PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

244

Vládní návrh

 

zákon

 

ze dne ..............1997

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb.

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

 

Zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., zákona České národní rady č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb., zákona č. 191/1994 Sb. a zákona č. 218/1994 Sb. se doplňuje takto:

 

V § 15 odst. 2 písm. k) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

 

"l) k převodu 5 000 000 000 Kč na zvláštní účet státních finančních aktiv pro účely zmírnění následků živelních událostí.".

 

Čl. II

 

Zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb. se doplňuje takto:

 

V § 15 odst. 3 se na konci připojuje tato věta:

"Vláda České republiky může rozhodnout o použití příjmů Pozemkového fondu k obnově podnikání v zemědělství v souvislosti s odstraněním následků živelních událostí, a to až do výše rezervy pro tyto účely určené v rozpočtu Pozemkového fondu; prostředky na odstranění následků živelních událostí lze použít i před schválením rozpočtu Parlamentem.".

 

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

Důvodová zpráva

 

Navrhované doplnění zákona ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, umožňuje převod finančních prostředků ze zvláštního účtu ministerstva financí na zvláštní účet státních finančních aktiv, ze kterých budou uvolněny finanční prostředky ve výši 5 mld. Kč na odstranění důsledků povodní, které postihly území Moravy a části východních Čech v červenci 1997.

Vzhledem k tomu, že uvolnit prostředky ze zvláštního účtu ministerstva financí na jiný účel lze toliko na základě novely zákona č. 500/1990 Sb., a to i poté, kdy uplyne zákonem stanovených sedm let, po které je nebylo možno čerpat (blokační lhůta uplyne 15. prosince 1997), předkládá se tento vládní návrh novely zákona ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby.

Platné znění zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ponechává Fondu výtěžek z prodejů i pronájmů spravovaných nemovitostí a umožňuje mu, aby tyto příjmy v rámci rozpočtu schváleného Parlamentem používal ke splnění úkolů vyplývajících z jeho působnosti, dané zákonem č. 229/1991 Sb., na správu nemovitostí.

Mají-li být prostředky Fondu použity i pro jiné účely, např. pro odstranění nepředvídatelných následků živelních událostí, je nezbytné přijetí navrhované novely.

 

 

V Praze dne 10. července 1997

předseda vlády České republiky

prof. Ing. Václav Klaus, CSc., v.r.

ministr financí České republiky

Ing. Ivan Pilip, v.r.

 

 

Znění části zákona č. 500/1990 Sb. s vyznačením navrhovaných změn (nový text je podtržen)

 

 

ZÁKON č. 500/1990 Sb.,

o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb., zákona č.191/1994 Sb., zákona č. 218/1994 Sb. a zákona č. /1997 Sb.

 

 

* * *

 

 

§ 15

 

(1) Čistý výnos z prodeje provozních jednotek a konečný výnos z likvidace státních podniků se soustřeďuje na zvláštním účtu ministerstva.

(2) Prostředky z tohoto účtu se použijí:

a) k uspokojení pohledávek, které se prokazatelně týkaly provozních jednotek2) převedených do vlastnictví jiných právnických nebo fyzických osob,

b) jako peněžní záloha k uspokojení pohledávek, a to v době likvidace těch státních podniků, jejichž jmění bylo převodem provozních jednotek2) do vlastnictví jiných právnických nebo fyzických osob sníženo o více než 80%; zálohu lze poskytnout až do výše předpokládaného záporného zůstatku z likvidace,

c) jako peněžní záloha k uspokojení pohledávek, a to v době likvidace těch státních podniků, jejichž jmění bylo převodem provozních jednotek2) do vlastnictví jiných právnických nebo fyzických osob sníženo nejvýše o 80%; zálohu lze poskytnout až do hodnoty, o kterou bylo jmění sníženo převodem vlastnictví k provozním jednotkám,

d) k uspokojení pohledávek, které nebylo možno uspokojit z výtěžku likvidace těch státních podniků, jejichž jmění bylo převodem provozních jednotek 2) do vlastnictví jiných právnických nebo fyzických osob sníženo o více než 80%,

e) na finanční zabezpečení činnosti komisí,

f) k poskytování peněžních náhrad oprávněným osobám podle zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd,

g) k jednorázovému posílení rozpočtu obcí ve výši 1,2 miliardy Kčs, pokud došlo k oslabení zdrojů jejich rozpočtů v důsledku uplatňování zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů,

h) k úhradě finančních náhrad podle zvláštních předpisů,5)

i) k úhradě nákladů řízení vzniklých podle pravomocného rozhodnutí soudu v řízení proti ministerstvu o nárocích podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů,

j) k převodu 6,1 miliard Kč do Státního fondu životního prostředí, které budou použity k financování akcí k ozdravění ovzduší, k) k převodu 3,0 mld. Kč do kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu České republiky na rok 1995, které budou v letech 1995 a 1996 použity na financování investičních akcí Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,

l) k převodu 5 000 000 000 Kč na zvláštní účet státních finančních aktiv pro účely zmírnění následků živelních událostí.

(3) Postup podle odstavce 2 písm. a) až j) upraví ministerstvo obecně závazným právním předpisem.

(4) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se zmocňuje, aby po projednání s Ministerstvem financí vydalo obecně závazný právní předpis, kterým se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení podle § 15 odst. 2 písm. k) tohoto zákona.

(5) K jiným účelům, než jsou uvedeny v odstavci 2, lze prostředky ze zvláštního účtu ministerstva použít až po uplynutí sedmi let od účinnosti tohoto zákona, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem České národní rady.

(6) Úroky z tohoto účtu se použijí zejména formou spoluúčasti na úhradě úroků z úvěrů poskytnutých fyzickým nebo právnickým osobám pro účely privatizace zdravotnických zařízení.

 

 

Znění části zákona č. 569/1991 Sb. s vyznačením navrhovaných změn

(nový text je podtržen)

 

 

ZÁKON č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky

ve znění zákona č. 546/1992 Sb.a zákona č. /1997 Sb.

 

 

* * *

 

 

§ 15

 

Příjmy Pozemkového fondu

 

(1) Příjmy Pozemkového fondu tvoří výtěžek z prodeje nemovitostí a akcií, výnosy účastí Pozemkového fondu na činnosti akciových a jiných obchodních společností a výtěžky z pronájmu nemovitostí, které spravuje.

(2) Příjmy Pozemkového fondu netvoří součást státního rozpočtu České republiky.

(3) Pozemkový fond hradí náklady spojené se svou činností ze svých příjmů v rámci svého rozpočtu schváleného Českou národní radou.

(4) Předmětem daně z příjmů Pozemkového fondu jsou pouze příjmy z výnosů z cenných papírů. Vláda České republiky může rozhodnout o použití příjmů Pozemkového fondu k obnově podnikání v zemědělství v souvislosti s odstraněním následků živelních událostí, a to až do výše rezervy pro tyto účely určené v rozpočtu Pozemkového fondu; prostředky na odstranění následků živelních událostí lze použít i před schválením rozpočtu Parlamentem.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP