PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

221

Vládní návrh

 

zákon

 

ze dne ..............1997

 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb. a zákona č. 79/1997 Sb., se doplňuje takto:

1. Za § 17 se vkládá nový § 18, který včetně poznámek č. 29a) a 29b) zní:

 

"§ 18

 

(1) Obec může v přenesené působnosti [§ 24 odst. 1 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.] vydat tržní řád formou obecně závazné vyhlášky. Tržní řád vymezí pro prodej zboží a poskytování služeb na trzích, tržištích a tržních místech (dále jen "tržiště")

a) rozdělení a umístění tržišť,

b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť,

c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb,

d) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti,

e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu.

 

(2) Tržní řád se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb v provozovnách podléhajících kolaudačnímu rozhodnutí podle zvláštního zákona [Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.].".

 

2. V § 58 se za dosavadní odstavec 4 vkládá odstavec 5, který zní:

 

"(5) Poruší-li fyzická nebo právnická osoba tržní řád vydaný podle § 18 tohoto zákona, vyzve ji obec, aby ve stanovené lhůtě nedostatek odstranila. Živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa podnikání zruší na základě podnětu obce živnostenské oprávnění fyzické nebo právnické osobě, jestliže tato osoba porušila tržní řád a ani na výzvu obce neodstranila ve stanovené lhůtě zjištěný nedostatek.".

 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

 

3. V § 58 odstavec 7 se slova 2 až 4 nahrazují slovy 2 až 5.

 

Čl. II

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

Důvodová zpráva

 

I. Obecná část

 

Živnostenský zákon jako veřejnoprávní úprava podnikání upravuje obchodní činnost "koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej" jako volnou obchodní živnost a stánkový prodej považuje pouze za jednu z možných forem prodeje. Živnostenský zákon se zmiňuje ve zvláštní úpravě o stánku jako o provozovně, zejména pro prodejní účely, pro prodej o svátcích, při slavnostech nebo při jiných podobných akcích, kdy podnikatel může prodávat potraviny i jiné zboží mimo ohlášenou provozovnu. Je však povinen oznámit tento záměr písemně nejméně tři dny předem obci, příslušné podle místa konání akce, má-li zřízen stánek jako provozovnu, vztahuje se na něho i oznamovací povinnost k živnostenskému úřadu.

 

Při usměrňování stánkového prodeje lze nyní aplikovat zejména:

 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) - povolení k zvláštnímu užívání pozemních komunikací (v působnosti dopravního úřadu),

- zákon č. 50/1976 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - povolování stavby tržišť stavebním úřadem,

- zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi - umožňující orgánům obce omezit prodej tabáku a alkoholu na celém území obce,

- zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) - úprava prodeje na veřejných prostranstvích obecní vyhláškou,

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - zpoplatnění užití veřejného prostranství (v působnosti obce),

- zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů - úprava označení prodávaného zboží a poskytovaných služeb cenami,

- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů - úprava označení provozovny,

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů - úprava některých významných podmínek, zejména poctivost prodeje, označování zboží a informační povinnost,

- obecně závazné směrnice hlavního hygienika ČSR č. 55/1980 Sb., Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na stánkový prodej poživatin.

 

Obce mají v rámci stávajících předpisů velmi omezené možnosti upravit místní podmínky stánkového prodeje mimo provozovny, podléhající kolaudačnímu rozhodnutí podle stavebního zákona. Možnosti regulace této činnosti lze spatřovat i ve zpoplatnění použití veřejných pozemků (poplatky jsou příjmem obce). Provozování této činnosti na soukromých pozemcích, které se v poslední době značně šíří, nelze v požadované míře na základě stávajících předpisů v podstatě regulovat ani z úrovně obce, ani orgánů státní správy.

 

Vzhledem k výše uvedeným problémům se navrhuje rozšířit stávající znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenského zákona) o možnost obce usměrňovat ve svém územním obvodu provoz tržišť prostřednictvím tržních řádů vložením nového § 18. Toto ustanovení umožní obcím stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou v přenesené působnosti podmínky prodeje zboží a poskytování služeb ve stáncích a obdobných zařízení, zejména prodejních.

 

Účelem navržené právní úpravy je zkvalitnění stánkového prodeje s ohledem na místní potřeby obyvatel obce a zamezení živelnému rozvoji stánkového prodeje bez možnosti obce regulovat v případě potřeby nežádoucí stav.

 

V návaznosti na výše uvedené se úprava zabývá i otázkou postihu fyzické nebo právnické osoby v případě, že poruší tržní řád.

 

 

II. Zvláštní část

 

K Čl. I. § 18

Toto ustanovení umožňuje vydávat tržní řády závazné pro celý územní obvod obce, zatímco dosavadní úprava dávala tuto možnost pouze pro veřejná prostranství, t.j. především obecní pozemky. Navržená úprava dává mimo jiné možnost obcím soustředit stánkový prodej na vyhražená místa - tržiště.

Tímto ustanovením se současně obci dává možnost vložit do svého tržního řádu kromě stanovení místa a doby prodeje zboží a poskytování služeb některé další vymezené podmínky. Jedná se např. o rozdělení a umístění tržišť, umožňující vyjádření účelu, za jakým tržiště bylo zřízeno a jakému má přednostně sloužit, dále stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržiště tak, aby optimálně plnilo svoji funkci, stanovení pravidel pro udržování čistoty a bezpečnosti a pravidel při organizování jeho provozu, přispívající mimo jiné i k zřetelnému vymezení kompetencí správce tržiště a ke zprůhlednění vztahů mezi ním a prodejci.

 

K Čl. I. § 58

Toto ustanovení řeší sankční postihy v případě, že fyzická nebo právnická osoba poruší ustanovení tržního řádu. V tomto případě nejdříve obec vyzve tuto osobu k odstranění závadného stavu a nebude-li závadný stav ve lhůtě obcí stanovené odstraněn, dává se obci možnost, aby podala podnět ke zrušení živnostenského oprávnění této osoby živnostenskému úřadu. Příslušnost úřadu se řídí místem podnikání fyzické osoby nebo sídlem právnické osoby. Živnostenský úřad je povinen živnostenské oprávnění osobě, která porušila povinnost stanovenou tržním řádem, zrušit za předpokladu, že obec uvedenou osobu k odstranění nedostatku vyzvala v určité lhůtě a zjištěný nedostatek nebyl odstraněn. Úprava se vkládá jako nové znění odstavce 5 § 58 s tím, že se stávající odstavec 5 a následující odstavce přečíslovávají. Dojde-li z popsaných důvodů ke zrušení živnostenského oprávnění, znamená to zároveň trvání překážky provozování živnosti po dobu jednoho roku.

 

K Čl. II.

 

Účinnost zákona se předpokládá dnem vyhlášení.

 

 

V Praze dne 18. června 1997

předseda vlády

Václav Klaus, v.r.

ministr průmyslu a obchodu

Karel Kühnl, v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP