Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1997

2. volební období

317

INTERPELACE

poslankyně Taťány Jirousové

na ministra vnitra Jana Rumla

ve věci otázky občanství pana Dipl. - Pol. Jana Berwidy-Buquoye, doc. rer. po., bytem SRN, Berlín - Reinickendorf, Reginhardstr. 114

a odpověď ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci

Ve smyslu § 112 odst. 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, předkládám poslancům následující interpelaci poslankyně Taťány Jirousové na ministra vnitra Jana Rumla a odpověď ministra vnitra Jana Rumla na tuto interpelaci. Paní poslankyně Taťána Jirousová požádala o zařazení uvedené odpovědi na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Interpelace a odpověď jsou přílohami sněmovního tisku.

V Praze dne 3. listopadu 1997

Miloš Zeman v. r.

Příloha

Evidenční číslo interpelace: 401

Taťána Jirousová

poslankyně P ČR

INTERPELACE

poslankyně Taťány Jirousové

na ministra vnitra Jana Rumla

 V Táboře 1. 9. 1997


Vážený pane ministře,

žádám Vás o zjištění, zda Dipl. -Pol. Jan Berwida - Buquoy, doc. rer. po., bytem SRN, Berlín - Reinickendorf, Reginhardstr. 114, je občanem České republiky, a pokud ano, kde a kdy toto občanství získal.

Výše jmenovanému byl zastupitelstvem města Tábor schválen prodej zámečku v obci Měšice okr. Tábor. Při projednávání této otázky na Městském zastupitelstvu nebylo jeho české občanství přes žádosti zastupitelů doloženo. Není proto jisté, zda by uskutečněním prodeje nedošlo k porušení zákona.
Ministr vnitra České republiky
 
JAN RUML
 


 V Praze 4. října 1997
 Čj.: II/s-OSOM/55/596/91
 K čj.: 4347/97
 ev. č. interpelace: 401
 Příloha: 1/1


Vážený pane předsedo,

v příloze Vám zasílám kopii odpovědi na interpelaci poslankyně Taťány Jirousové ve věci otázky státního občanství pana Dipl. - Pol. Jana Berwida - Buquoye, doc. rer. po., bytem SRN.

S pozdravem


Vážený pan

Ing. Miloš Zeman

předseda Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky

Praha

Ministr vnitra České republiky
 
JAN RUML
 


 V Praze 4. října 1997
 Čj.: II/s-OSOM/55/596/91


Vážená paní poslankyně,

předseda Poslanecké sněmovny mi postoupil Vaši interpelaci ve věci zjištění státního občanství České republiky pana Jana Berwida - Buquoye, bytem v SRN.

Dovolte mi proto, vážená paní poslankyně, abych Vám podal následující vysvětlení.

Zjišťování státního občanství České republiky provádí v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 40/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, okresní úřad příslušný dle místa trvalého, resp. posledního trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky. Pokud takový pobyt žadatel nikdy neměl, provádí zjišťování Obvodní úřad Praha 1. Potvrzení o výsledku provedeného zjištění vystaví fyzické osobě příslušný úřad. Je-li to třeba k uplatnění práv fyzické osoby, do potvrzení uvede, kdy, popř. na základě jakých ustanovení fyzická osoba státní občanství České republiky nabyla nebo pozbyla. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že státní občanství je věcí osobního stavu a informace lze podávat pouze se souhlasem osoby, které se týká či pro úřední potřebu.

Pro úplnost si dovoluji uvést, že státní občanství České republiky se prokazuje v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů, občanským průkazem nebo cestovním dokladem, osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství České republiky anebo vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden.

Závěrem si dovoluji upozornit na skutečnost, že samotná restituční záležitost nespadá do působnosti MV, proto se k ní nevyjadřuji.

S pozdravemVážená paní

Taťána Jirousová

poslankyně

Poslanecká sněmovna

Parlamentu České republiky

Praha


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP