(Schůze opět zahájena v 11.10 hodin.) 

 

Předsedající Miloš Zeman: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji přerušené jednání. Budeme pokračovat dalším bodem našeho pořadu, kterým je

 

7.
Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru

 

Podle § 50 odst. 1 písm. t) jednacího řádu potvrzuje předsedy výborů v jejich funkci po zvolení výborem sněmovna. Oznamuji vám, že mandátový a imunitní výbor zvolil svým předsedou pana poslance Miloslava Výborného. Otevírám k tomuto bodu rozpravu a táži se, zda se chce někdo k této volbě vyjádřit. Opozdilce prosím, aby usedli na svá místa a nerušili naše jednání. Žádnou přihlášku do diskuse nevidím, a proto rozpravu uzavírám. Předkládám vám tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna potvrzuje poslance Miloslava Výborného ve funkci předsedy mandátového a imunitního výboru."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh usnesení, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 7 byl tento návrh přijat, když ze 193 poslanců bylo 158 pro a proti bylo 8.

 

Dovolte mi, abych jistě i vaším jménem blahopřál panu poslanci Miloslavu Výbornému k jeho zvolení předsedou mandátového a imunitního výboru.

Nyní přicházíme k dalšímu bodu našeho programu, a tím je

 

8.
Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání,
zda jednotliví poslanci byli platně zvoleni

 

Prosím tedy předsedu mandátového a imunitního výboru, aby nám tuto zprávu podal.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, mandátový a imunitní výbor se na své první schůzi zabýval, tak jak mu zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ukládá, platností volby poslanců Poslanecké sněmovny. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením č. 4, které mandátový a imunitní výbor na své dnešní první schůzi konané dne 17. července 1998 přijal. Cituji toto usnesení:

"Mandátový a imunitní výbor ověřil platnost volby poslanců Poslanecké sněmovny ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 19. a 20. června 1998, podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) jednacího řádku Poslanecké sněmovny. Mandátový a imunitní výbor konstatuje, že všechny stížnosti podané Nejvyššímu soudu byly zamítnuty nebo řízení o nich bylo zastaveno. Konstatuje, že všichni poslanci Poslanecké sněmovny jsou platně zvoleni."

Tolik usnesení mandátového a imunitního výboru. Vzhledem k tomu, že rovněž všechny poslankyně a všichni poslanci podepsali a odevzdali čestné prohlášení, z něhož vyplývá, že nikdo z nich nezastává funkce neslučitelné s výkonem poslaneckého mandátu, nebrání této Poslanecké sněmovně nic v tom, aby pracovala ve stávajícím složení. Paní poslankyně, páni poslanci, děkuji vám za pozornost.

 

Poslanec Miloš Zeman: Děkuji panu předsedovi Výbornému. Prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Protože písemné přihlášky do rozpravy nemám, táži se, zda si někdo přeje vyjádřit se přímo z místa. (Nikdo se nehlásí.) Není tomu tak, proto rozpravu uzavírám. Navrhuji vám toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda jednotliví poslanci byli platně zvoleni."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro toto usnesení, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 8 byl tento návrh přijat, když se ze 198 přítomných pro vyslovilo 197, proti nebyl nikdo.

 

Neustále mně tady na monitoru vyskakuje jeden nehlasující. V případě, že se prokáže, že hlasovací zařízení nefunguje, je možné požádat na základě výpisu hlasování o jeho úpravu.

Kolegyně a kolegové, nyní přecházíme k dalšímu bodu a tím je

 

9.
Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny

 

Prosím předsedu volební komise pana poslance Jana Vidíma, aby nás informoval o navržených kandidátech, představil nám je a seznámil nás s dalším postupem při konání volby. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, k volbě předsedy Poslanecké sněmovny mi dovolte říci následující: Ve stanovené lhůtě byly volební komisi předloženy dva návrhy kandidátů na předsedu Poslanecké sněmovny. Poslaneckými kluby byli navrženi následující kandidáti: poslanec Václav Klaus, ODS, poslanec Stanislav Volák, US. (Jmenovaní se představují povstáním.)

Podle zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se předseda Poslanecké sněmovny volí většinovým způsobem a tajným hlasováním. Volba probíhá nejvýše ve dvou kolech. Teď mi dovolte říci několik slov k organizaci samotného aktu prvého kola první volby.

Volební komise připravila 200 hlasovacích lístků, které jsou opatřeny razítkem Poslanecké sněmovny s textem "Tajná volba" a parafami dvou ověřovatelů volební komise. Na hlasovacím lístku jsou kandidáti uvedeni v abecedním pořádku a označeni pořadovým číslem. V předsálí volební místnosti obdrží jeden každý poslanec od pracovníků Kanceláře Poslanecké sněmovny jeden hlasovací lístek. Ve volební místnosti je umístěno osm zástěn pro úpravu těchto hlasovacích lístků a dvě zapečetěné volební urny. Platné jsou pouze ty hlasovací lístky, které jsou upraveny buď tak, že souhlas s jedním kandidátem se projeví zakroužkováním pořadového čísla - ještě jednou zdůrazňuji: zakroužkováním pořadového čísla - před jeho jménem, a pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů se přeškrtnou velkým písmenem X - a pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů se přeškrtnou velkým písmenem X. Nebo nesouhlas se všemi kandidáty se projeví přeškrtnutím velkým písmenem X všech pořadových čísel před jmény kandidátů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP