PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

338

Vládní návrh

zákon

ze dne........................1997

kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

k vyslovení souhlasu návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb.,

o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů,

zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách

a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

a zákoník práce č. 65/1965 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů

Návrh

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 338)

Poslanecká sněmovna

schvaluje vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 338.

Vládní návrh

Zákon

ze dne...........1997,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb.,

o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 159/1992 Sb. a zákona č. 47/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 3 odst. 1 zní:

"(1) Působnost orgánů a organizací státního odborného dozoru se vztahuje na všechny právnické osoby (dále jen "organizace") a na fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, pokud jde o provozování této činnosti (dále jen "podnikající fyzické osoby").".

2.§ 4 písm. d) zní:

"d) rozhodují o odnětí oprávnění organizacím a podnikajícím fyzickým osobám k výrobě, montáži, opravám, údržbě a revizím vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny v případě zjištěného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,".

3.§ 6a odst. 1 písm. c) zní:

"c) prověřují odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, údržbě a revizím vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydávají jim oprávnění,".

4. Za § 6a se vkládají nové § 6b a 6c, které včetně poznámky č. 6 zní:

"§ 6b

(1) Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to technická zařízení

a) tlaková, zdvihací, elektrická a plynová,

b) v jaderné energetice též zabezpečující ovládání a ochranu vyhrazených tlakových zařízení a činnosti havarijních systémů a systémů dochlazování reaktorů.

(2) Podle stupně nebezpečnosti se vyhrazená technická zařízení zařazují do tříd, popřípadě skupin, a stanoví se způsob prověřování odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních.

§ 6c

(1) Organizace a podnikající fyzické osoby

a) zajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení provedení prohlídek, revizí a zkoušek ve stanoveném rozsahu,

b) mohou vyrábět, montovat, opravovat, provádět údržbu a revize vyhrazených technických zařízení a plnit nádoby plyny jen pokud jsou odborně způsobilé a mají oprávnění (§ 6a odst. 1 písm. c)),

c) zajistí, aby ve stanovených případech zkoušky, revize, opravy nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé a ve stanovených případech mají též osvědčení.

(2) Předpoklady odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob jsou potřebné technické vybavení a odborná způsobilost jejich pracovníků.

(3) Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob (odst. 1 písm. c)) jsou

a) dosažení věku 18 let,

b) zdravotní způsobilost podle zvláštních předpisů [§ 6 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb., zákona č. 14/1997 Sb. a zákona č. 110/1997 Sb. Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku Ministerstva zdravotnictví, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (registrována v částce 2/1968 Sb.), ve znění směrnice č. 17/1970 Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČSR (registrována v částce 20/1970 Sb.), vyhlášky č. 487/1991 Sb. a vyhlášky č. 31/1993 Sb.".],

c) předepsaná kvalifikace,

d) doba praxe v oboru,

e) osvědčení podle § 6a odst. 1 písm. d), provádí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, opravy, včetně montáže vyhrazených plynových zařízení 1. třídy nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení - kotlů.

(4) Osvědčení k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydané organizací státního odborného dozoru má platnost pět let ode dne vydání.

5. § 7b včetně poznámky č. 7 zní:

"§ 7b

(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou

a) stanoví, která technická zařízení v působnosti orgánů a organizací státního odborného dozoru (§ 3) se považují za vyhrazená, zároveň určí jejich zařazení do tříd, popřípadě skupin,

b) stanoví bližší podmínky kladené na bezpečnost vyhrazených technických zařízení z hlediska jejich konstrukce, výroby, montáže, oprav, provádění údržby, prohlídek, revizí, zkoušek a technické a provozní dokumentace,

c) blíže vymezí předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob z hlediska potřebného technického vybavení a odborné způsobilosti jejich pracovníků,

d) blíže vymezí předpoklady kladené na odbornou způsobilost fyzických osob z hlediska předepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru.

(2) Oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí stanovit ve vyhláškách podle odstavce 1 bližší podmínky kladené na bezpečnost vyhrazených technických zařízení podle § 6b při jejich uvádění na trh lze použít jen tehdy, není-li vydáno k provedení zvláštního zákona [Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.".] nařízení vlády.

Čl. II

Zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona České národní rady č. 542/1991 Sb. a zákona č. 169/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

l. V § 8 se vypouští odstavec 4 a v odstavci 5 se vypouští písmeno b). Současně se ruší v odstavci 5 označení písmene a) a text se označuje jako odstavec 4.

2. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně poznámek č. 25 a č. 26 zní:

"§ 8a

(1) Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.

(2) Podle stupně nebezpečnosti se vyhrazená technická zařízení zařazují do tříd, popřípadě skupin, a stanoví se způsob prověřování odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních.

(3) Organizace

a) zajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení provedení prohlídek, revizí a zkoušek ve stanoveném rozsahu,

b) mohou vyrábět, montovat, opravovat, provádět údržbu a revize vyhrazených technických zařízení a plnit nádoby plyny jen pokud jsou odborně způsobilé a mají oprávnění podle odstavce 6 písm. a),

c) zajistí, aby ve stanovených případech zkoušky, revize, opravy nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé a ve stanovených případech mají též osvědčení.

(4) Předpoklady odborné způsobilosti organizací jsou potřebné technické vybavení a odborná způsobilost jejich pracovníků.

(5) Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob (odst. 3 písm. c)) jsou

a) dosažení věku 18 let,

b) zdravotní způsobilost podle zvláštních předpisů [§ 6 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb., zákona č. 14/1997 Sb. a zákona č. 110/1997 Sb. Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku Ministerstva zdravotnictví, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (registrována v částce 2/1968 Sb.), ve znění směrnice č. 17/1970 Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČSR (registrována v částce 20/1970 Sb.), vyhlášky č. 487/1991 Sb. a vyhlášky č. 31/1993 Sb.],

c) předepsaná kvalifikace,

d) doba praxe v oboru,

e) osvědčení podle odstavce 6 písm. b), provádí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, opravy, včetně montáže, vyhrazených plynových zařízení 1. třídy nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení - kotlů.

(6) Orgány státní báňské správy prověřují odbornou způsobilost

a) organizací k výrobě, montáži, opravám, údržbě a revizím vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydávají jim oprávnění,

b) fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám nebo obsluze vyhrazených technických zařízení a vydávají jim o tom osvědčení.

(7) Osvědčení k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydané orgány státní báňské správy má platnost pět let ode dne vydání.

(8) Český báňský úřad vyhláškou

a) stanoví, která technická zařízení v působnosti orgánů státní báňské správy se považují za vyhrazená, zároveň určí jejich zařazení do tříd, popřípadě skupin,

b) stanoví bližší podmínky kladené na bezpečnost vyhrazených technických zařízení z hlediska jejich konstrukce, výroby, montáže, oprav, provádění údržby, prohlídek, revizí, zkoušek a technické a provozní dokumentace,

c) blíže vymezí předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací z hlediska potřebného technického vybavení a odborné způsobilosti jejich pracovníků,

d) blíže vymezí předpoklady kladené na odbornou způsobilost fyzických osob z hlediska předepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru.

(9) Oprávnění Českého báňského úřadu stanovit ve vyhláškách podle odstavce 8 bližší podmínky kladené na bezpečnost vyhrazených technických zařízení podle odstavce 1 při jejich uvádění na trh lze použít jen tehdy, není-li vydáno k provedení zvláštního zákona [Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.".] nařízení vlády.

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V příloze č. 1 se mezi skupiny 104 a 106 nově zařazuje skupina 105, jejíž text zní:

"Skupina 105: Elektrické stroje a přístroje

Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení".

2.V příloze č. 2 skupině 202 text ve sloupcích označených 1 až 3 zní:

123
" Výroba, montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny Oprávnění

(§ 6c odst. 1 písm. b) zák. č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo § 8a odst. 6 písm. a) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů)".

3. V příloze č. 2 se skupina 205 vypouští.

Čl. IV

1. Platnost oprávnění vydaných orgány a organizacemi státního odborného dozoru a orgány státní báňské správy organizacím a podnikajícím fyzickým osobám před l. lednem 1993 končí uplynutím tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; oprávnění vydaná po 31. prosinci 1992 zůstávají v platnosti.

2. Platnost osvědčení vydaných orgány a organizacemi státního odborného dozoru a orgány státní báňské správy fyzickým osobám před nabytím účinnosti tohoto zákona končí uplynutím tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona pro provozování živností vázaných skupiny 202, přílohy č. 2 živnostenského zákona, se ode dne účinnosti tohoto zákona považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti vázané "Výroba, montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny". Opravňují k provozování živnosti v rozsahu oprávnění vydaného orgánem nebo organizací státního odborného dozoru nebo orgánem státní báňské správy.

4. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona pro provozování živnosti vázané, skupiny 205, přílohy č. 2 živnostenského zákona "Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí" se ode dne účinnosti tohoto zákona považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti vázané "Výroba, montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny". Opravňují k provozování živnosti v rozsahu oprávnění vydaného orgánem nebo organizací státního odborného dozoru nebo orgánem státní báňské správy.

5. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona pro provozování živnosti vázané skupiny 205, přílohy č. 2 živnostenského zákona "Projektování elektrických zařízení" se ode dne účinnosti tohoto zákona považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti ohlašovací volné s tímto předmětem podnikání.

6. Živnostenská oprávnění získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona pro provozování živností vázaných skupiny 205 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů" a "Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení" se ode dne účinnosti tohoto zákona považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti řemeslné, skupiny 105: Elektrické stroje a přístroje (Příloha č. 1 živnostenského zákona) "Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů" a "Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení".

7. Živnostenský úřad vydá podnikatelům provozujícím živnost na základě živnostenských oprávnění získaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uvedených v bodě 3 až 6, nejpozději do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenské listy s předmětem podnikání podle právní úpravy stanovené tímto zákonem.

8. Živnostenská oprávnění pro živnosti volné ohlašovací, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s předmětem podnikání zahrnujícím výrobu vyhrazených plynových zařízení a výrobu vyhrazených elektrických zařízení, které jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona součástí vázané živnosti "Výroba, montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny", zůstávají v platnosti po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ve lhůtě do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona je podnikatel povinen doložit živnostenskému úřadu oprávnění podle § 6c odst. 1 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění tohoto zákona, nebo podle § 8a odst. 6 písm. a) zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění tohoto zákona. Živnostenský úřad po předložení tohoto dokladu vydá do 30 dnů nový živnostenský list. Pokud podnikatel tyto doklady nepředloží živnostenskému úřadu, oprávnění k provozování živnosti zaniká uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. V

Zrušuje se ustanovení § 133 odst. 8 věta třetí zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce po dni vyhlášení.

Důvodová zpráva

Obecná část

Zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, byly orgány státního odborného dozoru zmocněny prověřovat odbornou způsobilost organizací, samostatných provozovatelů a jednotlivých uživatelů technických zařízení a pracovníků k určitým činnostem na vyhrazených technických zařízeních a vydávat k tomu oprávnění a osvědčení, provádět prohlídky, řídit a vyhodnocovat zkoušky vyhrazených technických zařízení. Zrcadlová povinnost těchto subjektů (provádět určité činnosti na vyhrazených technických zařízeních jen na základě oprávnění a osvědčení, zajištění určitých úkonů k zajištění bezpečnosti vyhrazených technických zařízení) však v zákoně založena nebyla. Tato povinnost byla upravena ve vyhláškách Českého úřadu bezpečnosti práce (dále jen "ČÚBP") na základě zmocnění ČÚBP vydávat předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, a to zároveň s určením technických zařízení za vyhrazená. Pouze ve vyhláškách byla rovněž úprava oprávnění k plnění nádob plyny.

Právní úprava této oblasti byla a je dotčena následujícími legislativními změnami:

1. V roce 1992 byl určitý okruh činností vztahující se k vyhrazeným technickým zařízením zajišťovaný orgány státního odborného dozoru (inspektoráty bezpečnosti práce a ČÚBP) převeden novelou zákona č. 174/1968 Sb. na nově zřízené organizace státního odborného dozoru (Institut technické inspekce). Do shora uvedených vyhlášek však změna promítnuta nebyla.

2. Nabytím účinnosti nového ústavního pořádku se právní úprava této oblasti dostala do rozporu s ustanoveními Ústavy čl. 2 odst. 4, čl. 79 odst. 3 a Listiny základních práv a svobod čl. 4 odst. 1 tím, že originální úprava povinností organizací a podnikajících fyzických osob (jak byly subjekty těchto povinností nově v roce 1992 označeny) byla provedena na úrovni vyhlášek ČÚBP bez zákonného rámce a výslovného zákonného zmocnění.

3. V roce 1994 byla legislativní pravomoc Českého úřadu bezpečnosti práce plně převedena na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

4. Na základě zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nabyla účinnosti k 1. 9. 1997 nařízení vlády, která stanoví výrobky, představující zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto musí být posouzena shoda jejich vlastností s požadavky technických předpisů a dále stanoví technické požadavky na tyto výrobky (zejména nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení). Některé tyto "výrobky" jsou " vyhrazeným technickým zařízením" podle vyhlášek ČÚBP. Některé vyhlášky ČÚBP rovněž obsahují technické požadavky na vyhrazená technická zařízení, na něž jsou shora uvedenými vládními nařízeními stanoveny jiné technické požadavky na výrobek.

Vzhledem k tomu, že právní úprava sledovaná prováděcími předpisy k zákonu č. 22/1997 Sb. sleduje plnou harmonizaci českého právního řádu s právem ES, je nezbytné upravit předpisy v kompetenci MPSV tak, aby nedocházelo k rozporné právní úpravě téže věci.

Potřeba vydat nově vyhlášky o vyhrazených technických zařízeních je naléhavá proto, že činnosti vztahující se k těmto zařízením přešly z inspektorátů bezpečnosti práce na organizace státního odborného dozoru bez promítnutí této změny do příslušných vyhlášek. Naléhavost této potřeby je v současné době umocněna přijetím zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a v důsledku toho přijímaných prováděcích předpisů. Vydání nových vyhlášek však brání Ústavou a Listinou základních práv a svobod stanovený požadavek, že povinnosti mohou být uloženy organizacím a osobám toliko na základě zákona, což do současné doby nebylo splněno.

Provedení těchto potřebných legislativních opatření umožní předkládaný návrh novely zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. Návrh byl zpracován na základě věcného záměru novely zákona č. 174/1968 Sb., schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 5.března 1997 č. 118. Návrh rámcově definuje vyhrazená technická zařízení, zakotvuje v zákoně č. 174/1968 Sb. povinnosti organizací a podnikajících fyzických osob v souvislosti s činnostmi na vyhrazených technických zařízeních a při plnění nádob plyny, stanoví rámcově předpoklady odborné způsobilosti organizací a fyzických osob, včetně podnikajících, k činnostem na vyhrazených technických zařízeních a plnění nádob plyny a zmocňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovit vyhláškou, která technická zařízení se považují za vyhrazená s určením jejich zařazení do tříd, popřípadě skupin, stanovit vyhláškou bližší podmínky kladené na bezpečnost vyhrazených technických zařízení a vyhláškou blíže vymezit odbornou způsobilost organizací a fyzických osob včetně podnikajících.

Podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 174/1968 Sb. se působnost orgánů a organizací státního odborného dozoru nevztahuje na činnost, pracoviště a technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů státní báňské správy. Tímto zvláštním předpisem je zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Na základě tohoto zákona je ČBÚ zmocněn rovněž určovat, která technická zařízení se považují za vyhrazená a stanovit postup jejich povolování. Současná právní úprava je provedena společnými vyhláškami ČÚBP a ČBÚ (určení technických zařízení za vyhrazená, požadavky na odbornou způsobilost a způsob jejího ověřování, požadavky na bezpečnost vyhrazených technických zařízení), které rovněž pro oblast státní báňské správy znamenají rozpor podzákonné právní úpravy s Listinou základních práv a svobod a zákonem č. 22/1997 Sb., tak jak je shora uvedeno. Kromě toho dosavadní zákonná úprava neobsahuje dostatečné zmocnění orgánů státní báňské správy k prověřování odborné způsobilosti organizací a fyzických osob.

Souběžná novela zákona ČNR č. 61/1988 Sb. s novelou zákona č. 174/1968 Sb. v navrhovaném znění umožní řešit problematiku vyhrazených technických zařízení ve vztahu k zákonu č. 22/1997 Sb. a jeho prováděcím nařízením vlády časově a věcně společnými kroky MPSV a ČBÚ vydáním vyhlášek týkajících se vyhrazených technických zařízení.

Živnostenský zákon ve své příloze 2 - Vázané živnosti, odkazuje na ustanovení společných vyhlášek ČÚBP a ČBÚ o vyhrazených technických zařízeních a o odborné způsobilosti a na zákon č. 174/1968 Sb., a to na ustanovení o prověřování odborné způsobilosti organizacemi státního odborného dozoru. V návaznosti na navržené úpravy zákona č. 174/1968 Sb. a zákona ČNR č. 61/1988 Sb. je nezbytné změnit přílohu č. 2 živnostenského zákona. V té souvislosti dochází k přeměně některých živností vázaných na živnosti řemeslné či volné. Tyto změny předpokládají transformaci živnostenských listů; úkony provedené k transformaci jsou osvobozeny od správních poplatků podle ust. §9 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vztah k zákoníku práce. Zákoník práce v § 132 a násl. upravuje otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v pracovněprávních vztazích. Problematiku bezpečnosti vyhrazených technických zařízení však z hlediska hmotněprávního neřeší. Zatímco zákoník práce zajišťuje bezpečnost práce ukládáním povinností účastníkům pracovněprávních vztahů, bezpečnost vyhrazených technických zařízení je zajišťována ukládáním povinností organizacím a podnikajícím fyzickým osobám při výrobě, montáži, opravách, údržbě, revizích, zkouškách atd., tedy v převážné míře při živnostenském podnikání. Vzhledem k tomu, že tato problematika jde nad rámec pracovněprávních vztahů, jeví se řešení zařadit hmotněprávní úpravu bezpečnosti vyhrazených technických zařízení do zákona č. 174/1968 Sb. v současné době jedinou schůdnou cestou.

Přechod legislativní pravomoci ČÚBP na MPSV byl v roce 1994 řešen jak novelou zákona č. 174/1968 Sb., tak novelou zákoníku práce. V souvislosti s předkládanou novelou je ust. § 7b zákona č. 174/1968 Sb., nejen doplněno novými zmocněními pro MPSV v oblasti vyhrazených technických zařízení, ale zároveň upraveno tak, že nadále bude obsahovat jen ta zmocnění pro vydání prováděcích předpisů MPSV, která se týkají vyhrazených technických zařízení. Navrhuje se zrušit zmocnění pro MPSV, uvedené v zákoníku práce v § 133 odst. 8 ve třetí větě, které je duplicitní se zmocněním uvedeným v § 7b zákona č. 174/1968 Sb.

Navrhovaná právní úprava žádným způsobem nezasahuje do působnosti Ministerstva dopravy, pokud se týče určených technických zařízení a dozoru nad nimi prováděného podle zákona č. 266/1997 Sb., o drahách.

Vztah k ústavnímu pořádku ČR. Navrhovaná novelizace zákona č. 174/1968 Sb. a zák. ČNR č. 61/1988 Sb. odstraní stávající rozpor s Ústavou a Listinou základních práv a svobod tím, že rámec a meze právní úpravy bezpečnosti vyhrazených technických zařízení zakotví na úrovni zákona a stanoví výslovné zmocnění pro MPSV a ČBÚ upravit vyhláškami podrobněji právní předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací a fyzických osob, včetně podnikajících, k činnostem na vyhrazených technických zařízeních a způsoby prověřování odborné způsobilosti.

Soulad s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s právem ES. Mezinárodní smlouvy, kterými je ČR vázána, neupravují problematiku související s vyhrazenými technickými zařízeními. Právo ES rovněž nezná kategorii technických zařízení, která jsou vyhrazena zvláštnímu dozoru zajišťovanému státem. Vzhledem k tomu, že platná právní regulace bezpečnosti vyhrazených technických zařízení a dozoru nad nimi začíná již v předprovozních fázích, dochází k určitým duplicitám v úpravě uvádění výrobků, stanovených navrhovanými nařízeními vlády ČR k zákonu č. 22/1997 Sb., na trh a v úpravě bezpečnosti vyhrazených technických zařízení v prováděcích vyhláškách k zákonu č. 174/1968 Sb. a zák. ČNR č. 61/1988 Sb. Doplnění zákona č. 174/1968 Sb. a zák. ČNR č. 61/1988 Sb. v navrhovaném znění umožní realizovat legislativní práce na nových vyhláškách týkajících se vyhrazených technických zařízení tak, aby navrhovaná nařízení vlády ČR k zákonu č. 22/1997 Sb. mohla být plně slučitelná s právem ES a realizována tak, jak předpokládá čl. 100a Smlouvy o založení Evropského společenství.

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované úpravy. Navrhovaná novelizace zákona č. 174/1968 Sb. a zák. ČNR č. 61/1988 Sb. nevyvolá nárůst pracovních sil a nevyvolá zvýšené nároky na státní rozpočet. Novelizace živnostenského zákona předpokládá transformaci cca 50 tisíc živnostenských listů za běžné administrativní náklady (tiskopisy, poštovné).


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP