PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 

Poslanecká sněmovna 1997

 

II. volební období

 

166

 

Návrh

 

poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové

 

na vydání

 

 

zákona

 

ze dne ................1996,

 

 

kterým se doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání ve znění zákona č. 122/1993 Sb.,zákona č.42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č.117/94 Sb.,zákona 156/1994 Sb.,zákona č.224/1994 Sb.,zákona č.84 1995 Sb.a zákona č.94/1996 Sb. úplné znění č.238/1996 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

Zákon o č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání ve znění zákona č. 122/1993 Sb.,zákona č.42/1994 Sb., zákona č.74/1994 Sb.,zákona č.117/94 Sb.,zákona 156/1994 Sb.,zákona č.224/1994 Sb.,zákona č.84 1995 Sb.a zákona č.94/1996 Sb. úplné znění č.238/1996 Sb. se doplňuje takto - vkládá se nový § 67 e

 

§ 67e

 

Soud nemůže prohlásit konkurs ohledně dlužníka, který je

 

zdravotnickým zařízením státu nebo obce , a to nejméně do 31. prosince 1998, pokud s tím dlužník a jeho zřizovatel neprojeví souhlas. To neplatí pro další zařízení a organizace soustavy zdravotnických zařízení ./pozn. § 31 a § 32 odst.2 zákona o zdraví lidu zák. č.20/1966 Sb. ve znění změn a doplňků/

 

§ 2

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

Důvodová zpráva

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se na své osmé schůzi zabývala kritickou situací zejména v zadluženosti nemocnic na základě zprávy ministra zdravotnictví a přijala usnesení č.223. Na základě tohoto usnesení má vláda České republiky uloženo , aby cestou zákona řešila existenci všech typů nemocnic a fungování fakultních nemocnic. Protože se ale vážná ekonomická situace v průběhu měsíce března 1997 vyhrotila až po podání návrhů na konkurs ze strany věřitelů je nutné do splnění zmíněného usnesení zajistit ,aby nedošlo k úplné likvidaci zdravotnického zařízení . To má umožnit přijetí této dočasné úpravy , která vychází z obdobného řešení zákonodárce tak jak bylo uplatněno vůči soukromým zemědělcům.Kdy zákonodárce hodnotil hospodářskou situaci samostatně hospodařících rolníků, kteří v převážné většině zahajovali své zemědělské hospodaření, jako složitou a nebylo ji proto možno ještě zhoršovat případným konkursním řízením. Proto u samostatně hospodařících rolníků vyslovil zákon o konkursu a vyrovnání v ustanovení § 67d časově omezený zákaz prohlášení konkursu, a to absolutně, do 31. prosince 1994, tedy do doby, do které bylo možno předpokládat, že samostatně hospodařící rolníci vyřeší své základní ekonomické problémy. Zde jde o situaci ještě vážnější , která má přímý vliv na poskytování zdravotní péče a na zdraví lidu. Pro zásadní řešení tedy vláda získává čas do 31.12.1998 . Termín na původním usnesení č. 223 nebyl žádný.

V průběhu transformace půjde již o třetí použití jinak nezbytné podmínky možnosti prohlášení konkursu. Poprvé šlo o státní podniky před privatizací, podruhé o výše zmíněné soukromé rolníky a zde jde o striktně omezený časový úsek, který nemá za následek nerovnost ekonomických subjektů. Jeho smyslem je právě jen sanace neutěšeného finančního stavu, když tento stav může být způsoben i druhotnou platební neschopností zdravotnických zařízení.

Zároveň se stanoví, že jde nejen o časově omezený zákaz konkursu, ale i o zákaz věcně omezený pro zdravotnická zařízení v majetku státu a obce. Prohlášení konkursu se tak jiných státních či obecních zdravotnických zařízení, která přímo neposkytují základní zdravotní péči, týká.

Navrhovaný zákon nebude mít bezprostřední dopad na státní rozpočet a není v rozporu s mezinárodními smlouvami podle článku 10 Ústavy a s ústavním pořádkem České republiky.

 

 

Návrh

 

ZÁKON

ze dne .......

o konkursu a vyrovnání

 

Změna: 122/1993 Sb.

Změna: 42/1994 Sb.

Změna: 74/1994 Sb.

Změna: 117/1994 Sb.

Změna: 156/1994 Sb.

Změna: 224/1994 Sb.

Změna: 84/1995 Sb.

Změna: 94/1996 Sb.

 

§ 67a

 

(1) Pracovní nároky (§ 31 odst. 3) vedoucích pracovníků, jejichž pracovní poměr vzniká jmenováním [§ 27 odst. 4 a 5 zákoníku práce.] (dále jen "vedoucí pracovníci"), které vznikly po prohlášení konkursu, lze v průběhu konkursu (§ 31 odst. 1) uspokojit pouze do výše 10 000 Kč měsíčně.

(2) Pracovní nároky vedoucích pracovníků podle odstavce 1, přesahující částku tam uvedenou, jakož i jejich pracovní nároky podle § 32 odst. 2 písm. a) se uspokojují jako ostatní pohledávky [§ 32 odst. 2 písm. c)].

(3) Při vyrovnání mají pracovní nároky vedoucích pracovníků povahu přednostních pohledávek jen do výše uvedené v odstavci 1.

(4) Nároky osob, které nejsou u dlužníka v pracovním poměru, ale vykonávají pro dlužníka práce příslušející jinak vedoucím pracovníkům, se při konkursu nebo vyrovnání uspokojují jako ostatní pohledávky bez jakéhokoliv zvýhodnění.

 

§ 67b

 

(1) Vedoucí pracovníci dlužníka a osoby jim blízké [§ 116 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.] nesmějí při konkursu nebo vyrovnání nabývat vlastnictví k věcem, jejichž vlastníkem byl při zahájení řízení dlužník, a to ani v případě, že k jejich zpeněžení došlo dražbou. Tyto věci nesmějí být na ně převedeny ani ve lhůtě tří let od skončení konkursu nebo vyrovnání. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na společníky dlužníka, je-li jím veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a společnost s ručením omezeným, pokud společníci vykonávají funkci vedoucího pracovníka podle odstavce 1. Totéž platí pro společníky akciových společností, pokud působí v jejich orgánech anebo vlastní akcie odpovídající více jak desetině základního jmění společnosti. V odůvodněných případech může však soud rozhodnout o výjimce.

 

§ 67c

 

(1) Konkurs nelze prohlásit u dlužníka, který je právnickou nebo fyzickou osobou, jehož převážným předmětem činnosti je zemědělská prvovýroba, v období od 1. dubna do 30. září, přičemž běh lhůt k podání návrhu na povolení ochranné lhůty, jakož i běh ochranné lhůty podle § 5a a 5c není přerušen. Účinky podle § 5d trvají i po tuto dobu.

(2) Zemědělskou prvovýrobou se rozumí hospodaření na zemědělských pozemcích, jehož výsledkem jsou rostlinné nebo živočišné produkty před jejich dalším zpracováním.

 

§ 67d

 

Soud nemůže prohlásit konkurs ohledně dlužníka, který je samostatně hospodařícím rolníkem, [Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb.] do 31. prosince 1994, pokud s tím dlužník neprojeví souhlas.

 

§ 67e

 

Soud nemůže prohlásit konkurs ohledně dlužníka, který je zdravotnickým zařízením státu nebo obce, a to nejméně do 31. prosince 1998, pokud s tím dlužník a jeho zřizovatel neprojeví souhlas. To neplatí pro další zařízení a organizace soustavy zdravotnických zařízení. /pozn. § 31 a § 32 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů)

 

§ 73

 

Účinnost

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1991.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

Navrhovaná změna je označena tučně.

 

Havel v.r.

Dubček v.r.

Čalfa v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP