(pokračuje Klaus) 

Konečně poslední orientační hlasování.

Kdo souhlasí s tím, aby Poslanecká sněmovna měla pět místopředsedů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Hlasování pořadové číslo 12.)

Mohu říci, že hlasování skončilo. Pro hlasovalo 65 poslanců, proti 9, nehlasovalo 123 poslanců.

 

Hlasovali jsme tedy o všech přednesených návrzích. Z tohoto orientačního hlasování vyplývá, že nejvíce podpůrných hlasů obdržel návrh na čtyři místopředsedy. Předkládám vám proto tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna stanoví, že bude mít čtyři místopředsedy."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Hlasy z pléna: Kdo je proti?) Kdo je proti? Jestli jsem hlasoval špatně, tak se omlouvám. (Hlasování pořadové číslo 13.)

 

Vážení kolegové, promiňte mi toto hlasování. Dám tedy hlasovat znovu o stejném bodu. Znovu předkládám sněmovně tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna stanoví, že bude mít čtyři místopředsedy."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 14 bylo pro 92 poslanců, proti 72, nehlasovalo 33. Z toho plyne, že návrh usnesení nebyl přijat.

 

V tomto případě se bude hlasovat o hlasování, které získalo druhý nejvyšší počet hlasů, a to byl výsledek na tři místopředsedy Poslanecké sněmovny. Předkládám proto tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna stanoví, že bude mít tři místopředsedy."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji tedy, že v hlasování pořadové číslo 15 se pro tento návrh vyjádřilo 130 poslanců, proti 63 poslanců, nehlasovali 4. Návrh usnesení byl přijat. Tím bylo rozhodnuto, že naše Poslanecká sněmovna bude mít v tomto funkčním období tři místopředsedy. Tím skončil tento bod programu.

 

Dalším bodem je

 

11.
Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny

 

Prosím předsedu volební komise pana poslance Jana Vidíma, aby nás seznámil s kandidáty, představil nám je a seznámil nás s dalším postupem volby.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, ve stanovené lhůtě bylo volební komisi předloženo šest návrhů na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny. Poslaneckými kluby byli navrženi tito kandidáti: paní poslankyně Petra Buzková, ČSSD, pan poslanec Vojtěch Filip, KSČM, pan poslanec Stanislav Gross, ČSSD, pan poslanec Jan Kasal, KDU-ČSL, pan poslanec Ivan Langer, ODS, a pan poslanec Ivan Pilip, US.

Na základě zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se místopředsedové Poslanecké sněmovny volí většinovým způsobem a tajným hlasováním. Volba probíhá nejvýše ve dvou kolech. Dovolte mi, abych vás seznámil s procedurou volby.

Volba místopředsedů probíhá obdobně, jako probíhala volba předsedy, s tím rozdílem, že poslanec na hlasovacím lístku může vyjádřit zakroužkováním souhlas nejvýše s takovým počtem kandidátů, který byl stanoven pro obsazení míst místopředsedů Poslanecké sněmovny, tedy počet tři.

V prvém kole jsou místopředsedy Poslanecké sněmovny zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li ani tak rozhodnuto, rozhoduje los.

Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců tolik kandidátů, aby byl obsazen stanovený počet míst místopředsedů Poslanecké sněmovny, koná se na neobsazená místa druhé kolo první volby. Do druhého kola pak postupují nezvolení kandidáti z prvého kola, kteří mezi nezvolenými získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazených míst. Při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů. Ve druhém kole jsou pak zvoleni ti kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li ani tak rozhodnuto, opět rozhoduje los.

Nebyla-li ani po druhém kole volby obsazena stanovená místa místopředsedů, tedy ona tři místa místopředsedů, koná se prvé kolo druhé volby s novými kandidáty, které předkládají poslanecké kluby volební komisi nejpozději 24 hodin přede dnem volby.

Tajná volba je technicky připravena a může být kdykoli zahájena.

Ještě jednu poznámku k samotné volbě, která proběhne. Nejen já, ale celá volební komise byla velmi mile překvapena, protože při volbě předsedy Poslanecké sněmovny byl neplatný pouze jediný hlas. Doufám, že tomu bude tak - nejlépe bez něj - i při volbě místopředsedů.

Dámy a pánové, ještě jednou opakuji - volba je připravena a může být kdykoli zahájena.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Moment, prosím, aby ještě nikdo neodcházel, protože bych chtěl ještě jednou poděkovat předsedovi volební komise, ale máme ještě další bod, kterým je rozprava k těmto předloženým návrhům, neboli volby budou následovat až po rozpravě, případně v zápětí při její absenci.

Kdo se hlásí do rozpravy? Písemnou přihlášku nemám zatím žádnou. Hlásí se pan poslanec Josef Lux.

 

Místopředseda vlády ČR Josef Lux: Pane předsedo, prosil bych po ukončení diskuse před začátkem hlasování 15 minut na poradu klubu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře 15 minut po proběhlé rozpravě. Hlásí se ještě někdo do rozpravy?

 

Místopředseda vlády ČR Josef Lux: Opravil bych - před ukončením rozpravy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Hlásí se někdo další do rozpravy? Pokud ne, vyhlašuji na žádost předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL přestávku v délce 15 minut.

 

(Schůze přerušena ve 14.00 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP