PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Poslanecká sněmovna

 

1998

 

II. volební období

 

331/2

 

Pozměňovací návrhy

k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 248/1992 Sb.,

o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

(tisk 331)

 

Pozměňovací návrhy

k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 248/1992 Sb.,

o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení č. 289 z 34. schůze rozpočtového výboru ze dne 11. března 1998

 

1. V čl. I bod 131 se vypouští. (Jednalo se o § 1 zákona.)

 

2. V čl. I bodu 10 § 5a odst. 1 písm. c) včetně poznámky 3a) zní:

"c) obhospodařovat majetek penzijních fondů v souladu s tímto zákonem,3a) statuty obhospodařovaných penzijních fondů a obhospodařovatelskými smlouvami,

 

___________________

3a) § 3 a 34 zákona č. 42/ 1994 sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.".

 

3. V čl. I bodu 13 § 5a odst. 4 se vypouští poslední věta.

 

4. V čl. I bodu 14 § 5a odst. 5 se vypouští poslední věta.

 

5. V čl. I bod 15 (§ 5a odst. 7) se vypouští.

 

6. V čl. I bodu 21 § 5e se slova "(§ 14 odst. 2)" nahrazují slovy "(§ 14 odst. 3)".

 

7. V čl. I bodu 24 § 7 odst. 3 poslední věta zní: "Tento zákaz se nevztahuje na obchodování prostřednictvím osoby vykonávající pro investiční nebo podílový fond funkci depozitáře podle tohoto zákona.".

 

8. V čl. I bodu 24 § 7 odst. 5 se vypouští poslední věta.

 

9. V čl. I bodu 27 § 7 odst. 9 se vypouští poslední věta.

 

10. V čl. I bodu 28 § 8 se vypouští odstavec 8. Dosavadní odstavce 9 až 12 se označí jako odstavce 8 až 11.

 

11. V čl. I bodu 30 § 9 odst. 5 zní:

"(5) Označení "otevřený podílový fond" nebo "uzavřený podílový fond" je oprávněna užívat pouze investiční společnost pro podílové fondy, k jejichž vytvoření obdržela povolení podle odstavce 1.".

 

12. V čl. I bodu 32 § 10 odst. 3 zní:

"(3) V povolení k vydávání podílových listů uzavřeného podílového fondu musí být stanoven minimální počet vydaných podílových listů nutných ke vzniku podílového fondu a je stanovena doba, po kterou budou podílové listy vydávány. Pokud ve stanovené době nebyl vydán stanovený minimální počet podílových listů, uzavřený podílový fond nevznikne.".

 

13. V čl. I bodu 48 § 14 odst. 2 poslední věta zní: " Tento zákaz se nevztahuje na obchodování prostřednictvím osoby vykonávající pro investiční nebo podílový fond funkci depozitáře podle tohoto zákona.".

 

14. V čl. I se za bod 55 vkládá nový bod 56 - ostatní se přečíslují

"56. V § 17 odst. 1 písm. e) se na konci vypouští čárka a připojují se slova: "a zatímními listy nahrazujícími akcie, u nichž emitent požádal o povolení k veřejnému obchodování,".".

 

15. V čl. I bodu 62 § 17a odst. 2 písm. d) zní:

"d) ceny jednotlivých nákupů a prodejů porovnávají vzájemně mezi sebou a s vývojem kurzů a cen uveřejněných veřejnými trhy,".

 

16. V čl. I se za bod 65 vkládá nový bod 66 - ostatní se přečíslují

"66. Nadpis pod § 22 zní: "Rozdělení výsledku hospodaření".".

 

17. V čl. I bodu 68 se pod označení § 24 vkládá nadpis, který zní: "Omezení a rozložení rizika".

 

18. V čl. I bodu 68 § 24 odst. 2 se vypouští poslední věta.

 

19. V čl. I bodu 68 § 24 odst. 3 se vypouští poslední věta.

 

20. V čI. I bodu 68 § 24 odst. 4 se slovo "nemůže" nahražuje slovem "nesmí".

 

21. V čl. I bodu 72 § 25 odst. 1 se slovo "výroční" nahrazuje slovem "roční".

 

22. V čl. I se za bod 74 vkládá nový bod 75 - ostatní se přečíslují

"75. V § 25 odst. 3 písm. d) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno e), které zní:

"e) údaje o osobách, které mají více než 10 % podíl na hlasovacích právech nebo na základním jmění investiční společnosti.".".

 

23. V čl. I se za bod 75 vkládá nový bod 76 - ostatní přečíslovat

"76. V § 26 odst. 1 písm. b) se slovo " šesti" nahrazuje slovem "tří".

 

24. V čl. I bod 78 § 26 odst. 2 písm. a) zní:

"a) údaje o výši vlastního jmění a jeho struktuře a o výši vlastního jmění připadajícího na podílový list k poslednímu pracovnímu dni týdne,".

 

(Pozn: § 26 odstavec 2 a § 35 k odstavec 5 hlasovat zároveň)

 

25. V čl. I bodu 78 § 26 odst. 2 písm. b) se za slovem "list" čárka nahrazuje tečkou a připojuje se text, který zní: "Pokud se s podílovým listem ke dni výpočtu diskontu na veřejných trzích neobchodovalo, použije pro výpočet diskontu cena podílového listu, která byla uveřejněna na veřejných trzích v období předchozích 20 pracovních dnů. Jestliže se s podílovým listem neobchodovalo ani v tomto období, investiční společnost uveřejní namísto diskontu sdělení, že s podílovým listem nebylo v posledních 20 pracovních dnech na veřejném trhu obchodováno, z důvodu chybějící nabídky nebo poptávky popř. nabídky i poptávky.".

 

26. V čl. I bodu 124 § 35k se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5 který zní:

"(5) Ustanovení odstavce 1 až 4 se použijí též pro podílový fond, s jehož podílovým listem se v posledních 20 pracovních dnech na veřejném trhu neobchodovalo z důvodu chybějící poptávky (§ 26 odst. 2). Obdobně se toto ustanovení použije i pro investiční fond.".

 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

 

27. V čl. I bodu 85 § 27 odst. 3 písm. f) zní:

"f) úhradu za přímé a nezbytné služby spojené s nákupem a prodejem cenných papírů.".

 

28. V čl. I bodu 86 § 28 zní: (body 87 a 88 se vypouštějí)

 

"§ 28

Povinnost mlčenlivosti

 

(1) Osoby, které jsou členem představenstva nebo dozorčí rady, prokuristé, likvidátoři, nucení správci, správci konkurzní podstaty a zaměstnanci investiční společnosti, investičního fondu a depozitáře, jakož i zaměstnanci Komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu členského nebo pracovního poměru nebo jiné činnosti a které v zájmu investiční společnosti nebo investičního fondu nelze sdělovat jiným osobám.

 

(2) Osoby, které jsou členem představenstva nebo dozorčí rady, prokuristé, likvidátoři, nucení správci, správci konkurzní podstaty a zaměstnanci investiční společnosti, investičního fondu a depozitáře, jakož i zaměstnanci Komise jsou zproštěni povinnosti zachovávat mlčenlivost v případě

a) občanského soudního řízení,

b) poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení,

c) daňového řízení,

d) plnění povinností podle zvláštního zákona.4i)

 

(3) Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 1 trvá i po skončení členského nebo pracovního poměru nebo jiné činnosti .

 

___________________

4i) Např. zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.".

 

29. V čl. I bodu 102 § 32 odst. 1 se za slovem "zákonem" vkládají slova "a statutem fondu".

 

30. V čl. I bodu 104 § 32 odst. 1 písm. b) zní:

"b) zda je ověřována účetní závěrka,".

 

31. V čl. I bodu 108 § 32 odst. 5 poslední dvě věty znějí: "Současně je povinen bez zbytečného odkladu informovat o tomto opatření Komisi. Komise v uvedené lhůtě toto pozastavení zruší nebo rozhodne o předběžném opatření dle zvláštního zákona.".

 

32. V čl. I bodu 108 § 32 odst. 5

Pod text odstavce 5 se připojují slova "Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6."

 

33. V čl. I se za bod 108 vkládá nový bod 109 - ostatní přečíslovat

"109. V § 33 odst. 1 se připojuje věta, která zní: "Tato povinnost se nevztahuje na zahraniční cenné papíry, které jsou v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu a jsou v úschově v zahraniční bance.".

 

34. V čl. I bodu 111 § 33b odst. 1 se za slovo "smlouvou" vkládají slova "informovat depozitáře o".

 

35. V čl. I se za bod 111 vkládá nový bod 112 - ostatní přečíslovat

"112. V § 35 odst. 1 se tečka na konci vypouští a připojují se slova "do 24 hodin od doručení návrhu".".

 

36. V čl. I bodu 117 § 35d odst. 1 písm. c) se za slovo "podle" vkládají slova "uděleného povolení a".

 

37. V čl. I bodu 117 § 35d odst. 9 zní:

"(9) Dojde-li ke zrušení investiční společnosti s likvidací, zajistí zrušení podílových fondů obhospodařovaných zrušenou investiční společností a výplatu podílů podílníkům likvidátor.".

 

38. V čl. I bodu 119 § 35e odst. 8 se v poslední větě vypouštějí slova "odst. 4".

 

39. V čl. I bodu 120 § 35f odst. 9 se slovo "vrácení" nahrazuje slovem "odkoupení".

 

40. V čl. I bodu 122 § 35h odst. 8 se na konci připojuje tato věta: "Srážka při odkupu podílových listů zůstává v majetku v podílovém fondu.".

 

(Pozn: Nutno hlasovat společně i o bodu 43)

 

41. V čl. I bodu 123 § 35i zní:

 

"§ 35i

 

Investiční společnost ani investiční fond se nesmí přeměnit na jiný podnikatelský subjekt.".

 

42. V čl. I bodu 124 § 35j odst. 6 se na konci připojuje tato věta: "Srážka při odkupu podílových listů zůstává v majetku v podílovém fondu.".

 

43. V čl. I bodu 124 § 35k odst. 1 zní :

"(1) V případě, že průměr posledních 18 diskontů u uzavřeného podílového fondu nebo investičního fondu vypočtených podle § 26 odst. 2 písm. b) přesáhl během prvních dvanácti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona 40 %, v období mezi třináctým a jedenadvacátým měsícem po nabytí účinnosti tohoto zákona 30 % a průměr posledních 12 diskontů vypočtených podle § 26 odst. 2 kdykoliv po uplynutí jednadvaceti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona 20 %, je investiční společnost nebo investiční fond povinen bez zbytečného odkladu informovat o této skutečnosti Komisi a bez zbytečného odkladu provést přeměnu uzavřeného podílového fondu nebo investičního fondu na otevřený podílový fond.".

 

44. V čl. I se za bod 124 vkládá nový bod 125 - ostatní přečíslovat

"125 za § 35k se doplňuje § 35l, který zní:

 

"§ 35l

 

Přeměna ostatních uzavřených podílových fondů a investičních fondů

na otevřené podílové fondy

 

(1) Uzavřený podílový fond nebo investiční fond vytvořený nebo založený, před účinností tohoto zákona, který nebude podle § 35h, 35j a 35k přeměněn na otevřený podílový fond do konce roku 2000, musí investiční společnost nebo investiční fond přeměnit na otevřený podílový fond do konce roku 2002. Pro tuto přeměnu se použije ustanovení § 35h a 35j obdobně.

 

(2) Pokud investiční společnost nebo investiční fond nesplní povinnost podle odstavce 1, odejme Komise investiční společnosti povolení, které udělila podle § 9 odst. 1, nebo investičnímu fondu odejme povolení, které mu udělila podle § 8 odst. 1.".

 

 

45. V čl. I bod 125 zní:

"125. V § 36 odst. 1 se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena k), l) a m), která znějí:

k) akciovými společnostmi přeměněnými podle § 35i, a to za dobu, po kterou byly investičními fondy; státnímu dozoru podléhají tyto společnosti po dobu 10 let ode dne zápisu změny předmětu podnikání do obchodního rejstříku,

l) investičními společnostmi a investičními fondy, kterým bylo odejmuto povolení udělená podle § 8a, které vstoupily do likvidace, po dobu likvidace až do zániku společnosti,

m) správcem konkursní podstaty.".".

 

46. V čl. I se za bod 125 vkládá nový bod 126 - ostatní přečíslovat

"126. V § 36 odst. 5 se slova "§ 7 odst. 5" nahrazují slovy "§ 7 odst. 8".".

 

47. V čl. I se za bod 130 vkládá nový bod 131 - ostatní přečíslovat

"131. § 37e se doplňuje novým odstavcem 6, který zní:

"(6) Náklady spojené s výkonem nucené správy jsou placeny z majetku investiční společnosti nebo investičního fondu.".".

 

48. V čl. I se za bod 130 vkládá další nový bod - ostatní přečíslovat

"130a. § 37m se doplňuje novým odstavcem 5, který zní:

"(5) Nuceným správcem nebo likvidátorem nesmí být osoba, která je personálně nebo kapitálově propojena s investiční společností nebo investičním fondem, nebo osoba, která byla nebo je auditorem investiční společnosti nebo investičního fondu, nebo která se na auditu investiční společnosti nebo investičního fondu podílela.".".

 

49. Pod označení čl. II se doplňuje nadpis " Přechodná ustanovení" a dále bod 1. písm. c) zní:

"c) splnit podmínky stanovené v § 24 a § 24a odst. 4 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění tohoto zákona, a to do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; cenné papíry jednoho druhu vydané stejným emitentem, které byly v majetku investičního fondu ke dni jeho přeměny podle § 35j a § 35k tohoto zákona se po dobu 18 měsíců ode dne této přeměny nezahrnují do omezení stanoveného v § 24 odst. 5.".

 

50. V čl. II se doplňují body 3 a 4, které znějí:

"3. Osoba, která získala větší než desetiprocentní podíl na hlasovacích právech nebo na základním jmění investiční společnosti nebo investičního fondu před nabytím účinnosti tohoto zákona je povinna oznámit tuto skutečnost Komisi do 1 měsíce po nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

4. Investiční společnosti jsou povinny do jednoho měsíce od nabytí účinnosti tohoto zákona zrušit smlouvy uzavřené před nabytím jeho účinnosti, které jsou v rozporu s § 14 odst. 2.".

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 15. dubna 1998

 

 

B. Pozměňovací návrhy přednesené poslancem Vlastimilem Tlustým:

 

1. Komplexní pozměňovací návrh, identický s usnesením rozpočtového výboru, a to vzhledem k osvědčené proceduře hlasování ve třetím čtení. Tento text máte všichni před sebou v písemné podobě.

 

Jedná se o 50 bodů usnesení rozpočtového výboru, které začínají slovy "bod 1 v článku I: bod 131 se vypouští" a končí v bodu 50 slovy "které jsou v rozporu s § 14 odst. 2".

 

2. V návrhu novely za slovy "odstavec 3" se doplňuje slovo "a 6".

 

3. V usnesení rozpočtového výboru v bodu 2 vypustit poznámku 3a).

 

C. Pozměňovací návrhy přednesené poslancem Vladimírem Budinským:

 

V usnesení rozpočtového výboru v bodu 49 se slova "18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona" nahrazují slovy "31. prosince 2000".

 

D. Pozměňovací návrhy přednesené poslancem Liborem Kudláčkem:

 

1. Za čl. II vládního návrhu zákona se vkládají články III a IV, které znějí:

 

"Čl. III

 

Zákon č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů se mění a doplňuje takto:

1. V § 173 odst. 1 se dosavadní písmeno m) označuje jako písmeno q) a doplňují se nová písmena m), n), o) a p), která znějí:

"m) pravidla pro uplatnění práva akcionáře na kontrolu činnosti statutárních orgánů společnosti,

n) pravidla pro ustavení a činnost hlasovacích trustů,

o) pravidla pro uplatnění možnosti korespondenčního hlasování pro zákonem stanovené otázky, o nichž rozhoduje valná hromada společnosti,

p) pravidla pro uplatnění možnosti kumulativního hlasování při hlasování valné hromady o volbě orgánů společnosti,".

 

2. V § 180 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

"(3) Akcionář je oprávněn požadovat na společnosti seznam akcionářů, kteří jsou oprávněni hlasovat na valné hromadě společnosti.".

 

3. V § 181 odst. 1 se za slova "akcionáři" doplňují slova "případně zmocněnec hlasovacího trustu zastupující akcionáře, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 1 % základního jmění.".

 

4. V § 184 odst. 1 se ve druhé větě za slovo "osobně" vkládá čárka a vypouští se slovo "anebo" a za slova "plné moci" se doplňují slova "a nebo v souladu s tímto zákonem zastoupení zmocněncem hlasovacího trustu".

V odstavci 2 se ve druhé větě nahrazuje slovo "sedm" na slovo "čtrnáct" a slovo "dvě" se nahrazuje slovem "deset". Slova "kalendářní dny" se nahrazují slovy "kalendářních dnů". Ve třetí větě se slovo "sedmý" nahrazuje slovem "desátý".

 

5. Do § 184 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

"(8) Společnost je povinna akcionáři poskytnout seznam akcionářů, kteří jsou oprávněni hlasovat na valné hromadě společnosti, a to nejpozději 7 pracovních dní před dnem konání valné hromady s tím, že může po akcionáři požadovat přiměřené náklady spojené s vyhotovením tohoto seznamu pro akcionáře.

 

(9) Společnost je povinna akcionářům, kteří jsou oprávněni hlasovat na valné hromadě společnosti, poskytnout úplné podklady pro jednání valné hromady společnosti včetně podkladů a návrhů předložených akcionáři společnosti, a to nejpozději 7 pracovních dní před dnem konání valné hromady.".

 

6. V § 186d odst. 1 první věta zní: "S výjimkou činnosti hlasovacích trustů ve společnosti v souladu s § 186e jsou neplatné dohody, kterými se akcionář zavazuje.".

 

7. Doplňují se nové paragrafy 186e, 186f a 186g, které znějí:

 

"§ 186e

Hlasovací trusty

 

(1) Hlasovací trust je sdružením akcionářů společnosti registrovaným u společnosti, které zastupuje zájmy sdružených akcionářů společnosti.

 

(2) Hlasovací trust může být zřízen pouze na dobu určitou, a to nejvýše na dobu jednoho roku.

 

(3) Společnost provede registraci hlasovacího trustu na základě písemné žádosti některého z akcionářů společnosti doručené představenstvu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

 

(4) Žádost akcionáře o registraci hlasovacího trustu musí obsahovat:

a) úplnou identifikaci akcionáře, který žádost podává,

b) statut hlasovacího trustu,

c) smlouvu mezi hlasovacím trustem a členem hlasovacího trustu,

d) úplnou identifikaci zmocněnce hlasovacího trustu, který bude hlasovací trust zastupovat na valné hromadě společnosti.

 

(5) Společnost provede registraci hlasovacího trustu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

 

(6) Statut hlasovacího trustu musí obsahovat zejména zaměření a cíle investiční politiky hlasovacího trustu ve společnosti, pravidla pro činnost zmocněnce hlasovacího trustu a způsob informování členů hlasovacího trustu o činnosti hlasovacího trustu.

 

(7) Smlouva mezi hlasovacím trustem a členem hlasovacího trustu musí mít charakter smlouvy o správě cenného papíru s tím, že činnost hlasovacího trustu nesmí být prováděna za úplatu a smlouva mezi hlasovacím trustem a členem hlasovacího trustu může být kdykoli členem hlasovacího trustu okamžitě zrušena bez výpovědních důvodů.

 

(8) Po provedení registrace hlasovacího trustu u společnosti je představenstvo povinno zveřejnit způsobem dostupným pro všechny akcionáře společnosti statut hlasovacího trustu a umožnit akcionářům uzavření smlouvy mezi hlasovacím trustem a členem hlasovacího trustu v sídle společnosti.

 

(9) Při vedení evidence členů hlasovacího trustu je představenstvo povinno postupovat v souladu s tímto nebo jiným zvláštním zákonem.1)

 

(10) Pokud zmocněnec hlasovacího trustu v průběhu výkonu své činnosti způsobí členům hlasovacího trustu škodu, je povinen tuto škodu nahradit.

 

___________________

1) Zákon České národní rady č. 591 o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 186f

Korespondenční hlasování

 

(1) Pokud o to požádá některý z akcionářů, je představenstvo povinno umožnit v souladu se stanovami provedení korespondenčního hlasování o otázkách, o kterých hlasováním rozhoduje valná hromada.

 

(2) Sčítání hlasů v rámci korespondenčního hlasování provádí dozorčí rada společnosti.

 

(3) Náklady spojené s realizací korespondečního hlasování se v souladu se stanovami dělí mezi společnost a akcionáře.

 

§ 186g

Kumulativní hlasování

 

(1) Pokud o to požádá některý z akcionářů, je představenstvo povinno umožnit v souladu se stanovami provedení kumulativního hlasování při hlasování valné hromady podle § 187 e) a f).

 

(2) Kumulativní hlasování může být použito pouze u akcionářů, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota nepřesahuje 1 % základního jmění.

 

(3) Pravidla kumulativního hlasování upravují stanovy společnosti.

 

Čl. IV

 

Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

1. § 80 odst. 3 zní:

 

"(3) Emitent veřejně obchodovatelného cenného papíru je povinen nejdéle do jednoho dne měsíce po skončení každého čtvrtletí uveřejňovat zprávu o výsledcích svého hospodaření za toto čtvrtletí obsahující údaje v rozsahu výsledovky a rozvahy za toto období, jakož i další významné informace, zejména

a) skutečnostech podle odstavce 4, ke kterým došlo v uplynulém čtvrtletí,

b) všech peněžitých i naturálních příjmech a tantiémách, které přijaly v minulém čtvrtletí statutární orgány, jejich členové a členové dozorčí rady a ředitelé od emitenta a od společností emitentem ovládaných, dále o významných obchodech, úvěrech, zárukách za úvěry a dalších peněžních vztazích mezi emitentem a těmito osobami,

c) počtu akcií společnosti, které jsou v majetku členů představenstva a dozorčí rady a ředitelů společnosti. Tyto osoby jsou povinny oznámit společnosti na žádost počet akcií společnosti, které mají ve svém majetku.".

 

2. V § 80 odst. 6 první větě se slova podle odstavců 1 a 3 mění na slova podle odstavců 1, 3 a 4.

 

3. V § 83 odst. 1 se dosavadní písmeno b) označuje jako písmeno c) a doplňuje se nové písmeno b, které zní:

"b) dodržování povinností stanovených v § 80.".

Dosavadní písmenu b) se přeznačí jako písmeno c).

 

4. V § 86 odst. 1 se v první větě za slovo "porušení" vkládají slova "povinností podle § 83 odst. 1 písm. b) nebo".

 

5. V § 86 odst. 1 písm. b) se číslovka "5 milionů" nahrazuje číslovkou "10 milionů".

 

6. V § 86 odst. 1 se na konci doplňuje písmeno c), které zní:

"c) pokutu členům statutárních orgánů emitenta veřejně obchodovatelných cenných papírů až do výše 1 milionu Kč.".

 

E. Pozměňovací návrhy přednesené poslancem Bohuslavem Sobotkou:

 

1. V návrhu novely § 4 odst. 4 zní:

"(4) Základní jmění investiční společnosti musí činit nejméně 20 milionů Kč. Investiční společnost musí na zvláštní účet složit kapitálově přiměřenou kauci do výše 10 milionů Kč. Podrobnosti týkající se výše kauce a zvláštního účtu stanoví vyhláškou komise. Komise rozhodne o propadnutí kauce nebo její poměrné části státu v případě, že investiční společnost ve lhůtě nezaplatí komisí uloženou pokutu.".

 

2. V návrhu novely § 17 odst. 1 se doplňuje písmeno k, které zní:

"k) veřejně neobchodovatelné akcie, zatímní listy, vyměnitelné a prioritní dluhopisy odvozené z uplatnění přednostních práv z akcií v majetku podílového fondu nebo investičního fondu. Pokud se tyto cenné papíry nestanou veřejně obchodovatelnými, mohou být v majetku investičního nebo podílového fondu nejdéle 18 měsíců.".

 

3. V návrhu novely § 17a se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Je-li v řízení o náhradu škody způsobené porušením povinností při obhospodařování majetku (§ 5a odstavec 6) sporné, zda investiční společnost nebo investiční fond jednaly s odbornou péčí, nesou důkazní břemeno. Jestliže však investiční společnost nebo investiční fond kupuje či prodává cenné papíry nebo práva s cennými papíry spojená na veřejném trhu, přijímáním návrhů určených předem neurčenému okruhu osob, má se za to, že při jejich koupi či prodeji jednala s odbornou péčí.".

 

4. V návrhu novely § 24a odst. 3 se na konci se připojuje tato věta: "Toto omezení se nevztahuje na nákup a prodej podílových listů.".

 

5. V návrhu novely § 24b odst. 1 se za slovo "osoba" vkládají slova "sama nebo jednáním ve shodě", a za slova "dalších 5 %" se připojují slova "přesahujících 10 % hranici".

 

6. V návrhu novely vypustit bod 84.

 

7. V návrhu novely vypustit bod 85.

 

8. V návrhu novely § 28 odst. 3 písm. b) zní:

"b) jde-li o poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení nebo vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny.".

 

9. V zákoně § 30 se za odstavec 6 doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) I po zániku depozitářské smlouvy podle odstavce 5 se vzájemné vztahy mezi investiční společností nebo investičním fondem a bývalým depozitářem vzniklé při vypořádání vzájemných práv a povinností v souvislosti se zánikem depozitářské smlouvy řídí touto smlouvou, pokud je to z povahy věci možné.".

 

F. Pozměňovací návrhy přednesené poslancem Janem Třebickým:

 

K článku I bodu 124 § 35 odst. 1 písm. k) zní:

"(1) V případě, že průměr posledních 12 diskontů u uzavřeného podílového fondu nebo investičního fondu, vypočtených podle § 26 odstavec 2 písmeno b, přesáhl během prvních 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona 40 %, v období mezi 7. a 12. měsícem po nabytí účinnosti tohoto zákona 30 % a kdykoli po uplynutí 12 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona 25 %, je investiční společnost nebo investiční fond povinen bez zbytečného odkladu informovat o této skutečnosti komisi a bez zbytečného odkladu provést přeměnu uzavřeného podílového fondu nebo investičního fondu na otevřený podílový fond.".

 

V Praze dne 16. dubna 1998

 

Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. v.r.

zpravodaj rozpočtového výboru

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP