PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

331

Vládní návrh

zákon

ze dne........................ 1997

kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb.,

o investičních společnostech a investičních fondech,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 61/1996 Sb. a zákona č. 151/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 2 se první věta nahrazuje touto větou: "Za kolektivní investování se považuje též obhospodařování majetku v podílovém fondu a obhospodařování majetku investičního nebo penzijního fondu na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního nebo penzijního fondu investiční společností (dále jen "obhospodařovatelská smlouva")".

2. V § 3 odst. 2 zní: "Obchody s cennými papíry může investiční společnost nebo investiční fond vykonávat pouze prostřednictvím makléře2) nebo obchodníka s cennými papíry."

3. V § 4 odst. 2 se vypouští věta druhá.

4. V § 4 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Označení "investiční společnost" je oprávněna užívat ve svém obchodním jménu nebo při popisu své činnosti pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo uděleno povolení podle § 8 tohoto zákona.

(4) Základní jmění investiční společnosti musí činit nejméně 20 mil. Kč."

5. V § 5 odst. 1 se věta první nahrazuje větou " Vydáváním podílových listů shromažďuje investiční společnost peněžní prostředky v podílovém fondu".

6. V § 5 odst. 3 se věta první nahrazuje větou " Majetek v podílovém fondu je investiční společnosti svěřen do obhospodařování." Ve větě druhé se slovo "je" nahrazuje slovem "jej", slovo "je" za slovem "nebo" se vypouští, slova "zvláštní účty u banky" se nahrazují slovy "účty u bank vedené pro podílový fond" a slovo "je" za slovem "obhospodařuje" se vypouští a slovo "a" za slovem "jménem" se vypouští.

7. V § 5a odst. 1 se věta první nahrazuje touto větou: "V závislosti na rozsahu uděleného povolení (§ 8 odst. 1 a § 9 odst. 1) je investiční společnost oprávněna".

8. V § 5a odst. 1 písmeno a) zní:

"a) shromažďovat peněžní prostředky v podílových fondech a obhospodařovat majetek v podílových fondech v souladu s tímto zákonem a statuty podílových fondů,".

9. V § 5a odst. 1 písmeno b) zní:

"b) obhospodařovat majetek investičních fondů v souladu s tímto zákonem, statuty obhospodařovaných investičních fondů a obhospodařovatelskými smlouvami,".

10. V § 5a odst. 1 písmeno c) zní:

"c) obhospodařovat majetek penzijních fondů v souladu se zvláštním zákonem3a), statuty obhospodařovaných penzijních fondů a obhospodařovatelskými smlouvami,".

11. V § 5a odst. 2 se za závorku vkládají slova "s odbornou péčí (§ 17a)" a slova "při dodržování pravidel stanovených pro omezení a rozložení rizika (§ 24)" se nahrazují slovy "v souladu s tímto zákonem".

12. V § 5a odst. 3 se za slovem společníků dělá čárka a věta dál pokračuje "zaměstnanců, prokuristů a členů představenstva a dozorčí rady."

13. V § 5a odstavec 4 zní:

"(4) Pokud tento zákon nestanoví jinak, investiční společnost nesmí z obhospodařovaného majetku poskytovat půjčky, úvěry nebo dary, ani jej používat k zajištění vlastních závazků nebo závazků třetích osob. Obhospodařovaný majetek nesmí investiční společnost používat k úhradě závazků, které s činností spojenou s obhospodařováním tohoto majetku bezprostředně nesouvisejí.Právní úkon uskutečněný v rozporu s tímto ustanovením je neplatný a Komise má právo uložit tomu, v jehož prospěch bylo plněno, aby toto plnění vrátil."

14. V § 5a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Investiční společnost nesmí z obhospodařovaného majetku investičního fondu, majetku v podílovém fondu nebo majetku penzijního fondu poskytnout zálohu na nákup cenných papírů pro tento fond. Právní úkon uskutečněný v rozporu s tímto ustanovením je neplatný a Komise má právo uložit tomu, v jehož prospěch bylo plněno, aby toto plnění vrátil."

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

15. V § 5a se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Komise může povolit investiční společnosti obhospodařování cenných papírů též pro jiné osoby, než pro investiční fond, podílový fond a penzijní fond."

16. V § 5b odst. 1 se na konci věty slovo "to" nahrazuje slovy "tuto činnost."

17. V § 5b odst. 5 se slovo "neurčuje" nahrazuje slovem "nestanoví".

18. § 5c odst. 1, včetně poznámky pod čarou zní:

"(1) Investiční společnost může pro podílový fond, který obhospodařuje, uzavírat opční3d) a termínové obchody jen k omezení rizik z nepříznivého vývoje kurzů cenných papírů, úrokových měr nebo devizových kurzů v souvislosti s obhospodařováním majetku v tomto fondu. Za termínový obchod se pro účely tohoto zákona považuje smlouva o koupi cenných papírů, pokud doba mezi uzavřením smlouvy a plněním závazků z této smlouvy je delší než 15 dnů.

___________________

3d) § 14 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů."

19. V § 5d odst. 2 písmeno d) zní:

"d) ujednání o zajištění závazku dlužníka."

20. V § 5d odst. 3 se slovo "přiměřeně" nahrazuje slovem "obdobně".

21. V § 5e se vypouští odstavec 2 a na začátek se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Pokud investiční společnost přijímá k překlenutí krátkodobých potřeb podílového fondu úvěr nebo půjčku (§ 14 odst. 2), může jej zajistit zajišťovacím převodem cenných papírů z tohoto fondu."

Dosavadní odstavec 1 se označuje jako odstavec 2.

22. V § 5e nově označeném odstavci 2 písm. e) se slovo "dlužníka" nahrazuje slovem "věřitele".

23. V § 7 odstavec 2 zní: "Investiční fond používá svůj majetek ke koupi cenných papírů, nemovitostí a movitých věcí, nebo jej má uložen na bankovním účtě."

24. V § 7 se za odstavec 2 vkládají odstavce 3 až 5, které znějí:

"(3) Investiční fond hospodaří se svým majetkem sám nebo může obhospodařování svého majetku svěřit pouze investiční společnosti na základě obhospodařovatelské smlouvy. Investiční fond nebo investiční společnost, která jej obhospodařuje, nesmí provádět operace s cennými papíry v majetku investičního fondu prostřednictvím majetkově nebo personálně propojené osoby. Právní úkon uskutečněný v rozporu s tímto ustanovením je neplatný a Komise má právo uložit tomu, v jehož prospěch bylo plněno, aby toto plnění vrátil.

(4) Pokud investiční fond hospodaří se svým majetkem sám, osoby jednající jeho jménem jsou povinny jednat s odbornou péčí (§ 17a) a v souladu se statutem investičního fondu. Dojde-li ke střetu zájmů investičního fondu se zájmy osoby jednající jeho jménem, je tato osoba povinna dát přednost zájmům investičního fondu.

(5) Investiční fond nesmí používat svůj majetek k poskytnutí zálohy na nákup cenných papírů. Právní úkon uskutečněný v rozporu s tímto ustanovením je neplatný a Komise má právo uložit tomu, v jehož prospěch bylo plněno, aby toto plnění vrátil.

25. V § 7 se dosavadní odstavec 3 vypouští a dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6 až 7. V nově označeném odstavci 6 se za slova "Investiční fond" vkládají slova "může vydávat akcie pouze jedné jmenovité hodnoty a". a

26. V § 7 nově označeném odstavci 7 se vypouští věta druhá.

27. V § 7 se za nově označený odstavec 7 vkládají nové odstavce 8, 9 a 10, které znějí:

"(8) Označení "investiční fond" je oprávněna užívat ve svém obchodním jménu nebo při popisu své činnosti pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo uděleno povolení podle § 8.

(9) Investiční fond nesmí ze svého majetku poskytovat dary, úvěry nebo půjčky, ani používat svého majetku k zajištění závazků třetích osob, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 5d). Právní úkon uskutečněný v rozporu s tímto ustanovením je neplatný a Komise má právo uložit tomu, v jehož prospěch bylo plněno, aby toto plnění vrátil.

(10) Investiční fond může přijímat ke krytí dočasných potřeb jen úvěry a půjčky a půjčky cenných papírů poskytnuté na dobu ne delší než šest měsíců. Souhrn přijatých úvěrů, půjček a přijatých půjček cenných papírů nesmí přesahovat 10% majetku investičního fondu ke dni uzavření smlouvy o úvěru nebo půjčce."

28. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou zní:

"§ 8

Vznik investiční společnosti a investičního fondu

(1) Ke vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu je třeba povolení.

(2) Povolení uděluje na žádost zakladatelů Komise.

(3) Investiční společnost nebo investiční fond nelze založit na základě výzvy k upisování akcií a jejich počáteční základní jmění musí být splaceno v plné výši před podáním žádosti o povolení podle odstavce 1.

(4) V žádosti o povolení podle odstavce 1 je zakladatel povinen uvést:

a) obchodní jméno a sídlo investiční společnosti nebo investičního fondu,

b) výši základního jmění (§ 4 odst. 4),

c) věcné, personální a organizační předpoklady pro činnost investiční společnosti nebo investičního fondu,

d) jména, bydliště a podpisové vzory navrhovaných členů představenstva a členů dozorčí rady investiční společnosti nebo investičního fondu a údaje o jejich majetkovém a personálním propojení (§ 24a),

e) obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo banky, která bude pro investiční společnost nebo investiční fond vykonávat činnost depozitáře (§ 30),

f) další skutečnosti vyžadované tímto zákonem."

(5) Přílohu k žádosti o povolení podle odstavce 1 tvoří:

a) listiny prokazující založení akciové společnosti, včetně jejích stanov,

b) doklady nebo čestná prohlášení osob uvedených v odstavci 4 písm.d) o dosaženém vzdělání, odborné praxi, o členství ve statutárních orgánech a dozorčích radách jiných společností a o splnění podmínek stanovených v § 29,

c) výpisy z rejstříku trestů osob uvedených v odstavci 4 písmeno d), ne starší než 3 měsíce,

d) návrh statutu investičního fondu,

e) návrh prospektu akcie investičního fondu v rozsahu části, která není nahrazena statutem4),

f) smlouva s odkládací podmínkou nebo smlouva o smlouvě budoucí s bankou, která bude vykonávat činnost depozitáře (§ 30),

g) doklad prokazující splacení základního jmění.

(6) Pokud bude investiční fond využívat služeb investiční společnosti, musí být přílohou žádosti smlouva s odkládací podmínkou nebo smlouva o smlouvě budoucí s investiční společností, která bude obhospodařovat majetek investičního fondu.

(7) Při rozhodování o žádosti vezme Komise v úvahu zejména původ a výši základního jmění investiční společnosti nebo investičního fondu, která jim musí umožnit řádný výkon jejich činností. Komise povolení neudělí, pokud navrhovaní členové představenstva nebo dozorčí rady nebudou osobami vhodnými pro důvěryhodnou a transparentní činnost investiční společnosti nebo investičního fondu, zejména z hlediska nežádoucího personálního nebo kapitálového propojení nebo střetu zájmů, nebo nebudou mít pro výkon funkce člena představenstva nebo dozorčí rady potřebné zkušenosti a kvalifikaci.

(8) O žádosti o povolení podle odstavce 1 rozhodne Komise do 14 dnů od jejího doručení.

(9) Povolení podle odstavce 1 se uděluje na dobu neurčitou nebo určitou, a to podle žádosti investiční společnosti nebo investičního fondu a nelze je převést na jinou osobu.

(10) Podmínkou volitelnosti nebo jmenování nového člena představenstva nebo člena dozorčí rady je předchozí souhlas Komise. Součástí žádosti o souhlas k volbě nebo jmenování jsou doklady podle odstavce 5 písm.b) a c).

(11) Komise souhlas neudělí, pokud nebude přesvědčena, že zvolená nebo jmenovaná osoba je vhodná pro důvěryhodnou a transparentní činnost investiční společnosti nebo investičního fondu, zejména z hlediska nežádoucího personálního nebo majetkového propojení nebo střetu zájmů, a že má pro výkon funkce člena představenstva nebo dozorčí rady potřebné zkušenosti a kvalifikaci.

(12) Rozhodnutí o žádosti podle odstavce 10 musí Komise vydat nejpozději do 15 dnů ode dne jejího doručení.

___________________

4) § 74 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech."

29. V § 9 odstavec 2 se slovo "označení" nahrazuje slovem "název" a slova "jeho statut (§ 15)" se nahrazují slovy "návrh jeho statutu (§ 15) a návrh prospektu podílového listu v rozsahu části, která není nahrazena statutem".

30. V § 9 odstavec 5 zní:

"(5) Označení "otevřený podílový fond" nebo "uzavřený podílový fond" je oprávněna užívat ve svém obchodním jménu nebo při popisu své činnosti pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo uděleno povolení podle odstavce 1."

31. V § 10 odstavec 2 se slova "zpětný prodej" nahrazují slovem "odkoupení" a slovo "koupit" se nahrazuje slovy "odkoupit za podmínek stanovených v § 13 odst. l a 2 tohoto zákona."

32. V § 10 odstavec 3 zní:

"(3) U uzavřeného podílového fondu je počet vydávaných podílových listů limitován a je stanovena doba, po kterou budou podílové listy vydávány. Podílník nemá nárok na odkoupení svého podílového listu investiční společností a investiční společnost nesmí odkoupit podílový list s použitím majetku v podílovém fondu."

33. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Komise může povolit zřízení nových uzavřených podílových fondů pouze na dobu určitou, nepřesahující 10 let."

34. V § 11 odstavec 1 zní:

"(1) Podílový list je cenný papír, se kterým je spojen podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a právo na vyplacení podílu na zisku z hospodaření s majetkem v podílovém fondu, pokud tak stanoví statut podílového fondu a v rozsahu a za podmínek stanovených tímto statutem. Aktuální hodnota podílového listu se stanoví jako podíl vlastního jmění v podílovém fondu (§ 17 odst. 4) připadající na jeden podílový list."

35. V § 11 odst. 2 se doplňuje věta: "Podílový list vydaný v listinné podobě ve formě na jméno je převoditelný rubopisem."

36. V § 11 odstavec 4 zní: "Podílové listy stejného podílového fondu a stejné hodnoty zakládají stejná práva všech podílníků."

37. V § 12 odst. 1 se slova "ode dne emise4b" nahrazují slovy "od data emise4b".

38. V § 12 odst. 2 větě první se slova "částku odpovídající jeho podílu na majetku v podílovém fondu sníženém o závazky" nahrazují slovy "jeho aktuální hodnotu stanovenou ke dni vydání" a věta druhá se nahrazuje touto větou: "Rozdíl mezi jmenovitou a aktuální hodnotou vydaného podílového listu je emisním ážiem, které zvyšuje vlastní jmění ve fondu nebo disážiem, které snižuje vlastní jmění ve fondu."

39. V § 12 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Hodnota podílového listu ke dni vydání může být při jeho vydání zvýšena o přirážku uvedenou ve statutu podílového fondu."

40. V § 12 se odst. 3 označuje jako odstavec 4 se za slova "převádějí na" vkládá slovo "běžný."

41. V § 13 nadpis zní: "Odkupování podílového listu otevřeného podílového fondu".

42. V § 13 odstavec 1 zní:

"(1) Investiční společnost odkupuje podílový list s použitím prostředků z majetku v podílovém fondu za částku stanovenou podle § 11 odst. 1 ke dni uplatnění práva na odkoupení podílového listu. Tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu."

43. V § 13 odstavec 2 se slovo "koupit" nahrazuje slovem "odkoupit" a slova "zpětný prodej podílového listu" se nahrazují slovy "jeho odkoupení".

44. V § 13 odstavec 3 se slovo "koupených" nahrazuje slovem "odkupovaných".

45. V § 13 odstavec 4 zní:

"(4) Investiční společnost může odkupování podílových listů v mimořádných případech pozastavit nejdéle na dobu 3 měsíců, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků. Písemné oznámení o rozhodnutí pozastavit odkupování podílových listů, s uvedením data a důvodů pozastavení a doby na kterou se odkupování pozastavuje, je investiční společnost povinna bez zbytečného odkladu doručit Komisi. Zároveň musí o pozastavení odkupování informovat podílníky způsobem uvedeným ve statutu fondu. O opatřeních, jež povedou k odstranění příčin pozastavení odkupování podílových listů je investiční společnost povinna informovat Komisi do tří pracovních dnů ode dne pozastavení."

46. V § 13 se doplňují odstavce 5 až 10, které znějí:

"(5) V případě, že pozastavení odkupování podílových listů je v rozporu se zájmy podílníků, Komise rozhodnutí investiční společnosti o pozastavení odkupování podílových listů zruší. Opravný prostředek proti rozhodnutí o zrušení pozastavení odkupování podílových listů nemá odkladný účinek. Investiční společnost je povinna bez zbytečného odkladu informovat podílníky o zrušení pozastavení odkupování podílových listů způsobem uvedeným ve statutu fondu.

(6) Pokud Komise neuzná opatření podle odstavce 4 za dostatečná, může rozhodnout o odejmutí povolení podle § 9 odst. 1 tohoto zákona.

(7) Doba pozastavení odkupování podílových listů začíná běžet dnem rozhodnutí investiční společnosti o pozastavení odkupování podílových listů. Od tohoto dne investiční společnost nesmí vydávat podílové listy, ani provádět odkupování podílových listů. Zákaz odkupování podílových listů se vztahuje i na podílové listy o jejichž odkoupení podílníci požádali před jeho pozastavením, pokud nedošlo dosud k jejich odkoupení a na podílové listy, na jejichž odkup bylo uplatněno právo během doby pozastavení odkupování podílových listů.

(8) Pokud v průběhu doby pozastavení odkupování podílových listů dojde ke snížení vlastního jmění v podílovém fondu, je investiční společnost povinna zaslat Komisi, bez zbytečného odkladu, po zjištění této skutečnosti rozbor důvodů snížení vlastního jmění.

(9) Investiční společnost je povinna odkoupit podílové listy za cenu stanovenou podle § 11 odst.1 ke dni, kdy bylo obnoveno odkupování podílových listů.

(10) Podílník nemá právo na úrok z prodlení po dobu pozastavení odkupování podílových listů, ledaže investiční společnost již byla v době pozastavení odkupování podílových listů v prodlení, nebo pokud Komise zrušila rozhodnutí investiční společnosti o pozastavení odkupování podílových listů jako neodůvodněné. Úrok z prodlení musí investiční společnost uhradit ze svých prostředků."

47. V § 14 odst. 1 se vypouští písmeno a).

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

48. V § 14 odst. 2 zní:

"(2) Investiční společnost nesmí operace s cennými papíry v majetku v podílovém fondu provádět prostřednictvím majetkově nebo personálně propojené osoby. Právní úkon uskutečněný v rozporu s tímto ustanovením je neplatný a Komise má právo uložit tomu, v jehož prospěch bylo plněno, aby toto plnění vrátil."

49. V § 14 odst. 3 zní:

"(3) Investiční společnost může přijímat ke krytí dočasných potřeb spojených s obhospodařováním majetku v podílovém fondu úvěry a půjčky včetně půjček cenných papírů, a to nejdéle na dobu 6 měsíců. Souhrn přijatých úvěrů a půjček, včetně půjček cenných papírů, nesmí přesahovat 10% hodnoty majetku v podílovém fondu ke dni uzavření smlouvy o úvěru nebo půjčce."

50. V § 15 odst. 1 větě druhé se vypouštějí slova "a změny".

51. V § 15 odst. 2 se vypouštějí slova "podílového fondu nebo se statutem investičního".

52. V § 16 se v názvu paragrafu vypouštějí slova "a prospektu".

53. V § 16 odst. 1 se na konci textu písmene d) připojují tato slova: "údaje o jejich formě a podobě."

54. V § 16 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) pravidla pro přijímání změn statutu."

55. V § 16 se odstavce 4 a 5 vypouštějí.

56. V § 17 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou zní:

"d) jinými dluhopisy, které jsou veřejně obchodovatelné4d) a dluhopisy se splatností do jednoho roku, které jsou vedeny v evidenci zřízené Českou národní bankou podle zvláštního zákona4da.

___________________

4da) § 98 odst. 2 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 331/1993 Sb."

57. V § 17 odst. 1 písm. f) se slova " "státy Evropské unie" nahrazují slovy "členské země Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále jen "OECD")".

58. V § 17 odst.1 písm. g) ve větě první se vypouští slovo "zahraničním" a za slovo "trhu" se vkládají slova "zemí OECD nebo na jiném zahraničním trhu".

59. V § 17 odst. 1 písm. g) se vypouští věta druhá.

60. V § 17 odst. 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j), která včetně poznámek pod čarou znějí:

"h) opčními listy4ea) opravňujícími získat veřejně obchodovatelné cenné papíry.

i) podílovými listy otevřených podílových fondů.

j) kupóny k cenným papírům uvedeným v písm. a) až g)4eb).

___________________

4ea) § 217a zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 142/1996 Sb.

4eb) § 12 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších zákonů."

61. V § 17 se odstavec 4 vypouští, dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4 a zní:

"(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob výpočtu hodnot cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu. Výpočet hodnot ministerstvem určených druhů cenných papírů dle vyhlášky provádí a uveřejňuje Středisko cenných papírů. Organizátoři veřejných trhů a Česká národní banka jsou povinni poskytnout Středisku cenných papírů údaje, které potřebuje ke splnění své povinnosti dle předchozí věty."

62. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu zní:

"§ 17a

Odborná péče při obhospodařování majetku v podílovém fondu a majetku investičního fondu

(1) Investiční společnost a investiční fond jsou povinny cenný papír koupit jen za nejnižší cenu, za kterou by jej bylo možné při vynaložení odborné péče koupit, a prodat jen za nejvyšší cenu, za kterou by jej bylo možné při vynaložení odborné péče prodat. Stejnou odbornou péči jsou povinny vynaložit při obchodech s právy spojenými s cennými papíry nebo odvozenými od cenných papírů, úrokových měr a kurzů deviz.

(2) Vynaložení odborné péče osobami jednajícími jménem investiční společnosti nebo investičního fondu znamená zejména to, že jednající osoby

a) nemanipulují s cenou na veřejných trzích, nezneužívají důvěrných informací, nešíří nesprávné či zavádějící informace,

b) jednají čestně, odpovědně a ve prospěch akcionářů či podílníků obhospodařovaných fondů,

c) veškeré obchody provádějí za nejlepších podmínek (cena, termíny, úrokové sazby, úvěrová rizika apod.), které jsou prokazatelně doloženy,

d) ceny jednotlivých nákupů a prodejů porovnávají vzájemně mezi sebou a s vývojem kurzů,

e) dokumentují způsob provedení obchodů, kontrolují objektivnost evidovaných údajů a předchází riziku finančních ztrát,

f) provádí analýzu ekonomické výhodnosti obchodů z veřejně přístupných informací."

63. V § 18 odstavec 2 se věta druhá a třetí nahrazují větou, která včetně poznámky pod čarou zní: "Ocenění provede znalec4fa).

___________________

4fa) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

64. § 19 se vypouští.

65. V § 21 se za slovo "kurzů" vkládají slova "nebo cen".

66. V § 22 odstavec 2 zní:

"(2) Pokud hospodaření investiční společnosti s majetkem v podílovém fondu nebo hospodaření investičního fondu skončí ztrátou, použijí se ke krytí ztráty nerozdělený zisk z minulých let, rezervní fond a další fondy tvořené ze zisku. Nestačí-li tyto zdroje, musí být ztráta kryta u podílového fondu snížením jeho kapitálového fondu a u investičního fondu snížením základního jmění."

67. V § 23 se za slova "údaje o" vkládají slova "hospodářských výsledcích".

68. § 24 zní:

"§ 24

(1) Hodnota cenných papírů (§ 17 odst. 1 a 5) jednoho druhu vydaných stejným emitentem nesmí tvořit více než 10% majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu.

(2) Omezení uvedené v odstavci 1 se nevztahuje na státní dluhopisy, na dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, členská země OECD nebo centrální banka členské země OECD. V těchto případech hodnota jedné emise dluhopisů nesmí tvořit více než 30% majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu. Právní úkon uskutečněný v rozporu s tímto ustanovením je neplatný a Komise má právo uložit tomu, v jehož prospěch bylo plněno, aby toto plnění vrátil.

(3) Majetek investičního fondu nesmí být tvořen z více než 5% hodnotou jedné nemovitosti nebo jedné movité věci. Právní úkon uskutečněný v rozporu s tímto ustanovením je neplatný a Komise má právo uložit tomu, v jehož prospěch bylo plněno, aby toto plnění vrátil.

(4) V majetku v podílovém fondu nebo v majetku investičního fondu nemůže být více než 11% z celkové jmenovité hodnoty cenných papírů jednoho druhu vydaných stejným emitentem.

(5) Investiční společnost musí zabezpečit, aby v majetku v podílových fondech, které obhospodařuje, nebylo více než 11% z celkové jmenovité hodnoty cenných papírů jednoho druhu, vydaných stejným emitentem.

(6) Omezení uvedená v odstavcích 4 a 5 se nevztahují na státní dluhopisy, na dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, členská země OECD nebo centrání banka členské země OECD.

(7) Při uplatnění výměnných a předkupních práv a při změnách kurzů cenných papírů, změnách ocenění nemovitostí a movitých věcí mohou být podíly uvedené v předchozích odstavcích překročeny nejdéle na dobu šesti měsíců, během které musí být zabezpečeno rozložení rizika podle předchozích ustanovení.

(8) Investiční společnost a investiční fond jsou povinny neprodleně oznámit Komisi překročení limitů uvedených v odstavcích 1 až 5."

69. Za § 24 se vkládají nové § 24a a 24b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou znějí:

"§ 24a

Majetkové a personální propojení

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) osobou majetkově propojenou s investiční společností nebo investičním fondem osoba, která se podílí více než 10% na hlasovacích právech nebo základním jmění této investiční společnosti nebo investičního fondu, nebo osoba, v níž se investiční společnost nebo investiční fond podílí na hlasovacích právech nebo základním jmění více než 10%,

b) osobou personálně propojenou s investiční společností nebo investičním fondem právnická osoba, jejímž statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního nebo dozorčího orgánu je fyzická osoba, která je současně členem představenstva nebo dozorčí rady, zaměstnancem nebo prokuristou této investiční společnosti nebo investičního fondu.

(2) Pokud investiční společnost obhospodařuje majetek penzijního fondu nebo investičního fondu, nesmějí osoby jednající jménem investiční společnosti vykonávat hlasovací práva vyplývající z akcií, které jsou v majetku tohoto penzijního fondu nebo investičního fondu.

(3) Investiční společnost při obhospodařování podílových nebo investičních fondů nesmí pro tyto fondy smluvně nabývat cenné papíry a jiný majetek od členů svého představenstva, dozorčí rady, prokuristů a zaměstnanců, ani na tyto osoby smluvně převádět cenné papíry a jiný majetek obhospodařovaných podílových a investičních fondů.

(4) Majetek v podílovém fondu a majetek investičního fondu nesmí být tvořen

a) podílovými listy uzavřených podílových fondů, akciemi investičních společností a akciemi jiných investičních fondů,

b) akciemi akciových společností, které mají na hlasovacích právech nebo základním jmění investiční společnosti nebo investičního fondu větší než 10% podíl.

(5) Pokud investiční fond nebo investiční společnost pro podílový fond nabyde cenné papíry uvedené v odstavci 4 jinak než smluvně, jsou povinny tyto cenné papíry prodat do šestí měsíců od jejich nabytí.

(6) Ustanovení odstavce 3 se vztahují obdobně také na investiční fond, jehož majetek není obhospodařován investiční společností.

§ 24b

Nabývání akcií investiční společnosti a investičního fondu

(1) Hodlá-li osoba získat větší než desetiprocentní podíl na hlasovacích právech 4fb) nebo na základním jmění investiční společnosti, je povinna požádat o předchozí souhlas Komisi; obdobnou povinnost má před zvýšením svého podílu na hlasovacích právech nebo na základním jmění investiční společnosti o každých dalších 5%.

(2) Komise souhlas podle odstavce 1 neudělí, pokud by získání uvedeného podílu nebylo v souladu s požadavkem důvěryhodnosti kolektivního investování.

(3) Osoba, která obdržela souhlas podle odstavce 1 a poté svůj podíl na hlasovacích právech nebo na základním jmění snížila pod některý z uvedených limitů, je povinna tuto skutečnost oznámit Komisi.

(4) Žádost o souhlas podle odstavce 1 a oznámení podle odstavce 3 musí obsahovat obchodní jméno a sídlo nebo jméno a bydliště povinné osoby, s uvedením jejího podílu, který hodlá získat na hlasovacích právech nebo na základním jmění investiční společnosti.

(5) Osoba, která v případech podle odstavce 1 nemá souhlas Komise, pozbývá hlasovací práva spojená s jejím podílem na hlasovacích právech nebo na základním jmění přesahujícím 10%. Komise je oprávněna uplatnit vůči této osobě sankce podle § 37 odst. 1 písm. a) bod 1 a odst. 2 a 4.

(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se vztahují obdobně na investiční fond."

___________________

4fb) § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 142/1996 Sb."

70. V § 25 odst. 1 větě první se slova "dvou měsíců" nahrazují slovy "jednoho měsíce".

71. V § 25 odst. 1 se za větu první vkládá nová věta, která zní: "Za den uveřejnění zprávy o hospodaření se považuje den předání této zprávy Středisku cenných papírů a Komisi."

72. V § 25 odst. 1 dosavadní věta druhá (nově věta třetí) včetně poznámky pod čarou č. 4fc) zní: "Součástí výroční zprávy je účetní závěrka investiční společnosti a účetní závěrky podílových fondů, které obhospodařuje, v nezkrácené formě, a zpráva auditora, v úplném znění4fc).

___________________

4fc) § 14 zákona ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky.

73. V § 25 odst. 3 písm. a) se číslovka "3%" nahrazuje číslovkou "0,5%" a slova "hodnoty podílového fondu" se nahrazují slovy "vlastního jmění v podílovém fondu."

74. V § 25 odst. 3 písm. c) se slovo "vrácených" nahrazuje slovem "odkoupených" a slovo "vráceny" se nahrazuje slovem "odkoupeny".

75. V § 25 se odstavec 5 vypouští.

76. V § 26 odst. 1 písm. a) se slovo " majetku" nahrazuje slovy "vlastního jmění ".

77. V § 26 odst.1 písm. b) se slovo "vrácených" nahrazuje slovem "odkoupených" a slovo "vráceny" se nahrazuje slovem "odkoupeny".

78. V § 26 odstavec 2 zní:

"(2) Investiční společnost je povinna jedenkrát za týden uveřejnit za každý uzavřený podílový fond, který obhospodařuje, způsobem uvedeným ve statutu fondu:

a) údaje o výši vlastního jmění a jeho struktuře v uzavřeném podílovém fondu a o výši vlastního jmění připadajícího na podílový list k poslednímu pracovnímu dni týdne,

b) diskont podílového listu k poslednímu pracovnímu dni týdne, kterým se rozumí hodnota rozdílu mezi stem a procentním podílem ceny podílového listu na veřejných trzích k vlastnímu jmění připadajícímu na jeden podílový list,

c) průměr diskontů vypočtených podle tohoto odstavce za poslední tři měsíce.

79. V § 26 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Údaje podle odstavce 1 a 2 zasílá investiční společnost též Středisku cenných papírů."

80. V § 26a se vypouští odstavec 3 a odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. V nově označeném odstavci 3 se za číslovku "4" vkládají slova " a § 26" a slovo "ministerstvem" se nahrazuje slovy "vyhláškou ministerstva."

81. V § 26a se vkládá nový odstavec 4 a odstavec 3 se označuje jako odstavec 5. Nový odstavec 4 zní:

"(4) Informace předané podle § 25 a 26 Středisku cenných papírů musí být ve Středisku cenných papírů k dispozici veřejnosti."

82. V § 26a nově označený odstavec 5 zní:

"(5) Ustanovení § 25, 26 a § 26a odst. 1 a 2 se použijí obdobně i na investiční fondy."

83. § 27 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) 2% průměrné roční hodnoty vlastního jmění v podílovém fondu, investičního fondu nebo penzijního fondu, která se vypočte jako průměr hodnoty vlastního jmění k poslednímu dni každého kalendářního měsíce nebo"

84. V § 27 odst. 2 se z textu písmene g) vypouští text "a úhrada za služby spojené s nákupem či prodejem cenných papírů."

85. V § 27 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) úhradu za přímé a nezbytné služby spojené s nákupem a prodejem cenných papírů."

86. V § 28 odst. 1 se za slovo "prokuristé" vkládají slova "likvidátoři, nucení správci".

87. V § 28 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

" (2) Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 1 se nevztahuje na skutečnosti, o kterých jsou investiční společnost a investiční fond povinny informovat podle tohoto zákona a zvláštních zákonů."

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

88. V § 28 nově označeném odstavci 3 písmeno b) zní:

"b) jde-li o poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení"

89. V § 29 odst. 1 se slovo "může" nahrazuje slovem "nesmí" a vypouštějí se slova "pouze osoba, která není současně".

90. V § 29 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) poslanec nebo senátor Parlamentu České republiky, člen vlády České republiky, člen Nejvyššího kontrolního úřadu nebo člen bankovní rady České národní banky,".

91. V § 29 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) člen představenstva, člen dozorčí rady, zaměstnanec, makléř nebo prokurista obchodníka s cennými papíry,".

92. V § 29 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) člen představenstva, dozorčí rady, zaměstnanec nebo prokurista banky, která pro tuto investiční společnost nebo tento investiční fondu vykonává funkci depozitáře,".

93. V § 29 odst. 1 písm. d) zní:

"d) člen představenstva, člen dozorčí rady, zaměstnanec nebo prokurista jiné investiční společnosti nebo jiného investičního fondu anebo penzijního fondu."

94. V § 29 odst. 3 se slova "Statutárním orgánem, členem statutárního orgánu" nahrazují slovy "Členem představenstva".

95. V § 29 se odstavec 4 vypouští.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

96. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který včetně poznámky pod čarou zní:

"29a

"(1) Investiční společnost je povinna vypracovat vnitřní organizační a pracovní směrnici, ve které stanoví zejména:

a) pravidla vnitřního provozu a mechanizmus vnitřní kontroly,

b) kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci dat,

c) pravidla pro smlouvy o převodech cenných papírů uzavírané zaměstnanci, členy představenstva a dozorčí rady investiční společnosti na vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých4fc),

d) opatření k zamezení použití finančních prostředků a cenných papírů obhospodařovaných investičních a podílových fondů k obchodům na účet investiční společnosti,

e) postupy k omezení střetu zájmů mezi investiční společností a obhospodařovanými investičními nebo podílovými fondy nebo mezi obhospodařovanými fondy navzájem,

f) pravidla jednání ve vztahu k podílníkům a akcionářům obhospodařovaných investičních a podílových fondů,

g) pravidla pro zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti.

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahují obdobně také na investiční fondy. Ustanovení odstavce 1 písm. c) se vztahují i na smlouvy o převodech nemovitostí a movitých předmětů, které uzavírají zaměstnanci, členové představenstva nebo dozorčí rady investičního fondu."

___________________

4fc) § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku."

97. V § 30 se na začátek vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Investiční společnost a investiční fond jsou povinny uzavřít s bankou depozitářskou smlouvu."

Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.

98. V § 30 odstavec 5 se slova "Povinnou náležitostí depozitářské smlouvy je ujednání o tom, že" nahrazují slovem "Depozitářská".

99. V § 31 odst. 1 se za slovo "podílový" vkládají slova "nebo investiční".

100. V § 31 odst. 2 se slova "běžných účtech" nahrazují slovy "běžném účtu".

101. V § 31 odst. 3 písmeno c) se vypouští.

102. V § 32 odst. 1 úvodní věta zní:

"(1) Depozitář je při výkonu své funkce povinen kontrolovat, zda činnost investiční společnosti nebo investičního fondu je v souladu s tímto zákonem, zejména"

103. V § 32 odst. 1 písm. a) se slova "podílového fondu" nahrazují slovy "v podílovém fondu".

104. V § 32 odst. 1 písm.o b) se vypouštějí slova "zda smlouvy o tichém společenství jsou uzavírány v souladu se zákonem a statutem investičního fondu a".

105. V § 32 odst. 1 písm. c) se slovo "vracení" nahrazuje slovem "odkupování".

106. V § 32 odst. 1 písm. d) se slova "podílových fondů" nahrazují slovy "majetku v podílovém fondu".

107. V § 32 odst. 3 se za slovo "neprodleně" vkládají slova "investiční společnosti nebo investičnímu fondu a současně i".

108. V § 32 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) V případě, že depozitář zjistí, že při výkonu činností investiční společnosti nebo investičního fondu došlo k poškození zájmů akcionářů investičního fondu nebo podílníků podílového fondu, nebo bude mít důvodné podezření, že by o takový případ mohlo jít, může účastníkům takové operace pozastavit nakládání s účty cenných papírů ve Středisku cenných papírů, a to nejdéle na dobu 3 dnů. Současně je povinen bez zbytečného odkladu informovat o tomto opatření ministerstvo. Ministerstvo v uvedené lhůtě toto pozastavení zruší nebo potvrdí a dobu pozastavení prodlouží."

109. V § 33 odstavec 3 zní:

"(3) Investiční společnost a investiční fond používají služeb depozitáře k obstarání emise podílových listů podílových fondů nebo akcií investičních fondů a odkupování podílových listů."

110. V § 33a odst. 1 se vypouštějí slova "a o záměru uzavřít smlouvu o tichém společenství" a slova "nebo smlouvy o tichém společenství".

111. V § 33b odstavec 1 se čárka za slovem "papíry" nahrazuje slovem "a", věta za slovem "věcmi" zní "je povinen bez zbytečného odkladu a způsobem stanoveným depozitářskou smlouvou" a vypouští se písmeno d).

112. V § 35 odstavec 3 zní:

"(3) Soud zruší investiční společnost nebo investiční fond též na návrh ministerstva, jestliže jim bylo podle § 37 odst. 1 písm. e) odňato povolení."

113. V § 35a odst. 1 písm. a) se slova "na majetek investiční společnosti nebo investičního fondu byl prohlášen konkurs" nahrazují slovy "nabylo právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek investiční společnosti nebo investičního fondu".

114. V § 35a odst. 1 se vkládá nové písmeno c) a písmeno c) se označuje jako písmeno d) a znějí:

"c) pokud investiční společnost nebo investiční fond nezahájily do 6 měsíců ode dne udělení povolení ke vzniku činnost nebo po dobu 6 měsíců nevykonávaly činnost,

d) v jiných případech stanovených tímto zákonem (§ 37j)."

115. V § 35a odstavec 3 zní:

"(3) V rozhodnutí, jímž je odebráno povolení, na základě něhož vznikla investiční společnost, stanoví Komise, zda podílový fond touto investiční společností obhospodařovaný zanikne, či zda jeho obhospodařování bude převedeno na jinou investiční společnost."

116. V § 35b odst. 2 se vypouští slovo "vydání".

117. § 35d včetně nadpisu a poznámky pod čarou zní:

"§ 35d

Zrušení podílového fondu

(1) Ke zrušení podílového fondu dojde

a) na základě rozhodnutí Komise o odejmutí povolení ke vzniku podílového fondu,

b) splynutím nebo sloučením podílových fondů,

c) uplynutím doby, pokud byl podílový fond podle statutu zřízen na dobu určitou,

(2) Komise odejme investiční společnosti povolení podle § 9

a) po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto povolení, pokud investiční společnost nezačala vydávat podílové listy,

b) na žádost investiční společnosti, pokud tím nedojde k poškození zájmů podílníků.

(3) Do šesti měsíců ode dne zrušení podílového fondu je investiční společnost povinna prodat majetek v podílovém fondu a vypořádat jeho pohledávky a závazky. Do jednoho měsíce od vypořádání pohledávek a závazků je investiční společnost povinna vyplatit podílníkům jejich podíly. Toto ustanovení se nevztahuje na zrušení podílového fondu sloučením nebo splynutím.

(4) Investiční společnost je povinna pod dohledem depozitáře zrušit podílový fond a vyplatit podílníkům jejich podíly, jestliže jí Komise odňala povolení, na jehož základě byl podílový fond vytvořen.

(5) Ke dni zrušení podílového fondu je investiční společnost povinna vypracovat mimořádnou účetní závěrku tohoto fondu6a).

(6) Jestliže počet podílových listů otevřeného podílového fondu se snížil o více než 50% v porovnání s průměrným stavem za poslední 3 měsíce, je investiční společnost povinna o této skutečnosti neprodleně informovat Komisi a zrušit otevřený podílový fond, pokud Komise nerozhodne jinak.

(7) Nabylo-li právní moci rozhodnutí o prohlášení konkurzu na majetek investiční společnosti, zajistí uzavření hospodaření a zrušení podílového fondu a výplatu podílů podílníkům správce konkurzní podstaty. Pokud bylo soudem povoleno vyrovnání, zajistí zrušení podílového fondu a výplatu podílu podílníkům vyrovnací správce, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(8) Součástí konkurzní podstaty investiční společnosti není majetek v podílovém fondu. Majetek v podílovém fondu nelze ani použít k vyrovnání s věřiteli investiční společnosti podle zvláštního zákona6c).

(9) Dojde-li ke zrušení investiční společnosti s likvidací, zajistí zrušení podílových fondů obhospodařovaných zrušenou investiční společností a výplatu podílů podílníkům depozitář, pokud tento zákon nestanoví jinak. V případě odejmutí povolení ke vzniku investiční společnosti podle § 30 odst. 6, zajistí zrušení podílového fondu obhospodařovaného investiční společností v likvidaci a výplatu podílů podílníkům likvidátor.

___________________

6a) § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb."

118. Nadpis "Splynutí podílových fondů" umístěný nad § 35e) se vkládá pod § 35e).

119. V § 35e se doplňují odstavce 7 až 11, které znějí:

"(7) Investiční společnost, která obhospodařuje podílový fond, jenž má být zrušen splynutím, je povinna uveřejnit rozhodnutí Komise vydané podle odstavce 3 a statut podílového fondu, který má vzniknout splynutím, a to do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. K uveřejnění musí dojít způsobem stanoveným statutem podílového fondu, jenž má být zrušen. Současně musí být uveřejněno i oznámení o vzniku práva na odkoupení podílového listu podle odstavce 8.

(8) Podílníkům podílového fondu, který má být zrušen splynutím, pokud se splynutím nesouhlasí, vzniká uveřejněním oznámení podle odstavce 7 právo na odkoupení podílového listu investiční společností, pokud jim nevzniklo již před tímto dnem, a to k tíži podílového fondu, který má být zrušen. Ustanovení § 13 odst. 4) se použijí obdobně i na odkoupení podílového listu podle tohoto odstavce.

(9) Právo na odkoupení podílových listů podle odstavce 8 zaniká, pokud nebylo uplatněno u investiční společnosti do 2 měsíců ode dne, kdy bylo uveřejněno rozhodnutí Komise podle odstavce 3, pokud splynutím nevznikl otevřený podílový fond.

(10) Podílové fondy zanikají a nový podílový fond vzniká po uplynutí 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Komise, jímž se povoluje vznik podílového fondu splynutím. K témuž datu se stávají podílníci zrušovaných podílových fondů podílníky podílového fondu, který splynutím vznikl.

(11) Investiční společnost, která obhospodařuje podílový fond vytvořený splynutím, je povinna do 3 měsíců ode dne splynutí vyměnit podílníkům podílové listy zrušených podílových fondů za podílové listy nově vzniklého podílového fondu, v poměru určeném podle výše vlastního jmění v podílovém fondu, připadajícího na podílový list každého ze zrušených podílových fondů."

120. Za § 35e se vkládá nový § 35f, který včetně nadpisu zní:

"§ 35f

Sloučení podílových fondů

(1) Investiční společnost může rozhodnout o sloučení dvou nebo více podílových fondů, které obhospodařuje, s jedním podílovým fondem (dále jen "přejímající podílový fond").

(2) Má-li dojít ke sloučení podílových fondů obhospodařovaných různými investičními společnostmi, vyžaduje se i písemná dohoda těchto investičních společností o zrušení jimi obhospodařovaných slučovaných podílových fondů a o případných změnách statutu přejímajícího podílového fondu.

(3) Ke sloučení podílových fondů je třeba povolení Komise. Žádost podává investiční společnost, která bude obhospodařovat přejímající podílový fond. K žádosti je nutno připojit doklady prokazující splnění požadavků uvedených v odstavci 2 a návrh změn statutu přejímajícího podílového fondu, pokud se tento statut mění.

(4) Účastníky řízení jsou investiční společnosti, které obhospodařují podílové fondy, jež se mají sloučit, a jejich depozitáři. Před vydáním rozhodnutí si Komise vyžádá písemné stanovisko těchto depozitářů.

(5) Komise žádost podle odstavce 3 zamítne, pokud nebyly splněny požadavky stanovené tímto zákonem nebo pokud by sloučením podílových fondů byly ohroženy zájmy podílníků.

(6) Rozhodnutí, jímž se povoluje sloučení podílových fondů musí obsahovat:

a) názvy slučovaných podílových fondů a název přejímajícího podílového fondu,

b) obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo obhospodařující investiční společnosti,

c) změny statutu přejímajícího podílového fondu, pokud se tento statut mění."

(7) Investiční společnost obhospodařující podílový fond, který má být zrušen sloučením, je povinna uveřejnit rozhodnutí podle odstavce 3 a statut přejímajícího podílového fondu, a to do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. K uveřejnění musí dojít způsobem uvedeným ve statutu slučovaného podílového fondu. Současně musí být uveřejněno i oznámení o vzniku práva na vrácení podílového listu podle odstavce 8.

(8) Podílníkům podílového fondu, který má být zrušen sloučením, pokud se sloučením nesouhlasí, vzniká uveřejněním oznámení podle odstavce 7 právo na odkoupení podílového listu investiční společností, pokud jim nevzniklo již před tímto dnem, a to k tíži podílového fondu, který má být zrušen. Ustanovení § 13 se použijí obdobně i na odkoupení podílového listu podle tohoto odstavce.

(9) Právo na vrácení podílových listů podle odstavce 8 zaniká, pokud nebylo uplatněno u investiční společnosti do 2 měsíců ode dne, kdy bylo uveřejněno rozhodnutí Komise podle odstavce 7, pokud sloučením nevznikl otevřený podílový fond.

(10) Slučovaný podílový fond zaniká po uplynutí 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Komise, jímž se povoluje sloučení podílových fondů. K témuž datu se stávají podílníci slučovaného podílového fondu podílníky přejímajícího podílového fondu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP