohlíží se při vzniku daňové povinnosti podle § 5 na vybrané výrobky, u kterých podle § 12 odst. 1 mohl být uplatněn nárok na vrácení daně, tak, jako by tento nárok byl uplatněn.

(18) Na vybrané výrobky umístěné v prodejnách typu DUTY/TAX FREE se pohlíží jako na vybrané výrobky vyvezené. Vybrané výrobky nakoupené v prodejnách typu DUTY/TAX FREE, které jsou cestujícím dováženy zpět do tuzemska, podléhají dani při dovozu, pokud se na ně nevztahuje osvobození od daně podle § 8 odst. 1 písm. a).

(19) Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily topný olej lehký a velmi lehký, směsi paliv a maziv, ropné destiláty z destilace nebo krakování ropné suroviny nebo upravené uhlovodíkové produkty (s výjimkou plynných ), získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy, za cenu obsahující daň a prokazatelně tyto vybrané výrobky použily pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla. Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby paliv a maziv pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla. Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem o nákupu a evidencí o nákupu a spotřebě vedenou poplatníkem. V případě, kdy právnické a fyzické osoby použijí pro výrobu tepla výrobky uvedené v tomto odstavci, které samy vyrobily, prokazuje se, bez ohledu na způsob spotřeby tepla, nárok na vrácení daně interním dokladem. Na dokladu o nákupu musí být uvedeny tyto náležitosti:

a) obchodní jméno, název (neexistuje-li obchodní jméno), sídlo a daňové identifikační číslo17 prodávajícího, je-li prodávající právnickou osobou; jméno a příjmení, popř. obchodní jméno, bydliště a daňové identifikační číslo prodávajícího, je-li prodávající fyzickou osobou,

b) obchodní jméno, název (neexistuje-li obchodní jméno), sídlo a daňové identifikační číslo kupujícího, je-li kupující právnickou osobou; jméno a příjmení, popř. obchodní jméno, bydliště a daňové identifikační číslo, popř. rodné číslo, kupujícího, je-li kupující fyzickou osobou,

c) množství výrobků uvedených v tomto odstavci ve hmotnostních nebo objemových jednotkách,

d) hustotu výrobků uvedených v tomto odstavci při teplotě 20o C, pokud je údaj podle písmene c) uveden v objemových jednotkách,

e) sazbu spotřební daně platnou v den vyskladnění výrobků uvedených v tomto odstavci plátcem daně,

f) výši celkové ceny výrobků uvedených v tomto odstavci včetně spotřební daně,

g) výši spotřební daně celkem,

h) datum vystavení dokladu o nákupu,

i) číslo dokladu o nákupu,

j) podpis prodávajícího.

Na interním dokladu musí být uvedeny tyto náležitosti :

a) obchodní jméno, název (neexistuje-li obchodní jméno ), sídlo a daňové identifikační číslo výrobce, je-li výrobce právnickou osobou; jméno a příjmení, popř. obchodní jméno, bydliště a daňové identifikační číslo výrobce, je-li výrobce fyzickou osobou,

b) množství výrobků uvedených v tomto odstavci ve hmotnostních nebo objemových jednotkách,

c) hustotu výrobků uvedených v tomto odstavci při teplotě 20o C, pokud je údaj podle písmene b) uveden v objemových jednotkách,

d) sazbu spotřební daně platnou v den vyskladnění výrobků uvedených v tomto odstavci podle § 2 písm. h) bod 3 ,

e) výši spotřební daně celkem,

f) datum vystavení interního dokladu,

g) číslo interního dokladu,

h) podpis výrobce.

Nárok na vrácení daně lze přiznat pouze do výše daně, která byla zahrnuta do cen nakoupených paliv a maziv ve výši platné v den jejich vyskladnění od plátce daně. Právnické a fyzické osoby, kterým vzniká nárok na vrácení daně, mají pro tento účel postavení daňových poplatníků bez povinnosti se registrovat.

(20) Nárok na vrácení daně mohou uplatnit poplatníci podle odstavce 19 v daňovém přiznání podaném u finančního orgánu3) na tiskopise, vydaném Ministerstvem financí. Nárok se uplatní za zdaňovací období, ve kterém vznikl. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc a daňové přiznání se podává nejpozději do deseti dnů po skončení zdaňovacího období. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se poplatníkovi bez žádosti do 30 dnů ode dne následujícího po jeho vzniku.

(21) Pokud poplatníci podle odstavce 19 zjistí, že daňové přiznání, které předložili podle odstavce 20, je nesprávné nebo neúplné a jeho oprava má za následek snížení nároku na vrácení daně, jsou povinni neprodleně předložit správci daně dodatečné daňové přiznání s udáním zdaňovacího období, kterého se týká.

(22) Pokud poplatníci podle odstavce 19 zjistí, že daňové přiznání, které předložili podle odstavce 20, je nesprávné nebo neúplné a jeho oprava má za následek zvýšení nároku na vrácení daně, mohou předložit správci daně nejpozději do 6 měsíců od posledního dne lhůty pro předložení daňového přiznání (odstavec 20) dodatečné daňové přiznání s udáním zdaňovacího období, kterého se týká. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.

(23) Dodatečné daňové přiznání musí být jako dodatečné výrazně označeno. V dodatečném daňovém přiznání se uvedou pouze rozdíly proti daňovému přiznání původně podanému.

(24) Ministerstvo financí stanoví k provedení odstavce 19 vyhláškou bližší podmínky pro výpočet uplatňovaného nároku na vrácení daně a podrobnosti o vedení evidence o nákupu a spotřebě vybraných výrobků .".

6. V § 16a odst. 2 se slova "na výstupu” vypouštějí a slova "tato povinnost podle §13” se nahrazují slovy "daňová povinnost”.

7. V § 18 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a za písmeno c) se doplňuje nové písmeno d), které zní:

"d) získají bionaftu podle § 19 odst. 3 za cenu obsahující daň a prodají ji s označením motorová nafta nebo petrolej nebo ji použijí pro topné účely nebo ji prodají s označením topný olej lehký nebo velmi lehký.”.

8. V § 20 písm. b) se za bod 3 doplňuje nový bod 4, který zní:

"4. bionafty, v jejíž ceně je obsažena daň, pro topné účely nebo dnem jejího prodeje s označením motorová nafta, petrolej nebo topný olej lehký nebo velmi lehký,”.

9. § 22 včetně nadpisu zní:

"§ 22

Sazby daně
číselný kód nomenklatury celního sazebníku TextSazba daně
2710automobilové benziny a letecké pohonné hmoty (s výjimkou leteckých petrolejů) 12 950 Kč/t
technické benziny 0 Kč/t
směsi benzinů podle § 19 odst. 4 a směsi benzinů s jinými palivy a mazivy (s výjimkou směsí benzinů s jinými palivy a mazivy používaných pro pohon dvoutaktních motorů) 12 950 Kč/t
motorové nafty (s výjimkou bionafty podle § 19 odst. 3) a petroleje 8 700 Kč/t
topné oleje lehké a velmi lehké 8 700 Kč/t
směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 (s výjimkou směsí benzinů podle § 19 odst. 4 a směsí benzinů s jinými palivy a mazivy) 8 700 Kč/t
ropné destiláty z primární destilace nebo krakování ropné suroviny používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 8 700 Kč/t
upravené uhlovodíkové produkty (s výjimkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 8 700 Kč/t
automobilové a letecké motorové a převodové oleje a automobilová plastická maziva 0 Kč/t
směsi paliv a maziv používané pro topné účely 8 700 Kč/t
ropné destiláty z primární destilace nebo krakování ropné suroviny používané pro topné účely 8 700 Kč/t
upravené uhlovodíkové produkty (s výjimkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely 8 700 Kč/t
bionafta podle § 19 odst. 3 0 Kč/t
2711zkapalněné plyny používané jako pohonná hmota (s výjimkou bioplynu) 2 850 Kč/t
zkapalněné plyny používané jinak, než jako pohonná hmota (s výjimkou bioplynu) 0 Kč/t
stlačené plyny používané jako pohonná hmota 0 Kč/m3
stlačené plyny používané jinak, než jako pohonná hmota 0 Kč/m3
3403směsi paliv a maziv obsahující méně než 70% minerálních olejů používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 8 700 Kč/t
směsi paliv a maziv obsahující méně než 70% minerálních olejů používané pro topné účely 8 700 Kč/t
bionafta podle § 19 odst. 3 0 Kč/t
3824směsi paliv a maziv obsahující méně než 70% minerálních olejů používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 8 700 Kč/t
směsi paliv a maziv obsahující méně než 70% minerálních olejů používané pro topné účely 8 700 Kč/t
bionafta podle § 19 odst. 3 0 Kč/t".

10. V § 28 se v položkách "2207 líh" a "2208 lihoviny, destiláty” sazba daně "195 Kč/1 l. a. ” nahrazuje sazbou daně "234 Kč/1 l.a.”.

11. § 29 odst. 1 písm. b) zní:

"b) líh vyskladněný od výrobce nebo dovezený do státních hmotných rezerv20a) a líh vyskladněný zpět výrobci v rámci obměny státních hmotných rezerv,”.

12. § 31 včetně nadpisu zní:

"§ 31

Předmět daně

(1) Pivem se pro účely tohoto zákona rozumí slabě alkoholický nápoj, který obsahuje více než 0,5% objemových alkoholu, vzniklý zkvašením mladiny a odpovídající číselnému kódu nomenklatury celního sazebníku 2203.

(2) Mladina je roztok cukrů a ostatních látek, získaný z různých druhů sladu, cukru nebo nesladovaných obilovin, povařený s chmelem nebo jinými chmelovými výrobky.

(3) Mladé pivo je polotovar, u kterého nebyl dokončen technologicky nutný proces dokvašení a zrání.”.

13. § 33 včetně nadpisu zní:

"§ 33

Sazby daně
číselný kód
Text
sazba daně v Kč/hl
nomenkl.
pro malé nezávislé pivovary podle § 2 písm. i)
pro ostatní
celního
velikostní skupina podle výstavu v hl
právnické a
sazebníku
do 10000
nad 10000
nad 50000
nad 100000
nad 150000
fyzické
do 50000
do 100000
do 150000
do 200000
osoby
včetně
včetně
včetně
včetně
včetně
2203
do 10 %
včetně
101,-
121,-
141,-
161,-
182,-
202,-
nad 10 %
do 12 %
182,-
219,-
255,-
292,-
329,-
365,-
včetně
nad 12 %
238,-
285,-
333,-
380,-
430,-
475,- .”.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP