PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1998

II. volební období

430

Vládní návrh

zákon

ze dne ..............1998

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění zákona č. 227/1997 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění zákona č. 227/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1 se vypouštějí slova " s přivolením soudu ".

2. § 7 zní:

" § 7

(1) Služební byty jsou:

a) byty v domech a jiných objektech, jež jsou pronajímatelem určeny pro ubytování těch osob, které mají v těchto bytech bydlet ze služebních důvodů proto, že by jinak byl ohrožen provoz objektů nebo znemožněn výkon práce těchto osob,

b) byty ve vlastnictví nebo v nájmu právnických nebo fyzických osob, jakož i byty v domech ve vlastnictví nebo v nájmu právnických nebo fyzických osob, které jsou těmito osobami určeny pro ubytování osob, které mají vykonávat práce pro pronajímatele,

c) byty ve vlastnictví státu nebo obcí určené výhradně pro ubytování vojáků z povolání, občanských zaměstnanců Ministerstva obrany České republiky a občanských zaměstnanců Armády České republiky, zaměstnanců Ministerstva vnitra, zaměstnanců a příslušníků Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby České republiky.

(2) Smlouvu o nájmu služebního bytu uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b) uzavře pronajímatel v případě, že se nájemce zavázal vykonávat práce pro pronajímatele.".

3. § 8 zní:

"§ 8

Byty, které mají přechodně charakter služebních bytů, jsou jednotlivé byty v domech ve vlastnictví obce nebo státu, určené pro ubytování vojáků z povolání, občanských zaměstnanců Ministerstva obrany České republiky a občanských zaměstnanců Armády České republiky, zaměstnanců Ministerstva vnitra, zaměstnanců a příslušníků Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby České republiky, jestliže jsou uvedenými osobami užívány ke dni účinnosti tohoto zákona; tyto byty pozbudou své povahy, jestliže nájemce není nebo přestal být osobou zde uvedenou nebo jestliže se nájemcem stala jiná osoba.".

4. § 9 zní :

"§ 9

(1) Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť upravené pro ubytování zdravotně postižených osob. Okresní úřad, v jehož územním obvodu je dům s takovým bytem, rozhodne o charakteru bytu zvláštního určení na návrh toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil nebo se na jeho zřízení podílel.

(2) Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení může pronajímatel uzavřít jen na základě písemného souhlasu toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil nebo se na jeho zřízení podílel. Pokud byl byt zvláštního určení zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, lze tuto smlouvu uzavřít jen na základě rozhodnutí okresního úřadu.".

5. § 10 odst. 2 zní:

"(2) Smlouvu o nájmu bytu v domě zvláštního určení může pronajímatel uzavřít jen na základě písemného souhlasu toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil nebo se na jeho zřízení podílel, nebo jeho právního nástupce. Pokud byl byt v domě zvláštního určení zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, lze tuto smlouvu uzavřít jen na základě rozhodnutí okresního úřadu.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.

Důvodová zpráva

Obecná část

5. března 1992 nabyl účinnosti zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník (dále jen "zákon"). V oblasti právní úpravy nájmu bytů tento zákon provádí následující ustanovení občanského zákoníku:

- § 685 odst. 3, podle něhož zákon stanoví, co se rozumí služebním bytem, bytem zvláštního určení a bytem v domech zvláštního určení.

- § 879 odst. 2, podle něhož zákon stanoví, kdo a jakým způsobem zajišťuje bytové náhrady (náhradní byty a náhradní ubytování).

15. prosince 1994 Parlament České republiky přijal zákon č. 267/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník. Tento zákon obsahuje změny v dosavadní právní úpravě nájemních vztahů, především v obsahu a formě smlouvy o nájmu bytu, výpovědi nájmu služebních bytů a poskytování bytových náhrad.

Další změny jsou předmětem návrhu na změnu a doplnění občanského zákoníku, která je předkládána současně s tímto zákonem.

Vzhledem k provedeným i navrženým změnám občanského zákoníku a potřebě zpřesnit pojem služebních bytů je nezbytné provést i odpovídající změny v zákoně.

Současně je třeba v navržené novele respektovat nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9.10. 1996 č. 280/1996 Sb., ve kterém Ústavní soud České republiky poukázal na rozpor ustanovení § 7 odst. 3 zákona ČNR č. 102/1992 Sb. s Ústavou.

Navrhovaný zákon nebude mít dopad na státní rozpočet.

Nové vymezení pojmu služebních bytů posílí postavení vlastníků domů a příznivě ovlivní podnikatelskou sféru.

Zvláštní část

K čl. I.

K bodu 1 (§1 odst. 1)

V souvislosti s návrhem úpravy § 711 odst. 1 občanského zákoníku, podle které pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu, je nutno provést i odpovídající úpravu znění § 1 odst. 1 a vypustit slova " s přivolením soudu ".

K bodu 2 (§ 7)

V novém znění se zpřesňuje pojem služebního bytu.

Ustanovení pod písmenem a) zpřesňuje pojem služebního bytu, který je určen pro ubytování těch pracovníků pronajímatele, kteří zajišťují práce spojené s provozem objektu.

Pojem služebního bytu vymezený v § 7 odst. 1 písm. b) zákona tak, že jde o byt, který slouží k ubytování pracovníků pronajímatele, je do značné míry vágní a vyvolává řadu nejasností a sporů. Pokud by rozhodoval faktický stav, zda ve služebním bytě fakticky bydlí pracovník pronajímatele, pak by byt ztratil charakter služebního bytu, jestliže pracovník přestal pro pronajímatele pracovat. Povaha služebního bytu by neměla být závislá na tom, zda určitý byt právě slouží k ubytování pracovníků, ale zda je k ubytování těchto pracovníků určen, a to pronajímatelem těchto bytů. Proto byla navržena přesnější a výstižnější dikce.

V § 7 odst. 1 písm. c) bylo nutno zpřesnit výčet ozbrojených složek tak, aby odpovídal změnám provedeným v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní republiky a vznikem České republiky.

V odstavci 2 je provedena úprava formulace ve vazbě na novelu občanského zákoníku provedenou zákonem č. 267/1994 Sb. Uvedený zákon totiž v § 711 odst. 1 písm. b) výpovědní důvod u služebního bytu podmínil tím, že nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje byt pro jiného nájemce, který pro něho bude pracovat. Dosavadní dikce "práce, na které je nájem služebního bytu vázán" vedla k tomu, že při sjednávání nájemní smlouvy musí být určen konkrétní druh práce. To platí ovšem jen tehdy, jestliže je užívání bytu skutečně spojeno s výkonem práce pro příslušný objekt a nájemce v něm musí bydlet ze služebních důvodů, protože jinak by byl provoz objektu ohrožen (byty domovnické, byty v provozních objektech, jako např. školy, přehrady, hájovny apod.). Naproti tomu však u jiných služebních bytů (dříve označovaných jako podnikové) není třeba užívání bytu vázat na určitý druh práce. Potřeba pronajímatele se může v průběhu doby měnit vzhledem ke změnám charakteru provozu. Rozhodující by měla být potřeba pracovníka pro pronajímatele. V odstavci 2 se proto v souladu se změnou občanského zákoníku upravují podmínky, za nichž může být uzavřena smlouva o nájmu služebního bytu.

K bodu 3 (§ 8 )

Znění § 8 bylo nutné upravit z důvodu potřeby sjednotit okruh osob uvedený v § 7 odst. l písm. c) s okruhem osob, které jsou nájemci bytů s přechodným charakterem bytu služebního; dále bylo třeba pro charakter těchto bytů vyjádřit jednoznačně, že pro určení jejich povahy je rozhodující den, kdy nabude účinnosti navrhovaná novela zákona ČNR č. 102/1992 Sb.

K bodům 4 a 5 (§ 9, § 10 odst. 2 )

Podle § 9 odst. 2 zákona ČNR č. 102/1992 Sb. lze smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení, pokud byl tento byt zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, uzavřít jen na základě doporučení okresního úřadu, který si předtím má vyžádat vyjádření Vládního výboru pro zdravotně postižené občany České republiky. Tento proces je těžkopádný a administrativně náročný. Vládní výbor pro zdravotně postižené občany není schopen prověřovat oprávněnost konkrétních případů; to může vhodněji provést příslušný orgán státní správy, tedy okresní úřad. Navrhovaná úprava § 9 tuto skutečnost respektuje. Na druhé straně nahrazuje neurčitý pojem "doporučení" vhodnějším pojmem "rozhodnutí" ve smyslu správního řádu. To obdobně platí i pro navrhovanou úpravu § 10 odst. 2 zákona.

K čl. II

Předpokládá se účinnost zákona k 1. červenci 1998, a to současně s účinností novely příslušných ustanovení občanského zákoníku.

V Praze dne 9.února 1998

Předseda vlády:

Ing. Josef Tošovský, v.r.

Ministr pro místní rozvoj:

MVDr. Jan Černý, v.r.

Příloha k parlamentnímu tisku č. 430

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění zákona č. 227/1997 Sb.

Platné znění části zákona, které se dotýká navrhovaná novelizace, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Platné znění zákona je vytištěno proloženě v závorkách, navrhované znění je vytištěno tučně podtrženě.

ČÁST PRVNÍ

Působnost obcí při zajišťování bytové náhrady

§1 odst. 1

((1) Nemůže-li pronajímatel, který vypověděl nájem bytu s přivolením soudu, nebo ten, v jehož prospěch byla rozhodnutím soudu stanovena jiným osobám povinnost vyklidit byt, zajistit bytovou náhradu, může požádat o zajištění této náhrady u obce, na jejímž území je byt, který má být vyklizen. Stejně postupuje pronajímatel, jestliže stavební úřad povolil odstranění stavby. )

§1 odst. 1

(1) Nemůže-li pronajímatel, který vypověděl nájem bytu, nebo ten, v jehož prospěch byla rozhodnutím soudu stanovena jiným osobám povinnost vyklidit byt, zajistit bytovou náhradu, může požádat o zajištění této náhrady u obce, na jejímž území je byt, který má být vyklizen. Stejně postupuje pronajímatel, jestliže stavební úřad povolil odstranění stavby.

ČÁST DRUHÁ

Služební byty, byty zvláštního určení a byty v domech zvláštního určení

§ 7

((1) Služební byty jsou:

a) byty v domech a jiných objektech určené pro ubytování osob, které mají v těchto bytech bydlet ze služebních důvodů proto, že by jinak byl ohrožen provoz objektů nebo znemožněn výkon jejich zaměstnání,

b) byty ve vlastnictví nebo v nájmu právnických a fyzických osob, které slouží k ubytování jejich pracovníků, a rovněž byty v domech ve vlastnictví nebo v nájmu právnických a fyzických osob, které slouží k ubytování jejich pracovníků,

c)byty ozbrojených složek, za něž se považují byty v domech výhradně určených pro ubytování vojáků z povolání a občanských pracovníků vojenské správy, pracovníků federálního ministerstva vnitra, ministerstva vnitra České republiky a příslušníků Federálního policejního sboru, vojsk federálního ministerstva vnitra, Federální bezpečnostní informační služby, Sboru hradní policie, Policie České republiky a Sboru nápravné výchovy České republiky.

(2) Smlouvu o nájmu služebního bytu uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b) lze uzavřít, jestliže se nájemce zavázal zajišťovat práce, na které je nájem tohoto bytu vázán.

(3)Smlouvu o nájmu bytu ozbrojených složek lze uzavřít jen na základě písemného doporučení orgánů ozbrojených složek a ministerstev uvedených v odstavci 1 písm. c) a v § 8 tohoto zákona.)

§7

(1) Služební byty jsou:

a) byty v domech a jiných objektech, jež jsou pronajímatelem určeny pro ubytování těch osob, které mají v těchto bytech bydlet ze služebních důvodů proto, že by jinak byl ohrožen provoz objektů nebo znemožněn výkon práce těchto osob,

b) byty ve vlastnictví nebo v nájmu právnických nebo fyzických osob, jakož i byty v domech ve vlastnictví nebo v nájmu právnických nebo fyzických osob, které jsou těmito osobami určeny pro ubytování osob, které mají vykonávat práce pro pronajímatele,

c) byty ve vlastnictví státu nebo obcí určené výhradně pro ubytování vojáků z povolání, občanských zaměstnanců Ministerstva obrany České republiky a občanských zaměstnanců Armády České republiky, zaměstnanců Ministerstva vnitra, zaměstnanců a příslušníků Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby České republiky.

(2) Smlouvu o nájmu služebního bytu uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b) uzavře pronajímatel v případě, že se nájemce zavázal vykonávat práce pro pronajímatele.

§ 8

(Byty ,které mají přechodně charakter služebních bytů, jsou jednotlivé byty v domech ve vlastnictví obce nebo státu, které získaly federální ministerstvo obrany, federální ministerstvo vnitra, Federální bezpečnostní informační služba, Sbor hradní policie, ministerstvo vnitra České republiky a ministerstvo spravedlnosti České republiky ze státní bytové výstavby pro ubytování vojáků z povolání a příslušníků ozbrojených složek uvedených v § 7 odst. 1 písm. c) tohoto zákona, jestliže jsou jimi užívány ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona: tyto byty pozbudou své povahy, jestliže nájemce není nebo přestal být vojákem z povolání nebo příslušníkem ozbrojené složky nebo jestliže nájemcem se stala jiná osoba.)

§8

Byty, které mají přechodně charakter služebních bytů, jsou jednotlivé byty v domech ve vlastnictví obce nebo státu, určené pro ubytování vojáků z povolání, občanských zaměstnanců Ministerstva obrany České republiky a občanských zaměstnanců Armády České republiky, zaměstnanců Ministerstva vnitra, zaměstnanců a příslušníků Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby České republiky, jestliže jsou uvedenými osobami užívány ke dni účinnosti tohoto zákona; tyto byty pozbudou své povahy, jestliže nájemce není nebo přestal být osobou zde uvedenou nebo jestliže se nájemcem stala jiná osoba.

"§ 9

((1) Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť upravené pro ubytování zdravotně postižených osob. Podrobnosti stanoví obecně závazný právní předpis.

(2) Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení může pronajímatel uzavřít jen na základě písemného doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, pokud si to vyhradil. Pokud byl byt zvláštního určení zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, lze tuto smlouvu uzavřít jen na doporučení okresního úřadu, který si před vydáním doporučení vyžádá vyjádření Vládního výboru pro zdravotně postižené občany České republiky.)

§9

(1) Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť upravené pro ubytování zdravotně postižených osob. Okresní úřad, v jehož územním obvodu je dům s takovým bytem, rozhodne o charakteru bytu zvláštního určení na návrh toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil nebo se na jeho zřízení podílel.

(2) Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení může pronajímatel uzavřít jen na základě písemného souhlasu toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil nebo se na jeho zřízení podílel. Pokud byl byt zvláštního určení zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, lze tuto smlouvu uzavřít jen na základě rozhodnutí okresního úřadu.

§ 10 odst. 2

((2) Smlouvu o nájmu bytu v domě zvláštního určení může pronajímatel uzavřít jen na základě písemného doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, nebo jeho právního nástupce. Pokud byl byt v domě zvláštního určení zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, lze tuto smlouvu uzavřít jen na doporučení okresního úřadu.)

§10 odst. 2

(2) Smlouvu o nájmu bytu v domě zvláštního určení může pronajímatel uzavřít jen na základě písemného souhlasu toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil nebo se na jeho zřízení podílel, nebo jeho právního nástupce. Pokud byl byt v domě zvláštního určení zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, lze tuto smlouvu uzavřít jen na základě rozhodnutí okresního úřadu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP