PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

311

Návrh

poslanců Miroslava Sládka a dalších

na vydání

zákona

ze dne ..............1997

o podpoře bydlení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Podle tohoto zákona stát podporuje zajištění bytových potřeb občanů České republiky (dále jen občanů) poskytováním pozemků na výstavbu bytových domů a poskytováním půjček.

(2) Bytovým domem se pro účely tohoto zákona rozumí dům s nejméně čtyřmi byty.

Poskytování pozemků

§ 2

(1) Stát bezplatně převede na obce nezastavěné pozemky ve svém vlastnictví, pokud jsou určeny podle příslušného schváleného územního plánu k výstavbě domů s byty a pokud se obec zaváže nejpozději do pěti let od převodu na uvedených pozemcích zabezpečit výstavbu domů s byty. Tuto povinnost stát nemá, pokud sám nejpozději do pěti let od schválení příslušného územního plánu, začne na dotčených pozemcích stavět domy, anebo za tímto účelem prodá či pronajme pozemky jiné osobě.

(2) Povinnost podle odstavce 1 nemá stát v obcích, kde má podanou žádost o nájem bytu od obce méně než 0,5% osob z celkového počtu občanů přihlášených v obci k trvalému pobytu starších 18 let.

§ 3

(1) Obce jsou povinny poskytnout nezastavěné pozemky ve svém vlastnictví, pokud jsou určeny podle schváleného územního plánu zóny k výstavbě domů s byty osobám pro provedení této výstavby. Tuto povinnost obec nemá, pokud sama započne do 5 let od schválení příslušného územního plánu s výstavbou anebo pokud v obci má podanou žádost o nájem obecního bytu méně než 0,5% osob z celkového počtu občanů přihlášených v obci k trvalému pobytu starších 18 let.

(2) Poskytnutím pozemků se rozumí převod vlastnictví, pronájem nebo zřízení věcného břemene. Obec může poskytnout pozemky též tak, že je vloží do právnické osoby, jejímž cílem činnosti je stavba bytových domů, a stane se členem, společníkem či akcionářem této právnické osoby.

(3) Pokud se obec a zájemce o koupi či pronájem pozemku nedohodnou jinak a jestliže není stanovena právním předpisem cena jiná, pak obec pozemky uvedené v odstavci 1:

a) v případě prodeje prodá za cenu odhadní, obdobně se postupuje při zřízení věcného břemena,

b) v případě pronájmu pronajme za roční nájem ve výši 1% z odhadní ceny.

Půjčka na podporu bydlení

§ 4

(1) Stát poskytuje prostřednictvím vybrané banky či více bank půjčku družstvům na zřízení nového nájemního bytu v bytovém domě družstvy. Půjčka se vyplácí družstvu za podmínek uvedených v odstavci 2.

(2) Půjčka se poskytne na byt, který bude pronajat občanovi, který je členem družstva

a) pokud jeho hrubý měsíční příjem nepřekračuje 10 násobek minimální mzdy, v případě manželů-občanů pokud jejich společný měsíční hrubý příjem nepřekračuje 20 násobek minimální mzdy, a

b) pokud je určena na pořízení nového nájemního bytu od obce či družstva s obytnou plochou do 50 m2 pro občana anebo do 100 m2 v případě manželů-občanů.

§ 5

(1) Půjčka se neposkytne, pokud čistý měsíční příjem na člena rodiny budoucího nájemce družstevního bytu (dále jen budoucí nájemce) je menší 1,3 násobek životního minima na jednotlivce podle zvláštních předpisů1). Půjčka se neposkytne též, pokud na majetek budoucího nájemce je prohlášen konkurz anebo vůči němuž je vedena či byla v posledních třech letech vedena soudní či správní exekuce na vymožení peněžitého plnění.

(2) Půjčku může banka odmítnout poskytnout též tehdy, je-li z majetkových či osobních poměrů budoucího nájemce zřejmé, že není zajištěno její splácení v řádně placeném nájemném. V případě pochybností se banka řídí stanoviskem obce, v niž občan převážně pobývá.

§ 6

Půjčka je splatná nejpozději do 50 let od jejího poskytnutí. V období prvních 10 let je úročena ve výši poloviny diskontní sazby České národní banky, v období 11-20 roku ve výši diskontní sazby České národní banky a v období 21-50 roku ve výši 1,5 násobku diskontní sazby. Dlužník vždy může splatit půjčku dříve, úrok se platí jen za skutečnou dobu půjčky.

§ 7

(1) Po dobu nesplacení půjčky může být nájem bytu převeden jen se souhlasem obce. Obec souhlas odepře vždy, pakliže osoba nového nájemce nesplňuje podmínky stanovené v § 4.

(2) O souhlasu podle odstavce 1 obec rozhoduje v přenesené působnosti za použití předpisů o správním řízení. Souhlas obce není potřebný, pokud je před účinností převodu nájmu uhrazena nesplacená část půjčky včetně úroků za skutečnou dobu půjčky a jiného příslušenství.

(3) Při převodu anebo přechodu nájmu bytu vždy přechází na nového nájemce nebo společné nájemce povinnost splácet družstvu jako část nájmu příslušný díl dosud nesplacené části poskytnuté půjčky vztahující se k dotčenému bytu, k tomuto přihlédne soud v řízení o dědictví.

(4) Po dobu nesplacení půjčky nemůže být bytový dům ani pozemek na němž stojí zastaven s výjimkou zástavy ve prospěch hypotéční banky nebo stavební spořitelny, pokud je zajištěna pohledávka určená na financování výstavby dotčeného domu. Skutečnost, že na zřízení bytů v bytovém domě, byly poskytnuta půjčka se zaznamená v katastru nemovitostí. Záznam se zruší po úplném splacení půjčky s příslušenstvím.

(5) Při zcizení domu, který byl postaven s použitím půjčky podle tohoto zákona, přechází na nového vlastníka veškeré povinnosti dlužníka podle tohoto zákona.

§ 8

Prostředky na půjčky jsou součástí státního rozpočtu v rámci kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj. Výši poskytované půjčky urči na rozpočtový rok vždy vláda nařízením, které vydá nejdéle do měsíce od schválení zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok a v němž též upraví bližší podmínky poskytnutí půjčky.

Závěrečná ustanovení

§ 9

Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se právní vztahy z půjčky podle tohoto zákona občanským zákoníkem.

§ 10

Zákon o obcích č. 367/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

Na konci § 14 odst. 1 se tečka mění na čárku a doplňuje se nové písmeno v), které zní:

"v) zajišťování bytových potřeb občanů obce."

§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 1999.

-----

1) Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu.

Důvodová zpráva

Obecná část

Uvedený návrh zákona má pomoci vyřešit svízelnou bytovou situaci mnoha občanů ČR jednak poskytnutím pozemků na bytovou výstavbu a také finančními půjčkami. Uvedený zákon počítá jednak s pomocí státu, ale předpokládá i aktivitou obcí.

Návrh zákona není v rozporu s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy. Návrh zákona předpokládá zatížení státního rozpočtu, sám ovšem toto zatížení neurčuje s tím, že by tak stanovil zákon o státním rozpočtu vždy na příslušný rozpočtový rok podle konkrétních možností státního rozpočtu.

Zvláštní část

Ad 1

Uvedené ustanovení stanoví účel zákona, definuje pomoc státu na bytovou výstavbu tak, že stát podporuje výstavbu bytových domů s nejméně 4 byty formou poskytování pozemků a též půjčkami.

Ad 2-3

Zde je upraveno poskytování pozemků jednak státem a jednak obcemi na bytovou výstavbu. Stát ani obec nemusí své pozemky poskytnout, pokud sami začnou stavět anebo v obci není bytová nouze v rozsáhlejším měřítku (méně než 0,5% žádostí o byt v obci z počtu občanů starších 18 let).

Ad 4-7

Zde je upraveno poskytování půjčky na bytovou výstavbu. Jde o zvýhodněné dlouhodobé půjčky určené pro bytová družstva na výstavbu nových bytů, přičemž s ohledem na zvýhodnění půjčky je určeno, že bude poskytnuta jen, pakliže bude byt určen pro státního občana, který nedosahuje velkých výdělkových možností, ale na druhé straně má též možnost a vůli platit řádně nájem, který vlastně bude obsahovat i příslušnou splátku půjčky. Pro rodiny nedosahující 1,3 násobku životního minima by měla být určena jiná pomoc - výstavba sociálních bytů obcemi. Je zde též řečeno, kdo je vyloučen z poskytnutí půjčky, pokud by byla ohrožena její návratnost. Pro zajištění půjčky jsou určeny i ustanovení o přechodu nájmu a omezené zastavitelnosti dotčeného domu. Půjčka je úročena v závislosti na diskontní sazbě ČNB tak, aby dlužníci byly motivování k jejímu splácení do 20 let, i když je možnost delší doby splácení.

Ad 8

Protože nelze stanovit výši půjčky v bez každoroční změny zákona s ohledem na stávající rozpočtové možnosti, je zvolena cesta jejího stanovení nařízením vlády v závislosti na státním rozpočtu tak, jak jej schválí Poslanecká sněmovna. Vláda nařízením rovněž určí podrobnější podmínky poskytnutí půjčky.

Ad 9

Právní vztahy vzniklé z půjčky se řídí občanským zákoníkem.

Ad 10

Do zákona o obcích je nově pojata jako samostatná působnost obce - péče o bytové potřeby občanů obce.

Ad 11

Protože je tento zákon spojen se zákonem o státním rozpočtu, je jeho účinnost dána k začátku nového rozpočtového roku, který je nejbližší po přijetí tohoto zákona.

Návrh

zákona o podpoře bydlení

Sládek Miroslav

............................................

Hrůzová Vlasta

............................................

Krampera Zdeněk

............................................

Krejsa Josef

............................................

Loukota Milan

............................................

Maixner Pavel

............................................

Nehera Jindřich

............................................

Novák Jaroslav

............................................

Nývltová Radomíra

............................................

Pešková Jana

............................................

Rajsiglová Laura

............................................

Smetana Martin

............................................

Šmucr Rudolf

............................................

Vik Jan

............................................

Vrcha Oldřich

............................................

Vrzáň Petr

............................................

Zajíc Petr

............................................

Zajícová Blanka

............................................


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP