PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

283

Vládní návrh

zákon

ze dne ..............1997

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb. a zákona č. 143/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 2 se na konci písmene a) před čárku vkládají tato slova: "a speciální automobily pásové".

2. V § 3 odst. 1 se písmena ch) a i )vypouštějí.

3. V § 3 odst. 1 písm. j) se za slova "EU/EHS 91/542 B" vkládají slova " ,EU/EHS 96/1", za slova "EHK OSN 83-03" se vkládají slova "B,C" a za slova "EU/EHS 94/12" se vkládají slova " , EU/EHS 96/44, EU/EHS 96/69".

4. V § 3 odst. 2 písm. b) se vypouštějí slova " , ch) a i)".

5. § 5 písm. b) zní:

"b) součet povolených zatížení náprav v tunách a počet náprav u návěsů,".

6. V § 6 odst. 4 se za slova "osobního automobilu" vkládají slova "nebo jeho přípojného vozidla".

Čl. II

Pro daňovou povinnost u daně silniční za roky 1993 až 1997 se použijí dosavadní předpisy.

Čl. III

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Důvodová zpráva

Obecná část

K novelizaci zákona o dani silniční přistoupilo Ministerstvo financí z podnětu Ministerstva dopravy a spojů v říjnu 1996. Ministerstvo dopravy a spojů upozornilo na důsledky právní úpravy obsažené v zákoně č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, a v prováděcí vyhlášce k zákonu č. 102/1995 Sb. s platností od 1.července 1995. Ustanovení předmětné právní úpravy v praxi znamenají, že současně stanovený základ silniční daně pro tahače podle zákona o dani silniční představuje "daňovou nespravedlnost" pro držitele některých tahačů.. Ministerstvo financí považuje návrh Ministerstva dopravy a spojů za odůvodněný byť uplatněný s ročním zpožděním, protože na výše uvedené právní předpisy bylo reagováno zákonem č. 143/1996 Sb., kterým se měnila a doplňovala právní úprava silniční daně s účinností ode dne 30. 5. 1996. Tento základní nesoulad mezi zákonem o dani silniční nebyl patrný ani Ministerstvu dopravy a spojů, neboť předmětné tahače byly do 31. 12 1995 od daně silniční osvobozeny z titulu jejich ekologického provozu (osvobození vozidel splňujících předpisy "EURO 1"). Za účelem zajištění daňové spravedlnosti navrhuje Ministerstvo financí stanovit pro tahače jako základ silniční daně "celkovou hmotnost".

Dále se navrhuje zrušit osvobození vozidel používaných k dopravě věcí z místa překládky k železniční, lodní a letecké dopravě a naopak a vozidel České pošty používaných pro přepravu poštovních zásilek. Vozidla, která silniční dani nepodléhají, se navrhuje doplnit o speciální pásové automobily.

Návrh novely zákona obsahuje další dílčí změny, které vyplynuly z připomínkového řízení.

Navrhovaná právní úprava pouze mění nebo doplňuje zákon o dani silniční a je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Navrhované změny a doplnění zákona o dani silniční nejsou v rozporu s principy uplatňovanými v zemích Evropské unie a s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Omezení skupiny vozidel osvobozených od silniční daně znamená přiblížení se k právu Evropské unie. Přijetí České republiky do Evropské unie bude předpokládat zrušení právní úpravy silniční daně a zavedení daně z motorových vozidel v souladu se směrnicí rady 93/89/EHS. Navrhované změny právní úpravy daně silniční jsou však s ohledem na výše uvedené nezbytné.

Finanční dopad

Silniční daň je příjmem státního rozpočtu. V roce 1996 činil příjem z této daně 4,3 mld Kč.

Navrhované změny výrazně neovlivní výnos silniční daně. Předpokládané zvýšení výnosu silniční daně v důsledku navrhovaného zrušení osvobození od silniční daně je v úhrnu cca 70 mil. Kč. Snížení výnosu silniční daně v důsledku změny konstrukce základu daně u tahačů nepřevýší 30 mil. Kč. Celkové zvýšení výnosu se tedy předpokládá cca 40 mil. Kč.

Zvláštní část

K bodu 1

Speciální automobily pásové jsou vozidla, která mají přidělenu státní poznávací značku, přitom pozemní komunikace mohou používat pouze na základě povolení ke zvláštnímu užívání silnic. Jedná se o vozidla, která nejsou určena k přepravní činnosti na pozemních komunikacích (např. rolby určené k úpravě sněhu na horských svazích). Navrhuje se doplnit o předmětné automobily skupinu vozidel, která podle § 2 odst. 2 zákona o dani silniční nepodléhají silniční dani (traktory a jejich přívěsy, pracovní stroje samojízdné, vozidla se zvláštní státní poznávací značkou).

K bodům 2 a 4

Osvobození vozidel spojů používaných pro přepravu poštovních zásilek se vztahuje pouze na vozidla České pošty. Znění předmětného ustanovení o osvobození je již nevyhovující. Pojem "vozidla spojů" je v současné době nejasný. Přepravu zásilek zajišťují i jiné právnické osoby. Daňové zvýhodnění České pošty je narušením principu neutrality daňového systému. Rozšíření předmětného osvobození pro všechny provozovatele poskytující přepravu zásilek je neopodstatněné.

Výše osvobozené daně z vozidel České pošty činí cca 12 mil. Kč, což představuje 0,2% z celkových nákladů České pošty. Zrušení osvobození nemůže být důvodem k dalšímu zvyšování cen poštovného.

Osvobození vozidel používaných ke svozu a rozvozu věcí z místa nebo do místa překládky k železniční, lodní nebo letecké dopravě bylo zapracováno v roce 1992 do zákona o dani silniční jako obdoba slevy na dani pro vozidla používaná k jízdám v kombinované dopravě. Osvobození mělo motivovat dopravce k využívání ekologicky méně náročných způsobů dopravy, a to hlavně po přechodnou dobu než budou v České republice podmínky pro realizaci kombinované dopravy (silnice - železnice).

Při současné konstrukci slevy na dani u kombinované dopravy, která byla zavedena v návaznosti na principy používané v zemích Evropské unie ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, se jeví předmětné osvobození vozidel jako nadbytečné.

Správci daně navíc neustále zaznamenávají snahy uplatňovat nárok na osvobození vozidel, která jsou ke svozu a rozvozu věcí používána pouze formálně (na základě administrativních dokladů). Předmětné osvobození tak umožňuje obcházení zákona o dani silniční. Samotné prokazování nároku na osvobození od daně poplatníkem je častým předmětem sporů mezi správcem daně a poplatníky, ale i Ministerstvem financí a správci daně.

Navrhuje se zrušit ustanovení § 3 odst. 1 písm. ch) a i) zákona o dani silniční s tím, že nedojde ke změně písmen j) a k) označujících následující ustanovení o osvobození od daně. Způsob zrušení předmětných ustanovení, který není plně v souladu s dosud používanými legislativními pravidly, je navrhován z těchto důvodů:

Poplatník v přiznání k silniční dani uvádí konkrétní písmeno, podle kterého uplatňuje nárok na osvobození. Zásahem do označení stávajících ustanovení písmen j) a k) dojde ke zmatení poplatníků a k výraznému zvýšení počtu chybných daňových přiznání i v případě rozsáhlé informační kampaně. Navíc osvobození od daně podle ustanovení písmen j) a k) lze uplatnit za zdaňovací období roku 1998 naposledy. V dalších letech nejsou předmětná vozidla od silniční daně osvobozena.

Současně by bylo nutné na takovou změnu reagovat v systému ADIS (automatizovaný daňový informační systém), což by představovalo zvýšené finanční náklady (cca 500 000 Kč). Tyto náklady by byly vynaloženy na změnu systému, která by se využila pouze jednou při podání přiznání k silniční dani za rok 1998.

Pokud by došlo ke změně označení ustanovení písmen j) a k) je nutné reagovat na tuto změnu v ustanoveních § 3 odst. 3 a 4, § 10 odst. 2 zákona o dani silniční.

K bodu 3

Navrhované doplnění neznamená věcnou změnu. Navrhuje se pouze upřesnění a doplnění stávajícího ustanovení o osvobození od silniční daně o nové zvláštní předpisy (direktivy EU), jejichž zápisy se objevují v dokladech k vozidlům splňujícím emisní limity "EURO 2".

K bodu 5

Podle současné právní úpravy je základem daně u osobních automobilů zdvihový objem motoru v ccm. U tahačů a návěsů je základem daně součet hmotností připadajících na jednotlivé nápravy v tunách a počet náprav, u ostatních vozidel (nákladních automobilů, přívěsů, autobusů atd.) celková hmotnost v tunách a počet náprav.

Od 1. 7. 1995 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, k provedení zákona č. 38/1995 Sb., která stanoví maximální celkovou hmotnost u tahačů ve výši 18 tun.

Součet maximálních hmotností připadajících na nápravy může být podle údajů v technických dokladech u tahače vyšší než 18 tun, neboť zatížení tahače může být nerovnoměrné. Maximální celková hmotnost tahače přitom nesmí být překročena.

Například tahače STEYER mají celkovou hmotnost 18 tun a 2 nápravy. Maximální hmotnost připadající na přední nápravu je 7,1 tun a zadní nápravu 11,5 tun. Součet hmotností připadajících na nápravy činí 18,6 tun. Je-li zatížení přední nápravy 7,1 tun, zatížení zadní nápravy nesmí být vyšší než 10,9 tun, aby nedošlo k překročení maximální celkové hmotnosti stanovené pro tahače zvláštním předpisem.

Roční daňová sazba pro výše uvedený příklad tahače o základu daně 18,6 tun a 2 nápravy činí 29100 Kč. Tahač však nesmí překročit maximální celkovou hmotnost 18 tun. Roční daňová sazba podle navrhovaného základu pro tahač se dvěmi nápravami a celkovou hmotností 18 tun bude 23700 Kč.

Z výše uvedeného příkladu je zřejmé, že stávající konstrukce základu silniční daně pro tahače již nevyhovuje a poškozuje jejich držitele ve srovnání s držiteli nákladních automobilů se stejným počtem náprav a stejnou celkovou hmotností.

Pro návěsy se navrhuje ponechat dosavadní základ daně, tj. součet povolených zatížení náprav a počet náprav. Tím je zajištěno, že nedojde ke dvojímu zdanění hmotnosti připadající na točnici, tj. zařízení pro připojení tahače a návěsu. Znění § 5 písm. b) se navrhuje současně upřesnit tak, aby odpovídalo údaji zapisovanému v technickém průkazu k vozidlu.

K bodu 6

Ustanovení § 6 odst. 4 zákona o dani silniční se uvádí do souladu s ustanoveními § 4 odst. 2 písm. a) a § 10 odst. 2 zákona o dani silniční tak, aby bylo zřejmé, že denní sazbu ve výši 25 Kč lze uplatnit i u přípojného vozidla za osobní automobil.

K čl. II

Navrhuje se stanovit, že změny zákona o dani silniční se použijí poprvé za zdaňovací období roku 1998.

K čl. IV

Navrhuje se, aby novela zákona nabyla účinnosti dnem 1. ledna 1998, tj. na počátku zdaňovacího období.

V Praze dne 27. srpna 1997

Předseda vlády

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc., v.r.

Ministr financí

Ing. Ivan Pilip, v.r.

Platné znění části zákona o dani silniční s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Vysvětlivka k použitým typům písma:

kurzíva - vypuštěný text

tučný podtržený text - nově navrhovaný text

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční,

ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č.243/1994 Sb., zákona č 143/1996 Sb.

a navrhovaných změn

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§1

Účel zákona

Účelem zákona je upravit daň silniční (dále jen "daň"), kterou se zdaňuje užívání pozemních komunikací v České republice silničními vozidly1) (dále jen "vozidla").

§2

Předmět daně

(1) Předmětem daně jsou vozidla, kterým je přidělena státní poznávací značka v České republice nebo jsou evidována v zahraničí a jsou používána nebo určena k podnikání1a) nebo jiné samostatné výdělečné činnosti 1a) (dále jen "podnikání") nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daní z příjmů podle zvláštních předpisů1b) nebo obdobných daní v zahraničí.

(2) Předmětem daně nejsou:

a) ostatní vozidla1c) , traktory a jejich přípojná vozidla a speciální automobily pásové,

b) vozidla, kterým byla přidělena zvláštní státní poznávací značka.3)

§3

Osvobození od daně

(1) Od daně jsou osvobozena:

a) vozidla jednostopá a vozidla se třemi koly a jejich přípojná vozidla,

b) vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,

c) osobní automobily, nákladní vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t a jejich přípojná vozidla evidované v zahraničí, nejde-li o vozidla provozovaná na území České republiky osobami se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky nebo osobami, které se zde obvykle zdržují3a) anebo osobami se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí, které mají na území České republiky stálou provozovnu nebo jinou organizační složku,3b)

d) vozidla, která se nacházejí v zahraničí ve zdaňovacím období nepřetržitě alespoň 183 dní, jsou-li provozována osobami se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky nebo osobami, které se zde obvykle zdržují 3a) anebo osobami se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí, které mají na území České republiky stálou provozovnu nebo jinou organizační složku3b); osvobozují se na tu část zdaňovacího období, po kterou se tato vozidla nepřetržitě nacházejí v zahraničí; do této doby se započítává každý celý kalendářní měsíc, po který je vozidlo mimo území České republiky,

e) vozidla zabezpečující zpravidla linkovou osobní vnitrostátní dopravu,

f) vozidla požární ochrany, vozidla zdravotnické, důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním výstražným světlem3c) zapsaným v technickém průkazu k vozidlu; pro vozidla zdravotnická nevybavená výstražným světlem je rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla (např. sanitní, ambulantní a pod.),

g) vozidla zabezpečující zpravidla nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou,

h) vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla - značkovače silnic a vozidla správců komunikací3d) nebo osob pověřených správcem komunikací, která jsou používaná výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací3d) s výjimkou osobních automobilů,

ch) vozidla spojů používaná zpravidla pro přepravu poštovních zásilek,

i) vozidla používaná zpravidla pro dopravu věcí z místa, v němž jsou věci uskladněny, na místo překládky k železniční, lodní nebo letecké dopravě nebo z tohoto místa do místa určení, není-li vzdálenost mezi místem překládky a místem, v němž jsou věci uskladněny, nebo místem určení delší než 50 km,

ch) vypuštěno,

i) vypuštěno,

j) vozidla, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity stanovené předpisy EHK OSN 49-02 B (direktiva EU/EHS 91/542 B, EU/EHS 96/1) a EHK OSN 83-03 B,C (direktiva EU/EHS 94/12, EU/EHS 96/44, EU/EHS 96/69); osvobozují se do 31. prosince 1998,

k) vozidla na elektrický pohon; osvobozují se do 31. prosince 1998.

(2) Podmínka pro osvobození vozidla od daně vyjádřená pojmem "zpravidla" je splněna, ujede-li vozidlo:

a) pro účel stanovený v odstavci 1 písm. e) více než 80% kilometrů z celkového počtu kilometrů ujetých vozidlem ve zdaňovacím období,

b) pro účel stanovený v odstavci 1 písm. g), ch) a i) více než 50% kilometrů ujetých vozidlem ve zdaňovacím období.

(3) Nárok na osvobození vozidel uvedených v odstavci 1 písm. j) evidovaných v zahraničí prokáže poplatník potvrzením nebo jiným dokladem vydaným výrobcem vozidla.

(4) Nárok na osvobození podle odstavce 1 písm. j) se u jednoho poplatníka vztahuje na počet návěsů odpovídající počtu tahačů splňujících stanovené podmínky.

§4

Poplatníci daně

(1) Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která

a) je zapsána v technickém průkazu vozidla vydaném v České republice jako držitel vozidla,

b) užívá vozidlo evidované v zahraničí na území České republiky nebo vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako držitel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

(2) Poplatníkem daně je rovněž

a) zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci4a) za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již držiteli vozidla,

b) osoba, která užívá vozidlo evidované a určené jako státní mobilizační rezerva4b) ("Program 222"),

c) stálá provozovna nebo jiná organizační složka 3b) osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

(3) Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.

§5

Základ daně

Základem daně je

a) zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon,

b) součet hmotností v tunách připadajících na nápravy a počet náprav u tahačů a návěsů,

b) součet povolených zatížení náprav v tunách a počet náprav u návěsů,

c) celková hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.

Sazby daně

§6

(1) Roční sazba daně ze základu daně podle §5 písm. a) činí:

při zdvihovém objemu motoru

do 800 cm3

1 200 Kč

nad 800 cm3 do 1250 cm3

1 800 Kč

nad 1250 cm3 do 1500 cm3

2 400 Kč

nad 1500 cm3 do 2000 cm3

3 000 Kč

nad 2000 cm3 do 3000 cm3

3 600 Kč

nad 3000 cm3

4 200 Kč.

(2) Roční sazba daně ze základu daně podle §5 písm. b) a c) činí:

při počtu náprav

hmotnosti

 

1 náprava

   
 

do 1 tuny

1 800 Kč

 

nad 1 t do 2 t

2 700 Kč

 

nad 2 t do 3,5 t

3 900 Kč

 

nad 3,5 t do 5 t

5 400 Kč

 

nad 5 t do 6,5 t

6 900 Kč

 

nad 6,5 t do 8 t

8 400 Kč

 

nad 8 t

9 600 Kč

2 nápravy

   
 

do 1 tuny

1 800 Kč

 

nad 1 t do 2 t

2 400 Kč

 

nad 2 t do 3,5 t

3 600 Kč

 

nad 3,5 t do 5 t

4 800 Kč

 

nad 5 t do 6,5 t

6 000 Kč

 

nad 6,5 t do 8 t

7 200 Kč

 

nad 8 t do 9,5 t

8 400 Kč

 

nad 9,5 t do 11

9 600 Kč

 

nad 11 t do 12 t

10 800 Kč

 

nad 12 t do 13 t

12 600 Kč

 

nad 13 t do 14 t

14 700 Kč

 

nad 14 t do 15 t

16 500 Kč

 

nad 15 t do 18 t

23 700 Kč

 

nad 18 t do 21 t

29 100 Kč

 

nad 21 t do 24 t

35 100 Kč

 

nad 24 t do 27 t

40 500 Kč

 

nad 27 t

46 200 Kč

3 nápravy

   
 

do 1 t

1 800 Kč

 

nad 1 t do 3,5 t

2 400 Kč

 

nad 3,5 t do 6 t

3 600 Kč

 

nad 6 t do 8,5 t

6 000 Kč

 

nad 8,5 t do 11 t

7 200 Kč

 

nad 11 t do 13 t

8 400 Kč

 

nad 13 t do 15 t

10 500 Kč

 

nad 15 t do 17 t

13 200 Kč

 

nad 17 t do 19 t

15 900 Kč

 

nad 19 t do 21 t

17 400 Kč

 

nad 21 t do 23 t

21 300 Kč

 

nad 23 t do 26 t

27 300 Kč

 

nad 26 t do 31 t

36 600 Kč

 

nad 31 t do 36 t

43 500 Kč

 

nad 36 t

50 400 Kč

4 nápravy

   

a více náprav

do 18 t

8 400 Kč

 

nad 18 t do 21

10 500 Kč

 

nad 21 t do 23 t

14 100 Kč

 

nad 23 t do 25 t

17 700 Kč

 

nad 25 t do 27 t

22 200 Kč

 

nad 27 t do 29 t

28 200 Kč

 

nad 29 t do 32 t

33 300 Kč

 

nad 32 t do 36 t

39 300 Kč

 

nad 36 t

44 100 Kč.

(3) Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů v technických dokladech k vozidlu.

(4) V případě podle §4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.

(5) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25% u vozidel, která jsou podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle Standardní klasifikace produkce ČSÚ, kód 01.41.11. Práce výrobní povahy v rostlinné výrobě, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP