Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1997

2. voleb období

271

INTERPELACE

poslance Rudolfa Tomíčka na ministra dopravy a spojů Martina Římana ve věci "dlouhodobé" výluky tratě č. 144 z důvodu její technické nezpůsobilosti, odpověď ministra dopravy a spojů Martina Římana na interpelaci a nová odpověď ministra dopravy a spojů Martina Římana na interpelaci

Ve smyslu § 112 odst. 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Rudolfa Tomíčka na ministra dopravy a spojů Martina Římana a odpověď ministra dopravy a spojů Martina Římana na tuto interpelaci. Předkládám rovněž novou odpověď ministra dopravy a spojů Martina Římana na interpelaci, kterou vypracoval poté, kdy Poslanecká sněmovna na své 12. schůzi s odpovědí na interpelaci vyslovila nesouhlas. Pan poslanec Rudolf Tomíček požádal o zařazení nové odpovědi na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Interpelace, odpověď a nová odpověď jsou přílohami sněmovního tisku.

V Praze dne 26. srpna 1997

Miloš Zeman v.r.

Příloha

Evidenční číslo interpelace: 216

POSLANEC PSP ČR
ING. RUDOLF TOMÍČEK

telefon………0168/23429

fax………..…0168/23429

Reg. poslanecká kancelář

Ing. Rudolf Tomíček

Rokycanova 175

356 01 Sokolov


Vážený pan

Ing. Miloš Zeman

předseda PS PČR

Sněmovní 4

Praha 1 118 26


Vaše značka/ze dneNaše značka/ze dne VyřizujeSokolov
 č. j. 26/1997 Ing. Rudolf Tomíček9. duben 1997

Vážený pane předsedo,

podávám Vaším prostřednictvím interpelaci na ministra dopravy Ing. Martina Římana ve věci "dlouhodobé" výluky tratě č. 144 z důvodu její technické nezpůsobilosti.

S úctoutelefon………0168/23429

fax………..…0168/23429

Reg. poslanecká kancelář

Ing. Rudolf Tomíček

Rokycanova 175

356 01 Sokolov

Vážený pan

Ing. Martin Říman

minister dopravy

Ministerstvo dopravy a spojů

Nábřeží L. Svobody 12

Praha 1 110 15

Vaše značka/ze dneNaše značka/ze dne VyřizujeSokolov
 č. j. 26/1997 Ing. Rudolf Tomíček9. duben 1997


Vážený pane ministře,

interpeluji Vás ve věci "dlouhodobé" odstávky tratě č. 144 - Krásný Jez - Chodov.

Je pravdou, že původně bylo hovořeno o rušení tratě, ale následnou korespondencí s SDC Karlovy Vary, OPŘ Plzeň a s Vámi osobně (Váš dopis č. j. 120583/97-KMI ze dne 31. 1. 1997) jsem dostal kvalifikovanou dopověď, že se jedná pouze o "dlouhodobou" výluku provozu.

Při dalších jednáních jsem byl však informován, že ČD s žádnou opravou této trati nepočítají a vše je jen krycí manévr. Dle dalšího materiálu - Projekt řízených změn ČD a dle vyjádření OPŘ Plzeň však stejně bude následovat zrušení této tratě.

Původně bylo jednáno i ve smyslu - sežeňte peníze na opravu, pak budeme trať provozovat. Nyní však proběhlo jednání s firmou Stasis a navrhuje se provozování tratě, ale s tím, že bude placeno 6 500,- Kč místo 555,- Kč od vozové jednotky. Navíc mi bylo na OPŘ v Plzni panem náměstkem Vízkem řečeno, že stejně počítají s tím, že na tyto podmínky firma Stasis a ostatní nepřistoupí a trať bude uzavřena.

Domnívám se, že v tomto případě se jedná o porušení zákona č. 266/94 Sb. - O drahách, s cílem získat finanční prostředky nebo jiný prospěch na úkor práv jiných právnických či fyzických osob.

Zastavení provozu na této trati povede k její okamžité likvidaci. Chci jen dodat, že provoz na této trati stále roste. Zastavením provozu na této trati dojde k omezení hospodářské aktivity a následným nepříjemným dopadem do sociální oblasti.

Proti dlouhodobé odstávce se vyjádřili podnikatelé, města Horní Slavkov a OÚ též souhlas nevyslovil. Nesouhlas vyslovila i Správa CHKO Slavkovský les. Petiční listina občanů obsahuje 1232 podpisů proti uzavření trati.

Přechod na silnici znamená vyvolání následných oprav cest ve výši téměř 60 mil. Kč.

Řešením by bylo oddálení "dlouhodobé" výluky této tratě o 1 rok s tím, že je nutno buď sehnat peníze popř. řešit problém tratě privatizací. Podobná situace je i kolem tratě č. 145 Sokolov - Kraslice

Interpeluji Vás tedy v této věci a žádám Vás o zaujetí stanoviska.

S pozdravem
MINISTR DOPRAVY A SPOJŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
Ing. MARTIN ŘÍMAN

V Praze dne 14. 5. 1997
Č. j.: 14/97-P


Vážený pane,

v příloze zasílám souhrnnou odpověď k interpelacím č. 215, 216, 218 poslance Ing. R.Tomíčka ve věci železniční tratě Loket - Krásný Jez.

S pozdravem


Příloha


Váženy pan

Miloš Zeman

předseda Poslanecké sněmovny ČR

Praha

Věc: Interpelace čís. 216 - výluka tratě čís. 144

České dráhy s. o. neporušují zákon čís. 266/1994 Sb., o dráhách s cílem "získat finanční prostředky nebo jiný prospěch na úkor práv jiných právnických či fyzických osob".

V nákladní železniční přepravě na rozdíl od přepravy osob se neuplatňuje regulace cen za přepravu. Cena za železniční přepravu zboží je cenou smluvní. Firma Stasis a. s. je rozhodujícím klientem ČD na regionální dráze Krásný Jez - Loket n. O. - Nové Sedlo u Lokte. Obchodně - provozní ředitelství v Plzni má proto na provozování drážní dopravy ve styku s vlečkou Stasis uzavřenou vlečkovou smlouvu a i její dodatek. Z dodatku ke smlouvě vyplývá, že se od 1. 6. 1997 mění tarifní stanice a sjednává se cena za obsluhu vlečky z nové tarifní stanice tj. ze stanice Chodov. Cena za jednu obsluhu vlečky tj. za jízdu tam a zpět v úseku Chodov - vlečka Stasis o délce 30 km, je dohodnuta bez ohledu na počet přistavovaných a odsunovaných nákladních vagónů a činí 4970,- Kč. Předpokládají se tři obsluhy za týden.

Tato cena odpovídá výši skutečných nákladů na vlečkový provoz. Nejedná se tedy v žádném případě o získání prostředků nebo jiného prospěchu na úkor jiné právnické nebo fyzické osoby, ale o smluvní vztah mezi dopravcem a přepravcem k provedení přepravy za smluvní cenu.

Jde o aplikaci nové úpravy smluvních vztahů s uživateli nákladní dopravy Českých drah na všech regionálních drahách platné od 1. června 1997. Smluvní změny přepravních a tarifních podmínek pro podej a výdej vozových zásilek vytvářejí předpoklady ke snížení vlastních nákladů ČD. Na tratích s nízkým obratem zásilek jsou tato opatření doprovázena i výrazným omezením počtu míst, resp. stanic, veřejně a tarifně dostupných libovolnému zákazníkovi. To se týká zejména případů, kdy nákladní doprava ČD používá určitou část regionální dráhy výhradně jen za účelem uspokojení přepravních potřeb konkrétního zákazníka, což je i případ obsluhy vlečky Stasis a. s. Horní Slavkov.

Nutno ale zdůraznit, že problematika zachování možnosti přepravy zboží do a ze závodu Stasis po železnici není prioritně otázkou ceny za přepravu, nýbrž otázkou provozuschopnosti regionální dráhy k níž je vlečka Stasis připojena.

Pokud jde o trať regionální trať Sokolov - Kraslice, při současné finanční situaci jsou podmínky pro udržení její provozuschopnosti z hlediska technického stavu do 31. 5. 1998. Nezbytnou opravu vyžadují zejména železniční svršek v úseku Oloví - Kraslice a mosty v úseku Rotava - Kraslice.

MINISTR DOPRAVY A SPOJŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
Ing. MARTIN ŘÍMAN

 V Praze dne 12. srpna 1997
 Č. j. 22418//97-0210


Vážený pane předsedo,

v příloze zasílám novou odpověď na interpelaci č. 216 pana poslance Ing. Rudolfa Tomíčka ve věci výluky provozu na železniční trati č. 144 Loket - Krásný Jez (tisk PS č. 208).

S pozdravem


Příloha

Vážený pan

Ing. Miloš Zeman

předseda Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR

Praha


Příloha

Nová odpověď na interpelaci č. 216 - výluka tratě č. 144

Původní text, osvětlující problematiku cen v nákladní železniční přepravě, je nadále platný.

Pokud jde o dlouhodobou výluku provozu na trati č. 144 Krásný Jez - Nové Sedlo u Lokte, České dráhy s. o. byly nuceny z důvodu ohrožení bezpečnosti železniční dopravy zavést od 1. 6. 1997 na uvedené trati nepřetržitou dlouhodobou výluku. Příčinou současného technického stavu uvedené tratě nebylo zanedbání běžné údržby. Poslední komplexní obnova tratě byla provedena v padesátých letech a od té doby se prováděla pro nedostatek finančních prostředků jen běžná údržba, která nezajistí trvalou způsobilost dráhy k provozu.

Pro osobní dopravu byla zavedena náhradní autobusová doprava.

České dráhy nejsou schopny v roce 1997 a ani v příštích letech vyčlenit pro tuto trať potřebné finanční prostředky na opravu.

Vy sám, pane poslanče, jste byl o celé situaci průběžně informován, z Vaší iniciativy a na základě vstřícnosti místních orgánů a Českých drah byla zahájena jednání, jejichž výsledky lze v současné době charakterizovat takto:

Je připraven k podpisu návrh inominátní smlouvy o uvedení tratě do provozuschopného stavu a budoucí nájemní smlouvě. Inominátní smlouva je nezbytná z toho důvodu, že nelze pronajmout majetek (HIM) v neprovozuschopném stavu.

Touto smlouvou se stvrzuje dohoda mezi správcem majetku, tj. ČD s. o., a budoucím nájemcem, tj. Městem Horní Slavkov, že po opravě trati pro provoz nákladní dopravy, financované budoucím nájemcem, bude tato trať Městu Horní Slavkov pronajata k provozování vlečkové nákladní dopravy, případně i osobní dopravy. Pro tento účel byl zpracován podrobný vyčet prací, nutných ke zprovoznění tratě, a to jak pro nákladní dopravu, tak i pro osobní dopravu.

Po uvedení tratě do provozuschopného stavu bude uzavřena vlastní smlouva o pronájmu s tím, že Město Horní Slavkov bude mít přednostní právo na vlastnictví dráhy při procesu vlastní privatizace tratě.

Městské zastupitelstvo již dne 23. 6. 1997 pověřilo starostu města pana Petra Hanzíka jednáním o pronájmu a následné privatizaci tratě.

Návrh smlouvy, odsouhlasený již Českými dráhami, bude v nejbližším období předmětem projednávání městského zastupitelstva v Horním Slavkově. Po schválení inominátní smlouvy bude provedena nejnutnější oprava pro provoz nákladní dopravy Českými dráhami během 3 měsíců. Oprava bude hrazena, jak již bylo uvedeno, z prostředků Města Horní Slavkov. Tím bude zabezpečen minimální požadovaný rozsah provozu na dotčené trati.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP