Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA.

1997

2. volební období

162

INTERPELACE

poslance Pavla Dostála

na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa

ve věci výkonu pravomoci pracovníků školství v případě nezletilé Denisy Turkové

a odpověď ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa na interpelaci

Ve smyslu § 112 odst. 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Pavla Dostála na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa a odpověď ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa na tuto interpelaci. Pan poslanec Pavel Dostál požádal o zařazení uvedené odpovědi na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Interpelace a odpověď jsou přílohami sněmovního tisku.

V Praze dne 26. března 1997

Miloš Zeman v.r.

Příloha

Evidenční číslo interpelace: 126


Pavel Dostál
 
Poslanecká sněmovna
 
Parlament ČR
 

Interpelace ministra školství, mládeže a tělovýchovy poslancem Parlamentu Pavlem Dostálem

 V Praze 31. ledna 1997

Vážený pane ministře,

Moje interpelace se týká výkonu pravomoci pracovníků školství v případě nezletilé Denisy Turkové, nar. 16.února 1983, bytem Plzeňská 46, Praha 5, žákyně 7. třídy Zvláštní školy Pod radnicí, Praha 5, t. č. na základě soudního předběžného opatření v Dětském ústavu. Případ vylíčili její rodiče, Dezider a Terézie Turkovi, v přiloženém vyjádření.

Článek 9. odst. 1 Úmluvy o právech dítěte uvádí:

Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zajistí, aby dítě nemohlo být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, ledaže příslušné úřady na základě soudního rozhodnutí a v souladu s platným právem a v příslušném řízení určí, že takové oddělení je potřebné v zájmu dítěte. Takové určení může být nezbytným v některém konkrétním případě, například, jde-li o zneužívání anebo zanedbávání dítěte rodiči nebo žijí-li rodiče odděleně a je třeba rozhodnout o místě pobytu dítěte.

Tato úmluva je mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních svobodách, ratifikovanou Českou republikou a jí vyhlášenou. ČR jí je vázána a podle ústavy (čl.10) je tato úmluva bezprostředně závazná a má přednost před zákonem.

Také Listina základních práv a svobod uvádí v čl. 32, odst. 4:

Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.

Prosím, abyste zodpověděl tyto otázky:

1. Jakým způsobem zajišťuje vaše ministerstvo, aby se s uvedenou úmluvou a jejím článkem 9 seznámili učitelé a ředitelé škol?

2. Seznámily se s úmluvou a jejím článkem 9 učitelka Dana Lukešová, ředitelka školy Jana Tintěrová a výchovná poradkyně Libuše Papírníková?

3. Jakým způsobem vyžaduje a kontroluje ministerstvo plnění uvedeného článku úmluvy od školských pracovníků? Kolik případů porušení článku školskými pracovníky ministerstvo v jednotlivých letech od roku 1993 zjistilo?

4. Je pracovníkům ve školství obecně a pracovníkům uvedené školy známa ústavní zásada, že mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách ratifikované a vyhlášené Českou republikou mají pro české státní orgány bezprostřední závaznost, a zásada, že tyto smlouvy mají přednost před zákonem? Jak se ministerstvo postaralo o to, aby tyto zásady pracovníci resortu a/ znali, b/ dodržovali, jak ministerstvo kontroluje porušování těchto zásad, kolik případů porušování v jednotlivých letech ministerstvo zjistilo a jaké z nich vyvodilo důsledky?

5. Domnívaly se školské pracovnice, že sociální pracovnice má právo rozhodnout o umístění dítěte do ústavu jako tomu bylo do 1.října 1995, anebo jim byla známa novela občanského soudního řádu - tedy nové ustanovení podle § 76a o.s.ř., v účinnosti od 23. 10. 1995, podle něhož o tom rozhoduje soud?

6. Existuje nějaký předpis, který by upravoval, v jakých případech mohou učitelé resp. ředitelé škol předat dítě jiné osobě než zákonnému zástupci (rodiči). a to jednak během školního vyučování, jednak při jeho skončení? Pokud ano, prosím, abyste ho označil.

7. Vydaly učitelka a výchovná poradkyně popř. další osoby Denisu Turkovou a další dvě děti sociálním pracovnicím ve škole v 11 hodin dne 16. října 1996 s tím, že tyto děti předvedou sociální pracovnice na policii k výslechu? Pokud ano, čeho se měl podle pracovnic školy výslech týkat?

8. Domluvily školské pracovnice se sociálními pracovnicemi způsob, jak se dostanou děti do péče svých rodičů, případně zpět do školy? Mělo se tak stát ještě v době probíhajícího vyučování?

9. Uvědomila ředitelka (učitelka rodiče dětí o tom, že děti odvedly sociální pracovnice?

10. Odpověď na stížnost manželů Turkových je podepsána jednak třemi pracovnicemi školy (proti nimž stížnost směřovala), a to čitelně, jednak nečitelně, navíc pouze příjmeními, dvěma osobami za Školský úřad Prahy 5. Je takový způsob podepisování stížností ve vašem resortu obvyklý?

11. Jaký existuje zákonný postup, chce-li stěžovatel vznést námitky vůči odpovědi na stížnost, která ho neuspokojuje například proto, že v ní jsou nepravdivé skutečnosti? (v daném případě je věta z přiloženého vyjádření Školského úřadu pro Prahu 5, že rodiče souhlasili s dobrovolným pobytem Denisy v diagnostickém ústavu, nepravdivá.)

12. Podle jakého předpisu bylo rozhodnuto o změně osoby, jíž se Denisa Turková předává do péče, osoby vyznačené v usnesení soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 Nc 1763/96 z 16. října 1996, které je ve spojení s unesením Městského soudu v Praze 15 Co 571, 572/96 z 15. ledna 1997 stále platné a účinné, tedy Dětského diagnostického ústavu v Praze 4? Byla tato změna na Dětský ústav v Olešovicích učiněna bez zákonného podkladu? Kdo ji učinil? Kdo vydal případnou podzákonnou normu, zasahující do pravomoci soudu? Co jste sám učinil, abyste byl dán průchod právu a Denisa Turková nebyla nadále protiprávně internována v Dětském domově v Olešovicích? A konečně, jaké kroky jste učinil k tomu, aby děti, o jejichž péče rozhodl soud, byly v péče té osoby, která soud označí?

Přílohy:

1. Vyjádření rodičů k případu z 26. listopadu 1996

2. Odpověď školského úřadu ze 7. ledna 1997

3. Usnesení soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 z 16. 10. 1997

4. Usnesení Městského soudu v Praze z 15.1.1997

Ministru školství, mládeže a tělovýchovy

Ivanu Pilipovi

Vážení,

Obracíme se na vás s prosbou o pomoc při řešení případu naší dcery. Cítíme se zklamáni a podvedeni a nevíme si rady.

Celý případ začal ve chvíli, kdy třídní učitelka Dana Lukešová požádala naši dceru Denisu, která je žákyní sedmé třídy zvláštní školy, aby přinesla do školy zápisné 100,- Kč. Bohužel jsme v té době neměli požadovanou částku k dispozici (máme totiž ještě další tři děti a nemalé výdaje) a snažili jsme se celou věc vyřešit formou slušné omluvy v žákovské knížce s tím, že žádáme o posečkání do poloviny měsíce září. t.j. do dne výplaty (jednalo se asi o týdenní zdržení). Na naši omluvu zareagovala učitelka tím, že naši dceru zneuctila před celou třídou slovy: "Jak je možné, že nemáte peníze, když se prodáváte Němcům?" Dcera nebyla schopna se bránit (ostatně ani by to nebylo možné), pouze plakala a nechápala - stejně jako později my - proč ji učitelka takto napadá a vrhá tak špatné světlo na ni i na naši celou rodinu. (Rádi bychom dodali, že naše rodina se skládá z velmi slušných pracujících lidí.) Po této příhodě si učitelka na naši dceru zasedla a sdělila jí, že udělá všechno proto, aby ji dostala do dětského domova - a to bez vědomí nás - rodičů. Svůj záměr začala postupně prosazovat. Nejprve požádala o psychiatrické vyšetření naší dcery, které ovšem ukázalo, že dcera je v naprostém pořádku. Poté se spojila se sociální pracovnicí s tím, že naše dcera fetuje a provozuje prostituci, zanedbává školu a kazí morálku ostatních dětí. S tímto musíme zásadně nesouhlasit, neboť jsme si jisti. že naše dcera je stále panna a drogy nikdy nebrala a nebere. Po pohovoru podala sociální pracovnice žádost na policii o převezení Denisy na policejní stanici. Dne 15. října 1996 v 11 hodin odvezla policie naši dceru přímo ze školy na policejní stanici v Praze 5 - Smíchově, kde začala být bez přítomnosti nás rodičů vyslýchána (naší dceři je 13 let!). Nebyli jsme informováni ani policií ani sociální pracovnicí o tom, že naše nezletilá dcera je vyslýchána policií na okrsku v Nádražní ulici č. 16a, a celou věc jsme se dozvěděli náhodou od druhé dcery, která si na stejném místě vyřizovala pas a byla policií z budovy vykázána. Podobně se vedlo i nám poté, co jsme v 16,40 dorazili na místo a žádali vysvětlení celé záležitosti. Policisté nám nejen nebyli ochotni sdělit, proč drží naši dceru, ale odmítli nás za ní i pustit a posléze nás jednoduše i vyhodili. Do večera, do 22,15 hodin, jsme čekali za branou a nevěděli, co se děje. Poté vyšla sociální pracovnice a sdělila nám, že se máme odebrat na obvodní úřad, kde se s dcerou setkáme. Na úřadě bylo vše zavřené a místní hlídač nás posílal domů s vysvětlením, že tam nikdo není. Po našich úpěnlivých prosbách zavolal sociální pracovnici paní Holou a ta nám venku před úřadem oznámila, že nám musí dceru odebrat z důvodů výše jmenovaných, pro které mají i důkazy (které předtím neměli). Poté nám sdělila, že naše dcera bude propuštěna domů, až podepíše papír o výslechu, po další hodině čekání nám tato pracovnice ukázala dceru z okna, aby se s námi rozloučila, v tomto okamžiku, na který nikdy nezapomeneme, začala naše vynervovaná a vyčerpaná dcera křičet z okna, že na ni křičí a nutí ji podepsat nějaký papír pod výhružkami, že jí dají pár facek. Takto pod nátlakem ji donutili podepsat. Paní Holá nás poslala domů a přislíbila, že nám dceru přivezou. Do rána jsme marně čekali, ale místo dcery se objevil jen policista v civilu s protokolem, který byl sepsán s naší dcerou. Také nám sdělil, že Denisa byla převezena do diagnostického ústavu. Okamžitě jsme se tam vypravili, ale povolili nám pouze pětiminutovou návštěvu za přítomnosti vychovatele. Pak jsme museli budovu opustit a směli jsme se dostavit až po několika dnech v návštěvních hodinách. Tehdy jsme se konečně od dcery dozvěděli celou pravdu. Dceru drželi do jedné hodiny ranní a potom spolu s ní odjeli vozem taxi za soudkyní pro podpis kvůli předběžnému umístění do diagnostického ústavu. Rozespalá soudkyně, paní Irena Chaloupková podepsala, aniž by si papír přečetla. Další cesta směřovala na lékařskou pohotovost do Kartouzské ulice na Praze 5 kvůli vyšetření. Doktorka Benešová projevila nejprve údiv nad tím, že zde nejsou přítomni rodiče, a neochotu dceru vyšetřit, neboť ta neměla kartičku pojišťovny s sebou. Poté, co byla sociální pracovnicí ujištěna, že vyšetření uhradí sociální péče, dceru vyšetřila. Po vyšetření dceru odvezli, opět vozem taxi, do diagnostického ústavu. Během cesty byla dcera hrubě urážena, přičemž byly na její adresu užívány termíny jako šlapka apod. Po příjezdu do ústavu projevila místní psycholožka údiv nad tím, že dceru přivážejí taxíkem, a nikoliv osobním vozem s tím, že jí to připadá spíše jako únos.

Domníváme se, že celá záležitost nebyla řešena v souladu s platnými předpisy a jsme zaskočeni chováním všech, kteří napomohl i tomu, že nám takovýmto velmi podivným a bolestným způsobem byla "ukradena" dcera, kterou velmi milujeme a o jejíž bezúhonnosti jsme hluboce přesvědčeni. Stále v sobě ovšem chováme naději, že se domůžeme spravedlnosti a žádáme vás o pomoc a spolupráci při řešení našeho případu. Přikládáme také všechny dokumenty, které máme k dispozici a které by mohly pomoci při řešení celé záležitosti.

ŠKOLSKÝ ÚŘAD

Na Valentince 5, Praha 5

Manželé
Turkovi
Plzeňská 46
150 00 Praha 5

Váš dopis značky/ ze dne
Naše značka
Vyřizuje/linka
Praha 5
 
ŠÚ/5/Vei/Bi/97
57210118
7. 1. 1997

Vážení rodiče,

byla nám postoupena část stížnosti týkající se nevhodného jednání paní učitelky Lukešové.

Vaše stížnost byla projednána dne 7.1.1997 za přítomnosti vedení školy, to je pí. řed. Tintěrové, zástupkyně a výchovné poradkyně paní Papírníkové a třídní učitelky pí. Lukešové.

Bylo konstatováno, že nařčení žákyně Denisy Turkové bylo vymyšlené a pí. učitelka nikdy žádným způsobem "nezneuctila" danou žákyni před celou třídou. Dále bylo řečeno, že ani jiným způsobem žákyně Denisa Turková nebyla ze strany třídní učitelky pronásledována. Výchovná poradkyně a zástupkyně školy pí. Papírníková informovala, že výchovné problémy s žákyní Denisou Turkovou se začaly projevovat výrazným způsobem již ve škol. roce 95-96, zejména v měsíci dubnu a květnu ve formě záškoláctví, agresivity vůči spolužákům i pedagogickým pracovníkům. Výchovné problémy žákyně byly řešeny individuálními pohovory s rodiči, zejména s matkou, která se pravidelně telefonicky informovala v dopoledních hodinách, zdali je Denisa ve škole. V přítomnosti pedagog. pracovníků se snažila působit na dceru tak, aby pravidelně navštěvovala školu a vůči vyučujícím se chovala slušně.

V září škol. r. 1996-97 výchovné problémy vyvrcholily do té míry, že byli rodiče předvoláni 26.9.96 na výchovnou komisi, kde byli podrobně informováni, že chování dcery se ve škole projevuje jako neúnosné, je nadále velmi agresivní, odmítá poslušnost, záškoluje a odmítá plnit základní povinnosti v průběhu vyučovacího procesu. Hrubým způsobem uráží třídní pani učitelku (viz. přiložená zpráva tr. uč.), šikanuje žáky nejen ve škole ale i mimo školu.

Po vzájemné dohodě s rodiči byl dán návrh na odborné vyšetření pedagogicko-psychologické, které se uskutečnilo 14.10.96. Vyšetření provedla Dr. Vlasáková, která s rodiči výsledky vyšetření projednala a navrhla dobrovolný pobyt Denisy v DÚ v Krči. Rodiče s tímto řešením souhlasili. 15.10.96 Denisa přišla do školy a téhož dne byla proti ní vznesena závažná stížnost od pana Čureje, který si stěžoval, že Denisa hrubým způsobem šikanuje jeho vnuky, kteří navštěvují danou školu. Výchovná poradkyně se snažila za přítomnosti p. Čureje a Denisy stížnost projednat, což se zdařilo pouze částečně, protože Denisa upadla do hysterického záchvatu a hrubým způsobem urážela všechny přítomné. Vzhledem k této situaci se pí. Papírníková spojila s kurátorkami, které provádí prevenci a do případu Denisy Turkové jsou podrobně zasvěceny. Z jejich podnětu bylo na Denisu vystaveno předběžné opatření na umístění v DÚ v Krči, P 4, U Michelského lesa.

Na základě těchto skutečností považuje ŠÚ Prahy 5 stížnost za neoprávněnou a souhlasí s postupem pracovníků školy.

Příloha

1x

Na vědomí:

OÚ dr. Jirků

Policie ČR, P 5-npor. Vladislav Husák

Nc 1763/96

Usnesení

Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl ve věci péče o nezletilou Denisu Turkovou, narozenou 16. února 1983, trvale bytem Praha 5, Plzeňská 46, z rodičů Terezie Turkové, narozené 2. dubna 1956, bytem tamtéž a Dezidera Turko, narozeného 17.10. 1953, taktéž bytem v Praze 5, Plzeňská 46, o návrhu Městské části Praha v sídle obvodního úřadu pro Prahu 5, nám. 14. října 4, Praha 5 na vydání předběžného opatření takto:

Soud vydává toto předběžné opatření:

Nařizuje se, aby nezl. Denisa Turková, nar. 16. 2. 1983 byla předána do péče Dětského diagnostického ústavu v Praze 4 U Michelského lesa 222.

Toto předběžné opatření je bezodkladně vykonatelné.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP