PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

179

Návrh

 

poslance Dalibora Matulky

 

na vydání zákona

 

kterým se mění a doplňuje zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

 

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č.53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4.září 1992, publikovaného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona

č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 91/1994 Sb. a zákona č.152/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1. V § 167 odst.1 se za slova "zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 180c odst.2," doplňují slova "nedovolené výroby a držení omamných látek a jedů podle § 187 a 188,"

 

2. V § 168 odst.1 se za slova "zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 179," doplňují slova "nedovolené výroby a držení omamných látek a jedů (§ 187, 187a, 188), šíření toxikomanie (§ 188a),"

 

3. § 187 - 188a znějí:

 

" § 187

 

Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.

 

§ 187a

 

(1) Kdo bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, proveze nebo jinému opatří omamnou nebo psychotropní látku nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let, zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,

b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo

c) získá-li takovým činem značný prospěch.

 

(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, nebo

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny.

 

§ 188

 

(1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let, zákazem činnosti, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu,

b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo

c) získá-li takovým činem značný prospěch.

 

§ 188a

Šíření toxikomanie

 

(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let."

 

Čl. II

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.listopadu 1997.

 

 

Důvodová zpráva

 

I.

Obecná část

 

 

Vývoj kriminality v Evropě obecně a v České republice zvlášť v oblasti výroby a držení drog a obchodování s nimi prokazuje, že dosavadní opatření státu v boji proti drogovým závislostem, šíření drog a proti trestné činnosti s tím související jsou nedostačující.

Například mnohá opatření primární prevence v působnosti ministerstva školství či zdravotnictví se do značné míry míjejí účinkem vzhledem k tomu, že nejsilnější skupina držitelů drog tvoří tzv."skrytou populaci" (mimo podstatný vliv obou resortů) a také vzhledem k tomu, že tato opatření nejsou a ani nemohou být cílena do míst nejčastějšího kontaktu zejména mladé generace s drogou (diskotéky, koncerty, pouliční party apod.).

Ačkoliv problém užívání a šíření drog již delší dobu nabývá charakteru problému celosvětového, lze ve srovnání různých států konstatovat nezanedbatelné rozdíly ve významu tohoto problému z hlediska jeho rozšíření a z hlediska vývojových trendů.

Česká republika se v posledních několika letech stává nejen stále významnější "cílovou" zemí z hlediska konečného dobytu (spotřeby) drog, ale i významnou cestou při nelegálním obchodování s drogami. Tato nepříznivá skutečnost je pochopitelně způsobena mnoha ovlivňujícími faktory, jako např. geografickou polohou, liberalizací života společnosti spojenou s významnými společenskými a ekonomickými změnami transformačního období atd. Jedním z nesporných faktorů významně ovlivňujících současný negativní vývoj je i nevyhovující trestněprávní úprava v oblasti výroby a držení drog a obchodování s nimi.

Jedním z největších nedostatků právní úpravy této oblasti je skutečnost, že do českého právního řádu nejsou dostatečně promítnuty závazky, které pro náš stát vyplývají z mezinárodních úmluv, kterými je Česká republika vázána. To způsobuje, že ve srovnání s mnoha jinými státy je právě Česká republika velice příznivým prostředím jak pro vlastní šíření a rozmáhající se konzumaci drog (ideální trh), tak i "legislativním rájem" jako země transferu při nedovoleném obchodu s drogami.

Právní úpravu držení drog a nelegálního obchodu s nimi je zapotřebí uvést důsledně do souladu především s Jednotnou úmluvou o omamných látkách sjednanou v New Yorku

v roce 1961, která mimo jiné obsahuje závazek zakázat držení drog bez zákonného povolení, Protokolem o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách a Úmluvou o psychotropních látkách sjednanou ve Vídni v r.1971.

Stoupající počet osob konzumujících drogy i zvyšující se výskyt kriminality v oblasti drog společně se stále nižší účinností preventivních opatření prokazují, že vývoj právní úpravy (zejména v oblasti trestního práva) výrazně zaostal za vývojem ve společnosti.

Vzrůstající faktická spotřeba drog a s ní spojený vzrůst drogové kriminality včetně nelegálního obchodu s drogami je mimo jiné významně ovlivněna častou důkazní nouzí způsobenou tím, že současná právní úprava nepostihuje samotné nepovolené držení drog, ale naopak vyžaduje, aby orgány činné v trestním řízení prokazovaly úmysl nedovoleně s drogami obchodovat. Počet objasněných trestných činů se tak díky bezzubé právní úpravě stává nepatrným zlomkem skutečně existující trestné činnosti v této oblasti.

 

II.

Zvláštní část

 

K čl. I, bodu 1:

 

Smyslem návrhu je zařadit trestné činy podle nově navrhovaného znění § 187 a 188 (nedovolená výroba a držení omamných látek a jedů) mezi ty trestné činy, u kterých je nepřekažení spáchání nebo dokončení takového trestného činu samo o sobě rovněž trestné.

Návrh vychází ze skutečnosti, že ke snížení výskytu nedovolené výroby drog a obchodování s nimi je nezbytně zapotřebí urychleného zásahu kohokoliv, kdo se o přípravě či páchání této trestné činnosti hodnověrným způsobem doví, a to pod trestněprávní sankcí.

Návrh sleduje také zájem na snížení či odstranění nežádoucí tolerance části populace (zejména z ohrožených skupin populace) vůči páchání této trestné činnosti.

Navrhovaná úprava by měla rovněž přispět k narušení povětšinou skupinového charakteru páchání této trestné trestné činnosti.

 

K čl. I, bod 2:

 

Účel návrhu obsaženého v tomto bodu je obdobný jako u bodu 1 s tím rozdílem, že navíc vztahuje trestní sankci za neoznámení trestného činu i na neoznámení trestných činů podle nově navrhovaného znění § 187 a § 188a.

Smyslem návrhu je především zasáhnout a narušit trestněprávní úpravou skupinový výskyt nedovoleného užívání drog a obchodování s nimi a napomoci k odstranění nežádoucí tolerance k samotnému nedovolenému užívání drog (často i tolerance v neúplných rodinách apod.) zavedením rizika trestního postihu z důvodu této tolerance.

Návrh obsažený v tomto bodu (ale i v bodu 1) by měl rovněž výrazně zkomplikovat budování

sítě "dealerů".

 

K čl. I, bod 3:

 

a) k § 187:

 

Zavedením samostatné skutkové podstaty nepovoleného přechovávání omamných nebo psychotropních látek nebo jedů, byť i jen pro vlastní potřebu, je sledováno několik cílů:

- uvedení trestně-právní úpravy do souladu s mezinárodními závazky,

- odstranění důkazní nouze při trestním stíhání nedovoleného obchodování s drogami,

- zavedení výrazného (a prakticky jediného skutečně účinného) vědomí rizika tzv."prvokonzumentů" drog. Ukazuje se totiž, že drtivá většina osvětových, výchovných a podobných opatření se míjí účinkem, vědomí zdravotních a jiných rizik je pro nejohroženější část populace téměř zcela bezvýznamné. Vědomí rizika trestní sankce za samotné přechovávání drog naplní doposud silně zanedbanou preventivní funkci trestního práva v této oblasti.

Návrh úmyslně při definici skutkové podstaty nerozlišuje podle množství držené drogy, a to jednak s ohledem na výše uvedené důvody, jednak s ohledem na skutečnost, že jakékoliv rozlišování podle množství drogy by nebylo ničím jiným, než pouhým návodem k rozšíření sítě obchodníků a dealerů za účelem beztrestnosti z důvodu důkazní nouze.

Smyslem návrhu není podřídit trestním sankcím jakékoliv osoby přechovávající drogy, nýbrž pouze ty, které tak činí "bez povolení". Netýká se tedy osob v léčení a dalších osob přechovávajících drogy zcela v souladu s právním řádem (např. nařízením vlády ČSR č.192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví).

Návrh rovněž nebrání možnosti např. upuštění od potrestání a uložení ochranného léčení.

 

b) k § 187a:

 

Návrh vychází ze skutkové podstaty trestného činu podle dosavadního znění § 187 s těmito změnami:

 

a) vypouští znak "nebo pro jiného přechovává" (v návaznosti na nově navrhované znění

§ 187),

b) nově formuluje odst.3 písm.b). Tato změna je navrhována s ohledem na skutečnost, že doposud platné znění odst.3 písm.b) ve svých důsledcích motivuje (jako cesta nižšího rizika neboli menšího zla) obchodníky s drogami budovat domácí, vnitrostátní organizované skupiny zabývající se drogovou zločinností, což je dle názoru navrhovatele tohoto zákona poněkud absurdní a jistě nezamýšlený možný důsledek platného znění.

c) zvyšuje trestní sazby. Zvýšení trestních sazeb je navrhováno jednak úmyslným rozlišením výše sazeb u nově navrhovaného § 187 a následujících paragrafů, jednak nezbytností reagovat zpřísněním trestněprávní úpravy na současný vývoj kriminality v této oblasti.

 

K § 188 a k § 188a:

 

V obou případech není navrhována změna dosavadního vymezení skutkové podstaty obou trestných činů, ale toliko zpřísnění trestního postihu z důvodu uvedeného ve zdůvodnění k navrhovanému znění § 187a.

 

K čl. II:

 

Vzhledem k tomu, že s navrhovanou novou trestněprávní úpravou je nutno před účinností tohoto zákona přiměřeným způsobem seznámit občanskou veřejnost, je navrhováno datum účinnosti tohoto zákona dnem 1.11.1997.

 

U navrhovaného zákona se nepředpokládá žádný výrazný hospodářský a finanční dosah a dopad na státní rozpočet.

 

Navrhovaná úprava není v rozporu ani s ústavním pořádkem České republiky, ani s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy.

 

 

V Praze dne 10.4.1997

 

 

navrhovatel:

JUDr. Dalibor Matulka

 

poslanec Parlamentu České republiky

 

 

PŘÍLOHA

 

1) Platné znění § 167 odst. 1 s tučně uvedeným navrhovaným doplněním:

 

§ 167

 

Nepřekažení trestného činu

 

(1) Kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin vlastizrady (§91), rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93 a 93a), záškodnictví (§ 95 a 96), sabotáže (§ 97), vyzvědačství (§ 105), ohrožení státního tajemství podle § 106, válečné zrady (§ 114), porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a, 124b, 124c), porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (§ 124d, 124e, 124f), padělání a pozměňování peněz (§ 140), nedovoleného překročení státní hranice podle § 171b odst.2,3, obecného ohrožení podle § 179, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla podle § 180a, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 180c odst.2, nedovolené výroby a držení omamných látek a jedů podle § 187 a 188, týrání svěřené osoby (§ 215), vraždy (§ 219), loupeže (§ 234), braní rukojmí (§ 234a), znásilnění (§ 241), pohlavního zneužívání podle § 242, krádeže podle § 247 odst. 5, zpronevěry podle § 248 odst. 4, podvodu podle § 250 odst.4, podílnictví podle § 251 odst.3 a § 251a odst.3, genocidia (§ 259), používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 262), válečné krutosti (§ 263), plenění v prostoru válečných operací (§ 264), neuposlechnutí rozkazu podle § 273 odst. 2 písm. a), zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti podle § 275 odst. 2 písm. a), porušování práv a chráněných zájmů vojáků podle § 279a odst.3 a § 279b odst. 3, zběhnutí (§ 282) nebo ohrožení morálního stavu jednotky podle § 288 odst. 2, a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

 

2) Platné znění § 168 odst. 1 s tučně uvedeným navrhovaným doplněním:

 

§ 168

 

Neoznámení trestného činu

 

(1) Kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný spáchal trestný čin vlastizrady (§ 91), rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93 a 93a), záškodnictví (§ 95 a 96), sabotáže (§ 97), vyzvědačství (§ 105), ohrožení státního tajemství (§ 106 a 107), porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a, 124b, 124c), porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (§ 124d, 124e, 124f), padělání a pozměňování peněz (§ 140), účasti na zločinném spolčení (§ 163a odst. 1), obecného ohrožení podle § 179, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla podle § 180a, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 180c odst. 2, nedovolené výroby a držení omamných látek a jedů (§ 187, 187a, 188), šíření toxikomanie (§ 188a), týrání svěřené osoby (§ 215), vraždy (§ 219), genocidia (§ 259) nebo používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 262), a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, veliteli nebo náčelníku, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

 

Platné znění § 187, 188 a 188a:

 

Nedovolená výroba a držení omamných

a psychotropních látek a jedů

 

§ 187

 

(1) Kdo bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, proveze, jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.

 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny nebo ve větším rozsahu,

b) získá-li takovým činem značný prospěch,

c) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo

d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

 

(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,

 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, nebo

b) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou, působící ve více státech.

 

§ 188

 

(1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu, nebo

b) získá-li takovým činem značný prospěch.

 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let.

 

§ 188a

Šíření toxikomanie

 

(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

 

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let.

 

Navrhované znění § 187, 187a, 188 a 188a:

 

Nedovolená výroba a držení omamných

a psychotropních látek a jedů

 

§ 187

 

Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.

 

§ 187a

 

(1) Kdo bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, proveze nebo jinému opatří omamnou nebo psychotropní látku nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let, zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,

b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo

c) získá-li takovým činem značný prospěch.

 

(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo

smrt, nebo

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny.

 

 

§ 188

 

(1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let, zákazem činnosti, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu,

b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo

c) získá-li takovým činem značný prospěch.

 

§ 188a

Šíření toxikomanie

 

(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP