Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
17. července v 9.00 hodin

Přítomno: 198 poslanců

 

(Schůze zahájena v 9.00 hodin.) 

 

Předsedající Miloš Zeman: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, je 9.00 hodin, a proto zahajuji přerušené jednání ustavující schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na tomto jednání srdečně vítám.

Prosím, abyste se jako vždy přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Dovolte mi, abych vás seznámil s omluvami na tento jednací den. Omluveni jsou dva poslanci - Jiří Brtnický a Jaroslav Melichar, v obou případech ze zdravotních důvodů.

Dále je omluven poslanec a ministr pan Karel Kühnl, který se účastní podepsání dohody o přístupu Bulharska. Ale vidím, že prezidiálka, kterou jsem dostal, byla poněkud mylná, protože, jak vidím, pan Karel Kühnl do Bulharska nakonec nejel a setrval s námi, za což mu samozřejmě děkuji.

Dovolte mi, abych vám podal ještě jednu informaci. Oznamuji vám, že pánové Miloslav Výborný, Stanislav Volák a Ivan Pilip rezignovali na své funkce ve vládě a prezident republiky jejich rezignaci přijal. Prosím, abyste toto sdělení vzali na vědomí.

A nyní mi dovolte přejít k dalšímu bodu našeho programu, kterým je

 

6.
Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru

 

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k tomuto bodu, jak jej připravila volební komise z návrhů poslaneckých klubů, jste všichni obdrželi na lavice.

Prosím proto předsedu volební komise pana poslance Jana Vidíma o úvodní slovo k předloženému návrhu a současně ho prosím, aby nám představil jednotlivé kandidáty, a tyto kandidáty, až budou čtena jejich jména, prosím, aby laskavě povstali.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, volební komise na své druhé schůzi dne 17. července 1998 projednala návrhy poslaneckých klubů na členy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny a přijala své usnesení č. 3, na jehož základě byl připraven návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Dovolte mi konstatovat, že mandátový a imunitní výbor se ustavuje stejným způsobem podle zásady poměrného zastoupení jako jakýkoliv jiný výbor Poslanecké sněmovny.

Dále pak připomínám, že Poslanecká sněmovna ve středu 15. 7. 1998 přijala usnesení, že mandátový a imunitní výbor bude ustaven v počtu 11 členů.

Jak vyplývá z návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, který máte před sebou, jedná se o tyto poslance:

pan poslanec Marek Benda (představuje se povstáním),

pan poslanec Zdeněk Koudelka (představuje se povstáním),

pan poslanec Stanislav Křeček (představuje se povstáním),

paní poslankyně Jitka Kupčová (představuje se povstáním),

pan poslanec Dalibor Matulka (představuje se povstáním),

pan poslanec Pavel Němec (představuje se povstáním),

pan poslanec Aleš Rozehnal (představuje se povstáním),

pan poslanec František Španbauer (představuje se povstáním),

pan poslanec Tomáš Teplík (představuje se povstáním),

pan poslanec Miloslav Výborný (představuje se povstáním),

pan poslanec Bohuslav Záruba (představuje se povstáním).

 

Děkuji vám.

 

Předsedající Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Vidímovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Písemnou přihlášku nemám, táži se tedy, kdo se hlásí z místa. (Nikdo.) Jelikož se nikdo k tomuto zajímavému tématu nepřihlásil, rozpravu uzavírám.

Kolegyně a kolegové, nyní přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s ustavením mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny podle předloženého návrhu usnesení, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v tomto hlasování pořadové číslo 6 byl návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru přijat, když ze 186 dosud přítomných poslanců bylo 185 pro a nikdo proti.

 

Aby se mandátový a imunitní výbor mohl sejít, pověřuji řízením tohoto výboru paní poslankyni Jitku Kupčovou, a to až do zvolení předsedy výboru a jeho potvrzení Poslaneckou sněmovnou.

Pokud by se mě někdo z poslankyň nebo poslanců zeptal, proč právě paní poslankyni Jitku Kupčovou, sděluji vám, že se jedná u uzanci, kde pověřena řízením tohoto výboru je vždy služebně - zdůrazňuji služebně - nejstarší poslankyně nebo poslanec.

Dále vám připomínám ustanovení § 35 odst. 2 jednacího řádu, podle něhož výbor zvolí na ustavující schůzi svého předsedu, a připomínám rovněž § 45 odst. 1 písm. a), podle něhož mandátový a imunitní výbor zkoumá, zda jednotliví poslanci byli platně zvoleni, a své zjištění předkládá Poslanecké sněmovně.

Jsem povinen vás také upozornit na rozdíl mezi volbou předsedy výborem a volbou předsedy výboru Poslaneckou sněmovnou. V případě nastávající volby předsedy mandátového a imunitního výboru organizaci volby zajišťuje tento výbor, to znamená, že návrhy kandidátů předkládají poslanci jménem svých klubů na schůzi tohoto výboru.

Nyní se táži paní poslankyně Jitky Kupčové, jakou dobu výbor potřebuje pro své jednání. Prosím, pojďte k řečništi, paní poslankyně, i když vaše sdělení bude patrně velmi stručné.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Děkuji, pane předsedající. Myslím, že nám budou stačit dvě hodiny. Využívám této možnosti a prosím všechny členy mandátového a imunitního výboru, aby okamžitě po vyhlášení přestávky přišli do místnosti č. 55.

 

Předsedající Miloš Zeman: Jsem nucen respektovat tento požadavek. Přerušuji proto naše jednání na dobu dvou hodin, tj. sejdeme se zde znovu v 11.10 hodin.

 

(Schůze přerušena v 9.09 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP