Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1998

2. volební období

 

289

USNESENÍ

rozpočtového výboru

z 34. schůze dne 11. března 1998

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (tisk 331)

Po úvodním slově zástupce náměstka ministra financí P. Štěpánka, zpravodajské zprávě posl. V. Tlustého a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (tisk 331) vyslovila souhlas s připomínkami podle přílohy č. 1 tohoto usnesení;

II. zmocňuje zpravodaje, aby společně s legislativním odborem Poslanecké sněmovny Parlamentu provedli nezbytné legislativně-technické úpravy;

III. zmocňuje předsedu výboru a zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

 

Vlastimil TLUSTÝ v.r.
zpravodaj

Jan TŘEBICKÝ v.r.
ověřovatel

 

Jozef WAGNER v.r.

předseda

Příloha č. 1 usnesení RV č. 289

1. V čl. I bod 131 se vypouští. (Jednalo se o § 1 zákona.)

2. V čl. I bodu 10 § 5a odst. 1 písm. c) včetně poznámky 3a) zní:

c) obhospodařovat majetek penzijních fondů v souladu s tímtto zákonem,3a) statuty

obhospodařovaných penzijních fondů a obhospodařovatelskými smlouvami,

-----------------

3a) § 33 a 34 zákona č. 42/ 1994 sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.".

3. V čl. I bodu 13 § 5a odst. 4 se vypouští poslední věta.

4. V čl. I bodu 14 § 5a odst. 5 se vypouští poslední věta.

5. V čl. I bod 15 (§5a odst. 7) se vypouští.

6. V čl. I bodu 21 § 5e se slova "(§ 14 odst. 2)" nahrazují slovy "(§ 14 odst. 3)".

7. V čl. I bodu 24 § 7 odst. 3 poslední věta zní: "Tento zákaz se nevztahuje na obchodování prostřednictvím osoby vykonávající pro investiční nebo podílový fond funkci depozitáře podle tohoto zákona.".

8. V čl. I bodu 24 § 7 odst. 5 se vypouští poslední věta.

9. V čl. I bodu 27 § 7 odst. 9 se vypouští poslední věta.

10. V čl. I bodu 28 § 8 se vypouští odstavec 8. Dosavadní odstavce 9 až 12 se označí

jako odstavce 8 až 11.

11. V čl. I bodu 30 § 9 odst. 5 zní:

"(5) Označení "otevřený podílový fond" nebo "uzavřený podílový fond" je oprávněna užívat pouze investiční společnost pro podílové fondy, k jejichž vytvoření obdržela povolení podle odstavce 1.".

12. V čl. I bodu 32 § 10 odst. 3 zní:

"(3) V povolení k vydávání podílových listů uzavřeného podílového fondu musí být stanoven minimální počet vydaných podílových listů nutných ke vzniku podílového fondu a je stanovena doba, po kterou budou podílové listy vydávány. Pokud ve stanovené době nebyl vydán stanovený minimální počet podílových listů, uzavřený podílový fond nevznikne.".

 

13. V čl. I bodu 48 § 14 odst. 2 poslední věta zní: " Tento zákaz se nevztahuje na obchodování prostřednictvím osoby vykonávající pro investiční nebo podílový fond funkci depozitáře podle tohoto zákona.".

14. V čl. I se za bod 55 vkládá nový bod 56 - ostatní se přečíslují

"56. V § 17 odst. 1 písm. e) se na konci vypouští čárka a připojují se slova: "a zatímními

listy nahrazujícími akcie, u nichž emitent požádal o povolení k veřejnému obchodování,".".

15. V čl. I bodu 62 §17a odst. 2 písm. d) zní:

"d) ceny jednotlivých nákupů a prodejů porovnávají vzájemně mezi sebou a s vývojem kurzů a cen uveřejněných veřejnými trhy,".

16. V čl. I se za bod 65 vkládá nový bod 66 - ostatní se přečíslují

"66. Nadpis pod § 22 zní: "Rozdělení výsledku hospodaření".".

17. V čl. I bodu 68 se pod označení § 24 vkládá nadpis, který zní: "Omezení a rozložení rizika".

18. V čl. I bodu 68 § 24 odst. 2 se vypouští poslední věta.

19. V čl. I bodu 68 § 24 odst. 3 se vypouští poslední věta.

20. V čI. I bodu 68 § 24 odst. 4 se slovo "nemůže" nahražuje slovem "nesmí".

21. V čl. I bodu 72 § 25 odst. 1 se slovo "výroční" nahrazuje slovem "roční".

22. V čl. I se za bod 74 vkládá nový bod 75 - ostatní se přečíslují

"75. V § 25 odst. 3 písm. d) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se nové

písmeno e), které zní:

"e) údaje o osobách, které mají více než 10 % podíl na hlasovacích právech

nebo na základním jmění investiční společnosti.".".

 

23. V čl. I se za bod 75 vkládá nový bod 76 - ostatní přečíslovat

"76. V § 26 odst. 1 písm. b) se slovo " šesti" nahrazuje slovem "tří".

24. V čl. I bod 78 § 26 odst. 2 písm. a) zní:

"a) údaje o výši vlastního jmění a jeho struktuře a o výši vlastního jmění

připadajícího na podílový list k poslednímu pracovnímu dni týdne,".

(Pozn: § 26 odstavec 2 a § 35 k odstavec 5 hlasovat zároveň)

 

25. V čl. I bodu 78 § 26 odst. 2 písm. b) se za slovem "list" čárka nahrazuje tečkou a připojuje se text, který zní: "Pokud se s podílovým listem ke dni výpočtu diskontu na veřejných trzích neobchodovalo, použije pro výpočet diskontu cena podílového listu, která byla uveřejněna na veřejných trzích v období předchozích 20 pracovních dnů. Jestliže se s podílovým listem neobchodovalo ani v tomto období, investiční společnost uveřejní namísto diskontu sdělení, že s podílovým listem nebylo v posledních 20 pracovních dnech na veřejném trhu obchodováno, z důvodu chybějící nabídky nebo poptávky popř. nabídky i poptávky.".

26. V čl. I bodu 124 § 35k se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5 který zní:

"(5) Ustanovení odstavce 1 až 4 se použijí též pro podílový fond, s jehož podílovým listem se v posledních 20 pracovních dnech na veřejném trhu neobchodovalo z důvodu chybějící poptávky (§ 26 odst. 2). Obdobně se toto ustanovení použije i pro investiční fond.".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

27. V čl. I bodu 85 § 27 odst. 3 písm. f) zní:

"f) úhradu za přímé a nezbytné služby spojené s nákupem a prodejem cenných papírů.".

28. V čl. I bodu 86 § 28 zní: (body 87 a 88 se vypouštějí)

28

Povinnost mlčenlivosti

(1) Osoby, které jsou členem představenstva nebo dozorčí rady, prokuristé, likvidátoři, nucení správci, správci konkurzní podstaty a zaměstnanci investiční společnosti, investičního fondu a depozitáře, jakož i zaměstnanci Komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu členského nebo pracovního poměru nebo jiné činnosti a které v zájmu investiční společnosti nebo investičního fondu nelze sdělovat jiným osobám.

(2) Osoby, které jsou členem představenstva nebo dozorčí rady, prokuristé, likvidátoři, nucení správci, správci konkurzní podstaty a zaměstnanci investiční společnosti, investičního fondu a depozitáře, jakož i zaměstnanci Komise jsou zproštěni povinnosti zachovávat mlčenlivost v případě

a) občanského soudního řízení,

b) poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení,

c) daňového řízení,

d) plnění povinností podle zvláštního zákona.4i)

 

(3) Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 1 trvá i po skončení členského nebo pracovního poměru nebo jiné činnosti .

----------

4i) Např. zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci

výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.".

29. V čl. I bodu 102 § 32 odst. 1 se za slovem "zákonem" vkládají slova "a statutem

fondu".

30. V čl. I bodu 104 § 32 odst. 1 písm. b) zní:

"b) zda je ověřována účetní závěrka,".

31. V čl. I bodu 108 § 32 odst. 5 poslední dvě věty znějí:

"Současně je povinen bez zbytečného odkladu informovat o tomto opatření Komisi.

Komise v uvedené lhůtě toto pozastavení zruší nebo rozhodne o předběžném opatření dle

zvláštního zákona.".

32. V čl. I bodu 108 § 32 odst. 5

Pod text odstavce 5 se připojují slova "Dosavadní odstavec 5 se označuje jako

odstavec 6."

33. V čl. I se za bod 108 vkládá nový bod 109 - ostatní přečíslovat

"109. V § 33 odst. 1 se připojuje věta, která zní: "Tato povinnost se nevztahuje

na zahraniční cenné papíry, které jsou v majetku v podílovém fondu nebo majetku

investičního fondu a jsou v úschově v zahraniční bance.".

34. V čl. I bodu 111 § 33b odst. 1 se za slovo "smlouvou" vkládají slova

"informovat depozitáře o".

35. V čl. I se za bod 111 vkládá nový bod 112 - ostatní přečíslovat

"112. V § 35 odst. 1 se tečka na konci vypouští a připojují se slova "do 24 hodin

od doručení návrhu".".

36. V čl. I bodu 117 § 35d odst. 1 písm. c) se za slovo "podle" vkládají slova

"uděleného povolení a".

37. V čl. I bodu 117 § 35d odst. 9 zní:

"(9) Dojde-li ke zrušení investiční společnosti s likvidací, zajistí zrušení

podílových fondů obhospodařovaných zrušenou investiční společností a výplatu

podílů podílníkům likvidátor.".

38. V čl. I bodu 119 § 35e odst. 8 se v poslední větě vypouštějí slova "odst. 4".

39. V čl. I bodu 120 § 35f odst. 9 se slovo "vrácení" nahrazuje slovem "odkoupení".

40. V čl. I bodu 122 § 35h odst. 8 se na konci připojuje tato věta: "Srážka při odkupu

podílových listů zůstává v majetku v podílovém fondu.".

(Pozn: Nutno hlasovat společně i o bodu 43)

41. V čl. I bodu 123 § 35i zní:

"§ 35i

Investiční společnost ani investiční fond se nesmí přeměnit na jiný podnikatelský subjekt.".

42. V čl. I bodu 124 § 35j odst. 6 se na konci připojuje tato věta: "Srážka při odkupu

podílových listů zůstává v majetku v podílovém fondu.".

43. V čl. I bodu 124 § 35k odst. 1 zní :

"(1) V případě, že průměr posledních 18 diskontů u uzavřeného podílového fondu nebo investičního fondu vypočtených podle § 26 odst. 2 písm. b) přesáhl během prvních dvanácti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona 40 %, v období mezi třináctým a jedenadvacátým měsícem po nabytí účinnosti tohoto zákona 30 % a průměr posledních 12 diskontů vypočtených podle § 26 odst. 2 kdykoliv po uplynutí jednadvaceti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona 20 %, je investiční společnost nebo investiční fond povinen bez zbytečného odkladu informovat o této skutečnosti Komisi a bez zbytečného odkladu provést přeměnu uzavřeného podílového fondu nebo investičního fondu na otevřený podílový fond, pokud Komise nerozhodne jinak.".

44. V čl. I se za bod 124 vkládá nový bod 125 - ostatní přečíslovat

"125. § 35l zní:

35l

Přeměna ostatních uzavřených podílových fondů a investičních fondů

na otevřené podílové fondy

(1) Uzavřený podílový fond nebo investiční fond vytvořený nebo založený, před účinností tohoto zákona, který nebude podle § 35h, 35j a 35k přeměněn na otevřený podílový fond do konce roku 2000, musí investiční společnost nebo investiční fond přeměnit na otevřený podílový fond do konce roku 2002, pokud Komise nerozhodne jinak. Pro tuto přeměnu se použije ustanovení § 35h a 35j obdobně.

(2) Pokud investiční společnost nebo investiční fond nesplní povinnost podle odstavce 1, odejme Komise investiční společnosti povolení, které udělila podle § 9 odst. 1, nebo investičnímu fondu odejme povolení, které mu udělila podle § 8 odst. 1.".

45. V čl. I bod 125 zní:

"125. V § 36 odst. 1 se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena k), l) a m), která znějí:

k) akciovými společnostmi přeměněnými podle § 35i, a to za dobu, po kterou byly investičními fondy; státnímu dozoru podléhají tyto společnosti po dobu 10 let ode dne zápisu změny předmětu podnikání do obchodního rejstříku,

l) investičními společnostmi a investičními fondy, kterým bylo odejmuto povolení udělená podle § 8a, které vstoupily do likvidace, po dobu likvidace až do zániku společnosti,

m) správcem konkursní podstaty.".".

46. V čl. I se za bod 125 vkládá nový bod 126- ostatní přečíslovat

"126. V § 36 odst. 5 se slova "§ 7 odst. 5" nahrazují slovy "§ 7 odst. 8".".

47. V čl. I se za bod 130 vkládá nový bod 131 -ostatní přečíslovat

"131. § 37e se doplňuje novým odstavcem 6, který zní:

"(6) Náklady spojené s výkonem nucené správy jsou placeny z majetku

investiční společnosti nebo investičního fondu.".".

48. V čl. I se za bod 130 vkládá další nový bod - ostatní přečíslovat

"130a. § 37m se doplňuje novým odstavcem 5, který zní:

"(5) Nuceným správcem nebo likvidátorem nesmí být osoba, která je personálněnebo kapitálově propojena s investiční společností nebo investičním fondem, nebo osoba, která byla nebo je auditorem investiční společnosti nebo investičního fondu, nebo která se na auditu investiční společnosti nebo investičního fondu podílela.".".

49. Pod označení čl. II se doplňuje nadpis " Přechodná ustanovení" a dále bod 1. písm. c) zní:

"c) splnit podmínky stanovené v § 24 a § 24a odst. 4 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění tohoto zákona, a to do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; cenné papíry jednoho druhu vydané stejným emitentem, které byly v majetku investičního fondu ke dni jeho přeměny podle § 35j a § 35k tohoto zákona se po dobu 18 měsíců ode dne této přeměny nezahrnují do omezení stanoveného v § 24 odst. 5.".

50. V čl. II se doplňují body 3 a 4, které znějí:

"3. Osoba, která získala větší než desetiprocentní podíl na hlasovacích právech nebo na základním jmění investiční společnosti nebo investičního fondu před nabytím účinnosti tohoto zákona je povinna oznámit tuto skutečnost Komisi do 1 měsíce po nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Investiční společnosti jsou povinny do jednoho měsíce od nabytí účinnosti tohoto zákona zrušit smlouvy uzavřené před nabytím jeho účinnosti, které jsou v rozporu s § 14 odst. 2.".


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP