PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

245

Vládní návrh

 

zákon

 

ze dne ..............1997

 

o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění důsledků povodní v červenci roku 1997

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

(1) Ministerstvo financí vydá státní dluhopisy v rozsahu 5 000 000 000 Kč na financování opatření k odstranění důsledků povodní v červenci roku 1997.

 

(2) Doba splatnosti vydaných dluhopisů podle odstavce 1 je do 15 let ode dne účinnosti tohoto zákona.

 

§ 2

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

Důvodová zpráva

 

Katastrofální rozsah povodní a vzniklých škod, které zatím nelze přesněji odhadnout, bude vyžadovat, aby k finančnímu zajištění opatření k odstranění jejich následků byl zabezpečen výrazně vyšší objem finančních zdrojů, než se zatím podařilo soustředit.

Vzhledem k současné situaci ve státním rozpočtu a ke skutečnosti, že již v podstatě nejsou k dispozici žádné jiné zdroje většího rozsahu ze státních finančních aktiv, navrhuje vláda Poslanecké sněmovně, aby ve stavu legislativní nouze přijal dva zákony.

Jeden by měl umožnit použití finančních zdrojů z tzv. malé privatizace v rozsahu 5 mld Kč a druhý, tj. tento předkládaný návrh, by měl umožnit ministerstvu financí emitovat státní obligace také ve výši 5 mld Kč s dobou splatnosti až 15 let.

S přihlédnutím k makroekonomické situaci považuje vláda za účelné, aby státní obligace byly emitovány v listinné podobě a v různé nominální výši, což by mělo umožnit jejich nákup i obyvatelstvem.

Podle § 4, odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze použít takto získaných prostředků pouze se souhlasem Parlamentu České republiky.

Vláda předpokládá, že finanční prostředky získané emisí státních obligací, využije na financování obnovy a rekonstrukce, zejména dopravní sítě a dalších oblastí infrastruktury, a k obnově funkčnosti povodní zasažených území.

Konkretizací takovýchto programů se bude vláda samostatně zabývat v návaznosti na podrobnější zmapování rozsahu a druhů škod a bude o nich informovat Poslaneckou sněmovnu.

 

 

V Praze dne 10. července 1997

předseda vlády České republiky

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc., v.r.

ministr financí České republiky

Ing. Ivan Pilip, v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP