PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1998

II. volební období

376

Návrh

poslanců Jana Grůzy a Hany Marvanové

na vydání

zákona

ze dne ..............1998

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů , ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona 210/1997 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 15 odst. 10 včetně poznámek č. 53), 54), 55), 56), 57), 58) a 59) zní :

"10) Od základu daně lze odečíst částku, která se rovná úrokům zaplaceným poplatníkem ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření4a) a úrokům z hypotečního úvěru53) hypoteční banky,53) sníženým o státní příspěvek poskytnutý podle zvláštních předpisů,54)popř. jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou55) a hypoteční bankou, a použitého poplatníkem na financování bytových potřeb, pokud poplatník neprovádí bytovou výstavbu v rámci své podnikatelské činnosti.

Bytovými potřebami pro účely tohoto zákona se rozumí :

a) výstavba bytového domu,56) rodinného domu,57) bytu podle zvláštního předpisu58) nebo změna32) stavby, kterou vznikne nový byt z prostor nezpůsobilých k bydlení, pokud tyto prostory bytem nebyly nebo nesloužily k bydlení nejméně pět let, nebo z prostor sloužících k jiným účelům než k bydlení, včetně nástavby nebo půdní vestavby,

b) koupě pozemku určeného územním rozhodnutím k zastavění stavbou uvedenou pod písm. a),

c) koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu podle zvláštního předpisu,

úhrada členského podílu právnické osobě, která byla založena za účelem výstavby a koupě domu nebo bytů,

d) údržba59) a modernizace bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního předpisu,

e) vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového domu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53) § 14 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 84/1995 Sb.

54) Nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění nařízení vlády č. 276/1996 Sb.

55) § 2 zákona č. 96/1993 Sb.

56) § 43 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu.

57) § 44 odst. 1 vyhlášky č. 83/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

58) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 280/1996 Sb.

59) § 86 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon ).".

2. § 15 se doplňuje odstavcem 11, který zní :

" (11 ) V případě, že účastníky smlouvy o úvěru na řešení bytové potřeby uvedené v odst. 10 je více osob, může být základ daně snížen u všech těchto osob nebo pouze u některé z nich s podmínkou, že součet úroků uplatněných těmito poplatníky nesmí přesáhnout částku 255.000 Kč ročně .".

3. § 38h odst. 1 se doplňuje písmenem d), které zní :

" d) 1/12 předpokládané výše ročního úroku jako nezdanitelné částky podle § 15 odst. 10 zaokrouhleného na celé stokoruny dolů, nejvýše však o 1/12 z roční částky podle § 15 odst. 10 a 11 za kalendářní měsíc, za předpokladu, že poplatník platí splátky úvěru ve výši stanovené stavební spořitelnou nebo hypoteční bankou. Při zahájení nebo skončení splácení úvěru v průběhu roku se měsíční snížení zjistí jako částka předpokládaného ročního úroku rozvržená rovnoměrně na kalendářní měsíce, v nichž bude úvěr splácen. ".

4. V § 38h odst. 9 se na konci připojuje tato věta:

" V případě uplatnění nezdanitelné částky podle § 15 odst. 10 na základě potvrzení příslušné stavební spořitelny či hypoteční banky o předpokládané výši úroků musí poplatník buď požádat o roční zúčtování záloh nebo podat daňové přiznání.".

5. V § 38l odst. 1 se na konci vypouští tečka a doplňuje se písm. h), které zní:

" h) 1. smlouvou o úvěru podle § 15 odst. 10

2. potvrzením příslušné stavební spořitelny nebo hypoteční banky o předpokládané výši hrazených úroků za zdaňovací období.

3. Po uplynutí zdaňovacího období potvrdí stavební spořitelna nebo hypoteční banka do 15.2. výši skutečně uhrazených úroků, na základě kterého bude provedeno roční zúčtování a poplatník je předloží plátci daně.".

6. V § 38l odst. 2, větě první se za slova "až f)" doplňují slova " a písm. h)".

Důvodová zpráva

Obecná část:

S účinností od 1. ledna 1998 byl přijat zákon č. 210/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

V tomto zákoně byl doplněn § 15 o odstavec 10, který umožňuje odečíst ze základu daně úroky zaplacené poplatníkem z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru poskytnutého a použitého na financování bytových potřeb poplatníka daně.

Vymezení, co se rozumí bytovou potřebou, je široké a umožňuje poskytnout daňové zvýhodnění na jakékoliv pořízení bytu a zvýhodnit fyzické osoby, které postaví několik bytů a ty pak pronajímají, tedy na příjmy z podnikání v oblasti výstavby. Odečet není nijak limitován.

Toto zvýhodnění jde nad rámec již schválených opatření vlády k podpoře nové bytové výstavby a poskytuje neúměrné zvýhodnění i těm občanům, kteří pomoc státu nepotřebují. Se zvyšujícím příjmem domácnosti se totiž zvyšuje částka daňové úlevy, což lze dokladovat na několika příkladech. Daňová úleva rodiny s měsíčním příjmem 18 400 Kč, která použila úvěr ve výši 800 000 Kč, bude činit za rok 5 544 Kč, daňová úleva rodiny s měsíčním příjmem 30 000 Kč, která použila úvěr ve výši 1 200 000 Kč, dosáhne 23 820 Kč a daňová úleva rodiny s měsíčním příjmem 40 000 Kč, která použila rovněž úvěr ve výši 1 200 000 Kč, už bude představovat ročně 30 024 Kč.

Z tohoto důvodu je navrhována změna § 15 odst. 10 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 210/1997 Sb.

Zvláštní část :

K bodu 1 (§ 15 odst. 10 ):

Vymezuje se, co se rozumí bytovou potřebou. U pořízení nového bytu je to výstavba nebo stavební úprava, jimiž se získá nový byt, koupě stavebního pozemku a koupě stavby s tím, že se nerozlišuje její stáří. Dále se stanoví, že bytovou potřebou se rozumí i údržba a modernizace bytových domů, rodinných domů a bytů ve vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. Pokud jde o koupi

pozemku, doplňuje se podmínka, že musí být určen k zastavění územním rozhodnutím.

Nově se zařazuje i pořízení družstevního bytu a tedy úhrada členského podílu právnické osobě a tím i vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že je předmětem vypořádání úhrada podílu spojeného se získáním bytu. Rozšíření výčtu bytových potřeb o nově zařazené položky pod písm. d) a f) vyplývá z § 6 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření.

Od základu daně lze odečíst úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, popř. jiných úvěrů (překlenovací ), poskytnutých stavebními spořitelnami nebo hypotečními bankami na řešení bytové potřeby.

K bodu 2 (§ 15 odst. 11 ):

V tomto bodě je třeba řešit případy, kdy smlouvu o úvěru má uzavřeno

více osob; pak může být základ daně snížen u všech těchto osob (poplatníků) nebo pouze u některé z nich .

Částka, o kterou se základ daně snižuje podle odstavce 10, se limituje částkou 255.000 Kč ročně; uvedený limit slouží tomu, aby daňová úleva nebyla poskytována v plném rozsahu u úroků ze značně vysokých úvěrů.

K bodu 3 (§ 38h odst. 1 písm. d) ):

Aby klient - poplatník daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, mohl již v průběhu roku uplatnit prostřednictvím plátce daně z příjmů odpočet od základu daně měsíčně, a nikoliv až při ročním zúčtování záloh, je navrhována současně úprava znění § 38h odst. l. V nově zařazeném písmenu d) se navrhuje, aby měsíční odpočet činil částku odpovídající jedné dvanáctině stavební spořitelnou nebo hypoteční bankou předpokládané výše ročního úroku za předpokladu, že poplatník platí pravidelné splátky úvěru v předpokládané výši podle splátkového kalendáře.

K bodu 4 (§ 38h odst. 9 ):

V souvislosti s uplatněním nezdanitelných částek ze základu daně při výpočtu záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků je nutno doplnit odstavec 9 o povinnost poplatníka požádat buď o roční zúčtování záloh plátce daně nebo podat daňové přiznání.

K bodu 5, 6 (§ 38l odst. 1,2 ):

Současně se navrhuje úprava způsobu prokazování nezdanitelných částek ze základu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a doplňuje se § 38l odst. 1 novým písmenem h). Nárok na uznání nezdanitelných částek ze základu daně prokazuje poplatník plátci daně smlouvou

o poskytnutí úvěru, dále předložením potvrzení stavební spořitelny nebo hypoteční banky o předpokládané (hrazené) výši úroku za běžný kalendářní rok;

po uplynutí zdaňovacího období potvrdí do 15.2. stavební spořitelna nebo hypoteční banka výši skutečně uhrazených úroků. Toto potvrzení předloží poplatník plátci daně.

Smyslem navrhované úpravy je snížení administrativní náročnosti.

S tím souvisí legislativně-technická úprava odst. 2 (doplnění textu o písm. h).

Dopad na státní rozpočet

Vzhledem k době splácení úroků (úvěry budou poskytovány na dobu 5 a více let ) bude tento dopad v roce 1998 cca 0,2 mld. Kč, v roce 1999 cca 0,5 mld. Kč a postupně se bude zvyšovat až na 1,5 mld. Kč ročně. To předpokládá, že budou poskytnuty úvěry 40ti tisícům fyzických osob ročně, které uplatní odpočet a tyto fyzické osoby budou mít základ daně převážně v rozmezí se sazbou daně ve výši 25 %. Pokud by nebyla stávající úprava zákona změněna limitem, činil by dopad na snížení daně až trojnásobek.

Navrhovaná novela je v souladu s mezinárodními smlouvami a s ústavním pořádkem České republiky.

Dosavadní text

znění zákona ČNR č.586/1992 Sb.,o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

§ 15

(10) Od základu daně lze odečíst částku, která se rovná úrokům zaplaceným za zdaňovací období z úvěru ze stavebního spoření4a) nebo z hypotečního úvěru 53) poskytnutého a použitého poplatníkem na financování bytových potřeb.

Bytovými potřebami se rozumí

a) získání bytu,

b) výstavba nebo koupě stavby pro bydlení 54),

c) získání stavebního pozemku za účelem výstavby stavby pro bydlení nebo stavebního pozemku, na kterém se nachází stavba pro bydlení,

d) změna,32)modernizace a údržba bytu, stavby pro bydlení nebo její části,55)

e) stavební úprava 56) nebytového prostoru na byt.

Bytová potřeba se musí nacházet na území

České republiky.

-------------------------------------------------

53) § 14 zákona č. 530/1990 Sb.,o dluhopisech, ve znění zákona č. 84/1995 Sb.

54) § 40 odst.1 vyhlášky FMTIR č.83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění zákona č. 376/1992 Sb.

55) § 86 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

56) § 1 odst.3 vyhlášky FMTIR č. 85/1976 Sb.

Navrhované znění

znění zákona ČNR č.586/1992 Sb.,o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

§ 15

(10) Od základu daně lze odečíst částku, která se rovná úrokům zaplaceným poplatníkem ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření 4a) a úrokům z hypotečního úvěru, 53) sníženým o státní příspěvek poskytnutý podle zvláštních předpisů, 54) popř. jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou 55) a hypoteční bankou, a použitého poplatníkem na finacování bytových potřeb, pokud poplatník neprovádí bytovou výstavbu v rámci své podnikatelské činnosti.

Bytovými potřebami pro účely tohoto zákona se rozumí:

a) výstavba bytového domu, 56) rodinného domu,57) bytu podle zvláštního předpisu 58) nebo změna 32) stavby, kterou vznikne nový byt z prostor nezpůsobilých k bydlení, pokud tyto prostory bytem nebyly nebo nesloužily k bydlení nejméně 5 let, nebo z prostor sloužících k jiným účelům než k bydlení, včetně nástavby nebo půdní vestavby,

b) koupě pozemku určeného územním rozhodnutím k zastavění stavbou uvedenou pod písm.a),

c) koupě bytového domu,rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního předpisu ,

d) úhrada členského podílu právnické osobě, která byla založena za účelem výstavby a koupě domu nebo bytů

e) údržba,59) a modernizace bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního předpisu,

f )vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví

manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového domu.

§ 15 odst.11

§ 38h odst.1

-------------------------------------------------

53) § 14 zákona č. 530/1990 Sb.,o dluhopisech, ve znění zákona č. 84/1995 Sb.

54) Nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění nařízení vlády č. 276/1996 Sb

hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění nařízení vlády č. 276/1996 Sb

55) § 2 zákona č. 96/1993 Sb.

56) § 43 vyhlášky FMTIR č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

57) § 44 odst.1 vyhlášky FMTIR č. 83/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

58) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisy.

59) § 86 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánovámí a stavebním řádu (stavební zákon).

§ 15

(11) V případě, že účastníky smlouvy o úvěru na řešení bytové potřeby uvedené v odst. 10 je více osob, může být základ daně snížen u všech těchto osob nebo pouze u některé z nich s podmínkou, že součet úroků uplatněných těmito poplatníky nesmí přesáhnout částku 255.000 Kč.

§ 38h odst.1

d) 1/12 předpokládané výše ročního úroku jako nezdanitelné částky podle § 15 odst.10 zaokrouhleného na celé stokoruny dolů, nejvýše však o 1/12 z roční částky podle § 15 odst. 10 a 11 za kalendářní měsíc, za předpokladu, že poplatník platí splátky úvěru ve výši stanovené stavební spořitelnou nebo hypoteční bankou. Při zahájení nebo skončení splácení úvěru v průběhu roku se měsíční snížení zjistí jako částka předpokládaného ročního úroku rozvržená rovnoměrně na kalendářní měsíce, v nichž bude úvěr splácen.

§ 38h odst.9

§ 38l

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 písm. a )a písm.c) až f) platí trvale, nebyla-li jejich platnost časově omezena. Platnost dokladu uvedeného v odstavci 1 písm. c) a e) je podmíněna tím, že poplatník předloží každoročně do 15.února doklad o výplatě důchodu. Doklady uvedené v odstavci 1 písm.b) platí vždy pro školní rok, pro který byly vydány. Doklady platí za předpokladu, že u poplatníka a jím vyživovaných osob se nezměnily skutečnosti rozhodné pro uznání nezdanitelných částek ze základu daně.

§ 38h

(9) V případě uplatnění nezdanitelné částky podle § 15 odst. 10 na základě potvrzení příslušné stavební spořitelny či hypoteční

banky o předpokládané výši úroků musí poplatník buď požádat o roční zúčtování záloh nebo podat daňové přiznání

§ 38l odst.1

h)1. smlouvou o úvěru podle § 15 odst. 10 2. potvrzením příslušné stavební spořitelny nebo hypoteční banky o předpokládané výši hrazených úroků za zdaňovací období.

3. Po uplynutí zdaňovacího období potvrdí stavební spořitelna nebo hypoteční banka do 15.2. výši skutečně uhrazených úroků, na základě kterého bude provedeno roční zúčtování a poplatník je předloží plátci daně.

§ 38l

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 písm. a )a písm.c) až f) a písm. h) platí trvale, nebyla-li jejich platnost časově omezena. Platnost dokladu uvedeného v odstavci 1 písm. c) a e) je podmíněna tím, že poplatník předloží každoročně do 15.února doklad o výplatě důchodu. Doklady uvedené v odstavci 1 písm.b) platí vždy pro školní rok, pro který byly vydány. Doklady platí za předpokladu, že u poplatníka a jím vyživovaných osob se nezměnily skutečnosti rozhodné pro uznání nezdanitelných částek ze základu daně

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP