PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1998

II. volební období

373

Návrh

poslance Roberta Koláře

na vydání zákona

ze dne ..............1998

na vydání

zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon

ze dne ............... 1998,

kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů se mění a doplňuje takto:

" 1. V § 12 se v nadpisu vypouští slova "daně dědické a" a dále se vypouští celý odstavec (2).

2. V § 19 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

" (1) Od daně dědické jsou osvobozeni příbuzní v řadě přímé a manželé (§ 11 odst. 2)."

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5."

Čl. II

Účinnost:

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Obecná část:

Základním smyslem předkládané novely je odstranění tvrdosti zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, a sice u daně dědické v I. skupině /příbuzní v přímé řadě a manželé/. U této skupiny dědiců je obtížně zjistitelné, jak se podíleli na vytvoření zděděného majetku.

Je v zájmu společnosti podporovat ekonomickou nezávislost rodin na státu a neodčerpávat peníze z majetku, který byl často tvořen právě silnou motivací zajistit budoucnost potomků.

Stát se nijak nepodílel na vytváření děděného majetku, naopak v průběhu jeho tvorby inkasoval přímé i nepřímé daně /daň z příjmů, DPH apod./. Nemá tedy žádné právo participovat na úmrtí, navíc zdědit majetek v některých případech znamená prodat jej i za nevýhodných podmínek, aby se uhradily výdaje spojené s dědictvím /notáři, soudci, znalci v oboru cen, advokáti apod./.

Odbourávat daňové břemeno, zvláště pak u daní přímých, je v souladu s moderními pohledy na daňovou soustavu a zrušení daně dědické v řadě přímé neohrožuje náš vstup do EU.

Celkový výnos daně dědické je ve srovnání s jinými daněmi zanedbatelný /v roce 1996 činil 97 mil. Kč/, naopak správa této daně je spojena s výdajovou stránkou státního rozpočtu.

Zvláštní část:

Čl. I:

V § 12 se vypouští ustanovení, která stanovují výši daně dědické v I. skupině.

V § 19 se doplňuje nový odstavec 1), který osvobozuje příbuzné v řadě přímé a manžele od daně dědické.

Čl. II:

Stanovuje se účinnost zákona dnem vyhlášení.

V Praze dne 12. ledna 1998

Ing. Robert Kolář

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP