Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1997

2. volební období

208

INTERPELACE

poslance Rudolfa Tomíčka

na ministra dopravy a spojů Martina Římana

ve věci "dlouhodobé" výluky tratě č. 144 z důvodu její technické nezpůsobilosti

a odpověď ministra dopravy a spojů Martina Římana na interpelaci

Ve smyslu § 112 odst. 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Rudolfa Tomíčka na ministra dopravy a spojů Martina Římana a odpověď ministra dopravy a spojů Martina Římana na tuto interpelaci. Pan poslanec Rudolf Tomíček požádal o zařazení uvedené odpovědi na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Interpelace a odpověď jsou přílohami sněmovního tisku.

V Praze dne 4. června 1997

v z. Petra Buzková v.r.

Příloha


POSLANEC PSP ČR

ING. RUDOLF TOMÍČEK
telefon 0618/23429
fax 0618/23429

Reg. poslanecká kancelář
Ing. Rudolf Tomíček
Rokycanova 1756
356 01 Sokolov<>


Vážený pan
Ing. Miloš Zeman
předseda PS PČR
Sněmovní 4
Praha 1 118 26
Vaše značka/ze dne Naše značka/ze dne
č.j. 26/1997
Vyřizuje
Ing. Rudolf Tomíček
Sokolov
9. duben 1997

Vážený pane předsedo,

podávám Vaším prostřednictvím interpelaci na ministra dopravy Ing. Martina Římana ve věci "dlouhodobé" výluky tratě č. 144 z důvodu její technické nezpůsobilosti.

S úctou

telefon 0618/23429
fax 0618/23429

Reg. poslanecká kancelář
Ing. Rudolf Tomíček
Rokycanova 1756
356 01 Sokolov


Vážený pan
Ing. Miloš Zeman
předseda PS PČR
Sněmovní 4
Praha 1 118 26
Vaše značka/ze dne Naše značka/ze dne
č.j. 26/1997
Vyřizuje
Ing. Rudolf Tomíček
Sokolov
9. duben 1997

Váženy pane ministře,

interpeluji Vás ve věci "dlouhodobé" odstávky tratě č. 144 - Krásný Jez - Chodov.

Je pravdou, že původně bylo hovořeno o rušení tratě, ale následnou korespondencí s SDC Karlovy Vary, OPŘ Plzeň a s Vámi osobně (Váš dopis č.j. 120583/97-KMI ze dne 31. 1. 1997) jsem dostal kvalifikovanou dopověď, že se jedná pouze o "dlouhodobou" výluku provozu.

Při dalších jednáních jsem byl však informován, že ČD s žádnou opravou této trati nepočítají a vše je jen krycí manévr. Dle dalšího materiálu - Projekt řízených změn ČD a dle vyjádření OPŘ Plzeň však stejně bude následovat zrušení této tratě.

Původně bylo jednáno i ve smyslu - sežeňte peníze na opravu, pak budeme trať provozovat. Nyní však proběhlo jednání s firmou Stasis a navrhuje se provozování tratě, ale s tím, že bude placeno 6 500,- Kč místo 555,- Kč od vozové jednotky. Navíc mi bylo na OPŘ v Plzni panem náměstkem Vízkem řečeno, že stejně počítají s tím, že na tyto podmínky firma Stasis a ostatní nepřistoupí a trať bude uzavřena.

Domnívám se, že v tomto případě se jedná o porušení zákona č. 266/94 Sb. - O drahách, s cílem získat finanční prostředky nebo jiný prospěch na úkor práv jiných právnických či fyzických osob.

Zastavení provozu na této trati povede k její okamžité likvidaci. Chci jen dodat, že provoz na této trati stále roste. Zastavením provozu na této trati dojde k omezení hospodářské aktivity a následným nepříjemným dopadem do sociální oblasti.

Proti dlouhodobé odstávce se vyjádřili podnikatelé, města Horní Slavkov a OÚ též souhlas nevyslovil. Nesouhlas vyslovila i Správa CHKO Slavkovský les. Petiční listina občanů obsahuje 1232 podpisů proti uzavření trati.

Přechod na silnici znamená vyvolání následných oprav cest ve výši téměř 60 mil. Kč.

Řešením by bylo oddálení "dlouhodobé" výluky této tratě o 1 rok s tím, že je nutno buď sehnat peníze popř. řešit problém tratě privatizací. Podobná situace je i kolem tratě č. 145 Sokolov - Kraslice.

Interpeluji Vás tedy v této věci a žádám Vás o zaujetí stanoviska.

S pozdravem


MINISTR DOPRAVY A SPOJ&UGRAVE;
ČESKÉ REPUBLIKY
Ing. MARTIN ŘÍMAN

216 A

V Praze dne 14. 5. 1997

Č.j.: 14/97-P

Vážený pane,

v příloze zasílám souhrnnou odpověď k interpelacím č. 215, 216, 218 poslance Ing. R. Tomíčka ve věci železniční tratě Loket - Krásný Jez.

S pozdravem


Vážený pan

Miloš Zeman

předseda Poslanecké sněmovny ČR

Praha


Věc: Interpelace čís. 216 - výluka tratě čís. 144

České dráhy s.o. neporušují zákon čís. 266/1994 Sb., o dráhách s cílem "získat finanční prostředky nebo jiný prospěch na úkor práv jiných právnických či fyzických osob".

V nákladní železniční přepravě na rozdíl od přepravy osob se neuplatňuje regulace cen za přepravu. Cena za železniční přepravu zboží je cenou smluvní. Firma Stasis a.s. je rozhodujícím klientem ČD na regionální dráze Krásný Jez - Loket n.O. - Nové Sedlo u Lokte. Obchodně - provozní ředitelství v Plzni má proto na provozování drážní dopravy ve styku s vlečkou Stasis uzavřenou vlečkovou smlouvu a i její dodatek. Z dodatku ke smlouvě vyplývá, že se od 1. 6. 1997 mění tarifní stanice a sjednává se cena za obsluhu vlečky z nové tarifní stanice tj. ze stanice Chodov. Cena za jednu obsluhu vlečky tj. za jízdu tam a zpět v úseku Chodov - vlečka Stasis o délce 30 km, je dohodnuta bez ohledu na počet přistavovaných a odsunovaných nákladních vagonů a činí 4970,- Kč. Předpokládají se tři obsluhy za týden.

Tato cena odpovídá výši skutečných nákladů na vlečkový provoz. Nejedná se tedy v žádném případě o získání prostředků nebo jiného prospěchu na úkor jiné právnické nebo fyzické osoby, ale o smluvní vztah mezi dopravcem a přepravcem k provedení přepravy za smluvní cenu.

Jde o aplikaci nové úpravy smluvních vztahů s uživateli nákladní dopravy Českých drah na všech regionálních drahách platné od 1. června 1997. Smluvní změny přepravních a tarifních podmínek pro podej a výdej vozových zásilek vytvářejí předpoklady ke snížení vlastních nákladů ČD. Na tratích s nízkým obratem zásilek jsou tato opatření doprovázena i výrazným omezením počtu míst, resp. stanic, veřejně a tarifně dostupných libovolnému zákazníkovi. To se týká zejména případů, kdy nákladní doprava ČD používá určitou část regionální dráhy výhradně jen za účelem uspokojení přepravních potřeb konkrétního zákazníka, což je i případ obsluhy vlečky Stasis a.s. Horní Slavkov.

Nutno ale zdůraznit, že problematika zachování možnosti přepravy zboží do a ze závodu Stasis po železnici není prioritně otázkou ceny za přepravu, nýbrž otázkou provozuschopnosti regionální dráhy k níž je vlečka Stasis připojena.

Pokud jde o trať regionální trať Sokolov - Kraslice, při současné finanční situaci jsou podmínky pro udržení její provozuschopnosti z hlediska technického stavu do 31. 5. 1998. Nezbytnou opravu vyžadují zejména železniční svršek v úseku Oloví - Kraslice a mosty v úseku Rotava - Kraslice.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP